3 kroki do uzyskania przyłącza energetycznego

Podłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu, do którego posiadamy tytuł prawny (akt własności, umowę najmu lub dzierżawy) wymaga spełnienia warunków określonych przez dystrybutora energii elektrycznej.
 • Rozpoczęcie procesu podłączenia do sieci elektroenergetycznej zaczyna się od złożenia wniosku o określenie warunków. TAURON Dystrybucja S.A. przygotował i udostępnił dokument w wersji elektronicznej, dostępnej do pobrania tutaj. Można go również otrzymać w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta.

  Po wypełnieniu wniosku i wymaganych załączników odsyła się go lub składa osobiście u dystrybutora. Na tej podstawie TAURON Dystrybucja S.A. wyda warunki przyłączenia, które określą:

  • Czy istnieje możliwość podłączenia do sieci
  • Zakres oraz sposób wykonania rozbudowy sieci
  • Wymagane parametry techniczne przyłącza
  • Planowany koszt
 • Po spełnieniu warunków stawianych przez zakład energetyczny, należy podpisać umowę o przyłączenie. Każda ze stron ma obowiązki, z których musi się wywiązać, zanim dojdzie do finalizacji umowy, są to między innymi:

  • Realizacja prac montażowo-budowlanych
  • Wykonanie instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie
  • Uiszczenie opłaty za przyłączenie
  • Zgłoszenie gotowości instalacji do odbioru

  Trudno jest na tym etapie określić czas realizacji umowy, ponieważ zależy to od wielu czynników – może to zająć od kilku do kilkunastu miesięcy

  Samo wykonanie przyłącza nie jest równoznaczne z jego uruchomieniem. To następuje dopiero po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii lub umowy kompleksowej i zamontowaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika).

 • Rozpoczęcie procesu podłączenia do sieci elektroenergetycznej zaczyna się od złożenia wniosku o określenie warunków. TAURON Dystrybucja S.A. przygotował i udostępnił dokument w wersji elektronicznej, dostępnej do pobrania tutaj. Można go również otrzymać w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta.

  Po wypełnieniu wniosku i wymaganych załączników odsyła się go lub składa osobiście u dystrybutora. Na tej podstawie TAURON Dystrybucja S.A. wyda warunki przyłączenia, które określą:

  Właściciel obiektu, który chce dokonać przyłączenia powinien przygotować, zgodnie z otrzymanymi warunkami, miejsce do zainstalowania przez zakład energetyczny szafki z układem pomiarowo-rozliczeniowym (licznikiem) i złączem.

  Do właściciela nieruchomości należy również wykonanie odpowiedniej instalacji wewnętrznej. Zakończenie prac następuje dopiero po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych instalacji i przyłącza.

  Zamknięcie tego etapu jest wymagane do podpisania umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Na tym etapie decydujemy również o taryfie, która będzie podstawą do obliczania kosztów zużycia energii. Zapoznaj się ofertą produktową TAURON dla firm.

Słownik pojęć przyłączeniowych

 • Przyłącze
  odcinek lub element sieci służący do połączenia instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie z siecią dystrybucyjną. Przyłącze może być kablowe lub napowietrzne. Od jego typu zależy wysokość opłaty za przyłączenie.
  Licznik
  jest to urządzenie służące do pomiaru ilości energii elektrycznej. Na podstawie jego wskazań wystawiane są faktury za energię elektryczną.
  Tablica rozdzielcza
  jest to miejsce, do którego przychodzi wewnętrzna linia zasilająca, z którego wyprowadzane są obwody zasilające obiekt. Na tablicy rozdzielczej zainstalowane są zabezpieczenia.

  Złącze
  element sieci służący do łączenia odcinków linii z innymi liniami lub instalacjami. Złącze może być przyłączem. Wygląda ono jak prostokątna skrzynia i jest zlokalizowane w ogrodzeniu lub na budynku. Najczęściej spotyka się złącza kablowe oznaczone symbolem ZK.
  Wewnętrzna linia zasilająca (wlz)
  jest to linia doprowadzająca energię elektryczną od złącza do poszczególnych budynków lub lokali. Wlz doprowadza energię elektryczną do mieszkań w blokach wielorodzinnych i zlokalizowana jest w pionie na klatce schodowej.
 • Przyłącze kablowe
   jest to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem linii kablowej ułożonej w ziemi. Zaletą przyłącza kablowego jest jego estetyka: widoczne jest tylko złącze w kształcie prostokątnej skrzynki. Zlokalizowane jest w ogrodzeniu tak, aby było jak najmniej widoczne i jednocześnie łatwo dostępne dla osoby dokonującej odczytu licznika.
  Przyłącze napowietrzne
   jest to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem linii napowietrznej – przewody przymocowane są do słupów. Zalety przyłącza napowietrznego to krótki czas budowy oraz niższa cena od przyłącza kablowego.
  Przyłącze napowietrzno-kablowe
  jest to sposób zasilania obiektu z wykorzystaniem odcinków linii napowietrznej i kablowej. Jest to określenie potoczne i można się z nim spotkać w trakcie rozmów z projektantami. W rozliczeniach opłaty za przyłączenie występują przyłącza kablowe lub napowietrzne. Od ich typu zależy wysokość opłaty za przyłączenie.
 • Zasilanie tymczasowe
  jest to zasilanie placu budowy w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po zakończeniu budowy zostaną zdemontowane. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze napowietrzne. Zaletą takiego rodzaju zasilania jest bardzo krótki czas jego budowy.
  Zasilanie docelowe
  jest to zasilanie placu budowy w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po zakończeniu budowy służyć będą docelowemu zasilaniu budowanego obiektu. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze kablowe. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie korzystanie z grupy taryfowej dla gospodarstw domowych po zakończeniu budowy.
 • Zasilanie tymczasowe
  jest to zasilanie obiektu w energię elektryczną poprzez urządzenia, które po okresie użytkowania zostaną zdemontowane. Wykonywane jest najczęściej jako przyłącze napowietrzne. Zaletą takiego rodzaju zasilania jest bardzo krótki czas jego budowy.
  Zasilanie docelowe
   jest to zasilanie obiektu w energię elektryczną poprzez urządzenia, które gwarantują długotrwałe dostarczanie energii elektrycznej, w okresie użytkowania obiektu.