Klauzula informacyjna dla Aplikujących do udziału w Programie Akceleracyjnym TAURON PROGRES organizowanym przez TAURON Polska Energia S.A., ich pracowników oraz współpracowników


1. Administratoremi Państwa danych osobowych TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271562; REGON: 240524697; NIP: 9542583988; wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego w całości): 8.762.746.970

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: tpe.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A. ul. Ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice. 

3. Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe: 
a. dane identyfikujące (np. imię, nazwisko); 
b. dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu); 
c. dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta TAURONii bądź współpracy z Kontrahentem TAURON (np. nazwa firmy, stanowisko).

4. Państwa dane osobowe zostały przekazane (udostępnione) nam przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie (dalej: Kontrahent PA TAURON PROGRES) w związku ze złożeniem Formularza Zgłoszeniowego do Programu Akceleracyjnego TAURON PROGRES, w tym także udziałem Kontrahenta PA TAURON PROGRES w procesie oceny i analizy zgłoszonego Rozwiązania i kwalifikacji do udziału oraz udziału w Programie, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta PA TAURON PROGRES  umowy zawartej ze Spółką z Grupy TAURONiii, o której mowa w Regulaminie Programu Akceleracyjnego TAURON PROGRES (dalej łącznie jako: Umowa). 

5. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu: 
a. oceny i analizy zgłoszonego Rozwiązania i kwalifikacji do udziału oraz udziału w Programie Akceleracyjnym TAURON PROGRES  oraz ewentualnego zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy z Kontrahentem TAURON, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z udziału w procesie kwalifikacji i udziału w Programie, opisanych w Regulaminie Programu Akceleracyjnego TAURON PROGRES - przez okres realizacji poszczególnych etapów Programu opisanych w Regulaminie Programu Akceleracyjnego TAURON PROGRES [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzeniaiv – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z Kontrahentem PA TAURON PROGRES]; 
b. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa]; 
c. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń  i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];
d. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej]. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych, 
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo do przeniesienia danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;  mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
7. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

8. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
Podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;  Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych. Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT; Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów; Nasi podwykonawcy, czyli podmioty wykonujące za nas usługę lub dostarczające towary objęte Umową bądź umowami z naszymi klientami, z których realizacją związana jest Umowa, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.  TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.;

Podmioty, którym zostanie udostępniony Formularz Zgłoszeniowy w ramach realizowanej oceny i analizy zgłoszonego przez Aplikującego Rozwiązania, tj.: Spółki z Grupy TAURON w celu udziału w Programie Akceleracyjnym TAURON, w szczególności w celu oceny i analizy zgłoszonego Rozwiązania i kwalifikacji do udziału w Programie;
Słownik

iAdministrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO

iiKontrahent TAURON  oznacza pracodawcę, u którego Państwo są zatrudnieni lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracują lub Państwa firmę jeśli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

iiiGrupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy

ivRozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie www.tauron.pl/rodo.