Klauzula informacyjna TAURON Ciepło sp. z o.o. dla Kontrahentów i ich pracowników/współpracowników/zleceniobiorców/reprezentantów/członków organu

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 49, NIP: 9542732017, REGON: 242734832, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000396345, Kapitał zakładowy: 1.104.348.500 zł (dalej TAURON).

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres email:
tc.iod@tauron-cieplo.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Ciepło sp. z o.o., 40-301 Katowice ul. Siemianowicka 60.

3. W przypadku, kiedy jesteś pracownikiem/zleceniobiorcą/współpracownikiem/ reprezentantem/członkiem organu Kontrahenta TAURON:
3.1 Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:
a) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL/ numer dowodu osobistego),
b) dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu, nazwa firmy, adres firmy),
c) dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu, stanowiska bądź funkcji, kwalifikacji zawodowych, rodzaju uprawnień, zakresu uprawnień lub prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta TAURON, bądź współpracy z Kontrahentem TAURON (np. nazwa firmy, stanowisko),
d) dane pozyskane z KRS w przypadku członków zarządu, prokurentów, członków rad nadzorczych.
3.2 Państwa dane osobowe zostały nam przekazane (udostępnione) przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie (dalej: Kontrahent TAURON) w związku z zawieraniem z nami umowy, w tym także udziałem Kontrahenta TAURON w procesie zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta TAURON (w tym także jako podwykonawca) umowy zawartej z nami (dalej łącznie jako: Umowa).
3.3 Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy z Kontrahentem TAURON, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z Kontrahentem TAURON];
b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów prawa zamówień publicznych, przepisów prawa energetycznego, przepisów prawa budowlanego - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];
d) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].

4. W przypadku, kiedy jesteś Kontrahentem TAURON (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej):
4.1 Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:
a) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL/ numer dowodu osobistego),
b) dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu, nazwa firmy, adres firmy),
c) dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu, stanowiska bądź funkcji, kwalifikacji zawodowych, rodzaju uprawnień, zakresu uprawnień lub prowadzonej działalności gospodarczej,
Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta TAURON bądź współpracy z Kontrahentem TAURON (np. nazwa firmy, stanowisko),
4.2 Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) zawierania z nami umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy, którą zawarli Państwo z nami (dalej łącznie jako: Umowa) - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie Umowy];
b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów prawa zamówień publicznych, przepisów prawa energetycznego, przepisów prawa budowlanego - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];
d) weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych i reputacyjnych) przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania Umowy lub rozszerzeniu zakresu Umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora], przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny;
e) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].

5. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przeniesienia danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu.
– z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności RODO (art. 17 ust. 1 lit a-f, ust. 3 lit b, d lub e; art. 18 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1) oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (art. 8a ust. 2 i art. 97 ust. 1a, art. 8a ust. 3 oraz art. 97 ust. 1 b), art. 8a ust. 4)), o ile procedury ustawy prawo zamówień publicznych stanowiły podstawę zawarcia umowy.

7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
a) pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b) mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia.

11. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:
podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską, podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz), podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne - w razie braku wykonania przez Państwa zobowiązań na podstawie Umowy, podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych, b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:
podmioty z Grupy TAURON (TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane), podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów, nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczające towary objęte Umową, bądź umowami z naszymi klientami, z których realizacją związana jest Umowa, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.


W dalszej części klauzuli znajdziecie Państwo informację o zasadach przetwarzania danych osobowych współadministrowanych przez Podmioty Grupy TAURON dla kontrahentów i ich pracowników/ współpracowników/zleceniobiorców/reprezentantów/członków organu. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Realizując obowiązek prawny nałożony na Współadministratorów danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy że:
1. Współadministratorzy Danych Osobowych
Współadministratorami Państwa danych osobowych będą Podmioty Grupy TAURON, które zostały wymienione pod adresem: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy.

2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach dotyczących współadministrowania danymi osobowymi przez podmioty Grupy TAURON mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Inspektorem Ochrony
Danych w poniższy sposób:
a) elektronicznie na adres e-mail: tok.iod@tauron.pl,
b) pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

3. Wspólne cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okresy przechowywania danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów (w tym podmiotów współpracujących) i ich pracowników, zleceniobiorców lub współpracowników oraz reprezentantów, przez Współadministratorów w celu zapewnienia lub usprawnienia organizacji pracy w Podmiotach Grupy TAURON dalej „GT” z tymi podmiotami - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - Prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy, a przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zadań przez Współadministratorów.

W poniższym celu Współadminstratorem Państwa danych jest wyłącznie TAURON Ciepło sp. z o.o., TAURON Polska Energia S.A oraz TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.:
Zapewnienie wsparcia użytkownika końcowego, zapewnienia i monitorowania bezpieczeństwa (dostępności, poufności, integralności, rozliczalności) usług IT, systemów IT, infrastruktury IT Grupy TAURON, zarządzania usługami IT / systemami IT / siecią i infrastrukturą IT Grupy TAURON w tym planowaniu ich rozwoju. Ponadto w przypadku korzystania z usług IT mających charakter portali intranetowych np.: Usługi O365, TAURONET, Portal CUW IT, SAP FIORI przetwarza się w celach statystycznych, w celu ustalenia, na co użytkownicy zwracają uwagę i czym się interesują, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie treścią usług IT w oparciu o zgromadzone statystyki, tj. w szczególności dostosować treść i funkcje usług IT do oczekiwań jego użytkowników. Rozliczalność działań w zakresie aktywności konta użytkownika w systemach IT oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów IT. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników, jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – informacje uzyskiwane podczas korzystania przez użytkowników z usług IT umożliwiają Podmiotom Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do usług IT, odpowiednie zarządzanie usługami IT ich bezpieczeństwem oraz treścią usług IT. Dane będą przetwarzane do ustania stosunku pracy, zakończenia umowy cywilnoprawnej lub umowy współpracy, a przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zadań przez Współadministratorów.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

4. Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

5. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do wniesienia sprzeciwu,
b) prawo dostępu do danych osobowych,
c) prawo do sprostowania danych,
d) prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia danych.
– z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności RODO (art. 17 ust. 1 lit a-f, ust. 3 lit b, d lub e; art. 18 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1) oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (art. 8a ust. 2 i art. 97 ust. 1a, art. 8a ust. 3 oraz art. 97 ust. 1 b), art. 8a ust. 4)) o ile procedury ustawy prawo zamówień publicznych stanowiły podstawę zawarcia umowy .

6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
a. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b. mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską, podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT, podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji, podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty, które świadczą nam usługi szkoleniowe, podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.