W związku z wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 grudnia 2022 r. nr RKR-6/2022, informujemy że, Prezes UOKIK uznał wybrane postanowienia zamieszczone we wzorcach Ogólnych Warunków Umowy Kompleksowych dotyczących energii elektrycznej, Ogólnych Warunków Umów sprzedaży dotyczących energii elektrycznej oraz Cenników za niedozwolone klauzule umowne i zakazał ich wykorzystywania. Informujemy, że wobec konsumentów, którzy zawarli Umowę/Cennik w oparciu o ww. wzorce umowne, postanowienia te są bezskuteczne z mocy prawa w zakresie określonym w Decyzji. Szczegółowy wykaz postanowień i wzorców umów, w których się znajdowały zamieszczony został tutaj.

Informujemy przy tym, że postanowienia określone w pkt 8-10 Załącznika, uznane zostały za niedozwolone postanowienia umowne w zakresie, w jakim odnoszą się one do możliwości pobierania Opłaty jednorazowej za wcześniejsze rozwiązanie automatycznie odnowionego Cennika lub Umowy w trakcie obowiązywania automatycznie odnowionego Cennika. Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące przyczyn i zakresu uznania tych klauzul za niedozwolone postanowienia umowne znajduje się na str.43-48 Decyzji, której pełna treść dostępna jest na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl oraz na stronie internetowej www.tauron.pl/dla-domu.

Na skutek przyjęcia zobowiązania przez Prezesa UOKiK, Spółka zrzeka się w całości prawa do pobierania Opłaty jednorazowej za wcześniejsze rozwiązanie Cennika – w przypadku, gdy Cennik obowiązywał konsumenta na skutek automatycznego odnowienia oraz zrzeka się prawa do pobierania Opłaty jednorazowej w części stanowiącej różnicę między wartością pobraną a wartością udzielonych konsumentowi bonusów i promocji – w przypadku, gdy Cennik obowiązywał po raz pierwszy na skutek wyboru Cennika przez konsumenta lub w wyniku odnowienia potwierdzonego wyborem konsumenta.

W związku z tym, konsumenci, którzy uiścili Opłaty jednorazowe za rozwiązanie Cennika po 17 kwietnia 2016 r., uprawnieni są do złożenia wniosku o zwrot uiszczonej Opłaty jednorazowej w całości lub w części. Wniosek o zwrot opłaty znajduje się na stronie.

Wniosek zawierający dane identyfikujące Państwa oraz numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot, prosimy złożyć w jeden z poniższych sposobów:
- na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice;
- za pośrednictwem serwisu Mój TAURON (mojtauron.pl);
- poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: dom@tauron.pl;
- w stacjonarnych Punktach Obsługi Klienta.

Wnioski można składać przez 2 lata od dnia uprawomocnienia się Decyzji, tj. do dnia 10 lutego 2025r.
Konsumenci spełniający warunki zwrotu Opłaty jednorazowej otrzymają zwrot w terminie 60 dni od złożenia wniosku spełniającego wskazane wymagania.
Szczegółowe informacje dostępne są w decyzji Prezesa UOKiK nr RKR-6/2022 opublikowanej na stronie Prezesa UOKiK.

Czytaj całą treść decyzji:


Dokumenty do pobrania:


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 • W związku z decyzją UOKiK realizujemy szereg zadań. Jesteśmy zobowiązani m.in. do:
  • niestosowania zakwestionowanych klauzul,
  • zmiany wzorców ogólnych warunków umowy i cenników,
  • poinformowania wszystkich obecnych klientów o decyzji UOKiK i umożliwienia im zawarcia aneksów, które zmieniają treść zakwestionowanych klauzul,
  • poinformowania klientów, którzy uiścili opłatę jednorazową po 17.04.2016 r. za wcześniejsze rozwiązanie umowy lub Cennika o możliwości jej zwrotu na warunkach wynikających z decyzji,
  • zrzeczenia się niepobranych opłat w całości lub do wysokości udzielonych bonusów na warunkach wynikających z decyzji
  Będziemy bezwzględnie przestrzegać zobowiązań określonych w decyzji i nie stosować niedozwolonych postanowień umownych.
 • Wniosek o aneks do umowy możesz złożyć, jeżeli jesteś konsumentem i masz zawartą z nami umowę przed 10.02.2023 r. i nadal jesteś naszym klientem.
 • Możesz zawrzeć aneks w ciągu 2 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji UOKIK, czyli do 10.02.2025 r.
 • Możesz to zrobić:
  • listownie, na adres: TAURON Obsługa Klientów sp. z o.o. , ul. Lwowska 23. 40-389 Katowice;
  • za pośrednictwem serwisu Mój TAURON (mojtauron.pl);
  • poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: dom@tauron.pl;
  • osobiście w naszych punktach obsługi klientów. Lista POK-ów dostępna na stronie tauron.pl/pok
 • Nie, nie musisz wnioskować o aneks. Postanowienia uznane przez UOKIK za niedozwolone są bezskuteczne z mocy prawa, dlatego nie będziemy ich stosować. Jeśli jednak chcesz zawrzeć aneks, w którym zostały one zastąpione nowymi postanowieniami, to jest taka możliwość.
 • Jeżeli uiściłeś (-aś) opłatę jednorazową po 17.04.2016 r., możesz złożyć wniosek o jej zwrot:
  • w całości (dotyczy klientów, którzy wypowiedzieli Cennik, który obowiązywał na skutek automatycznego odnowienia);
  • w części – (dotyczy klientów, którzy wypowiedzieli Cennik, który obowiązywał po raz pierwszy na skutek wyboru przez nich Cennika, lub w wyniku odnowienia Cennika w sposób aktywny – wybór lub odnowienie potwierdzone aktywnie)
 • Jeżeli chcesz złożyć wniosek o zwrot opłaty jednorazowej, możesz to zrobić:
  • listownie, na adres: TAURON Obsługa Klientów sp. z o.o. , ul. Lwowska 23. 40-389 Katowice;
  • za pośrednictwem serwisu Mój TAURON (mojtauron.pl);
  • poprzez wiadomość e – mail wysłaną na adres: dom@tauron.pl;
  • osobiście, w naszych punktach obsługi klientów. Lista POK-ów dostępna na stronie tauron.pl/pok;
 • Jeśli spełniasz warunki zwrotu opłaty jednorazowej, otrzymasz jej zwrot do 60 dni od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku. Opłatę jednorazową zwrócimy na konto bankowe, które wskażesz we wniosku o zwrot opłaty.
 • Możesz złożyć wniosek o zwrot opłaty jednorazowej w ciągu 2 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji, czyli do 10.02.2025 r.