W związku z wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 grudnia 2022 r. nr RKR-5/2022, informujemy że, Prezes UOKIK uznał wybrane postanowienia zamieszczone we wzorcach Ogólnych Warunków Umów Kompleksowych Dotyczących Energii Elektrycznej, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży Dotyczących Energii Elektrycznej oraz Cenników za niedozwolone klauzule umowne i zakazał ich wykorzystywania. Informujemy, że wobec konsumentów, którzy zawarli Umowę/Cennik w oparciu o ww. wzorce umowne, postanowienia te są bezskuteczne z mocy prawa w zakresie określonym w Decyzji. Szczegółowy wykaz postanowień i wzorców umów, w których się znajdowały zamieszczony został tutaj.

Informujemy przy tym, że postanowienia określone w pkt 9-11 Załącznika, uznane zostały za niedozwolone postanowienia umowne w zakresie, w jakim odnoszą się one do możliwości pobierania Opłaty jednorazowej za wcześniejsze rozwiązanie automatycznie odnowionego Cennika lub Umowy w trakcie obowiązywania automatycznie odnowionego Cennika. Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące przyczyn i zakresu uznania tych klauzul za niedozwolone postanowienia umowne znajduje się na str.42-46 Decyzji, której pełna treść dostępna jest na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl oraz na stronie internetowej www.tauron.pl/dla-domu.

Na skutek przyjęcia zobowiązania przez Prezesa UOKiK, Spółka zrzeka się w całości prawa do pobierania Opłaty jednorazowej za wcześniejsze rozwiązanie Cennika – w przypadku, gdy Cennik obowiązywał konsumenta na skutek automatycznego odnowienia oraz zrzeka się prawa do pobierania Opłaty jednorazowej w części stanowiącej różnicę między wartością pobraną a wartością udzielonych konsumentom bonusów i promocji – w przypadku, gdy Cennik obowiązywał po raz pierwszy na skutek wyboru Cennika przez konsumenta lub w wyniku odnowienia potwierdzonego wyborem konsumenta.

W związku z tym, konsumenci, którzy uiścili Opłaty jednorazowe za rozwiązanie Cennika po 17 kwietnia 2016 r., uprawnieni są do złożenia wniosku o zwrot uiszczonej Opłaty jednorazowej w całości lub w części. Wniosek o zwrot opłaty znajduje się na stronie.

Wniosek zawierający dane identyfikujące Państwa oraz numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot, prosimy złożyć w jeden z poniższych sposobów:
- na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
- za pośrednictwem serwisu Mój TAURON (mojtauron.pl);
- poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: dom@tauron.pl;
- w stacjonarnych Punktach Obsługi Klienta.

Wnioski można składać przez 2 lata od dnia uprawomocnienia się Decyzji, tj. do dnia 10 lutego 2025r.
Konsumenci spełniający warunki zwrotu Opłaty jednorazowej otrzymają zwrot w terminie 60 dni od złożenia wniosku spełniającego wskazane wymagania.
Szczegółowe informacje dostępne są w decyzji Prezesa UOKiK nr RKR-5/2022 opublikowanej na stronie Prezesa UOKiK
.

Czytaj całą treść decyzji:


Dokumenty do pobrania: