Klauzula informacyjna Magenta Grupa TAURON sp. z o.o. dla właścicieli nieruchomości  

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Magenta Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą Katowicach przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000660388, NIP: 6342886211, REGON 366455369, wysokość kapitału zakładowego 
  1 500 000,00 zł, e-mail: magenta@tauron.pl;
 2. Jeśli jesteście Państwo właścicielem nieruchomości, na potrzeby przeprowadzenia ankiety będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe,: 
  a. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres, położenie nieruchomości, kategoria nieruchomości, tytuł prawny do nieruchomości, zdjęcia);
 3. Informujemy przy tym, że  Magenta Grupa TAURON sp. z o.o. przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych.
 4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
  a) przeprowadzenia ankiety służącej wyznaczeniu potencjalnych lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych podstawa prawna Art.6 ust. 1 f) Rozporządzenia – prawnie uzasadniony interes Administratora];
  b) zawarcia i wykonania zobowiązań umownych stron, w szczególności dla celów komunikacyjnych, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających   z potencjalnego zawarcia umowy [podstawa prawna Art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora];
  c) tworzenia analiz biznesowych na potrzeby spółki [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu administratora 
  w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].
  d) potencjalnego zawarcia i wykonania umowy regulującej prawo wstępu na Państwa nieruchomość celem realizacji zamierzenia inwestycyjnego, a następnie czynności eksploatacyjnych - przez okres przed zawarciem umowy i na czas jego wykonywania   [podstawa prawna Art.6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia]. 
  Po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe.  Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności. Prawo do sprzeciwu mogą Państwo wykonać:
  pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
  mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych,   a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.
  b. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
  c. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe, pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
  Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
  sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
  przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
  musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.
  Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art. 17 ust.3 Rozporządzenia.
  d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
  jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
  jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
  jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
  Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzania.
  e. Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy od bezpośrednio od Państwa, jak i dane osobowe wynikające z Państwa zachowania. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe 
  w formie papierowej;
  dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
  Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp.z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
  mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 606 0 606.
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż             w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa jej realizacja.
 9. Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  Podmioty z Grupy TAURON;
  Partnerzy Magenta Grupa Tauron sp. z o .o.;
  Podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
  Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych;
  Podmioty ubezpieczające oraz likwidujące szkody
  Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne
  i świadczące usługi IT;
  Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
  Podmioty realizujące zadania inwestycyjne;
  Podmioty realizujące zadania związane z usuwaniem awarii oraz prowadzące eksploatację sieci elektroenergetycznej;
  w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.


  Słownik:
  Grupa TAURON – należy rozumieć spółki zależne lub spółki powiązane z TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, w tym Magenta Grupa TAURON sp.z.o.o.  
  Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo.