Ograniczenie cen gazu

Sprawdź:

kto należy do odbiorców uprawnionych,

jak złożyć oświadczenie, żeby skorzystać z Tarczy Solidarnościowej.


Dowiedz się więcej

Ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dziennik Ustaw z 2022 pozycja 2687) weszła w życie 21.12.2022 roku.

Dzięki niej cena gazu w 2023 roku, dla określonych grup odbiorców, nie będzie mogła być wyższa niż 200,17 zł/MWh. Ochroni to odbiorców gazu przed podwyżkami.

Ustawa określa także zasady stosowania maksymalnej ceny paliwa gazowego dla konkretnych grup odbiorców.

Kto i jak może skorzystać z maksymalnej ceny paliwa gazowego?

Ochrona, która wynika z Ustawy [1], obejmuje określone grupy odbiorców:

Grupa I

Gospodarstwa domowe
(podmioty określone w art. 62b ust. 1 pkt 2 a) Prawo Energetyczne [2]).

Nie musisz nic robić – nie składasz Oświadczenia. Maksymalną cenę gazu naliczymy automatycznie.

Grupa II

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
(podmioty określone w art. 62b ust. 1 pkt 2 b) Prawo Energetyczne [2]).

Grupa III

Podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe,

w lokalach podmiotów realizujących określone zadania użyteczności publicznej w zakresie ich zadań lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów realizujących określone zadania użyteczności publicznej

(podmioty określone w art. 62b ust. 1 pkt 2 c) Prawo Energetyczne [2]).

Grupa IV

Podmioty, które realizują zadania użyteczności publicznej oraz związki zawodowe
(podmioty określone w art. 62b ust. 1 pkt 2 d) Prawo Energetyczne [2]).

Ile wynosi maksymalna cena paliwa gazowego?

  • 200,17 zł/MWh dla gospodarstw domowych
  • 200,17 zł/MWh dla pozostałych grup odbiorców, pod warunkiem złożenia Oświadczenia

Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Co zrobić, aby skorzystać z maksymalnej ceny paliwa gazowego?

Gospodarstwa domowe - Grupa I

Nie musisz nic robić – nie składasz Oświadczenia.

Maksymalną cenę gazu naliczymy automatycznie.

Grupy II-III

Musisz złożyć Oświadczenie przynajmniej raz na 12 miesięcy.

Jeżeli chcesz skorzystać z ceny maksymalnej w 2023 r., musisz złożyć nowe Oświadczenie na kolejne 12 miesięcy.

Grupy IV

Jednorazowo składasz Oświadczenie.

Jeżeli złożyłeś/aś Oświadczenie w 2022 r., nie musisz składać Oświadczenia na 2023 r.

Jak złożyć Oświadczenie?

Oświadczenie możesz wysłać:

Pocztą

Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie:

wysłać pocztą tradycyjną, na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice


Za datę złożenia Oświadczenia uznawana będzie data nadania listu (stempla pocztowego).
Rekomendujemy wysyłkę w formie listu poleconego.

Osobiście

Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie:

złożyć w wybranym punkcie obsługi klienta (ich listę znajdziesz na tauron.pl/pok) – nie musisz umawiać się na wizytę.


[1] Ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dziennik Ustaw z 2022 pozycja 2687)

[2] Ustawa z 10 kwietnia 1997 e. – Prawo energetyczne (Dziennik Ustaw z 2022 poz. 1385 i poz. 1723)

[3] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dziennik Ustaw z 2022 pozycja 212)

Najczęściej zadawane pytania

Pytania dotyczące odbiorców uprawnionych Grup I-IV

W jakim okresie obowiązuje cena maksymalna?

Rozwiń
Zwiń

Cena maksymalna będzie obowiązywać:
- dla gospodarstw domowych: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku
dla pozostałych odbiorców uprawnionych: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku pod warunkiem złożenia Oświadczenia. Jeśli Twój cennik/umowa z cenami na rok 2023 i są niższe niż ceny maksymalne, to będziemy Cię rozliczać wg stawek zawartych w cenniku.

Kto ma podpisać Oświadczenie i w jaki sposób?

Rozwiń
Zwiń

Oświadczenie musi podpisać osoba uprawniona do reprezentowania Twojego podmiotu. Podpis może być:
- własnoręczny;
- kwalifikowany z certyfikatem podpisu elektronicznego.
Jeżeli podpis składa osoba umocowana do reprezentacji nieujawniona w powszechnie dostępnych rejestrach, do Oświadczenia dołącz pełnomocnictwo - powinno być ono wystawione przed datą złożenia Oświadczenia.

Co się stanie jeżeli nie złożę Oświadczenia w terminie 45 dni od daty wejścia w życie ustawy?

Rozwiń
Zwiń

Jeżeli jesteś klientem z Grupy III i IV i złożysz Oświadczenie po terminie wskazanym w Ustawie, to ceny maksymalne zastosujemy od dnia następnego po dniu złożenia Oświadczenia.

Jeżeli jesteś klientem z Grupy II i nie złożysz Oświadczenia w terminie, będziesz korzystał z cen maksymalnych od 1 stycznia 2023 roku. Złożenie Oświadcznie jest jednak wymagane dla określenia tego, jaka część pobranego gazu powinna zostać rozliczona po cenach wynikających z Ustawy.
Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek złożenia Oświadczenia. Zgodnie z prawem niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie i jest zagrożone m.in. karą grzywny.

