• Krzysztof Surma: Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do zadawania pytań.

  Węglik: Jak działa pozyskiwanie projektów PV? Ile osób pracuje nad dewelopmentem i pozyskaniem nowych farm PV?

  Krzysztof Surma: Procesem pozyskiwania projektów OZE oraz ich developmentem zajmuje się nasza spółka zależna TAURON Zielona Energia. Przy akwizycji i developmencie projektów PV pracuje kilkanaście osób.

  Wiktor M.: Jaki procent inteligentnych liczników energii spółka planuje mieć na koniec 2024 roku?

  Krzysztof Surma: Planujemy, że na koniec 2024 r. przekroczymy 25% zainstalowanych liczników zdalnego odczytu.

  KatWiśniewska: Jak wygląda koszt praw do emisji CO2?

  Krzysztof Surma: W 2023 r. ceny rozliczeniowe uprawnień do emisji CO2 dla referencyjnego kontraktu terminowego z dostawą w grudniu 2023 r. (EUA DEC-23) na giełdzie ICE Endex kształtowały się w zakresie od 66,35 EUR/Mg do 100,34 EUR/Mg. Średnia cena rozliczeniowa na giełdzie w 2023 r. wyniosła 85,26 EUR/Mg i była o 4,02 EUR/Mg wyższa w stosunku do średniej ceny w 2022 r. (+4,9 %).

  Obecnie ceny CO2 kształtują się na poziomie ok. 66-68 EUR/Mg .

  KowalczykJ: Jaki jest status prac PGE Baltica?

  Krzysztof Surma: Na chwilę obecną PGE Baltica otrzymała decyzję Ministra Infrastruktury o udzieleniu Elektrowni Wiatrowej Baltica-7 sp. z o.o. pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń. Spółka przygotowuje się do realizacji projektu.

  Ewa Konwicka: Ile planujecie mocy OZE, jak idzie budowa największej stacji PV, jakie są plany?

  Krzysztof Surma: Na koniec 2023 r. TAURON miał blisko 700MW zainstalowanej mocy w OZE. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji projektów o łącznej mocy ponad 360MW. Największy aktualnie projekt to farma PV w Mysłowicach o docelowej mocy ok. 100MW. Pierwszy etap o mocy 37MW został zakończony w grudniu ubiegłego roku.

  Filip D.: Jak oceniacie Państwo wyniki spółki za 2023 rok?

  Krzysztof Surma: Wyniki w 2023 roku oceniamy jako bardzo dobre. Były to najwyższe wyniki w historii Grupy.

  Fred: Oddanie których farm wiatrowych i fotowoltaicznych jest planowane na ten rok?

  Krzysztof Surma: W tym roku planujemy oddanie trzech farm wiatrowych – Mierzyn o mocy 58,5 MW, Warblewo o mocy 30 MW i Gamów o mocy 33 MW oraz jednej farmy PV – Proszówek o mocy 45,6 MW.

  Ewa Konwicka: Jakie są perspektywy grupy na 2024

  Krzysztof Surma: Zakładamy, że w segmencie OZE i w segmencie Sprzedaży (przy założeniu utrzymania obecnych regulacji) raportowana EBITDA będzie w 2024 roku wyższa r/r. W segmentach Dystrybucji i szczególnie Wytwarzaniu EBITDA będzie niższa od zeszłorocznej. W rezultacie oczekujemy, że EBITDA Grupy będzie na niższym poziomie r/r.

  Mirek: Czy spółka nadal rozwija odnawialne źródła energii? Jakie inwestycje są prowadzone w tym kierunku?

  Krzysztof Surma: Tak, Spółka kontynuuje Zielony Zwrot i nadal rozwija inwestycje w OZE. Jesteśmy w trakcie realizacji projektów o mocy ponad 360MW.

  Olek W.: Jaki odsetek produkcji energii elektrycznej w 2023 roku pochodził z OZE?

  Krzysztof Surma: W roku 2023 roku udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł OZE wynosił 13,2% w całkowitej produkcji energii elektrycznej Grupy TAURON.

  Fred: Czy rozważane są zakupy gotowych farm fotowoltaicznych lub wiatrowych?

  Krzysztof Surma: Spółka nie wyklucza akwizycji funkcjonujących projektów OZE. Ewentualny zakup będzie uzależniony od możliwości wygenerowania satysfakcjonującego zwrotu.

  rekin: Jaki procent kosztów wytworzenia energii ze źródeł węglowych stanowią obecnie prawa do emisji CO2?

  Krzysztof Surma: Około 60% przy obecnych warunkach rynkowych.

  Ewa Konwicka: Co dalej z NABE?

  Krzysztof Surma: Zrealizowaliśmy całokształt działań reorganizacyjnych i jesteśmy w pełni przygotowani do wydzielenia aktywów węglowych ze struktur Grupy TAURON i będziemy do tego dążyć. W przypadku, gdyby proces wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych nie doszedł do skutku, będziemy szukać innych, alternatywnych i uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań. Rentowność poszczególnych aktywów węglowych będzie podstawowym kryterium dla ich dalszego funkcjonowania w ramach Grupy TAURON.

  Paweł: Ile spółka przeznaczyła na inwestycje w 2023 roku i jak wygląda to w podziale na segmenty?

  Krzysztof Surma: Łączna wysokość nakładów inwestycyjnych w 2023 r. wyniosła 4 364 mln.

  Największa część nakładów została przeznaczona na inwestycje w segmencie Dystrybucja (2 762 mln), następnie na segment OZE (593 mln), Wytwarzanie (568 mln), Sprzedaż i pozostałe (441 mln).

  akcjonariusz: Spółka informowała niedawno o testach odbiorowych PSE bloku 910 MW w Jaworznie. Czy po tym blok będzie mógł pracować w pełni komercyjny sposób?

  Krzysztof Surma: Blok pracuje w sposób stabilny zgodnie z potrzebami KSE w dostępnym przedziale mocowym. W marcu 2024 r. blok przeszedł pomyślnie ostatnie testy odbiorowe PSE i tym samym jest uprawniony do uzyskiwania przychodów ze wszystkich źródeł dostępnych na rynku (rynek mocy, regulacyjne usługi systemowe, komercyjna sprzedaż energii).

  Uriel: Jakie były powody upadku Tameh Holding, w której Tauron posiada 50 procent udziałów? Czy dało się tego uniknąć?

  Krzysztof Surma: Złożenie wniosku o ogłoszenie niewypłacalności przez TAMEH Czechy było spowodowane zaprzestaniem regulowania zobowiązań przez hutę Liberty Ostrava a.s. wobec TAMEH Czechy, który jest jedynym odbiorcą mediów energetycznych produkowanych przez TAMEH Czechy. Okoliczność braku zapłaty i wstrzymania działalności przez hutę Liberty Ostrava pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą TAURON.

  Wojtas: Jakie czynniki przyczyniły się do uzyskania najwyższego w swojej historii rocznego wyniku EBITDA przez spółkę?

  Krzysztof Surma: Na osiągnięcie dobrego wyniku wpływ miały wszystkie segmenty Grupy, które zarówno na poziomie EBIT i EBITDA osiągnęły pozytywne wyniki. Wśród czynników, które w szczególności pozytywnie wpłynęły na poprawę wyniku r/r należy wymienić:

  - stabilną pracę bloku 910 MW w roku 2023, co nie miało miejsca w roku poprzednim oraz korzystnie zakontraktowana sprzedaż energii na rok 2023.

  - wzrost przychodów z tytułu dystrybuowanej energii elektrycznej na skutek wzrostu taryfy dystrybucyjnej oraz korzystne saldo doszacowania strat sieciowych w Segmencie Dystrybucja.

  Kiki: Jakie inwestycje Tauron może sfinansować z KPO?

  Krzysztof Surma: W ramach środków KPO podpisaliśmy już pierwsze umowy o dofinansowanie na realizację projektów budowy sieci światłowodowych. Na etapie oceny mamy projekty związane z robotyzacją i cyfryzacją, planujemy pozyskanie środków na inwestycje związane z budową/modernizacją sieci dystrybucyjnych. Dodatkowo liczymy na pozyskanie finansowania dla inwestycji wspierających Zielony Zwrot TAURON z zapowiedzianego Funduszu Wsparcia Energetyki. W ramach tego instrumentu chcielibyśmy pozyskać środki na dekarbonizację ciepłownictwa, budowę bateryjnych magazynów energii oraz inne projekty z segmentu OZE.

  Filip D.: Tauron Polska Energia odnotował 1 673 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Jaką wobec tego zarząd spółki zamierza wydać rekomendację dotyczącą dywidendy?

  Krzysztof Surma: Faktycznie skonsolidowany wynik netto Grupy TAURON za rok 2023 wyniósł 1 678 mln zł. Natomiast podziałowi podlega wynik finansowy netto spółki TAURON Polska Energia S.A., który w roku 2023 był ujemny i wyniósł minus 638 mln zł. Zarząd będzie wnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie powstałej straty Spółki z kapitału zapasowego.

  Węglik: Czy nowy zarząd będzie zmieniać/aktualizować strategię?

  Krzysztof Surma: Strategia Grupy TAURON jest realizowana w zakresie budowy odnawialnych źródeł energii, modernizacji i rozwoju sieci dystrybucyjnej oraz dekarbonizacji ciepłownictwa. Sprzedano również kopalnie węgla kamiennego.

  Priorytetem nadal jest sprzedaż GK Wytwarzanie tj. wszystkich węglowych aktywów wytwórczych należących do TAURON Wytwarzanie, ale jednocześnie przygotowywane są również scenariusze alternatywne.

  Zarząd śledzi obecne prace rządowe nad aktualizacją Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu oraz Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., która wyznaczy kierunki rozwoju i transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego w nadchodzących latach.

  Będą one wraz z oceną bieżącej sytuacji na rynku energii i w otoczeniu biznesowym przesłanką do przeglądu kierunków strategicznych Grupy.

