Ceny maksymalne prądu
od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Jakie rozwiązania osłonowe, które wspierają odbiorców energii elektrycznej, obowiązują od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku?

Ustawa [1] przedłuża stosowanie ceny maksymalnej oraz wprowadza nowe rozwiązania osłonowe w postaci bonu energetycznego. Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku obowiązuje nowa cena maksymalna.

Odbiorcy uprawnieni nie muszą składać żadnych oświadczeń, aby skorzystać z nowych cen maksymalnych.

Odbiorcy uprawnieni - gospodarstwa domowe i inni odbiorcy objęci ochroną na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej [2] (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit a Ustawy [3]).

Czym jest cena maksymalna?

Cena prądu stosowana w rozliczeniach z odbiorcami nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie [1][3]. Cena maksymalna dla gospodarstw domowych obowiązuje od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Ile wynosi maksymalna cena prądu?

0,505 zł/kWh netto* dla gospodarstw domowych

Cena maksymalna wynosi 0,6212 zł/kWh brutto**

Nowa cena maksymalna będzie stosowana w rozliczeniach automatycznie.

Odbiorcy uprawnieni nie muszą składać żadnych oświadczeń, aby skorzystać z nowych cen maksymalnych.

Jeżeli cena energii elektrycznej w Taryfie lub w Cenniku jest niższa niż cena maksymalna, w rozliczeniu zastosujemy niższą cenę.

*Cena zawiera podatek akcyzowy 0,005 zł/kWh

**Cena zawiera podatek akcyzowy 0,005 zł/kWh oraz podatek od towarów i usług (VAT) 23%

Czy działania osłonowe od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku również dotyczą cen dystrybucyjnych?

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku, w rozliczeniach z klientami, będą stosowane ceny z zatwierdzonej na rok 2024 Taryfy Dystrybucyjnej.

Opłata mocowa, jeden ze składników rachunku za prąd w części dystrybucyjnej, od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku wyniesie 0 zł.

Komu przysługuje upust?

W 2024 roku w rozliczeniach z klientami zastosujemy upust, jeśli w punkcie poboru energii (PPE) poziom zużycia w okresie od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniósł nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej z okresu od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Jak sprawdzimy warunek oszczędności?

Porównamy zużycie energii elektrycznej od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. ze zużyciem od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Jeśli nie będziemy mieć kompletu tych danych, poprosimy o nie właściwego operatora systemu dystrybucyjnego. Aby to zrobić, musimy posiadać Twoją zgodę.

Wzór do pobrania

Ile wynosi upust dla odbiorcy uprawnionego?

Upust stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej[4] poniesionej od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

WAŻNE
Gdy od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. odbiorca uprawniony kupował energię elektryczną od więcej niż jednego sprzedawcy energii, może złożyć dokument – oświadczenie o łącznej kwocie rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej za ten okres.

Oświadczenie można złożyć do 15 lipca 2024 r.
Instrukcja jak złożyć oświadczenie, znajduje się w sekcji Najczęściej zadawane pytania na dole strony.

Co to jest bon energetyczny?

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu. Bon został wprowadzony Ustawą [1].

Komu przysługuje bon energetyczny?

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym przeciętny, miesięczny dochód w 2023 r., nie przekroczył kwoty 2500 zł oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego, miesięcznego dochodu w 2023 r., na osobę, nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Gdzie należy złożyć wniosek o bon energetyczny?

TAURON nie zajmuje się obsługą wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

[1] Ustawa z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859),

[2] Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 t.j.),

[3] Ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 190 t.j.),

[4] Do łącznej kwoty sprzedaży energii elektrycznej należy doliczyć wartości wynikające ze świadczenia usług dystrybucji: składnik stały stawki sieciowej, składnik zmienny stawki sieciowej, opłatę jakościową i opłatę abonamentową.

Informacje o rozwiązaniach obowiązujących od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku znajdziesz tutaj

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat rozwiązań osłonowych

Czy mogę dostosować wysokość rachunków do cen zgodnych z rozwiązaniami osłonowymi?

