Taryfa sprzedawcy gazu

Ceny za gaz stosowane w rozliczeniach z klientami dla grupy taryfowej WA do 30.06.2024r., które uwzględniają zapisy Ustawy [1]:

Grupa taryfowa WA

Ceny za gaz z zerową
stawką akcyzy
lub uwzględniająca
zwolnienia od akcyzy
[gr/kWh]
Stawka opłaty
abonamentowej
[zł/miesiąc]
 
 Ceny netto  20,017 W-1.1 – 3,30
W-1.2 - 4,22
W-2.1 – 5,40
W-2.2. – 6,20
W-3.6 – 6,30
W-3.9 – 7,89
W-4 – 9,20
 Ceny brutto   24,621 W-1.1 – 4,06
W-1.2 – 5,19
W-2.1 – 6,64
W-2.2. – 7,63
W-3.6 – 7,75
W-3.9 – 9,70
W-4 – 11,32


Ceny za gaz stosowane w rozliczeniach z klientami dla grupy taryfowej WA do 30.06.2024r., które uwzględniają zapisy Ustawy [1]:

Grupa taryfowa
W-0

Ceny za gaz z zerową stawką akcyzy
lub uwzględniająca zwolnienia od akcyzy 
[gr/kWh]

 Ceny netto  20,017
 Ceny brutto  24,621


Ceny za gaz w Taryfie WA, zatwierdzonej przez Prezesa URE [2]

Grupa taryfowa
WA


Ceny za Gaz [gr/kWh]
lub uwzględniająca zwolnienia od akcyzy
[gr/kWh]
Stawka opłaty
abonamentowej
[zł/miesiąc]


z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienie z akcyzy przeznaczony do celów opałowych
 Ceny netto  28,171  28,561  9,20
 Ceny brutto   34,650  35,130  11,32

 

Ceny za gaz w Taryfie W-0, zatwierdzonej przez Prezesa URE [2] .

Grupa taryfowa
W-0
Ceny za Gaz [gr/kWh]
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienie od akcyzy przeznaczony do celów opałowych
 Ceny netto  29,625  30,015
 Ceny brutto   36,439  36,918

 

Ceny za gaz stosowane w rozliczeniach z klientami będą uwzględniać zapisy Ustawy [1]. Ochroną wynikającą z Ustawy – bez konieczności podejmowania dodatkowych działań –  są objęci indywidualni odbiorcy w gospodarstwach domowych. Natomiast inni - niż indywidualni - odbiorcy gazu wykorzystujący  go na potrzeby gospodarstw domowych lub podmioty realizujące zadania z zakresu użyteczności publicznej (w tym wytwarzanie ciepła na ich rzecz) i pozostali odbiorcy uprawnieni - szczegółowe informacje o zasadach stosowania Ustawy znajdą na stronie tauron.pl/ceny-gaz.

Informujemy:

- Od 3 kwietnia 2024 roku obowiązuje zmieniona taryfa TAURON Sprzedaż sp. z o.o. dla gazu ziemnego wysokometanowego [1]. W rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi będziemy stosować cenę maksymalną wynikającą z Ustawy [2]. Cena, która określona jest w ustawie, jest niższa niż cena z taryfy.

- Od 1 stycznia 2024 roku, na podstawie decyzji Prezesa URE z 15 grudnia 2023 roku (znak DRG.DRG-2.4212.41.2023.AG), obowiązuje „Taryfa nr 12 dla usług dystrybucji paliw gazowych” dla klientów, którym usługę dystrybucji gazu świadczy PSG sp. z o.o. Zmiany w Taryfie nr 12 dotyczą głównie podwyżki stawek opłat za usługi dystrybucji gazu.
Taryfa nr 12, decyzją Prezesa URE z 5 stycznia 2024 (znak DRG.DRG-2.4212.61.2022.AG), została zmieniona - dostosowano treść Taryfy nr 12 do:

* postanowień ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, ze zmianami). Zmiana dotyczy utrzymania stawek opłat dla odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w wysokości uwzględnionej w ostatniej taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych stosowanej w 2023 r. (Taryfa nr 11 ze zmianami). Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku;
* postanowień zmienionego rozporządzenia Ministra Energii z 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 280, ze zmianami), między innymi w zakresie zmiany sposobu naliczania opłaty za przekroczenie mocy umownej. Zmiana wejdzie w życie 1 lutego 2024 r.”

[1] Zmiana Taryfy nr 11 dla gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-4.4212.9.2023.DK z 19 marca 2024 i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe Nr 43 (2840) 19 marca 2024 r.
[2] Ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303).