Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Klauzula informacyjna dla osób, których wizerunek jest przetwarzany na podstawie uzasadnionego interesu (TAURON Polska Energia S. A.)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (kod: 40-114), przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 3, www.tauron.pl.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc pod adres:
a) e-poczty: tpe.iod@tauron.pl,
b) korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A., ul Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe udostępnione nam przez związanego z nami umową kontrahenta/sponsorowanego/organizatora (dalej zwanego: Kontrahentem), w szczególności mogą to być: imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, brzmienie głosu, autograf, numer zawodnika, numer startowy, dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, zatrudnienia u Kontrahenta bądź współpracy z Kontrahentem, nazwa klubu sportowego, organizacji, zrzeszenia.

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) reklamowym, informacyjnym, promocyjnym, marketingowym, i promowania pozytywnego wizerunku TAURON Polska Energia S.A. oraz pozostałych Podmiotów Grupy TAURON w przestrzeni publicznej, w tym mediach społecznościowych, o ile umowa z Kontrahentem przewiduje takie działanie, do czasu pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych [podstawa prawna art. 6. ust. 1 lit. f Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora],
b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia — wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa],
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń przez okres wskazany przepisami prawa na dochodzenie roszczeń [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia — realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora].

Dla przetwarzania w celu, o którym mowa powyżej na podstawie art. 6 ust.1 f Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora, przetwarzania danych osobowych poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia prawnie uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (sposób kontaktu podany jest w pkt. 2).

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przeniesienia danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu.

5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje — prosimy o kontakt:
a) pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b) mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl.

6. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. 

7. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej zwane: EOG). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

9. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 
a) media (w tym media społecznościowe),
b) inne podmioty Grupy TAURON,
c) podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, obróbki filmów i zdjęć, składu publikacji, poligraficzne, pomoc prawną, firmom reklamowym organizującym konkursy
— jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych. 


Słownik 

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy

Rozporządzenie oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo.