Czym są ograniczenia

Ograniczenia polegają na zmniejszeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru gazu ziemnego. 
Wprowadzane są w sposób, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowego. Dzięki temu, że odbiorcy dostosują działania swoich instalacji gazowych do zmniejszonego poboru gazu ziemnego,  zapewniają bezpieczeństwo osób i pozwalają uniknąć ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych.

Skąd wynikają ograniczenia

Ograniczenia wynikają z Ustawy o zapasach [1]. Mogą zostać wprowadzone przez Radę Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii. 

Czym jest Plan ograniczeń i co zawiera

Plan ograniczeń to dokument, który opracowuje operator systemu przesyłowego gazowego (OSP) oraz operator systemu dystrybucyjnego gazowego (OSD). Zawiera wykaz stopni zasilania oraz odpowiadające im ilości gazu i maksymalna moc, którą mogą pobierać klienci. 
Obecnie obowiązujący Plan ograniczeń obowiązuje do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowego planu zgodnie z przepisami Rozporządzenia [2].
Operator po sporządzeniu Planu ograniczeń przekazuje klientom, których dotyczy ten plan informacje o możliwości wprowadzenia wobec nich ograniczeń w przypadku ogłoszenia określonego stopnia zasilania. W powiadomieniu wskazuje maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru w poszczególnych stopniach zasilania.  Wielkości te określone w zatwierdzanych planach wprowadzania ograniczeń, stają się integralną częścią umów sprzedaży oraz umów kompleksowych. 

Kogo dotyczą ograniczenia

Ograniczenia określone w poszczególnych stopniach zasilania od 1 do 11 dotyczą wszystkich odbiorców gazu ziemnego, za wyjątkiem tzw. odbiorców chronionych. Wyjątek stanowią odbiorcy chronieni, którzy oprócz działalności podstawowej kwalifikującej ich do kategorii odbiorców chronionych, prowadzą również inną działalność w danym punkcie wyjścia.

Szczegółowy wykaz odbiorców chronionych, wyłączonych spod ograniczeń w poborze gazu ziemnego. 

Co oznaczają stopnie zasilania

Ograniczenia w poborze  gazu ziemnego określa się w stopniach zasilania od pierwszego (1) do dwunastego (12) dla odbiorców i punktów wyjścia z systemu gazowego, w których pobierają gaz ziemny.

Pierwszy (1.) stopień zasilania odpowiada wielkości maksymalnej mocy umownej, jaką może pobierać odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego na podstawie umowy.

Drugi (2.) stopień zasilania odpowiada średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego, jaką pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym został opracowany plan, z wyłączeniem dni, dla których pobór dobowy w punkcie wyjścia z systemu gazowego był równy 0 kWh/dobę.

Stopnie zasilania od trzeciego (3.) do dziewiątego (9.) określa się w planie jako wartości godzinowe i dobowe – pośrednie między stopniem zasilania drugim a dziesiątym – zmniejszające się proporcjonalnie, chyba że istnieją technicznie uzasadnione przesłanki innej zmienności stopni zasilania przy zachowaniu zasady stopniowej redukcji poboru gazu ziemnego między drugim a dziesiątym stopniem zasilania.

Dziesiąty (10.) stopień zasilania odpowiada minimalnej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych. Ilość ta, określona przez odbiorcę, nie może przekraczać najwyższego z minimalnych godzinowych i dobowych poborów gazu ziemnego wyznaczonych dla każdego roku w okresie 3 lat poprzedzających dzień 1 lipca roku, w którym został opracowany plan, z wyłączeniem dni, w których godzinowa i dobowa ilość gazu ziemnego, jaką pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, nie przekraczała 15% wartości określonej dla tego odbiorcy w drugim stopniu zasilania, wyznaczonej dla danego roku.

Jedenasty (11.) stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego.

Dwunasty (12.) stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego przez odbiorcę, w tym odbiorcę chronionego, o którym mowa w tabeli.

Co musi zrobić klient

Klient jest zobowiązany do stosowania się do ograniczeń poboru gazu ziemnego. 
Klient zobowiązany jest, w związku z postanowieniami Ustawy o zapasach [1], Rozporządzenia [2] oraz IRiESD [3] między innymi do informowania OSD, wraz z przekazaniem Sprzedawcy kopii tej informacji, w terminie do 31 lipca każdego roku o:
minimalnej ilości  gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób lub uszkodzenia bądź zniszczenia obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi  gazu ziemnego w dziesiątym (10.) stopniu zasilania w danym obiekcie; wszelkich technicznych, uzasadnionych przesłankach, wpływających na wprowadzenie innej niż proporcjonalna zmienności stopni zasilania od trzeciego (3.) do dziewiątego (9.)

W jaki sposób klient dowie się o wprowadzeniu ograniczeń w poborze gazu ziemnego 

Informacje o ograniczeniach są podawane do publicznej wiadomości poprzez:
stronę internetową operatora systemu gazowego lub przedsiębiorstwa energetycznego pełniącego funkcję operatora systemu gazowego lub  ogłoszenie jej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości lub komunikat operatorów o obowiązujących stopniach zasilania w programie I Polskiego Radia.
Informacje o ograniczeniach operatorzy ogłaszają na co najmniej dziesięć (10) godzin przed wprowadzeniem danego stopnia zasilania, który obowiązuje na czas 12 godzin. Podają one godzinę rozpoczęcia obowiązywania tego stopnia oraz dodatkową informację o przewidywanym do wprowadzenia kolejnym stopniu zasilania.

Więcej  informacji dotyczących ograniczeń w poborze gazu ziemnego mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej swojego operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego oraz na stronie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411 oraz z 2021 r. poz. 255) (dalej: „Ustawa o zapasach”).

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie sposobu i trybu wprowadzania oznaczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549) (dalej: „Rozporządzenie”).

[3] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (IRiESD). 

Oświadczenie klienta