Taryfa sprzedawcy gazu

Ceny za gaz stosowane w rozliczeniach z klientami dla grupy taryfowej WA 1.01.2023-31.12.2023 r., które uwzględniają zapisy Ustawy [1]:

Grupa taryfowa WA

Ceny za gaz z zerową
stawką akcyzy
lub uwzględniająca
zwolnienia od akcyzy
[gr/kWh]
Stawka opłaty
abonamentowej
[zł/miesiąc]
 
 Ceny netto  20,017 W-1.1 – 3,30
W-1.2 - 4,22
W-2.1 – 5,40
W-2.2. – 6,20
W-3.6 – 6,30
W-3.9 – 7,89
W-4 – 9,20
 Ceny brutto   24,621 W-1.1 – 4,06
W-1.2 – 5,19
W-2.1 – 6,64
W-2.2. – 7,63
W-3.6 – 7,75
W-3.9 – 9,70
W-4 – 11,32


Ceny za gaz stosowane w rozliczeniach z klientami dla grupy taryfowej W-0 od 1.01.2023 do 31.12.2023 r., które uwzględniają zapisy Ustawy [1]:

Grupa taryfowa
W-0

Ceny za gaz z zerową stawką akcyzy
lub uwzględniająca zwolnienia od akcyzy 
[gr/kWh]

 Ceny netto  20,017
 Ceny brutto  24,621


Ceny za gaz w Taryfie WA, zatwierdzonej przez Prezesa URE [2]. Od 1.03.2023 do 31.12.2023 r. nie będą stosowane:

Grupa taryfowa
WA


Ceny za Gaz [gr/kWh]
lub uwzględniająca zwolnienia od akcyzy
[gr/kWh]
Stawka opłaty
abonamentowej
[zł/miesiąc]


z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienie z akcyzy przeznaczony do celów opałowych
 Ceny netto  38,837  39,227  9,20
 Ceny brutto   47,770  48,249  11,32

 

Ceny za gaz w Taryfie W-0, zatwierdzonej przez Prezesa URE [2] . Od 1.03.2023 do 31.12.2023 r. nie będą stosowane:

Grupa taryfowa
W-0
Ceny za Gaz [gr/kWh]
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienie od akcyzy przeznaczony do celów opałowych
 Ceny netto  40,163  40,553
 Ceny brutto   49,400  49,880

 

Ceny za gaz stosowane w rozliczeniach z klientami będą uwzględniać zapisy Ustawy [1]. Ochroną wynikającą z Ustawy – bez konieczności podejmowania dodatkowych działań –  są objęci indywidualni odbiorcy w gospodarstwach domowych. Natomiast inni - niż indywidualni - odbiorcy gazu wykorzystujący  go na potrzeby gospodarstw domowych lub podmioty realizujące zadania z zakresu użyteczności publicznej (w tym wytwarzanie ciepła na ich rzecz) i pozostali odbiorcy uprawnieni - szczegółowe informacje o zasadach stosowania Ustawy znajdą na stronie tauron.pl/ceny-gaz.

Informujemy:

Od 10 marca 2023 obowiązuje zmieniona taryfa TAURON Sprzedaż sp. z o.o. dla gazu ziemnego wysokometanowego [2]. W rozliczeniach z Państwem nadal stosujemy ceny gazu wynikające z Ustawy [1], a zmienioną taryfę przedstawiamy informacyjnie. Ustawa [1] określa cenę maksymalną na niższym poziomie niż cena zatwierdzona w taryfie [2].

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje „Taryfa nr 11 dla usług dystrybucji paliw gazowych” [3]  dla klientów, którym usługę dystrybucji gazu świadczy PSG sp. z o.o. Zmiany w Taryfie nr 11 dotyczą głównie podwyżki stawek opłat za usługi dystrybucji gazu. Dokument Taryfy dostępny jest na psgaz.pl.[1] Ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687).
[2] Zmiana nr 1 Taryfy nr 10 dla gazu ziemnego wysokometanowego - TAURON Sprzedaż sp. z o. o. - Decyzja DRG.DRG-2.4212.13.2023.JDo1, ogłoszona w Biuletynie Branżowym URE Nr 28 (2692) z 23 lutego 2023 r.
[3] Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 17 grudnia 2022 roku - DRG.DRG-2.4212.65.2022.KGa