Informacja w sprawie korespondencji dotyczącej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzje [1], w których uznał wybrane postanowienia zamieszczone we wzorcach umownych [2] za niedozwolone klauzule umowne i zakazał ich wykorzystywania.
Zgodnie z wytycznymi UOKiK-u, musimy dwukrotnie poinformować naszych klientów o tej decyzji (listownie lub elektronicznie).


[1] decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 30 grudnia 2022 r. nr RKR-5/2022 oraz nr RKR-6/2022
[2] Ogólne Warunki Umów Kompleksowych Dotyczące Energii Elektrycznej, Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Dotyczące Energii Elektrycznej oraz CennikiNajważniejsze informacje, które wynikają z decyzji Prezesa UOKiK

• Nie stosujemy już postanowień uznanych za niedozwolone klauzule umowne.
• Możesz zawnioskować o aneks do umowy – ale nie jest to konieczne. Nawet jeśli w Twojej Umowie/ Cenniku są niedozwolone klauzule umowne, są one bezskuteczne. Oznacza to, że nie możemy ich stosować.
• Konsumenci, którzy zapłacili Opłatę jednorazową za rozwiązanie Cennika po 17 kwietnia 2016 r., mogą złożyć wniosek o jej zwrot – w całości lub w części.
• Wysyłamy dwukrotnie informację o decyzji UOKiK do naszych klientów, z którymi zawarliśmy umowę przed 10 lutego 2023 r. nawet do tych osób, które po pierwszej przesyłce już zawnioskowały o aneks.

Jeśli już złożyłeś (-aś) wniosek o aneks, nie składaj go ponownie. Jeden wniosek wystarczy, wkrótce otrzymasz aneks.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 • W związku z decyzją UOKiK realizujemy szereg zadań. Jesteśmy zobowiązani m.in. do:
  • niestosowania zakwestionowanych klauzul,
  • zmiany wzorców ogólnych warunków umowy i cenników,
  • poinformowania wszystkich obecnych klientów o decyzji UOKiK i umożliwienia im zawarcia aneksów, które zmieniają treść zakwestionowanych klauzul,
  • poinformowania klientów, którzy uiścili opłatę jednorazową po 17.04.2016 r. za wcześniejsze rozwiązanie umowy lub Cennika o możliwości jej zwrotu na warunkach wynikających z decyzji,
  • zrzeczenia się niepobranych opłat w całości lub do wysokości udzielonych bonusów na warunkach wynikających z decyzji
  Będziemy bezwzględnie przestrzegać zobowiązań określonych w decyzji i nie stosować niedozwolonych postanowień umownych.
 • Wniosek o aneks do umowy możesz złożyć, jeżeli jesteś konsumentem i masz zawartą z nami umowę przed 10.02.2023 r. i nadal jesteś naszym klientem.
 • Możesz zawrzeć aneks w ciągu 2 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji UOKIK, czyli do 10.02.2025 r.
 • Możesz to zrobić:
  • listownie, na adres: TAURON Obsługa Klientów sp. z o.o. , ul. Lwowska 23. 40-389 Katowice;
  • za pośrednictwem serwisu Mój TAURON (mojtauron.pl);
  • poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: dom@tauron.pl;
  • osobiście w naszych punktach obsługi klientów. Lista POK-ów dostępna na stronie tauron.pl/pok
 • Nie, nie musisz wnioskować o aneks. Postanowienia uznane przez UOKIK za niedozwolone są bezskuteczne z mocy prawa, dlatego nie będziemy ich stosować. Jeśli jednak chcesz zawrzeć aneks, w którym zostały one zastąpione nowymi postanowieniami, to jest taka możliwość.
 • Jeżeli uiściłeś (-aś) opłatę jednorazową po 17.04.2016 r., możesz złożyć wniosek o jej zwrot:
  • w całości (dotyczy klientów, którzy wypowiedzieli Cennik, który obowiązywał na skutek automatycznego odnowienia);
  • w części – (dotyczy klientów, którzy wypowiedzieli Cennik, który obowiązywał po raz pierwszy na skutek wyboru przez nich Cennika, lub w wyniku odnowienia Cennika w sposób aktywny – wybór lub odnowienie potwierdzone aktywnie)
 • Jeżeli chcesz złożyć wniosek o zwrot opłaty jednorazowej, możesz to zrobić:
  • listownie, na adres: TAURON Obsługa Klientów sp. z o.o. , ul. Lwowska 23. 40-389 Katowice;
  • za pośrednictwem serwisu Mój TAURON (mojtauron.pl);
  • poprzez wiadomość e – mail wysłaną na adres: dom@tauron.pl;
  • osobiście, w naszych punktach obsługi klientów. Lista POK-ów dostępna na stronie tauron.pl/pok;
 • Jeśli spełniasz warunki zwrotu opłaty jednorazowej, otrzymasz jej zwrot do 60 dni od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku. Opłatę jednorazową zwrócimy na konto bankowe, które wskażesz we wniosku o zwrot opłaty.
 • Możesz złożyć wniosek o zwrot opłaty jednorazowej w ciągu 2 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji, czyli do 10.02.2025 r.

Wpisz nazwę miejscowości lub kod pocztowy, aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem postanowień i wzorców umów