  Krzysztof Surma: Bardzo dziękuję za zadane pytania i udział w czacie. Zapraszamy na czat po publikacji wyników za pierwsze półrocze 2024 roku.

 • Krzysztof Surma: Witam na kolejnym czacie Grupy TAURON. Zapraszam do zadawania pytań.

   

  Franek: Według raportu za III kwartały 2023 roku, Grupa TAURON wydała w tym okresie na inwestycje prawie 2,9 mld złotych. Na jakie projekty w największym stopniu została przeznaczona ta kwota?

  Krzysztof Surma: Największy strumień środków, tj. blisko 1,9 mld zł trafił tradycyjnie do segmentu Dystrybucja. Zdecydowaną większość tych nakładów przeznaczyliśmy na budowę nowych przyłączy (blisko 1,1 mld zł) modernizację i odtworzenie majątku sieciowego (ok. 670 mln zł). Na drugim miejscu znalazł się segment OZE, w którym do końca trzeciego kwartału zainwestowaliśmy niemal 400 mln zł i jest to kwota rekordowa w historii Grupy TAURON. Środki te zostały zainwestowane głównie w budowę sześciu farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz w modernizację elektrowni wodnych.

   

  Tomasz Stepien: Z czego wynika dość wyraźny spadek produkcji energii z biomasy? Wydaje się, że inne koncerny postępowały w tym roku odwrotnie i zwiększały wytwarzanie z biomasy.

  Krzysztof Surma: Spadek poziomu produkcji energii z biomasy był przede wszystkim następstwem niższej opłacalności ze względu na wysoką cenę biomasy.

   

  Verka: Czy sieci dystrybucyjne TAURONU są przygotowane na większą ilość samochodów elektrycznych ładowanych ze źródeł domowych?

  Krzysztof Surma: Na obecną chwilę sieć odpowiada zapotrzebowaniu klientów. W miarę zwiększania się zapotrzebowania sieć będzie odpowiednio dostosowywana.

   

  Iza - Anonim: Jakie są najbliższe, najważniejsze działania w ramach zielonego zwrotu?

  Krzysztof Surma: Obecnie realizujemy budowę dwóch farm fotowoltaicznych i czterech farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 230 MW.

  Na IV kwartał 2023 r. planowane jest zakończenie budowy I etapu farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach o mocy 37 MW. Ponadto planujemy, że w I połowie 2024 r. do sieci popłynie energia z projektu farmy fotowoltaicznej Proszówek (etap I i II) o mocy 55 MW. W drugiej połowie 2024 r. planujemy zakończyć budowę farm wiatrowych Mierzyn, Gamów i Warblewo o łącznej mocy ponad 120 MW. Kolejna farma, której budowa już się rozpoczęła – Nowa Brzeźnica o mocy ok. 20 MW - rozpocznie swoją eksploatację w I połowie 2025 r. Aktualnie w fazie analiz mamy kilkanaście projektów OZE – farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które są na różnym etapie przygotowania inwestycyjnego.

   

  Waldek: Według ostatniego raportu okresowego TAURON odnotował spadek rok do roku ilości dystrybuowanej energii o 5 procent. Czy Pana zdaniem jest to efekt spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego?

  Krzysztof Surma: Spowolnienie gospodarcze wpłynęło negatywnie na zużycie energii elektrycznej w Polsce, co przełożyło się na spadek wolumenów dystrybuowanej energii. Ponadto na spadek dystrybuowanej energii wpływa rosnąca liczba prosumentów i odbiorców przemysłowych posiadających własne źródła energii, z których energia częściowo jest wykorzystywana na potrzeby własne w ramach auto-konsumpcji.

   

  Kaziu: Jakim poziomem produkcji energii ze źródeł OZE może się pochwalić spółka w trzech kwartałach 2023 roku?

  Krzysztof Surma: W III kwartałach 2023 r. Grupa TAURON wyprodukowała 1,17 TWh energii elektrycznej z OZE.

   

  Gwidon - Anonim: Jakiego rzędu nakładów inwestycyjnych można się spodziewać w całym 2023 roku i wstępnie w roku 2024?

  Krzysztof Surma: Po trzech kwartałach nastąpił wzrost nakładów o 11% do 2,9 mld zł. Zakładamy dalsze kontynuowanie programu inwestycyjnego w szczególności w obszarach Dystrybucji i OZE. Nakłady inwestycyjne w 2024 r. i w latach kolejnych będą dostosowane do możliwości finansowych Grupy oraz zgodne ze strategią.

   

  Radek Kapibara - Anonim: Czy macie duże zapasy węgla i po jakich cenach były kupowane

  Krzysztof Surma: W chwili obecnej wszystkie elektrownie i elektrociepłownie Grupy TAURON mają wypełnione składy, które w pełni pokrywają wymagane przepisami poziomy zapasów strategicznych węgla. Cena zakupu węgla jest tajemnicą handlową.

   

  Serek: Na jakim etapie znajduje się budowa farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim?

  Krzysztof Surma: Grupa TAURON posiada 44,96 proc. udziałów w PGE Baltica 4, a pozostałe 55,04 proc. udziałów należy do PGE. Moc planowanej morskiej farmy wiatrowej, jaka miałaby powstać na podstawie uzyskanego pozwolenia, wyniesie ok. 1 GW. W sierpniu 2023 r. spółka otrzymała decyzję Ministra Infrastruktury o udzieleniu pozwolenia w zakresie wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskim obszarze morskim. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji.

   

  Frantz: Czy zagadnienie NABE nadal jest procedowane? Na jakim etapie znajduje się proces wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego?

  Krzysztof Surma: Grupa TAURON przeprowadziła całokształt działań reorganizacyjnych, zapewniając pełną zdolność operacyjną spółkom wytwórczym i możliwość ich wydzielenia ze struktur Grupy. Dalsze kroki odnośnie wydzielenia bloków węglowych będą uzależnione od decyzji na szczeblu rządowym. Grupa jest gotowa do kontynuacji procesu.

   

  Olek: Ile obecnie spółka płaci z tytułu praw do emisji CO2 i jakie są przewidywania zarządu w tym zakresie?

  Krzysztof Surma: W III kwartałach 2023 r. średniomiesięczne ceny CO2 kształtowały się w zakresie od 83 do 95 EUR/Mg. Koszt utworzonej rezerwy za okres I-III kw. 2023 r. wynosi ok 2,5 mld zł i wynika z emisji CO2 związanej z produkcją energii elektrycznej i ciepła w tym okresie.

   

  Fifi: Jaki procent energii w pierwszych trzech miesiącach roku wyprodukowano z OZE?

  Krzysztof Surma: W okresie 9 miesięcy 2023 r. Grupa TAURON wyprodukowała 13 proc. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

   

  Łukasz P.: Jakie kolejne kroki zostaną podjęte w ramach “Zielonego zwrotu TAURONA”?

  Krzysztof Surma: Kluczowym elementem przyjętej Strategii jest wydzielenie aktywów węglowych. Obszar wydobycia został zbyty na koniec 2022 r., a aktywa wytwórcze oparte o węgiel są gotowe do wydzielenia. W kolejnych latach Grupa TAURON będzie skupiała się na rozwoju segmentów Dystrybucji i OZE. Zgodnie ze strategią w latach 2022-2030 zakładane nakłady inwestycyjne w Dystrybucji wynoszą ok. 24 mld zł, a w segmencie OZE ok. 17 mld zł.

   

  Grzegorz S.: Firma otworzyła “Platformę Obsługi Produktów TAURONA”. Jakie będą zalety z jej wprowadzenia dla przedsiębiorców?

  Krzysztof Surma: Platforma Obsługi Produktów Grupy TAURON to nowoczesny system informatyczny przygotowany dla klientów biznesowych. W intuicyjny sposób umożliwia samodzielną obsługę produktów, w których cena jest wyliczana na podstawie indeksów giełdowych. Dzięki Platformie Obsługi Produktów TAURON można złożyć zgłoszenie zakupu, otrzymać bieżącą informację o statusie złożonych zgłoszeń oraz poziomie zakontraktowania.

   

  Cezary: Na jakim etapie znajdują się projekty wodorowe prowadzone przez TAURON?

  Krzysztof Surma: Grupa TAURON prowadzi przygotowania do uruchomienia projektu wodorowego, w ramach którego planowane jest uruchomienie instalacji o mocy elektrolizerów na poziomie ok. 40 MW. Celem jest uzyskanie produkcji na poziomie 600 ton zielonego wodoru rocznie. Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie dotacji w ramach Europejskiego schematu CEEAG. Projekt jest obecnie w fazie tzw. pre-notyfikacji.

   

  Bertram: TAURON wydłużył okres pracy bloków energetycznych o mocy 200 MW. Czy mimo to w najbliższym czasie planowane są wyłączenia?

  Krzysztof Surma: TAURON nie podejmował w ostatnim roku jakichkolwiek decyzji odnośnie wydłużenia bądź skrócenia okresu pracy bloków energetycznych w KSE. W ostatnich kwartałach trwały prace związane z wydzielenie aktywów węglowych z Grupy TAURON.

   

  Krzysztof - Anonim: Z raportu wynika, że zysk spółki ciągnie w górę segment dystrybucji. Wynik w tym roku z tego segmentu zapowiada się rekordowy. Czy według Państwa szacunków przyszły rok też przyniesie w tym segmencie wzrosty (co przełoży się z pewnością na wynik całej Grupy)?

  Krzysztof Surma: Segment Dystrybucji jest kluczowym obszarem w Grupie TAURON. Zakładamy nadal jego dominujący udział w generowanej EBITDA Grupy.

   

  Krzysztof Surma: Dziękuję za udział w spotkaniu. Zapraszam na kolejny czat po wynikach rocznych za 2023 r.

 • Krzysztof Surma: Witam Państwa na kolejnym czacie. Zapraszam do zadawania pytań.

