Ograniczenie cen gazu

Sprawdź:

kto należy do odbiorców uprawnionych,

jak złożyć Oświadczenie, żeby skorzystać z rozwiązań osłonowych.


Dowiedz się więcej

Ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dziennik Ustaw z 2022 pozycja 2687) weszła w życie 21.12.2022 roku.

Dzięki niej cena gazu od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku, dla określonych grup odbiorców, nie będzie mogła być wyższa niż 200,17 zł/MWh. Ochroni to odbiorców gazu przed podwyżkami.

Ustawa określa także zasady stosowania maksymalnej ceny paliwa gazowego dla konkretnych grup odbiorców.

Kto i jak może skorzystać z maksymalnej ceny paliwa gazowego?

Ochrona, która wynika z Ustawy [1], obejmuje określone grupy odbiorców:

Grupa I

Gospodarstwa domowe
(podmioty określone w art. 62b ust. 1 pkt 2 a) Prawo Energetyczne [2]).

Nie musisz nic robić – nie składasz Oświadczenia. Maksymalną cenę gazu naliczymy automatycznie.

Grupa II

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
(podmioty określone w art. 62b ust. 1 pkt 2 b) Prawo Energetyczne [2]).

Grupa III

Podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe,

w lokalach podmiotów realizujących określone zadania użyteczności publicznej w zakresie ich zadań lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów realizujących określone zadania użyteczności publicznej

(podmioty określone w art. 62b ust. 1 pkt 2 c) Prawo Energetyczne [2]).

Grupa IV

Podmioty, które realizują zadania użyteczności publicznej oraz związki zawodowe
(podmioty określone w art. 62b ust. 1 pkt 2 d) Prawo Energetyczne [2]).

Ile wynosi maksymalna cena paliwa gazowego?

  • 200,17 zł/MWh dla gospodarstw domowych
  • 200,17 zł/MWh dla pozostałych grup odbiorców, pod warunkiem złożenia Oświadczenia

Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Co zrobić, aby skorzystać z maksymalnej ceny paliwa gazowego?

Gospodarstwa domowe - Grupa I

Nie musisz nic robić – nie składasz Oświadczenia.

Maksymalną cenę gazu naliczymy automatycznie.

Grupy II-III

Musisz złożyć Oświadczenie przynajmniej raz na 12 miesięcy.

Jeżeli chcesz skorzystać z ceny maksymalnej w 2024 r., musisz złożyć nowe Oświadczenie.

Grupy IV

Jednorazowo składasz Oświadczenie.

Jeżeli złożyłeś Oświadczenie w 2022 lub w 2023 r., nie musisz składać Oświadczenia na 2024 r.

Jak złożyć Oświadczenie?

Oświadczenie możesz wysłać:

Pocztą

Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie:

wysłać pocztą tradycyjną, na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice


Za datę złożenia Oświadczenia uznawana będzie data nadania listu (stempla pocztowego).
Rekomendujemy wysyłkę w formie listu poleconego.

Osobiście

Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie:

złożyć w wybranym punkcie obsługi klienta (ich listę znajdziesz na tauron.pl/pok) – nie musisz umawiać się na wizytę.


[1] Ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dziennik Ustaw z 2022 pozycja 2687) ze zmianami

[2] Ustawa z 10 kwietnia 1997 e. – Prawo energetyczne (Dziennik Ustaw z 2022 poz. 1385 i poz. 1723)

[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dziennik Ustaw z 2022 pozycja 212)

Najczęściej zadawane pytania

Pytania dotyczące odbiorców uprawnionych Grup I-IV

W jakim okresie obowiązuje cena maksymalna?

Rozwiń
Zwiń

Cena maksymalna będzie obowiązywać:
- dla gospodarst domowych: od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku
dla pozostałych odbiorców uprawnionych: od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku pod warunkiem złożenia Oświadczenia. Jeśli Twój cennik/umowa z cenami na rok 2024 i są niższe niż ceny maksymalne, to będziemy Cię rozliczać wg stawek zawartych w cenniku.

Kto ma podpisać Oświadczenie i w jaki sposób?

Rozwiń
Zwiń

Oświadczenie musi podpisać osoba uprawniona do reprezentowania Twojego podmiotu. Podpis może być:
- własnoręczny;
- kwalifikowany z certyfikatem podpisu elektronicznego.
Jeżeli podpis składa osoba umocowana do reprezentacji nieujawniona w powszechnie dostępnych rejestrach, do Oświadczenia dołącz pełnomocnictwo - powinno być ono wystawione przed datą złożenia Oświadczenia.

Co się stanie jeżeli nie złożę Oświadczenia w terminie 45 dni od daty wejścia w życie ustawy?

Rozwiń
Zwiń

Jeżeli jesteś klientem z Grupy III i IV i złożysz Oświadczenie po terminie wskazanym w Ustawie, to ceny maksymalne zastosujemy od dnia następnego po dniu złożenia Oświadczenia.

Jeżeli jesteś klientem z Grupy II i nie złożysz Oświadczenia w terminie, będziesz korzystał z cen maksymalnych od 1 stycznia 2024 roku. Złożenie Oświadcznie jest jednak wymagane dla określenia tego, jaka część pobranego gazu powinna zostać rozliczona po cenach wynikających z Ustawy. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek złożenia Oświadczenia. Zgodnie z prawem niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie i jest zagrożone m.in. karą grzywny.

Jak będzie liczony termin 45 dni?

Rozwiń
Zwiń

Termin będziemy liczyć od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku Oświadczeń wysyłanych pocztą za datę złożenia Oświadczenia uznamy datę nadania listu (stempla pocztowego).

Pytania dotyczące przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek

Prowadzę cukiernię/piekarnię. Co mam zrobić, aby skorzystać z ceny maksymalnej?

Rozwiń
Zwiń

Jeżeli jesteś odbiorcą uprawnionym, będziemy mogli zastosować w rozliczeniach z Tobą ceny maksymalne paliwa gazowego, jeżeli:
• złożysz do ZUS-u wniosek o cenę maksymalną, nie później niż 30 dni od dnia wystawienia faktury za paliwo gazowe.
Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
• wniosek ten zostanie pozytywnie zweryfikowany przez ZUS.
• ZUS przekaże nam informację o wydaniu pozytywnej decyzji dla odbiorcy.

Aby dowiedzieć się jak wygląda procedura składania i weryfikacji wniosku, skontaktuj się z ZUS-em.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej:
Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw - ZUS

Ile wynosi cena maksymalna paliwa gazowego dla odbiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek?

Rozwiń
Zwiń

Cena maksymalna paliwa gazowego wynosi 200,17 zł/MWh (20,017 gr/kWh netto). Zgodnie z Ustawą, zastosujemy ją w rozliczeniach pod warunkiem, że jesteś odbiorcą uprawnionym i złożysz wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a wniosek ten zostanie pozytywnie zweryfikowany przez ZUS.

Aby dowiedzieć się jak dokładnie wygląda procedura składania i weryfikacji wniosku, skontaktuj się z ZUS-em.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej:
Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw - ZUS

W jakim okresie obowiązuje cena maksymalna dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek?

Rozwiń
Zwiń

Jeżeli jesteś odbiorcą uprawnionym, możesz skorzystać z ceny maksymalnej paliwa gazowego od 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku.
Zgodnie z Ustawą, zastosujemy ją w rozliczeniach pod warunkiem, że jesteś odbiorcą uprawnionym i złożysz wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a wniosek ten zostanie pozytywnie zweryfikowany przez ZUS.

Aby dowiedzieć się jak dokładnie wygląda procedura składania i weryfikacji wniosku, skontaktuj się z ZUS-em.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej:
Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw - ZUS