O Programie "Czyste Powietrze"

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (pyłów zawieszonych, benzopirenów, dwutlenku węgla) poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

Program realizowany będzie do 2029 r., przy czym umowy o dofinansowanie podpisywane będą do końca 2027 r. Budżet programu wynosi 103,3 mld zł i jest realizowany w formie:

dotacji (udzielanych m.in. w ramach programu Stop Smog), pożyczek dla gmin oraz termomodernizacyjnej ulgi podatkowej - 63,3 mld zł, kredytów udzielanych przez banki: 40 mld zł.

Program "Czyste Powietrze" - kto może skorzystać?

Beneficjentami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Na co można wydać pieniądze?

Z Programu „Czyste Powietrze” można sfinansować:

wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, które spełniają wymagania określone w Programie, zadania związane z minimalizacją strat ciepła (docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy finansowania

Wsparcie udzielane jest w formie:

dotacji, dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego, pożyczki dla gmin, jako uzupełnienie finansowania dla Beneficjentów Programu „Czyste Powietrze”.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie modernizacyjne, za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Dotacja może wynosić:

do 30 000 zł dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, 37 000 zł w przypadku beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania, 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Intensywność dotacji jest uzależniona od kategorii beneficjenta oraz rodzaju wydatku kwalifikowalnego.

Właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego mogą także odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług, które można odliczyć od podstawy obliczenia podatku znajdziesz w sekcji Prawo

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Ulga przysługuje zarówno podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej, jak i płacącym podatek liniowy lub zryczałtowany.

Dotacje w ramach Programu "Czyste Powietrze" można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową – te dwa mechanizmy finansowe wzajemnie się uzupełniają.

Uwaga: Odliczeniu nie podlegają wydatki dofinansowane z innych programów wsparcia lub zwrócone Ci w jakiejkolwiek formie. Nie odliczysz także wydatków, które w dowolnej formie pomniejszyły już Twoje zobowiązania podatkowe.

Dokumenty Programu

Więcej informacji, a także dokumenty (w dotychczasowej wersji) związane z Programem "Czyste Powietrze" można znaleźć na oficjalnej stronie oraz na Portalach Beneficjenta wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.