Rozwiń
Zwiń
Tak, aby to zrobić, należy wypełnić formularz Dostosowanie prognozy do ceny ustawowej dostępny na stronie, w aplikacji lub serwisie Mój TAURON.

Czy od 1 lipca 2024 roku będą obowiązywać jakieś rozwiązania osłonowe, których celem jest wsparcie odbiorców energii elektrycznej?

Rozwiń
Zwiń
Tak, będą. Ustawa wprowadza nowe rozwiązania osłonowe, których celem jest wsparcie odbiorców energii elektrycznej:
  1. Bon energetyczny, który jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu. TAURON nie zajmuje się obsługą wniosku o wypłatę bonu energetycznego.
  2. Nowa cena maksymalna za energię elektryczną. Nowa cena maksymalna dla gospodarstw domowych wynosi 0,505zł za kWh netto (cena zawiera akcyzę w wysokości 0,005zł/kWh), czyli 0,6212 zł/kWh brutto (cena zawiera akcyzę oraz podatek VAT). Cena obowiązuje od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Jakie będą limity zużycia prądu od 1 lipca 2024 roku?

Rozwiń
Zwiń
Od 1 lipca 2024 roku limity przestaną obowiązywać. Będzie wprowadzona jedna cena – cena maksymalna - niezależnie od ilości zużytego prądu.

Czy rozwiązania osłonowe po 1 lipca 2024 roku również dotyczą cen dystrybucyjnych?

Rozwiń
Zwiń
Od 1 lipca 2024 roku w rozliczeniach z Tobą będą stosowane ceny z zatwierdzonej na rok 2024 Taryfy Dystrybucyjnej. Opłata mocowa, jeden ze składników rachunku za prąd w części dystrybucyjnej, od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wyniesie 0 zł.

Czy mam prawo do cen maksymalnych jeśli korzystam z cennika z gwarancją ceny?

Rozwiń
Zwiń
Tak. Rozwiązania osłonowe obowiązują wszystkie gospodarstwa domowe, niezależnie od rodzaju cennika

Czy cena maksymalna dotyczy również tzw. prądu budowlanego (C1x), garażu, ROD, prosumentów?

Rozwiń
Zwiń
Tak. Rozwiązania osłonowe, podobnie jak w poprzedniej ustawie, dotyczą również gospodarstw domowych, które korzystają z tzw. prądu budowlanego (C1x), garaży, ROD oraz prosumentów.

Co należy zrobić, aby skorzystać z ceny maksymalnej?

Rozwiń
Zwiń
Nową cenę maksymalną zastosujemy w rozliczeniach z Tobą automatycznie. Nie musisz składać żadnych oświadczeń. Do ceny 500 zł za MWh należy doliczyć akcyzę w wysokości 5 zł oraz podatek VAT. Cena brutto wynosi 621,2 zł za MWh. W przypadku, gdy cena energii elektrycznej w Taryfie lub w Cenniku jest niższa niż cena maksymalna, w rozliczeniu zastosujemy niższą cenę.

Co to jest bon energetyczny?

Rozwiń
Zwiń
Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu.
TAURON nie zajmuje się obsługą wniosku o wypłatę bonu energetycznego

Komu przysługuje bon energetyczny?

Rozwiń
Zwiń
Gospodarstwu domowemu jednoosobowemu z przeciętnym miesięcznym dochodem za 2023 r. nieprzekraczającym kwoty 2500 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Gdzie należy złożyć wniosek o bon energetyczny?

Rozwiń
Zwiń
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
TAURON nie zajmuje się obsługą wniosku o wypłatę bonu energetycznego

Kiedy przysługuje upust?

Rozwiń
Zwiń
Upust przysługuje w 2024 roku, jeśli w punkcie poboru energii (PPE) poziom zużycia od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniósł nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku. Upust naliczymy automatycznie.

Od których pozycji na fakturze zostanie naliczony upust ?

Rozwiń
Zwiń
Do łącznej wartości kwoty brutto sprzedaży należy zaliczyć koszty za zużytą energię oraz koszty dystrybucyjne za:
  • składnik stały stawki sieciowej;
  • składnik zmienny stawki sieciowej;
  • opłatę jakościową i opłatę abonamentową.

Ile wynosi kwota upustu?

