Klauzula informacyjna dla uczestników projektu badawczego w dziedzinie energetyki o nazwie UtilitEE.

1.ADMINISTRATOR DANYCH
Administratoremi Państwa danych osobowych jest TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 3, (www.tauron.pl).

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
a) adres poczty elektronicznej: tpe.iod@tauron.pl,
b) adres korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A., ul Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją tego projektu będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe:
a) dotyczące codziennych czynności rutynowych / procesów biznesowych i zużycia energii / warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność i oświetlenie), operacyjnych wielkości zadanych określonych urządzeń (status, tryb, wartość zadana). Podczas pilotażowego wdrożenia systemu w pilotażowej siedzibie, dane o procesach biznesowych / codziennych czynnościach rutynowych wewnątrz budynków / mieszkań oraz odpowiednie dane dotyczące ich zużycia energii będą wyodrębniane na poziomie zagregowanym dla każdego biura / mieszkania i procesu operacyjnego w celu realizacji  projektu pilotażowego — na podstawie udzielonej przez Państwa zgody [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODOii],
b) podane przez Państwa w ankiecie audytowej, w celu opracowania i normalizacji otrzymanych danych pomiarowych — na podstawie udzielonej przez Państwa zgody [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO],
c) zawarcia i wykonania umowy, przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz okres jej realizacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO] — zawarcie i wykonanie umowy,
d) wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c RODO] – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa,
e) obejmujące podane przez Państwa dane kontaktowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO] — w szczególności: 
serwisowania zainstalowanych w ramach realizacji projektu pilotażowego urządzeń w miejscu ich instalacji, ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Opisane w pkt. 3 Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane jedynie przez czas niezbędny dla osiągniecia celu ich przetwarzania — nie dłużej niż pięć lat od końca roku, w którym projekt pilotażowy zostanie zakończony.

5. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do wniesienia sprzeciwu,
b) prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody),
c) prawo dostępu do danych osobowych,
d) prawo do sprostowania danych,
e) prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
g) prawo do przenoszenia danych.

6. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOŻE PANI/PAN ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW
Jeśli będziecie Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw możecie Państwo skontaktować się z nami na wybrany sposób:
a) pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o. o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b) e-mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl

Jeśli zdecyduje się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

8. PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

9.ODBIORCY PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) Podmioty z Grupy TAURONiii (w związku z realizacją wzajemnych usług oraz realizacją innych wspólnych działań), 
b) podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych oraz podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów, obsługę korespondencji,
c) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT, oraz usługi serwisowe zainstalowanego w ramach projektu pilotażowego urządzeń,
d) inne podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Słownik:
iAdministrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO

iiRODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO dostępny jest na stronie www.tauron.pl/RODO

iiiGrupa TAURON – oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy