Mikroinstalacja

Mikroinstalacja to własne, odnawialne źródło energii. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić i jak ją podłączyć. 

Chcesz złożyć wniosek o zgłoszenie mikroinstalacji online?

Nic prostszego! Przygotuj i zeskanuj następujące dokumenty: 
 1. Druk ZM - zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji. pobierz
 2. Najważniejszy dokument –w nim deklarujesz chęć przyłączenia i opisujesz instalację.
 3. Pełnomocnictwo
 4. Jeśli przyłączenia dokonujesz za kogoś innego i jesteś jego pełnomocnikiem.
 5. Schemat instalacji elektrycznej obiektu
 6. Uprawniony instalator mikroinstalacji powinien przygotować podpisany przez siebie schemat
  z parametrami urządzeń, adresem mikroinstalacji
  i parametrami technicznymi urządzeń.
 7. Parametry techniczne
 8. To zestaw dokumentów gdzie musi się znaleźć: charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna/karty katalogowe urządzeń wytwórczych
  i przekształtnikowych.
 9. Certyfikat sprzętu
 10. Twój sprzęt musi spełniać wymagania określone w NC RfG [kodeks sieci UE (Network Codes, NC)
  w zakresie wymagań dla generatorów (Requirements for Generators, RfG)] i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG.

  Od 1 sierpnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.  - dopuszcza się możliwość stosowania:
  certyfikatów na zgodność z wymogami kodeksu NC RfG, lub certyfikatów na zgodność z normą PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2 wyłącznie wraz z dokumentem potwierdzającym, zgodnie z zawartą umową z jednostką certyfikującą,  przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogami ogólnego stosowania wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”.

  Jeśli masz wszystkie dokumenty gotowe:

  Wypełnij formularz zgłoszenia mikroinstalacji online


Mikroinstalację podłącz w trybie tak zwanego Zgłoszenia jeśli:

 • używasz prądu na własne potrzeby - jesteś tak zwanym odbiorcą końcowym,
 • planujesz podłączyć do swojej instalacji wewnętrznej odnawialne źródło energii o mocy do 50 kW - mikroinstalację,
 • moc zainstalowanej mikroinstalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej, która jest określona w Twojej umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej. 
  Jeśli nie spełniasz tych warunków, złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Przyłączenie do sieci realizuje TAURON Dystrybucja

Moc elektryczna nie większa niż 50 kW

Jeśli potrzebujesz instalacji odnawialnego źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

Pobierz:

Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.

Przejdź do oświadczenia

Przyłączenie do sieci mikroinstalacji realizuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. 
Przedstawiamy wskazówki, które będą dla Ciebie pomocne jeśli chcesz podłączyć prąd w mikroinstalacji. 

Jak podłączyć mikroinstalację w trybie Zgłoszenia?

 • Powinien on mieć kwalifikacje, które pozwalają na montaż mikroinstalacji. Tylko wtedy będziesz miał gwarancję właściwego montażu urządzeń i bezpiecznej pracy instalacji i sieci elektroenergetycznej.
 • Instalator zamontuje mikroinstalację zgodnie z dokumentacją techniczną, kryteriami przyłączenia oraz wymaganiami technicznymi dla takich urządzeń. Są one określone przez TAURON Dystrybucja. 
 • Zrób to co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji. 
  Pobierz i wypełnij druk Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji i poinformuj o tym TAURON Dystrybucja tak jak jest opisane to w zgłoszeniu.
 • Jeżeli jesteś prosumentem otrzymasz do podpisu dwa egzemplarze Umowy kompleksowej.
  Jeżeli nie jesteś prosumentem otrzymasz do podpisu dwa egzemplarze spersonalizowanej Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci.
 • Po weryfikacji zgłoszenia, do 30 dni od jego otrzymania, TAURON Dystrybucja zabuduje licznik, który będzie mierzył prąd pobrany i oddany do sieci.
 • Po zabudowie mikroinstalacji masz obowiązek informowania TAURON Dystrybucja o:
  zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy do 14 dni od zmiany,  zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – do 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia. Za pomocą oświadczenia OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji.


Definicje:

Odbiorca końcowy

Klient, który kupuje prąd na własny użytek - nie wykorzystuje kupionego prądu na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji, oraz jest stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub w umowie kompleksowej - niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną, czy prowadzi działalność gospodarczą.

Mikroinstalacja

Instalacja odnawialnego źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

Prosument 

W myśl ustawy (Art. 2 pkt. 27a), prosumentem określamy odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców.

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl