Klauzula informacyjna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie (kod:43-603), przy ul. Promiennej 7; https://www.tauron-serwis.pl.
W sprawach danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z nami pisząc na:
a. adres poczty elektronicznej: tsr.iod@tauron-serwis.pl 
b. adres korespondencyjny: TAURON Serwis sp. z o.o., ul. Promienna 7, 43-603 Jaworzno

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH
Będziemy przetwarzać podane przez Państwa następujące dane osobowe:
a. Imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
b. znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w poniżej podanych celach, okresach retencji oraz podstawach prawnych:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  [wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa], dane wskazane w ust. 3 lit a, w celu indentyfikacyjnym oraz przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Państwo aplikują (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku), przez okres trwania aktualnej rekrutacji.
Żądanie przez pracodawcę danych, o których mowa w ust. 3 lit. a powyżej jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa, art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy tj. pracodawca ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 3 lit. b w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko na które Państwo aplikujecie (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydata do pracy na określonym stanowisku, a także oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, do czasu wycofania zgody lub przez okres trwania aktualnej rekrutacji. 
Podanie danych, o których mowa w ust. 3 lit b jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Państwo abyśmy przetwarzali dane wskazane w ust. 3 lit b, prosimy o ich nieudostępnianie podczas procesu rekrutacyjnego.
c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 3 lit. a i b w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji na stanowiska pracy w Grupie TAURON, do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres jednego roku od dnia wyrażenia zgody.  W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jako Współadministratorzy  wraz z pozostałymi spółkami Grupy TAURON
Podanie danych, o których mowa w ust. 3 lit a i b w powyższym celu jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych uniemożliwia Państwu automatyczny udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych i będzie wymagało kolejnego aplikowania.

4. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo do wniesienia sprzeciwu,
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo do sprostowania danych,
d. prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo do przenoszenia danych,
g. prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody),
h. prawo do dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy Współadministratorami,
i. prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu administratora do przetwarzania danych osobowych.

5. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOŻE PANI/PAN ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW
Jeśli Państwo będziecie chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób:
a. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b. e-mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl 

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie. 

6. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

8. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a. podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych oraz podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów, obsługę korespondencji, organizacji i prowadzenia rekrutacji, 
b. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą usługi IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO dostępny jest na stronie www.tauron.pl/RODO 

Współadministrator – podmiot, który z co najmniej jedynym innym Administratorem wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych  – art. 26 ust. 1 RODO