Klauzula informacyjna dla Kontrahentów TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. i ich pracowników/współpracowników.

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100), przy ul. Barlickiego 2, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000036791, NIP: 6312241337, Kapitał zakładowy: 27 688 500,00 zł.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować pisząc na ts.iod@tauron.pl lub na adres korespondencyjny IOD TAURON GZE Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. 

3. W przypadku kiedy jesteś pracownikiem/współpracownikiem Kontrahenta TAURON:
3.1 Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe: 
a) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko), 
b) dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, nr faxu),
c) dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta TAURON bądź współpracy z Kontrahentem TAURON (np. nazwa firmy, stanowisko).

3.2 Państwa dane osobowe zostały przekazane (udostępnione) nam przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie (dalej: Kontrahent TAURON) w związku z zawieraniem z nami umowy, w tym także udziałem Kontrahenta TAURON w procesie zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta TAURON (w tym także jako podwykonawca) umowy zawartej z nami (dalej łącznie jako: Umowa). 

3.3 Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu: 
a) zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy z Kontrahentem TAURON, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z Kontrahentem TAURON]; 
b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa]; 
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];
d) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].

4. W przypadku kiedy jesteś Kontrahentem TAURON (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej):
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu: 
a) zawierania z nami umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy, którą zawarli Państwo z nami (dalej łącznie jako: Umowa) - przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie Umowy]; 
b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];
d) weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych i reputacyjnych) przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania Umowy, lub rozszerzeniu zakresu Umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora], przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny; 
e) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].

5. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych, 
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo do przeniesienia danych, 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu.


7. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
a) pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, 
b) mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania,  nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy. 

11. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:
podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską, podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz), podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne - w razie braku wykonania przez Państwa zobowiązań na podstawie Umowy, podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych, b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:
podmioty z Grupy TAURON (TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.), podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów, nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczające towary objęte Umową bądź umowami z naszymi klientami, z których realizacją związana jest Umowa, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

PRZECZYTAJ PONIŻEJ!!!

Zasady przetwarzania danych osobowych współadministrowanych przez Podmioty Grupy TAURON dla kontrahentów ich pracowników i współpracowników 

Realizując obowiązek prawny nałożony na Współadministratorów danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy że:

1. Współadministratorzy Danych Osobowych
Współadministratorami Państwa danych osobowych będą niżej wymienione Podmioty Grupy TAURON:

1. TAURON Polska Energia S.A z siedzibą w Katowicach,  ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000271562, NIP 9542583988, REGON 240524697, 
2. BIOEKO Grupa TAURON Sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395659,  NIP 8652554852, REGON 180764060, 
3. Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o., z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073875, NIP 6751004131, REGON 351091315, 
4. Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026981, NIP 8731635450, REGON 850458198, 
5. Magenta Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114, Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000660388, NIP 6342886211, REGON 366455369, 
6. Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671384, NIP 6322016754, REGON 366943241,
7. Polska Energia PKH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031635, NIP 9542312373, REGON 276709807, 
8. TAURON Ciepło sp. z o. o, z siedzibą w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396345, NIP 9542732017, REGON 242734832, 
9. TAURON Czech Energy s.r.o z siedzibą w Ostrava-Hrabova, Republika Czeska, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabova, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Ostrawa w Ostrawie po numerem C34142, 
10. TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON 230179216, 
11. TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Kryształowa 1/3, 33-100 Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044483, NIP 8731627781, REGON 850457661,  
12. TAURON Dystrybucja Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141756,  NIP 8991076556, REGON 930810615, 
13. TAURON EKOENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Obrońców Pokoju 2b, 58-500 Jelenia Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000195546, NIP 6112502075, REGON 231194695,
14. TAURON Ekoserwis sp. z o.o. z siedzibą w Rożnowie, Rożnów 433, 33-316 Rożnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041661, NIP 7341876665, REGON 490711879,
15. TAMEH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92/102B, 41-308 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517891, NIP 6292469987, REGON 243631583, 
16. TAMEH Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92/102A, 41-308 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517887, NIP 6292469993, REGON 243631554, 
17. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270491, NIP 6762337735, REGON 120378027,
18. TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, wpisaną do  rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036971, NIP 6312241337, REGON 276551482, 
19. TAURON Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Siemianowicka 60, 40-301 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396347, NIP 9542732023, REGON 242735211, 
20. TAURON Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Widok 19, 40-118 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396356, NIP 9542732000, REGON 242734950, 
21. TAURON Wytwarzanie S.A z siedzibą w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003157, NIP 6321792812, REGON 276854946,
22. TAURON Wydobycie S.A., z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228587, NIP 6321880539, REGON 240033634,
23. En – Energia I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692187, NIP 6342904937, REGON 368218395,
24. En – Energia II sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692569, NIP 6342903984, REGON 368127155,
25. En – Energia III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000692185, NIP 6342904156, REGON 368150160,
26. En – Energia IV sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695025, NIP 6342905339, REGON 368265704,
27. KOMFORT Zarządzanie Aktywami sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689215, NIP 6342900833, REGON 367908904, 
28. Fundacja TAURON z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40–114 Katowice, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000418534, NIP 9542737629, REGON 242918271,
29. MARSELWIND Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524010, NIP 6342831517, REGON 243680251,
30. Spółka Usług Górniczych sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 A, 43 – 600 Jaworzno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000154615, NIP 6321709449, REGON 273600375, 
31. FINANSE GRUPA TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772302, NIP 6342951291, REGON 382593024, 
32. TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,  ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281888, NIP 8992604750, REGON 020520830.  

