INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZA POŚREDNICTWEM MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE TAURON OBSŁUGA KLIENTA SP. Z O.O.


Zgodnie z Art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław, informuje, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281888, NIP  8992604750, REGON 020520830, 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na tok.iod@tauron.pl, adres korespondencyjny: IOD TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23 40-389 Katowice.

3. CELE I PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobowego i bezpieczeństwa mienia na terenie budynków, w których prowadzona jest działalność przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. oraz wokół tych budynków w granicach oznaczonych, w tym zapobiegania incydentom bezpieczeństwa oraz szybkiego wykrywania incydentów bezpieczeństwa i zapobiegania ich niepożądanym skutkom, tj. ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora - mamy uzasadniony interes w tym, by zapewnić bezpieczeństwo osobowe i bezpieczeństwo mienia na terenie TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ponieważ możemy ponosić odpowiedzialność prawną z tytułu wystąpienia niepożądanych zdarzeń na terenie TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1) Państwa dane będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia zarejestrowania nagrania z zastrzeżeniem punktu 2). Po upływie tego okresu nagrania są automatycznie nadpisywane co oznacza, że ich odtworzenie nie jest możliwe.
2) Administrator może zabezpieczać dla celów dowodowych nagrania zarejestrowane przez monitoring wizyjny, na których utrwalono zdarzenia stanowiące zagrożenie lub naruszenie bezpieczeństwa, życia lub zdrowia ludzi, a także zdarzenia dotyczące niszczenia lub kradzieży mienia. Dane utrwalone na nagraniach dokumentujących powyższe zdarzenia mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia zarejestrowania nagrania, to jest do czasu wyjaśnienia sprawy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Dane zostaną usunięte po ustaniu powyższych przyczyn przedłużonego przetwarzania.

5. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na zasadach określonych w RODO mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOGĄ PAŃSTWO REALIZOWAĆ SWOJE PRAWA
Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących  praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
a) pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
b) mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. ODBIORCY DANYCH
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
1) Wsparcie Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów.
2) Inne podmioty, które obsługują w zakresie technicznym rejestratory monitoringu, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.