Rozwiń
Zwiń
Kwota upustu wynosi 10% łącznej kwoty brutto rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez Ciebie od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

W jaki sposób zostanie zastosowany upust?

Rozwiń
Zwiń
Upust zastosujemy przez obniżenie należności z najbliższej faktury lub kolejnych faktur pod warunkiem, że będziesz nadal naszym klientem.

W jaki sposób będę informowany o naliczeniu upustu?

Rozwiń
Zwiń
Jeśli jesteś uprawniony do upustu, rabat naliczymy automatycznie w najbliższej fakturze.

Po jakiej cenie będę rozliczany po 31.12.2024 roku?

Rozwiń
Zwiń
Jeżeli rozwiązania osłonowe nie zostaną przedłużone, to będziemy Cię rozliczać na podstawie cen i stawek z Twojej umowy.

NIE jestem już klientem TAURONA, rozwiązałem/rozwiązałam umowę 31 grudnia 2023 lub później. W jaki sposób zastosujecie upust?

Rozwiń
Zwiń
Gdy spełnisz warunki do zastosowania upustu, wartość upustu przekażemy na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

Jak mam przekazać rachunek bankowy na który ma zostać przekazany przyznany mi upust?

Rozwiń
Zwiń
Numer rachunku bankowego możesz przekazać:

Elektronicznie - na adres dom@tauron.pl
Pocztą - wysłać pocztą tradycyjną, na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
Złożyć osobiście - w wybranym punkcie obsługi klienta (ich listę znajdziesz na tauron.pl/pok) – nie musisz umawiać się na wizytę

Wzór dokumentu „Informacja o numerze konta bankowego” znajdziesz tutaj.
Oświadczenie składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

Jestem klientem TAURONA od 1 stycznia 2024 czy TAURON zastosuje mi upust?

Rozwiń
Zwiń
Nie, jeśli spełnisz warunki do zastosowania upustu zostanie on zastosowany przez sprzedawcę, z którym miałeś/miałaś aktywną umowę na 31 grudnia 2023r.

W jaki sposób zostanie mi zastosowany upust – w czasie, którego dotyczy ustawa jestem klientem TAURONA i byłem nim na 31 grudnia 2023?

Rozwiń
Zwiń
Gdy spełnisz warunki do zastosowania upustu, zastosujemy go przez obniżenie należności z pierwszej faktury za 2024 r. lub kolejnych faktur.

Jestem prosumentem. Czy do wyliczenia oszczędności będziecie brać pod uwagę pobór energii przed czy po sumarycznym bilansowaniu?

Rozwiń
Zwiń
Do wyliczenia oszczędności brany będzie pod uwagę pobór energii elektrycznej z sieci przed sumarycznym bilansowaniem.

Nie byłem klientem TAURONA przez część okresu od 1 października 2022 do 31 grudnia 2023 Czy wartość należności z okresu gdzie TAURON nie był moim sprzedawcą będzie brała udział w określeniu wartości upustu?

Rozwiń
Zwiń
Tak, pod warunkiem, ze złożysz nam oświadczenie o ich wysokości.

Oświadczenie możesz złożyć w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy z 23 maja o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych innych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 poz. 859)

Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i dlatego musi zawierać klauzulę „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”

Kto ma podpisać oświadczenie o łącznej kwocie rozliczenia?

Rozwiń
Zwiń
Oświadczenie musi być podpisane przez właściciela PPE.

Co się stanie jeśli nie prześlę wartości łącznej kwoty rozliczenia lub w przesłanym oświadczeniu nie będzie zawartej klauzuli o odpowiedzialności karnej?

Rozwiń
Zwiń
Jeśli nie przyślesz oświadczenia o łącznej wartości rozliczenia lub przysłane oświadczenie nie będzie zawierało klauzuli o odpowiedzialności karnej wówczas wartość upustu wyliczymy na podstawie wystawionych faktur przez TAURON.

Gdzie i w jakiej formie mam złożyć oświadczenie o łącznej wartości rozliczenia?

