Regulamin konkursu

Disney on ice
1. Warunki ogólne

1.1.  Organizatorem konkursu pn. „Disney on ice”” (dalej „Konkurs”) jest Sparing Communication Group Marcin Hołota z siedzibą: 48-300 Nysa, ul. Jagiełły 70, NIP: 753-212-61-94 zwaną dalej „Organizatorem”.
1.2.  Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu. 
1.3.  Treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie www.tauron.pl

2. Warunki udziału w konkursie

2.1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, oraz posiadająca aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook.com. 
2.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której funkcjonuje Organizator Konkursu, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
2.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny. 
2.4. Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nickiem, pod jakim występuje w serwisie Facebook.com. 

3. Zasady konkursu 

3.1. Organizator na stronie internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia umieści formalne zawiadomienia o Konkursie („Post Konkursowy”), w którym wskaże zadanie konkursowe.
3.2. Zadanie polegać będzie na stworzeniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie “Którą z postaci Walta Disneya lubisz najbardziej”? 
3.3. Osoba spełniająca warunki określone w rozdziale 2 niniejszego Regulaminu może umieścić Pracę Konkursową w komentarzu pod Postem Konkursowym w terminie w nim wskazanym i jednocześnie określonym w pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3.4. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych, każdą jednak w osobnym komentarzu. Każda musi spełniać warunek określony w pkt 3.2.
3.5. Data i godzina nadesłania Pracy Konkursowej jest rejestrowana przez serwis Facebook.com.
3.6. Wysłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 
3.7. Prace konkursowe zawierające treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąkolwiek godność osobistą lub prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatorów strony internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia.
3.8. Uczestnik oświadcza, iż Praca Konkursowa będzie wolna od wad prawnych, a w szczególności nie będzie naruszała praw i obowiązków osób trzecich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, publikacją swojej Pracy Konkursowej.  

4. Czas trwania Konkursu 

4.1. Konkurs trwa od 27.11.2018 r. od godz. 20:00 do 28.11.2018 r. do godz. 23:59.
4.2. Prace Konkursowe opublikowane po 28.11.2018 r., po godz. 23.59 nie będą brane pod uwagę przy ocenie dokonywanej przez jury.
4.3. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w formie komentarzy pod Postem Konkursowym najpóźniej w dn. 29.11.2018 r.

5. Wybór zwycięzcy

5.1.  Prace konkursowe będą oceniane przez jury w składzie trzech przedstawicieli Organizatora. Jury wyłoni jednego Uczestnika, którego Praca Konkursowa będzie najoryginalniejsza. Ocenie podlegają wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w pkt 4.1. niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie. 
5.2. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona publicznie na stronie https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia w formie komentarza pod Postem Konkursowym.
5.3. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt za pośrednictwem funkcji Wiadomość Prywatna udostępnionej przez serwis Facebook.com w celu ustalenia szczegółów odebrania Nagrody, 
5.4.  Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

6. Nagrody 

6.1. Nagrodą w Konkursie jest jedna podwójna wejściówka na spektakl „Wspaniały świat – Disney on ice” o wartości 190 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt zł) brutto. 
6.2. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna nagroda. Nagroda nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.
6.5. W przypadku nieodebrania Nagrody przez Uczestnika następuje utrata prawa do Nagrody i przejście Nagrody na własność Organizatora. 

7. Postanowienia końcowe 

7.1. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. 
7.2. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. 
7.3. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. 
7.4.  W przypadku stwierdzenia nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz z uzasadnieniem. 
7.5.  Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

8.1. Administratorem danych  osobowych Uczestników jest Organizator.
8.2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie Państwa zgody.