   

  Kodek: Jakie są Państwa przewidywania co do rynkowych cen energii w dalszej części roku i w 2024 r.?

  Krzysztof Surma: Obecnie ceny na czwarty kwartał br. kształtują się na poziomie ok. 490 zł/MWh. Przewidujemy, że zmienność cen do końca 2023 r. nie będzie duża przy założeniu stabilnych warunków pogodowych, rynku CO2 i sytuacji na rynku paliwowym.

  Kontrakt bazowy z dostawą na rok 2024 wyceniany jest na ok. 630 zł/MWh. Podobnie jak w przypadku kontraktów na Q4-2023, przy stabilnych warunkach na rynku paliw i CO2 nie przewidujemy ponadnormatywnej zmienności na tym kontrakcie w perspektywie końca 2023 r.

   

  serek: Jak ocenia Pan “Zielony Zwrot” Tauronu?

  Krzysztof Surma: Od 2019 roku intensywnie pracujemy nad realizacją strategii Zielonego Zwrotu - obecnie w fazie realizacji jest 6 projektów OZE o łącznej mocy ponad 200 MW. Na etapie analiz mamy też kilkanaście kolejnych projektów OZE, które są w różnych stadiach przygotowania inwestycyjnego. Na drugą połowę 2023 r. planowane jest zakończenie I etapu farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach o mocy 37 MW. W tym roku planujemy dodatkowo rozpoczęcie inwestycji o łącznej mocy 140 MW. Ponadto w pierwszej połowie 2024 r. do sieci popłynie energia z projektu farmy fotowoltaicznej Proszówek o mocy ok. 46 MW. W drugiej połowie 2024 r. planujemy zakończyć budowę farm wiatrowych Mierzyn, Gamów i Warblewo o łącznej mocy ponad 120 MW. Kolejna farma, której budowa już się rozpoczęła – Nowa Brzeźnica o mocy ok. 20 MW, rozpocznie swoją eksploatację w I połowie 2025 r.

   

  serek: Jaka część energii w Grupie Tauron jest wytwarzana z OZE?

  Krzysztof Surma: W I półroczu br. 14 proc. energii wytworzonej w Grupie TAURON pochodziło ze źródeł odnawialnych.

   

  Mikołaj S.: Jakie kluczowe inwestycje są obecnie przez Grupę Tauron realizowane?

  Krzysztof Surma: Obecnie Grupa TAURON koncentruje się przede wszystkim na inwestycjach w dwóch kluczowych obszarach działalności: Dystrybucji i OZE. W segmencie dystrybucji inwestujemy przede wszystkim w budowę nowych przyłączy, modernizację majątku sieciowego oraz program instalacji inteligentnych liczników. W I półroczu br. przeznaczyliśmy na te cele odpowiednio: 683 mln zł, 446 mln zł i 47 mln zł (łącznie wzrost o blisko 40% r/r). Dynamicznie rosną nakłady w segmencie OZE – w I połowie roku zainwestowaliśmy w źródła odnawialne ponad 300 mln zł (ponad 3-krotny wzrost r/r). Obecnie w fazie realizacji jest 6 projektów OZE o łącznej mocy ponad 200 MW, w tym cztery farmy wiatrowe i dwie fotowoltaiczne.

   

  Natka: Czy strategia Tauronu w kwestii odejścia od węgla jest zgodna z polityką rządu?

  Krzysztof Surma: Strategia Grupy TAURON zakładająca wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego jest zgodna z programem rządowym.

   

  Grzesiek C.: Jakie działania skierowane do lokalnych społeczności Tauron wspomagał w ostatnim czasie?

  Krzysztof Surma: Od lat współpracujemy z katowickim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów, które wspiera dzieci z dzielnic pogórniczych i pohutniczych koncentrując się na wyrównywaniu szans oraz polepszeniu komfortu ich życia. Realizujemy na naszym obszarze dystrybucyjnym program „TAURON wspiera młodych sportowców”, który obejmuje takie dyscypliny, jak siatkówka, piłka nożna i pływanie. Grupa TAURON od lat jest także zaangażowana w propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie autorskiego turnieju piłkarskiego pod nazwą TAURON Junior Cup. Ponadto TAURON zaangażowany jest w promowanie wiedzy związanej z naukami ścisłymi oraz z bezpiecznym korzystaniem z energii elektrycznej w ramach projektu Bezpieczniki TAURONA. Realizujemy też autorski program Zielone Laboratoria TAURONA, który opiera się na kompleksowym wyposażaniu sal do nauki przedmiotów ścisłych w szkołach z terenu działania Grupy TAURON. Współpracujemy z Fundacją ISKIERKA niosącą pomoc dzieciom z chorobą nowotworową.

   

  Maciek: Jak spowolnienie w polskiej gospodarce i ograniczenie konsumpcji wpływa na spółkę?

  Krzysztof Surma: Efektem spowolnienia gospodarczego jest zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną, które wpływa na wyniki operacyjne Grupy TAURON. W I poł. 2023 r. Odnotowaliśmy znaczące spadki wolumenów wyprodukowanej, dystrybuowanej i sprzedanej energii elektrycznej. Największa zmiana, bo spadek aż o 22 proc. dotyczy produkcji energii elektrycznej z jednostek węglowych. W skutek spadku zużycia energii elektrycznej istotnie spadła ilość dystrybuowanej energii przez sieci TAURON Dystrybucji (spadek o 5% w I półroczu 23 r. r/r).

   

  Andrzej G.: Spółka pracuje nad projektami wodorowymi. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat, uwzględniając nakłady i etap prac.

  Krzysztof Surma: Od 2014 r. realizujemy projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne powiązane z wytwarzaniem wodoru w procesie elektrolizy i produkcją paliw na jego bazie. Obecnie prowadzimy działania zmierzające do uruchomienia dużego projektu demonstracyjnego w zakresie wytwarzania zielonego wodoru „Hydrogen Poland”, który to projekt został w 2021 roku zgłoszony do programu IPCEI. W ramach wspomnianego wyżej projektu Hydrogen Poland planuje się przemysłowe wdrożenie w postaci budowy instalacji power-to-gas o łącznej mocy nawet 36 MW w elektrolizerach. Uruchomienie procesu inwestycyjnego nastąpi po sfinalizowaniu procedury notyfikacji przed Komisją Europejską oraz przyznaniu dofinansowania na jego realizację.

   

  Tomasz: Jaki procent EBITDA powinien być w Dystrybucji po tym jak NABE zacznie funkcjonować? 80 proc.?

  Krzysztof Surma: Zgodnie z danymi raportowanymi za I półrocze 2023 roku udział proc. segmentu Dystrybucja w wyniku EBITDA wynosi 55 proc. Natomiast w przypadku wyłączenia z bieżącego wyniku EBITDA Grupy wypracowanych wyników przez spółki mające wyjść do NABE udział segmentu Dystrybucja wyniósłby niecałe 70 proc.

   

  Dawid: Czy zapadła decyzja o wzięciu udziału w aukcjach OZE?

  Krzysztof Surma: Decyzja w sprawie wzięcia udziału w aukcjach OZE jeszcze nie zapadła. Jesteśmy w trakcie procesu analizy wytypowanych przez nas instalacji pod kątem opłacalności udziału w aukcjach OZE wobec akceptowalnego poziomu wskaźników opłacalności poszczególnych projektów oraz alternatywnych rozwiązań rynkowych. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze pełnej wiedzy, czy wysokość cen referencyjnych określonych według rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje (Dz. U. z 2022 r. poz. 2247) ulegnie zmianie.

   

  Blacha: Jaki jest szacowany czas budowy rozpoczętych w tym roku inwestycji - farm wiatrowych Gamów, Mierzyn, Warblewo?

  Krzysztof Surma: Wszystkie trzy wymienione farmy wiatrowe zgodnie z planem powinny zostać ukończone w IV kw. 2024 r.

   

  Malin: Kiedy spodziewacie się zamknięcia tematu NABE i aktualizacji strategii?

  Krzysztof Surma: 15 lipca 2023 r. otrzymaliśmy dokumentację zawierającą podsumowanie warunków nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji TAURON Wytwarzanie, 10 sierpnia pozyskaliśmy niezbędne zgody korporacyjne i podpisaliśmy dokument Term Sheet. Warunki te są odzwierciedlane odpowiednio w umowie przedwstępnej i finalnej umowie przeniesienia własności akcji. Obecnie jesteśmy na ostatnim etapie przygotowywania przedmiotowych umów. Pracujemy również nad spełnieniem wszystkich warunków zawieszających dot. programu NABE. Jednym z warunków było dokapitalizowanie TAURON Wytwarzanie i konwersja części długu tej spółki wobec TAURON Polska Energia. Ten warunek został już spełniony. Wystąpiliśmy również o odpowiednie zgody do KOWR-u w kontekście możliwości przeprowadzenia transakcji. Po stronie Grupy TAURON zasadniczo prace konieczne do wydzielenia aktywów węglowych do NABE zostały już zrealizowane. Na obecnym etapie kluczowym elementem projektu NABE jest uchwalenie przez Parlament ustawy dotyczącej udzielania gwarancji Skarbu Państwa.

   

  Koperek: Czy może Prezes powiedzieć coś więcej o najbliższych planach spółki związanych z farmami na Bałtyku?

  Krzysztof Surma: Aktualnie jesteśmy, wspólnie z PGE, w trakcie przygotowania do realizacji projektu dot. budowy i eksploatacji farmy wiatrowej o mocy zainstalowanej ok. 1 GW (TAURON posiada ok 45 proc. udziałów w spółce celowej przeznaczonej do realizacji tego projektu).

   

  Ag2a: Z czego wynika ujemna EBITDA segmentu OZE osiągnięta w pierwszym półroczu tego roku?

