Biuletyn Informacji Publicznej

Grzegorz Peczkis

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Ukończył również studium podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwem oraz studium doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich.

Zdobywał doświadczenie zarówno w biznesie, jako prokurent w spółce Diapom sp. z o.o., jak i na uczelni, jako asystent, a następnie adiunkt zatrudniony na Politechnice Śląskiej.

Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz publicystycznych. Uprawniony z dziesięciu patentów przyznanych przez Urząd Patentowy RP.

Pan Grzegorz Peczkis spełnia kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Informacje o dokumencie
Utworzono: 12.11.2020
Ostatnia modyfikacja: 06.02.2024
Ogólny rejestr zmian