Archiwalne informacje o wdrożeniu ustawy 

Jeżeli kwalifikujesz się do taryfy G[3] i jesteś przyłączony do sieci o napięciu do 1kV, dostosujemy twoje ceny również za drugie półrocze 2019 roku. Jeżeli należysz do odbiorców, których wskazuje art. 5 ust. 1a pkt. 2-5 Ustawy[4], zastosujemy dostosujemy twoje ceny pod warunkiem, że do 13 sierpnia 2019 roku złożyłeś Oświadczenie, zgodnie z wymogami Ustawy[1].
Jeżeli nie kwalifikujesz się do żadnej z w.w. grupy odbiorców, w II półroczu 2019 roku. będziemy Cię rozliczać za sprzedaż energii elektrycznej według cen ustalonych zgodnie z obowiązującą Umową.

Pamiętaj, że jeżeli nie byłeś naszym odbiorcą 30 czerwca 2018 będziemy potrzebowali faktur lub dokumentów opisanych poniżej, w każdym z wyżej wymienionych przypadków, ceny za cały rok albo za I półrocze 2019 roku.

Co zrobić, jeżeli 30 czerwca 2018 roku nie byłeś naszym klientem?

Jeśli 30 czerwca 2018 roku nie byłeś naszym klientem, dostaniesz od nas wezwanie , aby przedstawić niezbędne dokumenty. Musisz dostarczyć nam je w ciągu 14 dni od daty otrzymania tego wezwania.

Możesz to zrobić:

Online kliknij Wypełnij formularz

Chcę przesłać fakturę, duplikat faktury, ich kopię lub dokumenty z ceną i stawkami opłat na dzień 30.06.2018r.

Wypełnij formularz

Osobiście w naszych punktach obsługi Znajdź najbliższy Punkt Obsługi Klienta

Listownie na adres:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ,
ul. Lwowska 23 , 40-389 Katowice

W wezwaniu poprosimy Cię o przesłanie nam faktur lub duplikatów faktur za energię elektryczną, lub ich kopie[5] za okres, który obejmuje 30 czerwca 2018 roku.

Gdy nie masz tej faktury, możesz wystąpić do byłego sprzedawcy energii o wystawienie duplikatu faktury.

Jeżeli kupowałeś energię elektryczną w trybie, który przewiduje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, poprosimy Cię, żebyś przesłał:
1. dokumenty albo ich odpisy opatrzone datą, poświadczone za zgodność z oryginalnymi dokumentami [6], zawierające ceny i stawki opłat za energię elektryczną, które obowiązywały 30 czerwca 2018 roku.

oraz

2. poświadczone przez odbiorcę końcowego zestawienie punktów poboru energii elektrycznej oraz odpowiednio cen i stawek opłat za energię elektryczną, które obowiązywały w tym dniu.

Jeżeli 30 czerwca 2018 roku byłeś rozliczany przez sprzedawcę na podstawie taryfy, którą zatwierdza Prezes URE, poprosimy Cię o pisemne potwierdzenie tego. W potwierdzeniu trzeba będzie wskazać numery punktów poboru energii elektrycznej oraz nazwę sprzedawcy, który cię rozliczał.

W wezwaniu poprosimy Cię także, o poinformowanie nas, czy 30 czerwca 2018 roku korzystałeś z licznika przedpłatowego lub usług sprzedawcy rezerwowego (o którym mowa z art. 3 pkt 29 a ustawy Prawo energetyczne).

Co się stanie, gdy otrzymamy od Ciebie fakturę lub duplikat faktury

Jeżeli dostarczysz nam fakturę lub duplikat faktury w terminie i spełnią one warunki określone w Ustawie i Rozporządzeniu, zastosujemy ceny lub stawki opłat za energię elektryczną, które miałeś 30 czerwca 2018 roku u ówczesnego sprzedawcy. Sposób, w jaki są wyznaczane, określa Rozporządzenie. Ceny zostaną uwzględnione dla rozliczenia za dostawy energii elektrycznej dokonanej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku, a w przypadku gdy za dostawy w tym okresie wystawiono już faktury, zostaną one skorygowane. W odniesieniu do energii elektrycznej dostarczanej w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku uwzględnimy w rozliczeniach cenę z 30 czerwca 2018 r., jeżeli Ustawa [1] przewiduje dla Państwa obowiązkowe stosowanie cen z 30 czerwca 2018 roku[3].

Co się stanie, gdy nie otrzymamy od Ciebie faktury lub duplikatu faktury

Jeżeli nie przyślesz nam dokumentów w terminie, będziemy Cię rozliczać za sprzedaż energii elektrycznej według cen ustalonych zgodnie z obowiązującą Umową. Jeśli jesteś odbiorcą końcowym, który kwalifikuje się do taryfy G[3] i jest przyłączony do sieci o napięciu do 1kV, rozliczymy Cię według cen z taryfy lub cennika standardowego [7]. Będzie to taryfa lub cennik standardowy dla energii elektrycznej, które stosowało 30 czerwca 2018 roku przedsiębiorstwo energetyczne pełniące na obszarze, na którym przyłączony jest odbiorca końcowy, funkcję sprzedawcy z urzędu [8].

Na co trzeba uważać?

Nowe przepisy prawa były i są wykorzystywane przez nieuczciwych akwizytorów jako pretekst do oszustwa. Ten proceder może powtórzyć się również teraz. Ostrzegamy przed oszustami i przypominamy, że TAURON nie chodzi po domach, by sprzedawać prąd.

Jeśli potrzebujesz duplikatu faktury dla swojego obecnego sprzedawcy

Jeśli 30 czerwca 2018 byłeś naszym klientem, a obecnie korzystasz z usług innego sprzedawcy energii elektrycznej, prosimy:
- wypełnić formularz

- wysłać list na adres
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice,

- wysłać e-mail na adres
dom@tauron.pl – klienci indywidualni,
firma@tauron.pl - przedsiębiorcy.

W tytule e-maila prosimy dodać „USTAWA”.
Podstawa prawna
[1] Ustawa z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2538 oraz Dz. U. z 2019 poz. 412, 1210 i 1495).
[2] Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz. U. 2019 poz.1369).
[3] tj. gospodarstw domowych; pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza; lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza; mieszkań rotacyjnych; mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw; domów letniskowych; domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru - administracji ogródków działkowych; oświetlenia w budynkach mieszkalnych; zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych; węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych; garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza;
[4] tj. odbiorców końcowych będących mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami, szpitalami, jednostkami sektora finansów publicznych albo innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
[5] Zgodność kopii faktury albo duplikatu faktury z oryginalnymi dokumentami potwierdza odbiorca końcowy, dla którego wystawiono tą fakturę albo jej duplikat, będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osoba przez niego pisemnie upoważniona albo notariusz, albo adwokat lub radca prawny będący pełnomocnikiem odbiorcy końcowego.
[6] Zgodność dokumentów potwierdza odbiorca końcowy, notariusz albo pełnomocnik odbiorcy końcowego będący adwokatem lub radcą prawnym.
[7] W przypadku obszaru OSD TAURON Dystrybucja (z wyjątkiem obszaru gliwickiego) będzie to Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzona w dniu 14 grudnia 2017 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WRE.4211.33.14.2017.DK i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna Nr 198 (2420) 15 grudnia 2017 r.

W przypadku obszaru OSD TAURON Dystrybucja (obszar gliwicki) będzie to Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G obowiązująca z dniem 1 marca 2012 roku zatwierdzona Uchwałą Zarządu nr 38.1 z dnia 6.12.2011 r.

[8] Sprzedawca z urzędu to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.