  Krzysztof Surma: Wynik segmentu OZE w I półroczu 2023 r. jest dodatni i wynosi 276 mln zł. Wynik ten jest niższy od wypracowanego w I półroczu 2022 roku o 20 mln zł, co w głównej mierze wynika z niższych uzyskanych cen sprzedanej energii elektrycznej głównie w efekcie wprowadzonych rozwiązań legislacyjnych częściowo skompensowane wyższym wolumenem sprzedaży energii elektrycznej.

   

  Atttoo: “Rezerwa na kontrakty rodzące obciążenia”. Prosiłbym o wyjaśnienie, na jakie niekorzystne zdarzenia została taka rezerwa zawiązana i w jakim stopniu obciążyła wynik?

  Krzysztof Surma: Prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia są konsekwencją utworzonych na dzień 31 grudnia 2022 roku rezerw zawiązanych na umowy sprzedaży energii elektrycznej, w przypadku których przychody ze sprzedaży nie pokrywają w pełni kosztów ponoszonych w związku z koniecznością wyprodukowania bądź nabycia energii elektrycznej niezbędnej do realizacji tych kontraktów. Wartość utworzonych rezerw na tamten dzień obciążyła wyniki segmentu Wytwarzanie i Sprzedaż. W I półroczu 2023 roku Grupa rozwiązała lub wykorzystała część utworzonych wcześniej rezerw alokując środki pochodzące z rezerw odpowiednio do segmentu w jakim pierwotnie zostały one utworzone.

   

  Łukasz Walczyński: W jakim stopniu ugoda z Rafako obciążyła wyniki spółki?

  Krzysztof Surma: Ugoda wpłynęła pozytywnie na wyniki II kwartału 2023 r. poprzez zwiększenie EBITDA o 225 mln zł.

   

  Krzysztof Surma: Bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Zapraszam do uczestnictwa w kolejnych czatach inwestorskich.

 • Krzysztof Surma: Witam na kolejnym czacie wynikowym Grupy TAURON. Zapraszam do zadawania pytań.

  Finansowy: Ile wyniosły odpisy na fundusz wypłaty różnicy cen?

  Krzysztof Surma: Odpisy na Fundusz za grudzień ubiegłego roku wyniosły 18 mln zł.

  Finansowy: Czy wiadomo dokładnie które spółki przejdą do NABE?

  Krzysztof Surma: Do NABE zostanie sprzedana spółka TAURON Wytwarzanie S.A. (która w październiku 2022 r. została połączona ze spółką Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.) wraz ze spółkami zależnymi tj. Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., TAURON Serwis sp. z o.o.

  Alexa: Jaki procent energii wyprodukowanej w 2022 r. pochodził z OZE?

  Krzysztof Surma: W 2022 r. produkcja energii z OZE wyniosła 1,57 TWh, co stanowiło ok. 10 procent łącznej produkcji energii elektrycznej.

  Alexa: Jaka jest moc instlacji OZE przyłączonych do sieci Tauron?

  Krzysztof Surma: Na koniec 2022 r. do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja było przyłączonych 380 tys. instalacji OZE o łącznej mocy 4,25 GW.

  Węglik: Czy sprzedaż Wydobycia i aktywów węglowych do NABE zwiększy możliwości inwestycyjne w OZE?

  Krzysztof Surma: Tak.

  Wiki: Jak wygląda poziom dostarczonej energii? Czy widać spowolnienie gospodarcze?

  Krzysztof Surma: W 2022 r. dystrybucja energii elektrycznej w Grupie TAURON osiągnęła poziom 53,68 TWh. W stosunku do 53,97 TWh 2021 r. jest to spadek o 1 proc. Natomiast w samym IV kw. 2022 r. odnotowaliśmy spadek już w wysokości 4 proc., z 13,91 TWh w IV kw. 2021 do 13,38 TWh w IV kw. 2022 r. W kontekście tych danych można stwierdzić, że spowolnienie wzrostu gospodarczego rzeczywiście wpłynęło na poziom zużycia energii.

  Dominik: Z czego wynika strata w IV kwartale?

  Krzysztof Surma: Wykazana strata netto w IV kwartale 2022 r. wynika przede wszystkim z ujęcia odpisu aktualizującego z tytułu przeszacowania aktywów TAURON Wydobycie zaklasyfikowanych jako przeznaczonych do sprzedaży do wartości godziwej oraz ze zmiany wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających transakcje zakupu do uprawnień emisji CO2, wynikającej z umocnienia się kursu PLN
  w stosunku do EUR.

  Dominik: Dlaczego segment wydobycie jest opisany w raporcie jako działalność zaniechana, skoro cały rok było w Grupie?

  Krzysztof Surma: Prezentacja segmentu wydobycie jako działalności zaniechanej jest konsekwencją sprzedaży z dniem 31 grudnia 2022 r. 100 proc. akcji TAURON Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa. Jest to związane z wymogami MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, w związku z czym mieliśmy obowiązek zaprezentowania i ujawnienia informacji, które umożliwią użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę finansowych skutków działalności zaniechanej oraz zbycia aktywów trwałych.

  Przeprowadzona przez Grupę TAURON analiza wykazała, że spełnia ona definicję działalności zaniechanej, w tym m.in., że jest to element Grupy, który został zbyty i stanowił odrębną, ważną dziedzinę działalności. W takim przypadku standard nakazuje ujawnić odrębnie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów kwotę wyniku na działalności zaniechanej.

  Jano: Na konferencji w kontekście wyników OZE padło określenie suszy hydrologicznej. Czy mógłby to Pan wyjaśnić?

  Krzysztof Surma: Wolumen produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodnych uzależniony jest od warunków hydrologicznych, w tym ilości i częstotliwości opadów zarówno w okresie zimowym jak i letnim. W związku z gorszymi warunkami hydrologicznymi w drugiej połowie ubiegłego roku, produkcja energii w elektrowniach wodnych spadła r/r z 0,42 TWh w 2021 r. do 0,32 TWh w 2022 r.

  Henri: Jakie były nakłady inwestycyjne w 2022 r. i jakie są planowane na 2023 r.?

  Krzysztof Surma: W 2022 r. nakłady inwestycyjnie w Grupie TAURON wyniosły blisko 4 mld zł i były o 35 proc. wyższe niż w 2021 r. W 2023 r. tempo wzrostu w tym zakresie również będzie wysokie, głównie
  z uwagi na inwestycje w segmencie Dystrybucja oraz realizację „Zielonego Zwrotu TAURONa” poprzez inwestycje w segmencie OZE. Zakładamy, że nakłady inwestycyjne w 2023 r. będą wyższe niż w 2022 r.
  z założeniem utrzymania stabilności finansowej Grupy TAURON.

  Jano: Ile OZE planujecie na 2023 r. i w jakich technologiach?

  Krzysztof Surma: 2023 r. będzie okresem intensywnego rozwoju w zakresie budowy nowych aktywów wytwórczych OZE w Grupie TAURON. Obecnie budujemy instalacje o łącznej mocy powyżej 180 MW, w tym ponad 140 MW w elektrowniach wiatrowych oraz ok. 90 MW w farmach fotowoltaicznych. Ponadto, w 2023 roku planujemy uruchomić realizację kolejnych projektów o łącznej mocy zbliżonej do inwestycji już rozpoczętych.

  Zgodnie z naszymi celami strategicznymi w 2025 r. Grupa planuje dysponować 1,6 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych. W 2030 r. moc zainstalowana w źródłach OZE ma osiągnąć poziom 3,7 GW.

  Wiki: Czy blok 910 MW w Jaworznie w 2023 r. będzie pozytywnie kontrybuował do wyników grupy?

  Krzysztof Surma: Tak. Zakładamy, że blok 910 MW będzie pracował stabilnie i tym samym będzie pozytywnie kontrybuował do wyników Grupy TAURON. TAURON Polska Energia zakłada zbycie do NABE spółki TAURON Wytwarzanie, którego częścią jest również blok 910 MW i od tego momentu (zbycia) wyniki nie będą konsolidowane w ramach Grupy TAURON.

  Agnieszka: Kiedy Tauron powróci do wypłacania dywidendy?

  Krzysztof Surma: Zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową intencją Spółki jest wypłacanie dywidendy na poziomie minimum 40% skonsolidowanego zysku netto w perspektywie długoterminowej.

  W horyzoncie strategii, tj. do 2030 r., z uwagi na ambitny program inwestycyjny i wysoki poziom wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektów strategicznych, Zarząd nie zakłada rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy.

  Marek B.: Tauron osiągnął w 2023 roku w ujęciu rocznym znaczący wzrost przychodów. Czy przyczynił się do tego wyłącznie wzrost cen energii?

  Krzysztof Surma: Zasadniczo na wzrost przychodów kluczowy wpływ miał wzrost cen energii, węgla i gazu.

  Błażej B.: Jakie są główne źródła pozyskiwania przez spółkę węgla do produkcji energii elektrycznej?

  Krzysztof Surma: Kluczowym dostawcą węgla dla Grupy jest Tauron Wydobycie. Pozostali kluczowi dostawcy to PGG, JSW, Węglokoks.

  Kuba Grzeszczak: Jakie działania zarząd Taurona podejmuje w ramach tzw. „Zielonego Zwrotu Taurona”?

  Krzysztof Surma: Zielony Zwrot to proces zmiany naszego miksu wytwórczego w stronę OZE. Naszym zamiarem jest produkcja energii przede wszystkim w farmach wiatrowych na lądzie i morzu, elektrowniach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wodnych i gazowych. Inwestujemy też w nowoczesną i niezawodną sieć dystrybucyjną, bez której transformacja się nie powiedzie oraz sektor ciepła sieciowego, bez którego nie wygramy z niską emisją.