Jak będzie liczony termin 45 dni?

Rozwiń
Zwiń

Termin będziemy liczyć od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku Oświadczeń wysyłanych pocztą za datę złożenia Oświadczenia uznamy datę nadania listu (stempla pocztowego).

Czy nadal paliwo gazowe będzie zwolnione z podatku VAT, tak jak w 2022 roku?

Rozwiń
Zwiń

Nie. Tarcza Antyinflacyjna obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku i nie zostaje przedłużona. Z tego powodu od 1 stycznia 2023 roku w rozliczeniach uwzględnimy podatek VAT w wysokości 23%.
Jednocześnie, Ustawa przewiduje zwrot podatku VAT dla niektórych odbiorców. Dotyczy to gospodarstw domowych:
• które ogrzewają swój dom/mieszkanie gazem i zgłosili to źródło ogrzewanie do CEEB,
• w których wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza: 2100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub 1500 zł/na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

TAURON wypowiedział mi umowę na gaz – czy u nowego sprzedawcy też będę miał zamrożone ceny?

Rozwiń
Zwiń

Wszystkie gospodarstwa domowe w 2023 roku będą objęci zapisami Ustawy, niezależnie:
• od kogo kupują gaz;
• czy wybrali ofertę i podpisali umowę z nowym sprzedawcą gazu, czy też będą objęci tzw. sprzedażą rezerwową.
Zamrożenie cen będzie automatycznie dla gospodarstw domowych- ta grupa odbiorców nie musi składać żadnych oświadczeń nowemu sprzedawcy.
Odbiorcy uprawnieni (Grupy II-IV) będą objęci zapisami Ustawy po złożeniu stosownego Oświadczenia.

Mam ustalony stopień niepełnosprawności / Kartę Dużej Rodziny/ jestem rolnikiem – czy mam składać Oświadczenie, aby otrzymać niższą cenę za gaz?

Rozwiń
Zwiń

Zamrożenie cen gazu w 2023 roku obejmie wszystkie gospodarstwa domowe oraz odbiorców uprawnionych (Grupy II-IV) bez limitu zużycia. Grupa gospodarstw domowych nie musi składać Oświadczenia.

Pytania dotyczące przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek

Kim jest nowy odbiorca uprawniony, który może skorzystać z cen maksymalnych paliwa gazowego?

Rozwiń
Zwiń

Od 8.04.2023 r. z ceny maksymalnej paliwa gazowego możesz skorzystać, jeśli jesteś przedsiębiorcą, który zgodnie ze stanem na 31.12.2022 r., spełnia następujące warunki:
• prowadził działalność gospodarczą określoną kodem PKD 10.71. Z jako rodzaj przeważającej działalności lub
• prowadził działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 10.71.Z w formie spółdzielni lub
• prowadził działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.71.Z, której przychód z działalności – w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku – pochodzi w co najmniej 50% ze sprzedaży pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek.

Musisz też korzystać z pieców ogrzewanych paliwami gazowymi do prowadzenia ww. działalności, nie możesz zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych lub Fundusz Solidarnościowy, a także musisz dysponować określonym w ustawie limitem pomocy de minimis.

Aby dowiedzieć się jak wygląda procedura składania i weryfikacji wniosku, skontaktuj się z ZUS-em.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej ZUS:
Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw - ZUS

Prowadzę cukiernię/piekarnię. Co mam zrobić, aby skorzystać z ceny maksymalnej?

Rozwiń
Zwiń

Jeżeli jesteś odbiorcą uprawnionym, będziemy mogli zastosować w rozliczeniach z Tobą ceny maksymalne paliwa gazowego, jeżeli:
złożysz do ZUS-u wniosek o cenę maksymalną, nie później niż 30 dni od dnia wystawienia faktury za paliwo gazowe.
Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
wniosek ten zostanie pozytywnie zweryfikowany przez ZUS.
ZUS przekaże nam informację o wydaniu pozytywnej decyzji dla odbiorcy.

Aby dowiedzieć się jak wygląda procedura składania i weryfikacji wniosku, skontaktuj się z ZUS-em.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej:
Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw - ZUS

Ile wynosi cena maksymalna paliwa gazowego dla odbiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek?

Rozwiń
Zwiń

Cena maksymalna paliwa gazowego wynosi 200,17 zł/MWh (20,017 gr/kWh netto). Zgodnie z Ustawą, zastosujemy ją w rozliczeniach pod warunkiem, że jesteś odbiorcą uprawnionym i złożysz wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a wniosek ten zostanie pozytywnie zweryfikowany przez ZUS.

Aby dowiedzieć się jak dokładnie wygląda procedura składania i weryfikacji wniosku, skontaktuj się z ZUS-em.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej:
Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw - ZUS

W jakim okresie obowiązuje cena maksymalna dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek?

Rozwiń
Zwiń

Jeżeli jesteś odbiorcą uprawnionym, możesz skorzystać z ceny maksymalnej paliwa gazowego od 1.04.2023 roku do 31.12.2023 roku.
Zgodnie z Ustawą, zastosujemy ją w rozliczeniach pod warunkiem, że jesteś odbiorcą uprawnionym i złożysz wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a wniosek ten zostanie pozytywnie zweryfikowany przez ZUS.

Aby dowiedzieć się jak dokładnie wygląda procedura składania i weryfikacji wniosku, skontaktuj się z ZUS-em.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej:
Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw - ZUS