Każdy Odbiorca energii elektrycznej ma prawo do zmiany sprzedawcy. Oznacza to swobodę w decydowaniu o tym, od kogo kupimy energię elektryczną.

Czas trwania procedury zmiany sprzedawcy:

Nie dłużej niż 21 dni od daty powiadomienia TAURON Dystrybucja S.A. przez sprzedawcę o zawartej z Odbiorcą umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej.

Zajmiemy się tym

W przypadku chęci zmiany sprzedawcy na TAURON wystarczy podpisać z nami umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w procesie zmiany sprzedawcy. Pozostałe kroki będziemy mogli wykonać za Ciebie.

6 prostych kroków do zmiany sprzedawcy:

 • Nowa umowa sprzedaży wejdzie w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z Twoim dotychczasowym sprzedawcą. Dzięki temu masz zagwarantowaną ciągłość sprzedaży.

 • W przypadku pierwszej zmiany najczęściej należy wypowiedzieć tzw. umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej, jak i świadczenia usługi dystrybucji.

  Możesz zrobić to osobiście jako dotychczasowy Odbiorca lub zlecić nam złożenie takiego wypowiedzenia na mocy udzielonego pełnomocnictwa.

 • Wypowiedzenie umowy kompleksowej dotychczasowemu sprzedawcy niesie za sobą konieczność zawarcia umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w tym przypadku z TAURON Dystrybucja.

  Ten krok jest formalnością i oczywiście również wykonamy go za Ciebie na mocy udzielonego pełnomocnictwa.

 • Zgłoszenie jest dokonywane zgodnie z wymogami formalnymi stawianymi przez OSD. Na jego podstawie OSD ma obowiązek w ciągu 5 dni roboczych zweryfikować wniosek pod kątem formalnym oraz czy Odbiorca znajduje się na jego terenie i w jego systemie billingowym. Następnie OSD informuje zwrotnie Odbiorcę oraz TAURON o wyniku weryfikacji – jeśli jest pozytywna, można przejść do kolejnego kroku.

  W przypadku weryfikacji negatywnej, np. ze względu na niezgodność danych podanych we wniosku, czy inną przyczynę formalną, procedura musi zostać przerwana i należy powtórzyć ten krok po usunięciu przeszkód stojących przed pozytywną weryfikacją wniosku.

  *OSD - Operator Systemu dystrybucyjnego

 • W zależności od wielkości zużycia energii zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo – rozliczeniowego, jednak nie ma się czego obawiać – nad całością ewentualnego procesu będzie czuwać OSD.

 • W dniu zmiany sprzedawcy przedstawiciel OSD pojawi się u Ciebie w celu dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika). W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zmiany sprzedawcy.

  Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy oraz do TAURONA. Jest to podstawa do dokonania rozliczenia końcowego.