Rozwiń
Zwiń
Informację o łącznej wartości rozliczenia możesz przekazać:

Elektronicznie - na adres dom@tauron.pl – pod warunkiem, że będzie ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu). Zgodnie z Ustawą [1] nie mogą Państwo złożyć Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.

Pocztą - wysłać pocztą tradycyjną, na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

Osobiście - w wybranym punkcie obsługi klienta (ich listę znajdziesz na tauron.pl/pok) – nie musisz umawiać się na wizytę

Wzór dokumentu „Oświadczenie klienta o łącznej kwocie rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej” znajdziesz tutaj.

W jakim terminie mam odesłać załączone druki?

Rozwiń
Zwiń
W załączonych pismach wskazaliśmy Ustawowe terminy na ich odesłanie. Sugerujemy aby wszystkie druki przekazać nam w jednej korespondencji.

Kto ma podpisać upoważnienie?

Rozwiń
Zwiń
Upoważnienie musi być podpisane przez właściciela PPE.

Gdzie i w jakiej formie mam złożyć oświadczenie o łącznej kwocie rozliczenia?

Rozwiń
Zwiń
Oświadczenie o łącznej kwocie rozliczenia możesz wysłać:

Elektronicznie
  • na adres dom@tauron.pl – pod warunkiem, że będzie ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu). Zgodnie z Ustawą [1] nie mogą Państwo złożyć Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.

Pocztą

Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie:
  • wysłać pocztą tradycyjną, na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub

Złożyć Osobiście

Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie:

złożyć w wybranym punkcie obsługi klienta (ich listę znajdziesz na tauron.pl/pok) – nie musisz się umawiać się na wizytę

Czy dokumenty mogę złożyć w formie skanu lub zdjęcia?

Rozwiń
Zwiń
Zgodnie z Ustawą dokumentów nie możesz złożyć w formie skanu lub zdjęcia.

Dokumenty możesz przekazać:

Elektronicznie
  • na adres dom@tauron.pl – pod warunkiem, że będzie ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu).

Pocztą
  • wysłać pocztą tradycyjną, na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

Osobiście
  • w wybranym punkcie obsługi klienta (ich listę znajdziesz na tauron.pl/pok).

Skorzystaj z poniższego kalkulatora, aby sprawdzić ile kWh rocznie może zużywać gospodarstwo, w którym korzysta się z następujących urządzeń.

01

Kalkulator zużycia energii

02

Średnie zużycie w Polsce

Wybierz urządzenia, których używasz, a następnie wpisz, ile minut dziennie z nich korzystasz:

min.
min.

cała doba

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
szt.
min.
szt.
min.
min.
min.

Zużycie miesięczne: - kWh

Zużycie roczne: - kWh

Prezentowane wyniki są jedynie szacunkowe, przygotowane na podstawie średniego zużycia energii dla urządzeń domowych.

Średnie zużycie w Polsce dla jednego gospodarstwa domowego wynosi:

1996 kWh / rok

Przykładowe roczne średnie zużycie energii elektrycznej z urządzeń domowych:

Kuchenka elektryczna

Kuchenka elektryczna

1480 kWh/rok
Telewizor

Telewizor

128 kWh/rok
Kuchenka indukcyjna

Kuchenka indukcyjna

1168 kWh/rok
Pralka

Pralka

109 kWh/rok
Czajnik

Czajnik

292 kWh/rok
Laptop

Laptop

84 kWh/rok
Zmywarka

Zmywarka

262 kWh/rok
Odkurzacz

Odkurzacz

27 kWh/rok
Lodówka

Lodówka

252 kWh/rok
Żelazko

Żelazko

104 kWh/rok
Oświetlenie

Oświetlenie energooszczędne

210 kWh/rok
Mikrofalówka

Mikrofalówka

25 kWh/rok

Prezentowane wyniki są jedynie szacunkowe, przygotowane na podstawie średniego zużycia energii dla urządzeń domowych.

Gdzie mogę sprawdzić swoje zużycie prądu?

W serwisie Mój TAURON
w zakładce "Faktury i płatności".

Sprawdź w Moim TAURONIE

aplikacji mobilnej Mój TAURON w zakładce "Faktury".

Sprawdź w aplikacji

Na fakturze papierowej.

Sprawdź jak to zrobić