Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej nadużycie

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą
  w Katowicach przy ul. Ściegiennego 3, tauron.pl.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres email: tpe.iod@tauron.pl lub;
  2. adres korespondencyjny: IOD TAURON Polska Energia S.A., ul. Ks. P. Ściegiennego 3,
   40-114 Katowice.

 

 1. Dane które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby której dotyczą lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające nadużycie.
 1. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  1. Analizy otrzymanego zgłoszenia nadużycia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia [tj. na podstawie naszego uzasadnionego interesu w postaci zidentyfikowania, przeciwdziałania mitygowania ryzyka wystąpienia nadużyć], przez okres trwania tej analizy;
  2. Prowadzenia Rejestru Nadużyć przewidzianego przez regulacje wewnętrzne – przez okres 5 lat od chwili zakończenia analizy o której mowa w pkt a i wpisu do rejestru [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zidentyfikowania, przeciwdziałania, mitygowania ryzyka wystąpienia nadużyć];
  3. Archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  4. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności -przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia];
  5. Tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach a,b,c,d [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].

  Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f Rozporządzenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego, oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych,
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. Prawo do przeniesienia danych,
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

Prawo do sprzeciwu – dodatkowe informacje.

Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].

Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być jednak nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

 

 1. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
  2. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl.

 

 1. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

 1. Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

 

 1. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 1. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Spółki z Grupy Tauron w zakresie spraw ich dotyczących
  2. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
  3. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
  4. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultingowe, audytowe, podatkowe, rachunkowe,
  5. podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,
 2. w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Słownik:

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy.

Rozporządzenie oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo