Ostrzeżenie

UWAGA, otrzymaliśmy informację, że ktoś podszywając się pod naszą firmę rozsyła fałszywe SMS-y!

więcej

Klauzula informacyjna fast call - sprzedaż TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-417), przy ul. Łagiewnickiej 60, Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000270491, NIP: 6762337735.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.
 3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. podjęcia działań związanych z realizacją zamówionego przez Państwa kontaktu telefonicznego w sprawie ofert interesujących Państwa towarów lub usług przedstawionych w serwisie www.tauron.pl, w tym przesłania wiadomości SMS potwierdzających zamówienie kontaktu oraz podsumowujących podjęte próby połączeń oraz przeprowadzenia zamówionej przez Państwa rozmowy telefonicznej, przez czas niezbędny do przygotowania połączenia telefonicznego oraz przez czas rozmowy telefonicznej, a w razie nieodebrania przez Państwa połączenia - nie dłużej niż do trzeciej z kolei nieudanej próby połączenia [podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz podmiotów z Grupy TAURON (TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym TAURON Sprzedaż sp. z o.o., lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy) i partnerów TAURON Sprzedaż (podmioty sprzedające towary lub usługi za pośrednictwem lub z udziałem TAURON Sprzedaż sp. z o.o., aktualna lista Partnerów TAURON Sprzedaż znajduje się w pod adresem: www.tauron.pl/partnerzy, lista partnerów TAURON Sprzedaż może ulegać zmianie) polegających na marketingu bądź sprzedaży swoich towarów lub usług];
  2. monitorowania jakości procesu sprzedaży – w tym celu będziemy przetwarzać także dane osobowe utrwalone na nagraniu rozmowy telefonicznej z Państwem przez okres do 1 roku od rozmowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora polegającego na zapewnieniu jak najlepszej jakości i efektywności procesu sprzedaży];
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w tym celu będziemy przetwarzać także dane osobowe utrwalone na nagraniu rozmowy telefonicznej z Państwem, przez czas trwania ewentualnych postępowań i przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami];
  Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. 
  Rozporządzenie o jakim piszemy to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w punktach obsługi klienta oraz na stronie tauron.pl/rodo.
 4. W związku z z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.
  3. prawo dostępu do danych osobowych,
  4. prawo do sprostowania danych, 
  5. prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”), 
  6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  7. prawo do przeniesienia danych.
 5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
  • pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
  • mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 32 606 0 606.
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:
   • TAURON Polska Energia S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.,
   • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT,
   • podmioty, które świadczą usługi Contact Center oraz punkty partnerskie, które świadczą usługi pośrednictwa sprzedaży,
   • podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
   • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i organizujące konkursy,
   • podmiot, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
   w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, przy czym brak podania numeru telefonu w formularzu uniemożliwi nam realizację zamówionego przez Państwa kontaktu.