  W ramach Zielonego Zwrotu w 2022 r. TAURON oddał do użytku farmy wiatrowe w Majewie (6 MW)
  i Piotrkowie (30 MW), zakończyliśmy też drugi etap budowy farmy fotowoltaicznej w Choszcznie (8 MW). Rozpoczęliśmy prace przy budowie farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach (100 MW), nabyliśmy spółki celowe z prawami do budowy farm wiatrowych w Mierzynie (58,5 MW), Nowej Brzeźnicy (20 MW), Gamowie (33 MW) i Warblewie (30 MW) oraz farmy fotowoltaicznej w Proszówku (46 MW). Jednocześnie realizowaliśmy proces wydzielania aktywów węglowych. Z końcem 2022 r. Skarb Państwa kupił 100 proc. akcji spółki TAURON Wydobycie.

  Izabel: Czy Tauron planuje zaangażowanie w budowę elektrowni szczytowo-pompowych?

  Krzysztof Surma: Strategia pod nazwą „Zielony Zwrot TAURONA – energia na okrągło” zakłada zaangażowanie w projekty z zakresu magazynowania, w tym budowy elektrowni szczytowo-pompowych (ESP). Analizujemy możliwość realizacji takiego projektu pod kątem regulacyjnym, technicznym
  i finansowym.

  Tomasz: dzień dobry. Dlaczego spodziewacie się Państwo znaczącego wzrostu wyniku w sektorze dystrybucji? Czy otoczenie makro nie będzie przeszkodą (ochłodzenie w przemyśle)? Dziękuję za odpowiedź.

  Krzysztof Surma: Spodziewany w roku 2023 wzrost wyniku TAURON Dystrybucja wynika z wyższej taryfy dystrybucyjnej r/r o 45% co jest efektem wzrostu WACC do poziomu 8,48% oraz Wartości Regulacyjnej Aktywów do poziomu 21,4 mld zł, co jest konsekwencją ponoszonych nakładów inwestycyjnych, których wysokość w roku 2022 wyniosła ponad 2 mld zł. Ryzyko spowolnienia gospodarczego, o jakim wspomniano w pytaniu oraz ewentualnego negatywnego wpływu na wolumen dystrybuowanej energii w średnim terminie kompensowane jest przez konto regulacyjne.

  Tomek: Jak wygląda zaangażowanie Tauron w projekty morskich farm wiatrowych?

  Krzysztof Surma: TAURON posiada 45 proc. udziałów w spółce projektowej PGE Baltica 4, która otrzymała największą liczbę punktów w postepowaniu o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp na obszarze zlokalizowanym na Ławicy Słupskiej, na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej. Jednocześnie TAURON ubiega się o uzyskanie pozwolenia na wznoszenie PSZW w ramach prowadzonych i nie zakończonych postępowań.

  Krzysztof Surma: Dziękujemy za udział w czacie i zadane pytania.

 • Krzysztof Surma: Witam na kolejnym czacie wynikowym Grupy TAURON. Zapraszam do zadawania pytań.

  Radek C.: Czy transakcja sprzedaży takich kopalni jak Sobieski, Janina czy Brzeszcze funkcjonujących w ramach Tauron Wydobycie za złotówkę jest opłacalna dla Tauronu?

  Krzysztof Surma: Z punktu widzenia Grupy TAURON sprzedaż TAURON Wydobycie jest posunięciem korzystnym. Utrzymujące się wysokie ceny węgla są bezpośrednim następstwem rosyjskiej agresji w Ukrainie i wywołanego przez Rosję kryzysu energetycznego w Europie powodują krótkoterminowe dobre wyniki obszaru Wydobycie i jest to sytuacja wyjątkowa. Na transakcję trzeba spojrzeć z innej perspektywy. Segment wydobywczy jest obarczony stałym ryzykiem zmiennych warunków górniczo-geologicznych, jak i koniecznością regularnego przezbrajania ścian w celu uzyskania dostępu do kolejnych zasobów, co wiąże się ze stałym, wysokim zapotrzebowaniem na gotówkę. Utrzymanie aktywów wydobywczych w Grupie TAURON wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem oraz koniecznością ponoszenia systematycznych i wysokich nakładów inwestycyjnych zapewniających funkcjonowanie kopalń. Jednocześnie brak sprzedaży oznaczałby w kolejnych latach utrudniony lub zupełny brak dostępu do finansowania Grupy.

  Tomek: Na jakich warunkach zostało sprzedanych 100 procent akcji Tauron Wydobycie?

  Krzysztof Surma: Cena sprzedaży akcji TAURON Wydobycie, tj. 1 zł została ustalona przez strony transakcji w następstwie wyceny akcji TAURON Wydobycie przeprowadzonej metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) przez zewnętrzny, renomowany podmiot doradczy. Analiza opierała się na długoterminowych projekcjach finansowych obejmujących okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2049.

  Szczepek: Z jakich źródeł Tauron obecnie pozyskuje węgiel?

  Krzysztof Surma: TAURON Wydobycie pokrywa około 50 proc. zapotrzebowania Grupy TAURON na węgiel. Pozostały wolumen zakontraktowany jest na rynku krajowym, przede wszystkim w PGG, JSW, Węglokoksie. Pozostała część uzupełniana jest importem.

  Greg: Tauron Polska Energia odnotował 232 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2022 roku. Jakie czynniki wywołały tą stratę, w szczególności, że przychody grupy wzrosły w ujęciu rocznym?

  Krzysztof Surma: Należy wskazać, że zanotowaliśmy 55 proc. wzrost kosztów sprzedanych materiałów towarów i usług, przewyższający dynamikę wzrostu przychodów. Rosły koszty zużycia materiałów i energii, koszty obowiązku umorzenia uprawnień do emisji CO2, koszty świadczeń pracowniczych, koszty usług obcych, co było efektem sytuacji rynkowej. Główny wpływ na osiągnięte wyniki miał przede wszystkim postój bloku 910 MW w Jaworznie, który skutkował koniecznością dokonywania odkupów energii na rynku giełdowym na potrzeby realizacji zawartych przez Grupę TAURON kontraktów w okresie najwyższych cen na rynku.

  Sasino: Jakie inwestycje w OZE w tej chwili się toczą? Jakie są zaplanowane do uruchomienia w 2023 r. i jaki będzie na nie CAPEX?

  Krzysztof Surma: W bieżącym roku TAURON istotnie zwiększył poziom inwestycji w OZE. Rozpoczęliśmy budowę farmy wiatrowej Mierzyn o mocy ok 60 MW, farmy wiatrowej Nowa Brzeźnica o mocy ok 20 MW oraz farmy fotowoltaicznej Proszówek o mocy 46 MW. W planie na obecny rok mamy zamiar uruchomić kolejne projekty. W strategii na lata 2022-2030 na OZE zamierzamy przeznaczyć 16 mld zł.

  Klikacz: Czy wskaźniki niezawodności sieci mieszczą się w limitach URE?

  Krzysztof Surma: Tak, zasadniczo wszystkie kluczowe parametry wyznaczone przez Prezesa URE są spełnione.

  Shortterm: Ile instalacji prosumenckich jest przyłączonych obecnie do sieci Tauron? Ile z nich przybyło od początku roku?

  Krzysztof Surma: Na koniec września 2022 r. przyłączonych było 360 tys. instalacji. W pierwszych trzech kwartałach przybyło ponad 90 tys. instalacji.

  Shortterm: Jak kształtują się zapasy węgla przy elektrowniach? O ile procent przekraczacie wymagane poziomy?

  Krzysztof Surma: W chwili obecnej wszystkie zapasy węgla przekraczają wymagany przepisami prawa, zapas strategiczny średnio o ok. 40 proc. dla całej Grupy TAURON.

  Klikacz: Jakie są oczekiwania grupy odnośnie taryfy na 2023 r.?

  Krzysztof Surma: Zarówno spółka dystrybucyjna, jak i spółka obrotu złożyły zgodnie z przepisami wnioski taryfowe i oczekują na ich zatwierdzenia przez Prezesa URE.

  Marta: Jaki jest Państwa docelowy poziom OZE w strukturze produkcji energii elektrycznej?

  Krzysztof Surma: W 2025 r. zamierzamy osiągnąć 1 600 MW mocy zainstalowanej w OZE, a w 2030 r. 3 700 MW.

  RobertS: Czy możecie skomentować kwestię obliga?

  Krzysztof Surma: Zniesienie obliga może przyczynić się do spadku ilości przeprowadzonych transakcji na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE), czyli niskiej płynności notowanych na TGE produktów głównie na rynku terminowym, co może negatywnie wpływać również na sygnały cenowe płynące z rynku (przy braku transakcji kurs rozliczeniowy wyznaczany jest pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży). Może to stanowić trudność dla wyceny niektórych transakcji na rynku, dla których dotychczasowym benchmarkiem był indeks TGE.

  RobertS: Czy temat sprzedaży Ciepła może wrócić?

  Krzysztof Surma: W kwestii Ciepła została podjęta decyzja o pozostawieniu i rozwoju spółki w ramach Grupy TAURON.

  Yarulo: Czy budują Państwo magazyny energii, które będą wspomagać sieć aktywów wytwórczych z OZE?

  Krzysztof Surma: Prowadzimy prace na poziomie badawczo-rozwojowym współpracy baterii ze źródłami OZE.

  Piszczek: Czy Państwa zdaniem połączenie z PGE i Eneą w momencie gdy nie posiadałby one już aktywów węglowych, byłoby korzystne?

  Krzysztof Surma: TAURON nie prowadzi jakichkolwiek prac w zakresie połączenia z PGE i Enea.

  Sławek: Jak zmienią się wyniki Grupy Tauron, po sprzedaży spółki Tauron Wydobycie?

  Krzysztof Surma: Poziom zatrudnienia w spółce TAURON Wydobycie wynosi obecnie ok. 6,3 tys. osób, w związku z tym o tyle zmniejszy się liczba zatrudnionych w Grupie TAURON po realizacji transakcji.

  Olek Wac: Jak funkcjonuje blok energetyczny w Jaworznie? Czy problemy zostały już zażegnane?

