Klauzula informacyjna dla systemu nagrywania połączeń telefonicznych (Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o.)

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratoremi Państwa danych osobowych jest Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (kod: 33-100), przy ul. Lwowskiej 72-96b, www.wsparcie-grupatauron.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować pisząc na:
a) adres poczty elektronicznej: wgt.iod@wsparcie-grupatauron.pl
b) adres korespondencyjny: Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 
ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe udostępnione nam podczas rozmowy telefonicznej będziemy przetwarzali w poniżej podanych celach, okresach retencji oraz podstawach prawnych: 
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODOii [realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora] w celu zapewnienia należytej obsługi zgłaszanej przez Państwa na telefon alarmowy sprawy/incydentu – przez okres 3 lat liczonych od końca roku w którym nastąpiło nagranie,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO [realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora] w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń - tj. 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zgłoszenie.

4. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do wniesienia sprzeciwu,  
b) prawo dostępu do danych osobowych, 
c) prawo do sprostowania danych, 
d) prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych.

5. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOGĄ PAŃSTWO ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW
Jeśli będziecie Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw, możecie się Państwo skontaktować z nami w jeden z wybranych sposobów: 
a) pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b) e-mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
Jeśli zdecydujecie się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

6. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG (EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY)
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

8. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) podmioty upoważnione do odbierania Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
c) podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji,
d) podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 
e) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą Usługi ITiii,
f) spółki Grupy TAURONiv
- w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe. 

Słownik:
iAdministrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO.

iiRODO - Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO dostępny jest na stronie www.tauron.pl/RODO

iiiUsługi IT - stanowią narzędzia, które pozwalają realizować zdefiniowane procesy biznesowe oraz pozwalają na jednoczesną sprawną i szybką komunikację wielu osób zatrudnionych lub współpracujących w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT, a w efekcie zapewniają wymaganą współpracę pomiędzy osobami zatrudnionymi lub współpracującymi w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do Usług IT. Przetwarzanie danych użytkowników w Usługach IT jest konieczne dla należytego wykonywania przez nich obowiązków służbowych

ivGrupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON  dostępna jest pod adresem: https://www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy