Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu „Czego słuchasz za kółkiem” (dalej „Konkurs”) jest Magenta Grupa TAURON sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 188H, 40–203 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000660388; REGON: 366455369; NIP: 6342886211; wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego): 8.762.746.1.500.000,00 
1.2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
1.3. Treść́ Regulaminu jest dostępna na stronie: www.tauron.pl.
1.4. Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 165, ze zm.).

2. Warunki udziału w Konkursie

2.1. W Konkursie może wziąć́ udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski – która posiada konto w serwisie Facebook.com.
2.2. Z Konkursu wyłączeni są̨ pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również̇ inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.
2.4. Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nickiem, pod jakim występuje w serwisie Facebook.com.
2.5. Za zgodę Uczestnika na udział w Konkursie rozumie się umieszczenie swojego komentarza w formie wykonanego samodzielnie przez Uczestnika zdjęcia do postu konkursowego jako zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”).
2.6. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę̨ także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka, pod którym występuje w serwisie Facebook.com, na stronie internetowej https://www.facebook.com/tauronpolskaenergia oraz na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, nick pod jakim występuje w serwisie Facebook.com. w celu realizacji Konkursu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały umieszczone w ust. 9 Regulaminu.

3. Zasady Konkursu

3.1. Organizator na stronie internetowej https://www.facebook.com/emobility.od.taurona/ umieści formalne zawiadomienia o Konkursie („Post Konkursowy”), w którym wskaże Zadanie konkursowe.
3.2. Zadaniem Uczestnika jest stworzenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie „czego słuchasz za kółkiem?”
3.3. Osoba spełniająca warunki uprawniające do udziału w Konkursie (zgodnie z postanowieniami pkt 2 Regulaminu) może umieścić Pracę Konkursową w komentarzu pod Postem Konkursowym w terminie w nim wskazanym i jednocześnie spełniającym wymagania pkt 4 niniejszego Regulaminu.
3.4. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych, każdą jednak w osobnym komentarzu.
3.5. Data i godzina nadesłania Pracy Konkursowej jest rejestrowana przez serwis Facebook.com.
3.6. Wysłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
3.7. Prace konkursowe zawierające treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąkolwiek godność́ osobistą lub prawa autorskie zostaną̨ usunięte przez moderatorów strony internetowej https://www.facebook.com/emobility.od.taurona/.
3.8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność́ za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku publikacją swojej Pracy Konkursowej.

4. Czas trwania Konkursu

4.1. Konkurs trwa od 19 lipca 2019 r. od godz. 18.00 (tj. godziny publikacji Postu Konkursowego) do 26 lipca 2019 r. do godz. 23.59.
4.2. Prace Konkursowe opublikowane po 26 lipca 2019, po godz. 23.59 nie będą brane pod uwagę przy ocenie dokonywanej przez jury.
4.3. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi do 29 lipca 2019 r. do godz.15.00, w formie komentarza pod Postem Konkursowym.

5. Wybór Laureatów Konkursu

5.1. Prace Konkursowe będą̨ oceniane przez jury wyznaczone przez organizatora do tego zadania. Jury wyłoni 4 Uczestników, których Prace Konkursowe będą najlepsze. Ocenie podlegają̨ wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w pkt 4.1. niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie. 
5.2. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

6. Nagrody

6.1. Nagrodą w Konkursie jest podręczna torba na kółkach o wartości 90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt zł) brutto.
6.2  
Nagroda zostanie wysłana pocztą na adres udostępniony przez laureata konkursu.
6.3. Laureatom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się̨ przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniędzy ani inna nagroda. Nagroda nie podlega wymianie. W przypadku zrzeczenia się̨ Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń́ od Organizatora. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia.

7. Reklamacje

7.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu muszą być składane wyłącznie przez Uczestników w formie mailowej na adres aleksandra.szymanska@tauron-dystrybucja.pl  z tytułem: „Reklamacja – Konkurs „Czego słuchasz za kółkiem?” przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 7 dni po przekazaniu Uczestnikowi informacji o przyznaniu Nagrody. Reklamacje wpływające po powyższych terminach nie będą rozpatrywane.
7.2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Jury niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub telefonicznie (pod adresem lub numerem telefonu wskazanym w reklamacji), najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
7.4. Decyzje Jury w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu cywilnego.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jego zakończenia, w każdym terminie, bez podania przyczyny.
8.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
8.5. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com.
8.6. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304.
8.7. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą̨ wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
8.8. W przypadku stwierdzenia nadużyć́ ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć́ danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz z uzasadnieniem.
8.9. Organizator nie ponosi – poza uregulowaną bezpośrednio w przepisach prawa – odpowiedzialności względem osób, które korzystają z Nagrody, a jedynie wobec Laureatów Konkursu.
8.10. W ramach niniejszego Konkursu posiłkowo stosuje się zapisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, ze zm.), a wartość Nagrody korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68) w/w ustawy.
8.11. W ramach Konkursu stosuje się postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „Rozporządzenie”. Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo.

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
9.2. Mogą się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres e – mail: magenta@tauron.pl lub na adres korespondencyjny: Magenta Grupa TAURON Sp. z o.o., al. Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice
9.3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie Państwa zgody.