Program "Mój Prąd"

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2021 r. rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie.

O Programie "Mój Prąd"

Celem Programu „Mój Prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji
fotowoltaicznych na terenie Polski. Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Budżet Programu wynosi do 534 000 tys. zł, w formie bezzwrotnych dotacji. Program realizowany
będzie do 2023 r. Nabór wniosków o dofinansowanie realizowany jest w trybie konkursowym.

Program "Mój Prąd" - kto może skorzystać?

Z Programu mogą skorzystać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Możesz ubiegać się o dotację, jeżeli:

twoja mikroinstalacja fotowoltaiczna została wykonana, lecz jej montaż nie został zakończony przed 01.02.2020 r., został zainstalowany licznik dwukierunkowy przez zakład energetyczny, masz podpisaną umowę dwustronną z dystrybutorem energii o podłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej, twoje przedsięwzięcie nie jest związane z rozbudową już istniejącej instalacji.

 

Na co można wydać pieniądze?

Z Programu „Mój Prąd” można sfinansować przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Zakupione urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Beneficjent Programu zobowiązany jest do eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznej przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dotacji.

 

Formy finansowania

Wsparcie finansowe udzielane jest w formie dotacji do 3 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów, które mogą zostać zrefundowane ze środków Programu, zgodnie z jego warunkami. Są to następujące koszty: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętej przedsięwzięciem. Elementem wymaganym jest także licznik dwukierunkowy, lecz koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym.

Dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym Programu „Czyste Powietrze”.

Istnieje także możliwość przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu Priorytetowego "Mój Prąd' do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W takim przypadku kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania, ponieważ odliczyć od podatku można jedynie koszty inwestycji, które nie zostały pokryte z innego programu wsparcia. Dokumenty Programu

Więcej informacji oraz dokumenty związane z Programem "Mój Prąd" dostępne są na oficjalnej stronie Programu.