  Krzysztof Surma: Blok 910 MW pracuje stabilnie.

  Waldemar G.: Kiedy zarząd Tauronu przewiduje ostateczną finalizację transakcji sprzedaży Tauronu Wydobycie?

  Krzysztof Surma: Finalizacja transakcji przewidywana jest na przełomie roku.

  Klikacz: Jakich trendów na rynku CO2 się spodziewacie w 2023 r.? Czy możliwe są znaczące spadki?

  Krzysztof Surma: Spodziewamy się stabilizacji cen CO2 na obecnych poziomach.

  RobertS: Prośba o komentarz w sprawie NABE

  Krzysztof Surma: Prace wewnętrzne związane z wydzieleniem węglowych aktywów wytwórczych, które mają trafić do NABE, przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zamierzamy zakończyć je do końca roku. Na podstawie naszej obecnej wiedzy zakładamy, że do realizacji wydzielenia aktywów powinno dojść w I kwartale 2023 r.

  Krzysztof Surma: Dziękuję za aktywny udział w czacie. Zachęcam do kontaktu z działem IR i zapraszam na kolejny czat przy okazji publikacji kolejnych wyników finansowych Grupy TAURON.
 • Krzysztof Surma: Witam na kolejnym czacie wynikowym Grupy TAURON. Zapraszam do zadawania pytań.

  Carbo Nara: Co wpłynęło na wzrost EBiTDa w Wydobyciu?
  Krzysztof Surma: Wpływ na wzrost EBITDA w segmencie Wydobycie miał większy wolumen sprzedaży
  i wyższa cena węgla.

  Eryk: Jak oceniacie rozwój OZE
  Krzysztof Surma: Grupa TAURON istotnie zwiększyła r/r wielkość nakładów oraz intensywność działań zmierzających do wzrostu portfela OZE. Zgodnie z przyjętą strategią Grupa zamierza istotnie rozwijać się w tym obszarze.

  fifi: W jakim stopniu spółka odczuwa wzrosty cen węgla na rynku?
  Krzysztof Surma: Wzrosty cen węgla były jedną z przyczyn utworzenia na koniec II kw. rezerwy w kwocie 943 mln zł w segmencie Wytwarzanie.

  Andrzej G.: Jaki procent energii wytwarzanej przez spółkę w pierwszej połowie tego roku, powstał
  z OZE?
  Krzysztof Surma: Około 12% wytwarzanej energii pochodziło z OZE.

  Indiana: Z jakich źródeł Tauron zaopatruje się w węgiel w 2022 roku?
  Krzysztof Surma: TAURON zaopatruje się głównie w węgiel ze swoich kopalń - w I półroczu było to około 66%. Dodatkowo kupujemy węgiel od głównych dostawców na rynku krajowym oraz uzupełniająco nabywamy węgiel z importu.

  Piotrek: Czy działania związane z uruchomieniem i synchronizacją nowego bloku energetycznego
  w Jaworznie zostały już zakończone? Kiedy planowane jest ich zakończenie?
  Krzysztof Surma: Prace naprawcze zgodnie z zaleceniami UDT zostały zakończone i 2 września blok 910 MW został ponownie zsynchronizowany z siecią.

  Krzysztof: W jakim celu Tauron w pierwszym półroczu tego roku zawiązał rezerwę o wartości 943 mln złotych?
  Krzysztof Surma: Rezerwa w wysokości 943 mln zł została utworzona na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące sprzedaży energii elektrycznej na rynku terminowym, które będą realizowane w drugim półroczu. Wysokość rezerwy wynika z przyjętej polityki zabezpieczeń oraz stosowanych zasad dotyczących kolejności księgowania kosztu uprawnień do emisji CO2 (metoda FIFO) oraz rosnących cen węgla kamiennego używanego do produkcji energii elektrycznej.

  Olek Z.: Jakimi działaniami spółka zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną zaplanowaną na 2050 rok?
  Krzysztof Surma: Przede wszystkim zdecydowanie przyspieszamy rozwój odnawialnych źródeł energii, równocześnie ograniczając emisję CO2. Zakładamy sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej
  w odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z naszymi założeniami w 2025 r. będziemy dysponować mocą
  1 600 megawatów zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych. W 2030 roku będzie to aż 3 700 megawatów, co stanowić będzie ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Grupy.
  Pozwoli to obniżyć naszą emisyjność o blisko 80 procent. To najszybsze zakładane tempo redukcji emisji CO2 w polskiej energetyce. Będziemy także rozwijać technologie umożliwiające zarządzanie rozproszonymi źródłami energii.
  Dodatkowo zakładamy, zgodnie z przyjętym programem rządowym, wydzielenie aktywów węglowych do dedykowanego podmiotu tj. Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

  Eryk: Jak zamierzacie rozliczyć straty podczas postoju w Jaworznie
  Krzysztof Surma: Zasadnicza strata wynikała z konieczności odkupu energii elektrycznej sprzedanej
  z bloku 910 MW w kontrakcie terminowym. Odkup energii elektrycznej za okres postoju bloku został zrealizowany.

  Miłosz Mlak: W pierwszym półroczu 2022 roku grupa Tauron wydała na inwestycje niespełna 1,5 mld złotych. Jakie projekty z wymienionych wcześniej środków były realizowane?
  Krzysztof Surma: Główne wydatki inwestycyjne zostały poniesione w segmencie Dystrybucji, było to 878 mln zł, w tym ok. 450 mln zł na budowę nowych przyłączy i około 380 mln zł na modernizację
  i odtworzenie majątku sieciowego. Drugi co do wielkości kierunek inwestycji to infrastruktura IT (ok. 140 mln zł) oraz budowa internetu szerokopasmowego (ok. 50 mln zł). Niezależnie od tego wydaliśmy blisko 100 mln zł na inwestycje w OZE.

  Eryk
  : Jak wygląda sytuacja kapitałowa Energetyki Cieszyńskiej?

  Krzysztof Surma
  : TAURON Ciepło (spółka z Grupy TAURON) posiada większościowy udział kapitałowy
  w Energetyce Cieszyńskiej (ok. 55%), przy czym dotychczas ze względu na zapisy statutu ograniczające ilość głosów TAURON Ciepło na zgromadzeniu wspólników nie posiadał kontroli właścicielskiej nad spółką. Obecnie prowadzimy działania zmierzające do uzyskania kontroli nad spółką, których celem jest zdiagnozowanie sytuacji w spółce i jednoczesne zapewnienie ciepła mieszkańcom Cieszyna.

  Carbo Nara
  : Kiedy zakończy się proces wydzielania aktywów węglowych
  Krzysztof Surma: Spółka prowadzi prace w dwóch strumieniach dotyczących zarówno wydzielenia
  ze struktury Grupy kopalń, jak i bloków węglowych TAURON Wytwarzanie. Prace wewnętrzne
  w odniesieniu do przygotowania do zbycia aktywów węglowych zamierzamy zakończyć w 2022 r. Moment zbycia będzie zależny od decyzji stron planowanych transakcji.

  Carbo Nara: Jaki zakładacie poziom wydobycia węgla na 2022?
  Krzysztof Surma: Zakładamy zbliżony poziom wydobycia do osiągniętego w 2021 r.

  Rysiek: Jak konflikt toczący się na terenie Ukrainy wpływa na funkcjonowanie Tauronu?
  Krzysztof Surma: Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w nocie nr 51
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy TAURON za I półrocze 2022 r.

  Mikołaj K.: Według raportu, w pierwszym półroczu tego roku koszty odsetkowe poniesione przez Tauron wyniosły 256 mln zł. Jakie spółka ma zadłużenie i jak na jego obsługę wpłynęły ostatnie podwyżki stóp procentowych?
  Krzysztof Surma: Zadłużenie brutto (bez uwzględnienia środków pieniężnych) na koniec I półrocza 2022 r. wynosiło ok. 13 mld zł, z czego około 3 mld zł jest wystawione na zmiany stóp procentowych.

  Hub: Biorąc pod uwagę trudną sytuację europejskiej energetyki, jakich cen praw do emisji CO2 spodziewa się spółka w drugiej połowie roku?
  Krzysztof Surma: Obecnie obserwowane są spadki cen na rynku EU ETS. Cena kontraktu DEC-22 spadła w ostatnich dniach do poziomu poniżej 70 EUR/t. Prawdopodobnie przyczyną spadków są prowadzone dyskusje w zakresie reformy rynków energii. Dodatkowo prowadzone są prace nad finansowaniem REPowerEU ze sprzedaży uprawnień znajdujących się w Market Stability Reserve (MSR). Ze względu
  na dużą zmienność rynkową trudno jest jednoznacznie określić poziom cenowy w II półroczu 2022 r.

  Waldemar: Jak w świetle zaostrzonych przepisów dotyczących energetyki wiatrowej, zarząd Tauronu zamierza rozwijać własną sieć OZE?

  Krzysztof Surma: Niezależnie od liberalizacji przepisów dotyczących OZE Grupa TAURON zgodnie
  z opublikowaną w tym roku strategią zamierza istotnie zwiększyć udział OZE w swoim miksie wytwórczym. Zakładamy sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z naszymi założeniami w 2025 r. będziemy dysponować mocą 1 600 megawatów zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych. W 2030 roku będzie to aż 3 700 megawatów, co stanowić będzie ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Grupy.

  Konrad D.
  : Czy trudna sytuacja na rynku węgla przełoży się na wzrost cen energii?
  Krzysztof Surma: Trudna sytuacja na rynku surowcowym przekłada się na wzrost cen energii elektrycznej w Europie i w Polsce. Głównym czynnikiem powodującym wysokie ceny energii jest sytuacja na rynku gazu. Na poziomie europejskim trwają dyskusje nad przygotowaniem pakietu reform dla rynków energii i jutro unijni ministrowie spotykają się w tej sprawie. Ewentualne zmiany powinny wpłynąć na poziomy cenowe na rynkach energii w Europie.