2. Inspektor Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących współadministrowania danymi osobowymi przez podmioty Grupy TAURON mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych w poniższy sposób:
a) elektronicznie na adres e-mail: tok.iod@tauron.pl,
b) pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.


3. Wspólne cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okresy przechowywania danych.
Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów (w tym podmiotów współpracujących) i ich pracowników lub współpracowników przez Współadministratorów w celu zapewnienia lub usprawnienia organizacji pracy w Podmiotach Grupy TAURON dalej „GT” z tymi podmiotami - Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - Prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy, a przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zadań przez Współadministratorów.

W poniższym celu Współadminstratorem Państwa danych jest wyłącznie TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., TAURON Polska Energia S.A oraz TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.:
Zapewnienie wsparcia użytkownika końcowego, zapewnienia i monitorowania bezpieczeństwa (dostępności, poufności, integralności, rozliczalności) usług IT, systemów IT, infrastruktury IT Grupy TAURON, zarządzania usługami IT / systemami IT / siecią i infrastrukturą IT Grupy TAURON w tym planowaniu ich rozwoju. Ponadto w przypadku korzystania z usług IT mających charakter portali intranetowych np.: Usługi O365, TAURONET, Portal CUW IT, SAP FIORI przetwarza się w celach  statystycznych, w celu ustalenia, na co użytkownicy zwracają uwagę i czym się interesują, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie treścią usług IT w oparciu o zgromadzone statystyki, tj. w szczególności dostosować treść i funkcje usług IT do oczekiwań jego użytkowników. Rozliczalność działań w zakresie aktywności konta użytkownika w systemach IT oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów IT. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – informacje uzyskiwane podczas korzystania przez użytkowników z usług IT umożliwiają Podmiotom Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do usług IT, odpowiednie zarządzanie usługami IT ich bezpieczeństwem oraz treścią usług IT. Dane będą przetwarzane do ustania stosunku pracy, zakończenia umowy cywilnoprawnej lub umowy współpracy, a przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zadań przez Współadministratorów.
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

5. W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do wniesienia sprzeciwu, 
b) prawo dostępu do danych osobowych, 
c) prawo do sprostowania danych, 
d) prawo do usunięcia danych
(zwane również „prawem do bycia zapomnianym”), 
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
f) prawo do przenoszenia danych.


6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób: 
a. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.,  ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b. mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT,
podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji,
podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
podmioty, które świadczą nam usługi szkoleniowe ,
podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.