TAURON finansowanie

Możliwość sfinansowanie inwestycji bez odsetek i prowizji.

Kredyt ratalny 0%

0 odsetek
0 prowizji
0 pierwszej wpłaty*

Minimum formalności

wybierz urządzenie, które Cię interesuje. Kliknij "Zamów kontakt"  i wypełnij formularz

Oferta

Partner TAURONA skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia oferty. Podczas rozmowy poinformuj o chęci skorzystania z kredytu ratalnego 0%

Oświadczenie o zarobkach

Wymagane jest jedynie oświadczenie o zarobkach (dla kredytu do 19 tys. zł)

Czas oczekiwania

Czas oczekiwania na decyzję kredytową - do 120 sekund (w 95% wniosków)

Raty

Kredyt rozłożony na 10 lub 20 rat miesięcznych
     KREDYT RATALNY 0% (RRSO 0%)

Możliwość sfinansowania zakupu urządzeń kredytem bez odsetek i prowizji przy zakupie za pośrednictwem TAURONA.
Kredyt rozłożony na 10 lub 20 rat miesięcznych.

* Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania kredytu ratalnego wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 19 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 19 000 zł, oprocentowanie stałe: 0%, całkowity koszt kredytu: 0 zł (w tym: prowizja od udzielonego kredytu: 0 zł, odsetki 0 zł), 20 równych, miesięcznych rat w wysokości 950 zł. Kalkulacja została wykonana na dzień 14 listopada 2018, na reprezentatywnym przykładzie. Alior Bank S.A. uzależnia decyzję o udzieleniu kredytu od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Klienta. Pełna informacja o kredycie, opłatach i prowizjach jest dostępna u Partnerów TAURONA. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacja handlowa według stanu na 14 listopada 2018 r.

RAKOCZY Stal Sp. z o.o., Levada Sp. z o.o., Ciepbud Sp. z o.o., LPW Design Łukasz Wcisło, Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych Dariusz Gawron, Hot Service Mariusz Sołtysik, Air Engineering Sp.z.o.o., „MK” Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jolanta i Marek Kwiatek Spółka Cywilna jako pośrednik kredytowy współpracuje z Alior Bank S.A. Zakres umocowania: zawieranie w imieniu Alior Bank S.A. z osobami fizycznymi umów kredytowych oferowanych przez Alior Bank S.A. o wartości nieprzekraczającej 30 000 zł oraz dokonywanie czynności faktycznych związanych z zawarciem tych umów.

Najczęściej zadawane pytania

PRZED URUCHOMIENIEM KREDYTU RATALNEGO
 • Osoba fizyczna ubiegająca się o kredyt musi spełniać łącznie poniższe warunki:

  być obywatelem RP,

  legitymować się ważnym dowodem osobistym oraz posiadać stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Polski,

  mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

  mieć ukończone 18 lat,

  wykazywać się regularnymi dochodami ze źródeł akceptowanych przez bank,

  posiadać numer telefonu (komórkowego lub stacjonarnego), który może być wykorzystywany przez bank do kontaktu. Telefon komórkowy może być na abonament lub na kartę.

  Niezbędnym warunkiem otrzymania kredytu jest również pozytywna ocena zdolności kredytowej klienta, dokonywana zgodnie z zasadami oceny ryzyka kredytowego stosowanymi przez bank.
 • Bank akceptuje następujące źródła dochodów:

  umowa o pracę na czas nieokreślony i określony,

   umowa zlecenie/o dzieło,

  mianowanie/powołanie,

  działalność gospodarcza/ udziały w spółce cywilnej,

  działalność rolnicza (gospodarstwo własne, dzierżawione, działy specjalne produkcji rolnej),