  Czarek: Jakie projekty inwestycyjne, z wyłączeniem Elektrowni Jaworzno, są obecnie realizowane przez Tauron?
  Krzysztof Surma: Grupa TAURON realizuje obecnie budowę trzech farm wiatrowych – FW Piotrków
  o mocy 30 MW, FW Majewo o mocy 6 MW i FW Mierzyn o mocy 58,5 MW. W tym roku rozpoczęliśmy także budowę farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach o mocy 37 MW (docelowo 100 MW).
  W segmencie Dystrybucja jest realizowany szeroki program inwestycyjny obejmujący budowę nowych przyłączy oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego, realizujemy także projekty w zakresie IT, w tym budowę sieci szerokopasmowego internetu.

  Piróg: Jakie są szanse na wypłatę dywidendy przez Tauron w przyszłym roku?
  Krzysztof Surma: Zgodnie z przyjętą w czerwcu tego roku Strategią Grupy TAURON na lata 2022-2030
  z perspektywą do 2050 roku oraz obowiązującą polityką dywidendową, intencją TAURON jest wypłata, w perspektywie długoterminowej, dywidendy na poziomie minimum 40% skonsolidowanego zysku netto. Tym niemniej, zgodnie z polityką dywidendową, Zarząd Spółki rekomendując Walnemu Zgromadzeniu sposób podziału wypracowanego zysku, bierze również pod uwagę takie czynniki jak: - sytuacja płynnościowa Grupy,
  - sytuacja rynkowa,
  - realizacja polityki inwestycyjnej,
  - koszt oraz możliwość pozyskania finansowania,
  - wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia (tzw. kowenantu),
  - utrzymanie ratingu TAURON na poziomie inwestycyjnym.
  Biorąc pod uwagę zakładany w Strategii program inwestycyjny o wartości 48 mld zł, w horyzoncie strategii, tzn. do 2030 r. Zarząd z dużym prawdopodobieństwem nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy.

  Ciekawy
  : Czy importujecie węgiel z zagranicy?
  Krzysztof Surma: Uzupełniająco TAURON sprowadza węgiel z zagranicy.

  Ciekawy: Czy oprócz NABE i wydzielenia aktywów możliwe są jakieś inne dezinwestycje?
  Krzysztof Surma: Oprócz NABE TAURON przygotowuje się również do zbycia kopalni węgla kamiennego wchodzących w skład struktury Grupy.

  Krzysztof Surma: Dziękuję za aktywny udział w czacie. Zachęcam do kontaktu z działem IR i zapraszam na kolejny czat po wynikach za III kwartale 2022 r.
 • KRZYSZTOF Surma: Witam na czacie po wynikach za 2021 r. i zapraszam do zadawania pytań.

   

  Maciej K: Z raportu wynika, że w 2021 roku wolumen dystrybucji energii elektrycznej przez grupę wzrósł o 7,4 procent. Czy jest to efekt ponownego wzrostu konsumpcji energii po słabym pod tym względem 2020 roku, związanym z pandemią koronawirusa?

  Krzysztof Surma: W 2020 r. zużycie energii elektrycznej w Polsce spadło w ujęciu rocznym o 2,3 procent do poziomu 169,4 TWh. Główną przyczyną spadku zużycia energii elektrycznej w 2020 r. było spowolnienie gospodarcze związane z pandemią COVID-19. W 2021 r. obserwowaliśmy istotne ożywienie gospodarcze, co przyczyniło się do wzrostu zużycia energii w skali kraju o ok. 5,4 procent do poziomu 174,4 TWh. Na obszarze TAURON Dystrybucja dynamika wzrostu była większa i wyniosła 7,4 procent.

   

  Leszek: Czy spodziewacie się ponownego wzrostu konsumpcji energii elektrycznej w 2022 roku?

  Krzysztof Surma: W 2022 r. obserwujemy kontynuację wzrostu zużycia energii elektrycznej w skali kraju. Jest on jednak mniej dynamiczny niż w 2021 r. Z punktu widzenia całego 2022 r. spodziewamy się nieznacznego wzrostu zużycia energii elektrycznej. Jest to związane między innymi z prognozą większego zużycia energii elektrycznej w obszarze gospodarstw domowych i usług, co spowodowane jest napływem uchodźców z Ukrainy.

   

  Wanda: Jakie kluczowe projekty inwestycyjne będą realizowane w 2022 roku?

  Krzysztof Surma: TAURON planuje istotnie zwiększyć poziom inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii i utrzymać znaczący poziom wydatków w obszarze dystrybucji na poziomie zbliżonym do roku 2021.

   

  GKS: Jaki procent spalanego węgla pochodził z własnych źródeł?

  Krzysztof Surma: Około 55 procent.

   

  Rafał Próchnicki: W 2021 roku TAURON wyprodukował z OZE o prawie 12 procent mniej energii elektrycznej niż w roku 2020. W jaki sposób spółka zamierza ten wynik poprawić w 2022 roku?

  Krzysztof Surma: W 2021 r. na poziom produkcji negatywnie wpłynęły warunki meteorologiczne, przede wszystkim wietrzne. Spodziewamy się lepszych warunków wietrznych r/r oraz pozytywnego wpływu nowo oddawanych inwestycji w farmach wiatrowych (Piotrków - 30MW, Majewo-6MW) i fotowoltaicznych (Choszczno II - 8MW).

   

  Juri: Czy w 2022 należy się spodziewać wzrostu nakładów inwestycyjnych?

  Krzysztof Surma: Tak, w obszarze OZE.

   

  Błażej: Według danych pochodzących ze sprawozdania finansowego za 2021 rok, spółka pokrywa 56 procent swojego zapotrzebowania na węgiel z tytułu produkcji energii elektrycznej i ciepła ze źródeł własnych. Skąd pochodziła pozostała część “skonsumowana” w 2021 roku?

  Krzysztof Surma: Pozostała część pochodzi wyłącznie od dostawców krajowych, w tym przede wszystkim z PGG i JSW.

   

  Konrad Kopański: TAURON wraz z Rafako przedstawił program “Bloki 200+” mający na celu podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej. Na czym ma polegać ta inicjatywa?

  Krzysztof Surma: Inicjatywa ta polega na uelastycznieniu pracy bloków klasy 200MW, w tym w szczególności na obniżeniu poziomu minimum technicznego.

   

  Andrzej Grzelczyk: W jakim stopniu spółka korzystała z rosyjskiego węgla przed agresją na Ukrainę?

  Krzysztof Surma: W 2021 r. Spółka nie kupowała węgla pochodzącego z Rosji.

   

  Paweł W: Czy w związku z agresją Rosji na Ukrainę zamierzacie zwiększyć udział własnych zasobów wydobywczych w wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej i ciepła węglu?

  Krzysztof Surma: Zamierzamy w tym roku zwiększyć ilość kupowanego węgla z własnych zakładów górniczych.

   

  Tadziu: Czy spółka obecnie kupuje węgiel z Rosji?

  Krzysztof Surma: Nie, nie kupujemy.

   

  Boom: Jaki wpływ na wyniki miało CO2?

  Krzysztof Surma: W roku 2021 koszt uprawnień do emisji CO2 rozpoznany w wyniku Grupy wyniósł ponad 2 mld zł. Uprawnienia zostały w większości zahedgowane w okresach wcześniejszych, w których dokonywano sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w 2021 r.

   

  Damian K: Według sprawozdania zarządu za 2021 rok, koszty odsetkowe zadłużenia wyniosły 330 mln zł. Jakiego poziomu zmian kosztów obsługi zadłużenia spodziewacie się w 2022 roku w związku z wyższymi stopami procentowymi?

  Krzysztof Surma: Spodziewamy się wzrostu kosztów odsetkowych, tym niemniej warto wskazać, że około 80 procent portfela dłużnego spółki jest niewrażliwe na zmiany stopy procentowej ze względu na fakt, iż część umów jest zawartych w oparciu o stałą stopę procentową, a znacząca część umów opartych o zmienną stopę procentową została zabezpieczona transakcjami pochodnymi IRS (zamiana zmiennej stopy na stałą).

   

  Irek M: Jakich zmian opłat z tytułu emisji CO2 spodziewacie się w 2022 roku?

  Krzysztof Surma: Agresja Rosji na Ukrainę niezaprzeczalnie wpłynęła na rynek EU ETS. Średnia cena w 2021 r. wyniosła ok. 53 EUR/Mg. Na przełomie lutego/marca obserwowaliśmy potężny spadek cen z poziomu ok. 90 EUR/Mg do chwilowego minimum na poziomie 55 EUR/Mg. Obecnie cena powróciła do ok. 80 EUR/Mg. Ostatnia dostępna, niezależna prognoza dotycząca rynku uprawnień CO2 (poll analityczny) wskazuje, że średnia cena w 2022 r. może ukształtować się na poziomie ok. 75 EUR/Mg.

   

  Karol Witkowski: W raporcie za 2021 rok czytamy, że nakłady inwestycyjne wyniosły 2,9 mld złotych i w ujęciu rocznym były niższe o 27 procent. Jakie były powody tak gwałtownych cięć tego typu wydatków?

  Krzysztof Surma: Główna przyczyną niższych o 27 procent wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2021 w stosunku do roku 2020 były niższe wydatki w segmencie wytwarzanie, co jest związane z zakończeniem w roku 2020 budowy bloku 910 MW oraz niższymi wydatkami na dostosowanie jednostek wytwórczych do wymogów BAT.

   

  Andrzej: Czy wydarzenia na Ukrainie wpłyną na strategię spółki, która została przyjęta na lata 2016-2025?

  Krzysztof Surma: Wydarzenia na Ukrainie zostaną uwzględnione przy aktualizacji strategii Grupy TAURON.

   

  Didier: Czy spółka planuje budować bloki gazowe? W jakiej skali i kiedy?

