• Przed złożeniem propozycji sponsoringowej prosimy się zapoznać z dokumentem „Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa”, na podstawie którego prowadzona jest działalność sponsoringowa przez Grupę TAURON.

  • Ostateczny termin nadsyłania propozycji sponsoringowej upływa 15 września roku poprzedzającego rok realizacji przedsięwzięcia, umożliwiając uwzględnienie propozycji w planie i budżecie nadchodzącego roku.

  • Propozycja sponsoringowa jest przyjmowana na znormalizowanym formularzu dostępnym obok w formie elektronicznej (nie są wymagane odrębnie przekazywane materiały informacyjne).

  • Propozycja sponsoringowa musi zawierać wszystkie treści wskazane w formularzu, w objętości nie większej niż przewiduje formularz (cenimy zwięzłe informacje).

  • W przypadku problemów technicznych z wypełnieniem i przesłaniem formularza lub brakiem informacji zwrotnej potwierdzającej jego przesłanie, prosimy o wiadomość na adres: sponsoring@tauron.pl.

Wypełnij formularz propozycji sponsoringowej

Przed wypełnieniem formularza prosimy zapoznać się ze WZOREM poprawnie wypełnionego formularza.

TAURON Polska Energia S.A. informuje, że plan prowadzenia działalności sponsoringowej na dany rok zatwierdzany jest do końca roku poprzedzającego rok planu. Oznacza to, że informacja o ewentualnym zainteresowaniu złożoną propozycją sponsoringową może nadejść do grudnia danego roku.

TAURON Polska Energia S.A. zastrzega, że:

  1. ma prawo wyboru propozycji sponsoringowej i kontaktu wyłącznie z wybranymi podmiotami składającymi propozycję sponsoringową;
  2. nie ma obowiązku powiadamiania podmiotu zainteresowanego pozyskaniem współpracy o odrzuceniu propozycji;
  3. zaproszenie do składania propozycji sponsoringowych, jak też propozycje sponsoringowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.