  emerytura/renta ( w tym renta rodzinna po zmarłym małżonku i renta resortowa),

  świadczenie przedemerytalne,

  kontrakt wojskowy/menedżerski/marynarski,

  pełnienie funkcji prezesa/członka zarządu,

  pełnienie funkcji radnego/posła/europosła,

  osoby duchowne,

  wynajem nieruchomości (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej).
 • Minimalna kwota kredytu to 300 zł. Maksymalna kwota kredytu wynosi 30 tys. zł.
 • Tak, jeśli tylko pozwala na to zdolność kredytowa.
 • Tak, klient może częściowo sfinansować zakup towaru z własnych środków (tzw. wpłata własna). 
 • W każdym przypadku wnioskowania o kredyt wymagany jest ważny dowód osobisty. Do otrzymania kredytu na uproszczonych zasadach oceny zdolności kredytowej wymagane jest oświadczenie klienta o wysokości i źródłach dochodu. Bank może udzielić kredytu na oświadczenie do kwoty kredytu równej czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, publikowanego co kwartał przez GUS.
  W przypadku wyższej kwoty kredytu, wymagane są dokumenty potwierdzające dochód, różne w zależności od źródeł jego uzyskiwania wskazanych przez klienta.
 • Decyzja kredytowa zapada zwykle w ciągu kilku minut.
  Czas weryfikacji wniosku o kredyt zależy m. in. od dostępności Biura Informacji Kredytowej oraz konieczności dodatkowego sprawdzenia przez bank danych z wniosku, dlatego w indywidualnych przypadkach czas oczekiwania na decyzję może ulec wydłużeniu.
 • Taka zgoda jest wymagana dla kwot kredytu przekraczających 20 tys. zł.
 • Nie ma takiego wymogu.
 • Standardowo środki trafiają do sprzedawcy następnego dnia roboczego po uruchomieniu kredytu.
 • Bank ma prawo odmówić udzielenia kredytu bez podania przyczyny. 
  Jeśli będzie taka możliwość, powód decyzji negatywnej zostanie wyświetlony w aplikacji kredytowej i przekazany klientowi przez sprzedawcę.
 • Sprzedawca powinien przekazać klientowi formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego (przed zawarciem umowy) oraz 1 egzemplarz podpisanej umowy o kredyt. Przed zawarciem umowy klient może również otrzymać na swój wniosek bezpłatny projekt umowy o kredyt.
PO URUCHOMIENIU KREDYTU RATALNEGO (OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA)
 • Kluczowe parametry przyznanego kredytu, tj. kwota, wysokość raty oraz termin spłaty znajdują się w §1 umowy o kredyt.

 • Kwotę raty można wpłacać w dowolny sposób (przelew, wpłata w oddziale banku, wpłata za pośrednictwem Poczty Polskiej) na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany w umowie o kredyt oraz w harmonogramie spłat.
  Wpłat należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zapewnić na rachunku kredytu środki w terminach i kwotach zgodnych z harmonogramem spłat. 
 • Harmonogram spłat kredytu wysyłany jest po uruchomieniu kredytu na podany przez klienta adres 
  e-mail. W przypadku, gdy klient nie podał adresu e-mail, bank wysyła harmonogram spłat za pośrednictwem Poczty Polskiej, na ostatni podany przez klienta adres do korespondencji.
 • Tak, klient ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie, zgodnie z poniższymi zasadami:

  w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem, ulega obniżeniu całkowity koszt kredytu o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. 

  w przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, po rozliczeniu przez bank wpłaconych środków, okres kredytowania ulega skróceniu, a całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Bank przesyła klientowi nowy harmonogram spłat.

  klient zainteresowany rozliczeniem wpłaty w inny sposób niż określony w pkt b), zobowiązany jest przed datą zapadalności najbliższej raty złożyć bankowi stosowną dyspozycję określającą sposób rozliczenia wpłaty. Bank niezwłocznie zrealizuje dyspozycję i prześle klientowi nowy harmonogram spłat.
 • Po rozliczeniu kredytu, w przypadku wystąpienia nadpłaty oraz jeśli klient nie wyda odrębnej dyspozycji, bank dokona przelewu nadwyżki z rachunku kredytu na spłatę zaległości w bieżącej spłacie na pozostałych rachunkach pożyczkowych/kredytowych klienta, a w następnej kolejności na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy klienta w Alior Banku. 

  Jeśli Klient nie posiada innych pożyczek/kredytów ani rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Alior Banku, bank podejmie próbę kontaktu z klientem w celu rozdysponowania kwoty nadpłaty. W przypadku braku kontaktu z klientem w ciągu 14 dni od rozliczenia kredytu, bank zamknie rachunek kredytu i skieruje kwotę nadpłaty na nieoprocentowany techniczny rachunek banku.
 • Klient ma prawo odstąpić od umowy kredytu w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy kredytu można zgłosić na jeden z poniższych sposobów:

  wysyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu (zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do umowy) na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa,

  pisemnie w dowolnym oddziale lub placówce partnerskiej Alior Banku, telefonicznie,
   
  kontaktując się z Infolinią Alior Banku (19 502 lub 801 11 55 99),

  składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu u sprzedawcy.
Alior Bank S.A. uzależnia decyzję o udzieleniu kredytu od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Klienta. Pełna informacja o kredycie, opłatach i prowizjach jest dostępna na stronie www.aliorbank.pl