Prawo

W sekcji Prawo znajdziesz regulacje prawne i finansowe związane z budową
i termomodernizacją domu oraz dotyczące odnawialnych źródeł energii (OZE).
Dowiesz się jak zostać prosumentem, jak modernizować nieruchomość
z zachowaniem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki, a także jak pozyskać ulgę na działania termomodernizacyjne. 

Chcesz mieszkać oszczędnie?

Skorzystaj z kalkulatora zapotrzebowania na ciepło i poznaj:

Przejdź do kalkulatora

Dyrektywa Ecodesing - wymagania energetyczno-emisyjne dla urządzeń

Produkty związane z energią mają duży wpływ na środowisko. Urządzenia dostępne na rynku, w ramach tej samej kategorii, w różnym stopniu zużywają zasoby naturalne i energię. Dlatego też Unia Europejska ustanowiła zasady w zakresie sprawności energetycznej urządzeń oraz wyznaczyła granicę emisji zanieczyszczeń dla produktów związanych z energią.
Celem Dyrektywy Ecodesign jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisyjności produktów związanych z energią. Produkty, takie jak: urządzenia grzewcze, klimatyzacyjne, sprzęt RTV i AGD oraz oświetlenie, wpływają znacznie na zużywanie zasobów naturalnych i energii, jak również wywierają istotny wpływ na środowisko (np. poprzez emisję pyłów zawieszonych, dwutlenku węgla, czy też powstawanie odpadów – elektrośmieci, a także czynników chłodniczych pochodzących z klimatyzacji). Dlatego też przy wyborze urządzeń należy uwzględnić wymagania określone w Dyrektywie, jak również w rozporządzeniach wykonawczych do ww. dyrektyw - opracowanych przez Komisję Europejską. Poniżej znajdziesz akty prawne dla wybranych urządzeń.

Aty prawne:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Ogrzewanie pomieszczeń oraz wody – kotły, ogrzewacze pomieszczeń, podgrzewacze wody
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych Tekst mający znaczenie dla EOG Rozporządzenie Komisji (UE) nr 814/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej wody użytkowej Tekst mający znaczenie dla EOG
Wentylacja i klimatyzacja
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW Tekst mający znaczenie dla EOG Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych Tekst mający znaczenie dla EOG Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych Tekst mający znaczenie dla EOG

Etykiety energetyczne – efektywność energetyczna urządzeń

Unia Europejska określiła zasady stosowania etykiet informujących o klasie efektywności energetycznej urządzeń celem zwiększenia świadomość konsumentów na temat rzeczywistego zużycia energii przez produkty i wynikających z tego skutków. 
Etykiety energetyczne informują o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzeń należących do tej samej grupy. Etykietowanie ułatwia klientom porównanie oraz wybór urządzeń energooszczędnych i przyjaznych środowisku. Klasę energetyczną wylicza się na podstawie rocznego zużycia prądu przez dane urządzenie do standardowych wartości odpowiadających najbardziej powszechnym modelom danego urządzenia. Klasy efektywności energetycznej ujęte są na skali liter od A (kolor zielony)  do G (kolor czerwony), gdzie klasa A oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasa G najmniej efektywne. W sytuacji, gdy większość urządzeń z danej grupy osiągnie zużycie klasy A, skalę można poszerzyć o kolejne trzy klasy: A+, A++ i A+++. Obecnie coraz więcej standardowych urządzeń domowych oferowanych na rynku charakteryzuje się większą efektywnością energetyczną, dlatego też od 2021 r. będzie obowiązywał nowy system klasyfikacji (tylko klasy od A do G - bez A +, A++ i A+++) w odniesieniu do następujących grup urządzeń: lodówki, zmywarki, pralki, telewizory, lampy. Poniżej znajdziesz rozporządzenia Komisji Europejskiej dla wybranych grup urządzeń oferowanych przez Tauron.  

Ogrzewanie pomieszczeń i wody – kotły, ogrzewacze pomieszczeń, podgrzewacze wody
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne (Tekst mający znaczenie dla EOG) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne Tekst mający znaczenie dla EOG Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1186 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Tekst mający znaczenie dla EOG) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne Tekst mający znaczenie dla EOG
Wentylacja i klimatyzacja
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych Tekst mający znaczenie dla EOG.

Odnawialne źródła energii

Chcesz poznać źródła energii odnawialnej oraz ich praktyczne zastosowanie, zastanawiasz się jakie warunki należy spełnić, aby produkować własną czystą energię, planujesz zostać prosumentem - poznaj przepisy regulujące wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby.
Odnawialne źródła energii to takie, których sposób pozyskania nie wpływa negatywnie na środowisko oraz nie powoduje wyczerpywania się zasobów naturalnych. Wyróżnia się następujące rodzaje OZE:

 1. energia słoneczna - służąca do ogrzewania wody i produkcji energii elektrycznej (kolektory i ogniwa fotowoltaiczne),
 2. energia wiatrowa – wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej oraz pompowania wody (turbiny wiatrowe, pompy wiatrowe),
 3. energia geotermiczna - zakumulowana w gruntach, skałach i wodach – wykorzystywana głównie w ciepłownictwie, lecznictwie, obiektach rekreacyjnych i uzdrowiskowych (pompy ciepła),
 4. energia wodna (hydroenergia) służąca przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej (turbiny wodne),
 5. energia z biomasy – wykorzystywana głównie do produkcja ciepła (kotły na pellet, biopaliwa).

Akty prawne:
Prawo energetyczne Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw


Termomodernizacja budynku

Budujesz dom lub planujesz termomodernizację nieruchomości oraz pozyskanie dotacji na działania modernizacyjne – zapoznaj się z przepisami prawnymi w zakresie budowy i modernizacji nieruchomości, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zasadami sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, a także warunkami ubiegania się o ulgę termomodernizacyjną. 
Termomodernizacja to działanie modernizacyjne, mające na celu ograniczenie strat ciepła i tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, co bezpośrednio przekłada się na oszczędności w zakresie eksploatacji urządzeń grzewczych. Tym samym termomodernizacja umożliwia obniżenie kosztów ogrzewania domu przy jednoczesnej poprawie komfortu termicznego zamieszkania. Najczęściej termomodernizacja obejmuje:

 1. ocieplenie ścian, dachów i stropodachów, stropów nad piwnicami oraz podłóg,
 2. wymianę okien i drzwi zewnętrznych na bardziej energooszczędne,
 3. modernizację źródeł ciepła oraz instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Poniżej znajdziesz akty prawne, które określają m.in.:

 1. zasady budowy i modernizacji nieruchomości, 
 2. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 3. zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
 4. zasady ubiegania się o ulgę termomodernizacyjną oraz związane z procesem uzyskania ulgi - rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług służących realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Akty prawne:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity)  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity) Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst jednolity)