Program "Mój Prąd"

Od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków trwa kolejny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd

O Programie "Mój Prąd"

Program „Mój Prąd” ma zwiększyć:

produkcję energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła), efektywność zarządzania energią elektryczną.

Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Budżet Programu wynosi do 855 000 tys. zł, w formie bezzwrotnych dotacji. 

Program "Mój Prąd" - kto może skorzystać?

Możesz skorzystać z Programu jeżeli jesteś osobą fizyczną, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby oraz masz zawartą umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Możesz ubiegać się o dotację, jeżeli:

Twoja mikroinstalacja fotowoltaiczna oraz dodatkowe urządzenia, które służą do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią zostały zainstalowane, lecz ich zakup i montaż nie zostały zakończone przed 1.02.2020 r., zakład energetyczny zainstalował Ci licznik dwukierunkowy , masz podpisaną umowę dwustronną z dystrybutorem energii, o podłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej, Twoje przedsięwzięcie nie jest związane z rozbudową już istniejącej instalacji.

 

Na co można wydać pieniądze?

Z Programu „Mój Prąd” możesz sfinansować:

zakup, montaż, transport, odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, które służą na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych, zakup, montaż, transport urządzeń, które służą do magazynowania energii elektrycznej/ ciepła i/lub zarządzania energią.

Pamiętaj! Zakupione urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Jako Beneficjent Programu będziesz zobowiązany do korzystania z mikroinstalacji fotowoltaicznej przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dotacji.

 

Formy finansowania

Możesz uzyskać dofinasowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie jeżeli:

rozliczasz się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billingu (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej został przez Ciebie złożony po 31.03.2022 r.), rozliczasz się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-meteringu i nie została Ci udzielona dotacja do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.
Jeżeli rozliczasz się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering i została Ci udzielona dotacja do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z Programu Mój Prąd (pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing), możesz uzyskać dofinasowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 17,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Pamiętaj! Dofinansowanie możesz otrzymać jednorazowo w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej. Nie otrzymasz dofinansowania na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym Programu „Czyste Powietrze”.

Możesz także rozliczyć koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wyposażenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W takim przypadku kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania z Programu „Mój Prąd”, ponieważ odliczyć od podatku można jedynie koszty inwestycji, które nie zostały pokryte z innego programu wsparcia. 

 

Dokumenty Programu

Więcej informacji oraz dokumenty związane z Programem "Mój Prąd" dostępne są na oficjalnej stronie Programu.