Szczegóły ochrony przed podwyżkami
cen gazu w 2022 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu weszła w życie 29 stycznia 2022 roku. Określa ona grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z ochrony przed podwyżkami cen gazu.

Ochroną wynikającą z Ustawy [1] – bez konieczności podejmowania dodatkowych działań – są objęci odbiorcy indywidualni w gospodarstwach domowych. Ponadto dzięki Ustawie, ochrona przed podwyżkami cen gazu obejmuje również inne podmioty. Wśród nich są m.in.: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także instytucje pożytku publicznego, np. szpitale, domy pomocy społecznej czy szkoły.

włączony palnik gazowy

Co to jest ochrona taryfowa?

Ochrona taryfowa polega na stosowaniu (wobec podmiotów
uprawnionych) cen, które wynikają z taryfy zatwierdzanej
przez Prezesa URE dla danego Sprzedawcy lub Sprzedawcy z urzędu
na rok 2022 (zatwierdzonej przez Prezesa URE zgodnie z art. 62f PE).
Jej celem jest ochrona przed podwyżkami cen gazu.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. stosowane przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ceny i stawki opłat – dla uprawnionych odbiorców – nie będą wyższe niż ceny i stawki opłat ustalone w taryfie sprzedawcy z urzędu.

Ceny sprzedawcy z urzędu dostępne są TUTAJ.

W przypadkach, których nie obejmuje Ustawa, zastosowanie mają zapisy Umowy sprzedaży gazu. Dotyczy to w szczególności cen i stawek paliwa gazowego zużywanego na inne cele niż podlegające ochronie taryfowej oraz opłat innych niż cena paliwa gazowego.

Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe dostępna jest TUTAJ.

Kto może skorzystać z ochrony taryfowej?

Zgodnie z Ustawą ochrona taryfowa obejmuje m.in.:

gospodarstwa domowe (GRUPA I),

wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które są zobowiązane do złożenia stosownego oświadczenia, (GRUPA II),

inne podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, w lokalach podmiotów realizujących określone zadania użyteczności publicznej w zakresie ich zadań lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów realizujących określone zadania użyteczności publicznej, pod warunkiem złożenia stosowanego oświadczenia, (GRUPA III),

podmioty, które realizują zadania użyteczności publicznej, takie jak m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola oraz inne podmioty wskazane w Ustawie (GRUPA IV), pod warunkiem złożenia stosowanego oświadczenia.

Pełna lista podmiotów znajduje się TUTAJ.

rodzina siedząca na kanapie

Co zrobić, aby skorzystać z ochrony?

Klienci indywidualni w gospodarstwach domowych

Klienci indywidualni w gospodarstwach domowych nie muszą nic robić. Ochronę zastosujemy automatycznie od 1 stycznia 2022 r.

Inni klienci uprawnieni do ochrony zgodnie z Ustawą

Aby skorzystać z ochrony taryfowej, klienci uprawnieni powinni do 45 dni od wejścia w życie Ustawy (tj. od 29.01.2022 r.) złożyć stosowne oświadczenie. Wtedy objęci zostaną ochroną taryfową od 1 stycznia 2022 r.

Klienci, którzy złożyli oświadczenia przed 29 stycznia 2022 r., muszą ponownie złożyć oświadczenia w sprawie ochrony taryfowej, zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia [2].

Wzory oświadczeń zgodne z Rozporządzeniem [2] znajdują się poniżej.
Oświadczenie - dla klientów z grupy II i III - należy złożyć przynajmniej raz w roku.

Najczęściej zadawane pytania

Kto powinien podpisać oświadczenie?

Rozwiń
Zwiń
Oświadczenie musi podpisać osoba uprawniona do reprezentowania Państwa przedsiębiorstwa/ podmiotu. Podpis może być własnoręczny lub kwalifikowany z certyfikatem podpisu elektronicznego. Jeżeli Oświadczenie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Państwa na podstawie pełnomocnictwa, prosimy dołączyć je do Oświadczenia. Pełnomocnictwo powinno być wystawione przed datą złożenia Oświadczenia.

Co się stanie, gdy nie złożę oświadczenia w terminie 45 dni od daty wejścia w życie Ustawy[1]?

Rozwiń
Zwiń
Klienci z Grupy III i IV
Ceny maksymalne, które wynikają z Ustawy[1], zastosujemy od dnia następnego po złożeniu oświadczenia. Do tego dnia będziemy stosować ceny z umowy.

Klienci z Grupy II
Ceny maksymalne, które wynikają z Ustawy[1], zastosujemy od 1 stycznia 2022r. Złożenie oświadczenia jest jednak wymagane, żeby określić wielkość zużycia paliwa gazowego, które ma być rozliczone po cenach maksymalnych. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek złożyć oświadczenie. Zgodnie z prawem, niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie i jest zagrożone m.in. grzywną.

[1] Ustawa z 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 202)

[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 212)