Klauzula informacyjna dla osób, których wizerunek jest przetwarzany
na podstawie uzasadnionego interesu / zgody

1. Administratoremi Państwa danych osobowych jest TAURON Polska Energia S.A. 
z siedzibą w Katowicach (kod: 40-114), przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 3, www.tauron.pl.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc pod adres:
a) e-poczty: tpe.iod@tauron.pl
b) korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A., ul Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w szczególności mogą to być: imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, brzmienie głosu, autograf, numer zawodnika, numer startowy, dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, zatrudnienia u Kontrahenta bądź współpracy z Kontrahentem, nazwa klubu sportowego, organizacji, zrzeszenia:
a) udostępnione nam przez związanego z nami umową kontrahenta/sponsorowanego/organizatora (dalej zwanego: Kontrahentem) ; i/lub
b) udostępnione przez Państwa, w związku z wyrażoną zgodą na korzystanie przez nas z Państwa dóbr osobistych (określonych w art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego), w tym na rozpowszechnienie wizerunku (art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwaną dalej Zgodą).

4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu: 
a) reklamowym, informacyjnym, marketingowym, szkoleniowym i w celu promowania pozytywnego wizerunku TAURON Polska Energia S.A. oraz pozostałych Podmiotów Grupy TAURONii w przestrzeni publicznej, w tym mediach społecznościowych, o ile umowa z Kontrahentem, bądź Państwa Zgoda, przewiduje takie działanie, przez czas nie dłuższy niż do pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych lub do czasu wycofania przez Państwa Zgody, o której mowa w pkt. 3 lit. b niniejszej informacji [podstawa prawna art. 6. ust. 1 lit. f Rozporządzeniaiii tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora];
b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń przez okres wskazany przepisami prawa na dochodzenie roszczeń [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora].

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przeniesienia danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu.
g) prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu Administratora do przetwarzania danych osobowych.
6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje — prosimy o kontakt:
a) pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b) e-pocztą na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl.

7. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania takiego żądania.

8. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 
a) media (w tym media społecznościowe),
b) inne podmioty Grupy TAURON,
c) podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultingowe, audytowe, obróbki filmów i zdjęć, składu publikacji, poligraficzne, pomoc prawną, firmom reklamowym organizującym konkursy — jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Słownik:

 

iAdministrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO.

iiGrupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy.

iiiRozporządzenie oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.tauron.pl/rodo.