KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem* Państwa danych osobowych jest Nowe Jaworzno Grupa TAURON 
Sp. z o. o., z siedzibą w Jaworznie, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno, 
www.nowejaworzno-grupatauron.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
W sprawach danych osobowych możecie się Państwo skontaktować pisząc na: 
a. adres poczty elektronicznej: tw.iod@tauron-wytwarzanie.pl
b. adres korespondencyjny: ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzno, IOD

3. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Będziemy przetwarzać podane przez Panią/ Pana następujące dane osobowe:
a. imię i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Panią/ Pana dane do kontaktu, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
b. znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających.

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali w poniżej podanych celach, okresach retencji oraz podstawach prawnych:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO** czyli wykonywanie obowiązku nałożonego przepisami prawa w celu identyfikacyjnym oraz przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/ Pan aplikuje (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku) przez okres trwania aktualnej rekrutacji.
Dane osobowe określone w ust. 3 lit. a wymagane są na podstawie przepisów prawa, tj. art. 221 § 1 Kodeksu pracy „Zakres danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie”.
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane wskazane w ust. 3 lit. b w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/ Pan aplikuje (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku, a także oceny zdolności 
i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, do czasu wycofania zgody lub przez okres trwania aktualnej rekrutacji.
Podanie danych, o których mowa w ust. 3 lit. b jest dobrowolne, jeżeli nie chce Pani/ Pan abyśmy przetwarzali dane wskazane w ust. 3 lit. b prosimy o ich nieudostępnianie podczas procesu rekrutacyjnego. 
c. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane wskazane w ust 3 lit. b w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na stanowiska pracy w Grupie TAURON (https://www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy), do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe jako Współadministratorzy*** wraz z pozostałymi spółkami Grupy TAURON (https://www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy).
Podanie danych, o których mowa w ust. 3 lit. a i b  w powyższym celu jest dobrowolne, jednak konieczne i odmowa podania tych danych uniemożliwia Pani/ Panu automatyczny udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych i będzie wymagało ponownego aplikowania.

5. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z tym, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a. Prawo do wycofania zgody (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody),
b. prawo do wniesienia sprzeciwu,
c. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
d. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
e. prawo do usunięcia danych (zwane również jako „prawo do bycia zapomnianym”),
f. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
g. prawo do przenoszenia danych,
h. prawo do dostępu zasadniczych ustaleń pomiędzy Współadministratorami.

6. PUNKT KONTAKTOWY DO ŻĄDANIA WYKONANIA SWOICH PRAW
Jeśli Pani/Pan będzie chciał/a skorzystać z przysługujących praw może się Pani/Pan skontaktować na wybrany sposób:
a. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta Sp. z o. o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
b. na adres email: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw , udzielimy Pani/Panu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 
7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważa Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej (EOG). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privace Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG można żądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji. 

9. ODBIORCY DANYCH
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych, są:
a. podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych oraz podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów, obsługę korespondencji, organizacji i prowadzenia rekrutacji, 
b. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe.

Administrator*- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO

RODO** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ora uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Tekst RODO dostępny jest na stronie: www.tauron.pl/RODO

Współadministrator***- podmiot, który z co najmniej jednym innym Administratorem wspólnie ustala cel i sposoby przetwarzania danych osobowych – art. 26 ust. 1 RODO