  Krzysztof Surma: Grupa rozważa budowę bloków kogeneracyjnych. W chwili obecnej spółka podjęła decyzję o pozyskaniu ofert cenowych od potencjalnych wykonawców bloku gazowo-parowego z wysokosprawną kogeneracją o przewidywanej mocy w przedziale od 400 MWe do 500 MWe oraz 250 MWt w Elektrowni Łagisza. Pozyskanie ofert jest pierwszym etapem, który – po uwzględnieniu pozostałych przesłanek procesu inwestycyjnego – umożliwi wykonanie kompleksowych analiz projektu pod kątem jego długoterminowej opłacalności. Projekt budowy bloku gazowo-parowego będzie realizowany jedynie w przypadku korzystnego dla projektu rozstrzygnięcia aukcji rynku mocy zaplanowanej na grudzień 2022 r., przy uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych (m. in. w zakresie warunków długoterminowego kontraktu na dostawy paliwa gazowego oraz jego dostępności), które powinny zagwarantować mu oczekiwany poziom rentowności oraz obiektywną możliwość realizacji projektu.

   

  Tymek: Jakie kryteria wyboru są przyjmowane podczas rozstrzygania przetargów organizowanych przez Grupę TAURON? Czy jest to wyłącznie cena?

  Krzysztof Surma: W większości przypadków kryterium decydującym jest cena. Natomiast w części zapytań ofertowych uwzględniane są także kryteria jakościowe oraz kryteria dotyczące terminu realizacji zamówienia.

   

  Pstrykacz: Jaki był udział poszczególnych segmentów w wynikach, czy jest szansa na wzrost udziału OZE?

  Krzysztof Surma: W 2021 r. udział segmentu OZE w EBITDA Grupy TAURON wyniósł 9% (szczegółowa struktura EBITDA Grupy TAURON w podziale na segmenty została przedstawiona na slajdzie numer 8 prezentacji wynikowej). Spodziewamy się istotnego wzrostu tego udziału w kolejnym roku i następnych latach.

   

  Krzysztof Surma: Dziękuję za udział w czacie i zadane pytania.

 • Krzysztof Surma: Witam Państwa na czacie poświęconym wynikom za III kwartał 2021 r., zapraszam do zadawania pytań.

  Gal: Jak ocenia Pan wyniki za III kwartał 2021 r.?

  Krzysztof Surma: Wyniki oceniam pozytywnie, w szczególności w OZE i Dystrybucji.

  Maciej: Jakie kluczowe projekty inwestycyjne z segmentu OZE zamierzacie Państwo kontynuować w 2022 roku?

  Krzysztof Surma: TAURON Polska Energia zgodnie ze zaktualizowanymi kierunkami strategicznymi zamierza kontynuować politykę Zielonego Zwrotu i inwestycje w obszarze OZE.

  Inwestor: Jak będą kształtować się wydatki inwestycyjne w 2022 r.?

  Krzysztof Surma: Trwają prace nad planem finansowym na 2022 r. i perspektywy w tym zakresie zostaną zaprezentowane w trakcie konferencji wynikowej za 2021 r.

  Siersza: Jakiej podwyżki cen na sprzedaży energii oczekujecie w 2022 r. - średnio dla wszystkich grup klientów?

  Krzysztof Surma: Jeśli chodzi o regulowane stawki w taryfie G dla gospodarstw domowych, to jesteśmy w procesie uzgodnień z Prezesem URE i liczymy na jego zakończenie do 17 grudnia 2021 r., tak aby z początkiem nowego roku móc zastosować nowe stawki. Jeśli chodzi o kontraktację dla pozostałych podmiotów, to jest ona realizowana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez kontrahentów. Cena uzgodniona w kontrakcie zależy od bieżącej sytuacji rynkowej.

  Siersza: Z czego wynika ujemny wynik w segmencie Sprzedaż? Czego można oczekiwać w IV kwartale i 2022 r.?

  Krzysztof Surma: Negatywny wpływ na wyniki segmentu Sprzedaż mają rozliczenia w formule koszt plus zakupu przez TAURON (działalność spółki ujmowana w segmencie Sprzedaż) energii od spółki Nowe Jaworzno Grupy TAURON (działalność spółki ujmowana w segmencie Wytwarzanie). Zakup odbywa się po cenach, które umożliwiają spółce NJGT uzyskanie dodatniego wyniku operacyjnego kalkulowanego zgodnie z formułą koszt plus wynikającą
  z zawartej umowy na odbiór energii elektrycznej. Należy jednak podkreślić, że zakup energii
  z bloku 910 MW przez TAURON wg formuły koszt plus jest neutralny dla wyników całej Grupy, ponieważ strata generowana przez segment Sprzedaż staje się zyskiem spółki NJGT (segment Wytwarzanie) – w konsolidacji te wartości się znoszą.

  Joachim: Jak wygląda zapadalność długu i plany jego refinansowania?

  Krzysztof Surma: Zapadalność długu TAURON została przedstawiona na slajdzie 22 prezentacji wynikowej za III kwartał 2021 r. Średnia zapadalność długu wynosi 88 miesięcy. Pierwsza istotna spłata przypada na grudzień 2022 r. Umowa podlegająca potencjalnemu refinansowaniu sięga blisko 6 mld zł. Tym niemniej obecny status wykorzystania to kwota około 1 mld zł, a dodatkowo z końcem października tego roku, TAURON podpisał umowę z EBI na rekordową kwotę 2,8 mld zł, co w istotny sposób mityguje ryzyko w/w refinansowania.

  Arek Korczek: Tauron wspólnie z PGE złożył do UOKiK wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej. Na jakiej zasadzie ma funkcjonować ten podmiot i czy jest krok w kierunku połączenia obu firm?

  Krzysztof Surma: Wniosek złożony do UOKiK dotyczy utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa, które będzie rozwijało działalność w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Podjęte działanie nie jest ukierunkowane na połączenie TAURON i PGE.

  Joachim: Czy rozwój OZE będzie się opierał na budowie mocy od zera czy akwizycjach?

  Krzysztof Surma: TAURON będzie koncentrował się na budowie nowych mocy wytwórczych
  w OZE jednocześnie nie wykluczając wykorzystania potencjalnych okazji rynkowych w zakresie akwizycji gotowych projektów.

  Gal: A jak kształtowały się wskaźniki niezawodności w dystrybucji? Czy widać jakiś długoterminowy trend?

  Krzysztof Surma: Wszystkie wskaźniki niezawodności w Dystrybucji Grupy TAURON w okresie raportowanym zostały zrealizowane co zostało przedstawione na slajdzie nr 13 prezentacji wynikowej. W świetle realizowanych inwestycji w majątku Dystrybucji spodziewamy się utrzymania celów wyznaczonych przez Prezesa URE. Tym niemniej warto wskazać, że na ich realizację mogą wpłynąć nieplanowane czynniki atmosferyczne o charakterze katastrofalnym.

  Bartek: Na jakim etapie jest sprawa budowy bloku energetycznego Jaworzno III. Kiedy blok zacznie pracować?

  Krzysztof Surma: Blok o mocy 910 MW w Jaworznie został przekazany do eksploatacji 13 listopada 2020 r. i pracował do 11 czerwca 2021 r., kiedy zidentyfikowano awarię. W związku
  z tym ustalony został nowy termin synchronizacji bloku z siecią, która została zaplanowana na 29 kwietnia 2022 r. Obecnie prace na bloku prowadzone są zgodnie z założeniami. Prowadzone są demontaże uszkodzonych elementów i postępuje montaż ram palników, po czym nastąpi montaż samych palników.

  Kuba: Z czego wynika strata operacyjna Tauronu, która pojawiła się zarówno w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 roku, jak i w samym trzecim kwartale tego roku?

  Krzysztof Surma: Strata operacyjna Spółki TAURON jaka miała miejsce w okresie trzech kwartałów roku 2021 oraz samego III kwartału 2021 roku, wynika głównie z realizacji kontraktu na zakup energii elektrycznej z bloku 910 MW w Jaworznie w formule koszt plus.

  Paweł B.: Czy ze względu na wzrost popularności pracy zdalnej, Tauron odnotował wzrost przychodów z tytułu sprzedaży energii gospodarstwom domowym?

  Krzysztof Surma: Grupa TAURON w okresie I-III kwartał 2021 r. względem analogicznego okresu 2020 r. odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w grupie taryfowej G, co jest związane z wyższym wolumenem sprzedanej energii elektrycznej o ponad 3% przy wyższej cenie zgodnie z zatwierdzonymi cennikami. Zakładamy, że część wzrostu konsumpcji energii wynika ze zwiększonej popularności pracy zdalnej.

  Maciej W.: Jakich zmian cen praw do emisji CO2 w przyszłym roku spodziewa się Tauron?

  Krzysztof Surma: Podstawowym czynnikiem wzrostu cen CO2 jest polityka klimatyczna UE. Długoterminowym czynnikiem wpierającym ceny CO2 była lipcowa publikacja pakietu „Fit for 55” zawierającego szereg regulacji i reform mających dostosować system EU ETS do nowych, wyższych celów redukcji uprawnień do emisji CO2 takich jak: rewizja mechanizmu stabilizacji rynkowej, podniesienie współczynnika redukcji LRF do 4,4% czy mechanizm tzw. „podatku węglowego” (CBAM). Prognozy średnich cen uprawnień do emisji CO2 dla II półrocza 2021 r. oraz dla roku 2022 autorstwa wiodących instytucji finansowych wskazują na kontynuację trendu wzrostowego.

  Mirek: Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na przychody spółki?

  Krzysztof Surma: W 2021 r. wskaźniki makroekonomiczne odzwierciedlają istotne odbicie po pierwszym roku pandemii (2020 r.). Ożywienie gospodarcze pozytywnie przekłada się na wyniki Grupy TAURON, szczególnie w segmencie Dystrybucji.

  Mirek: Jakie są plany związane z Tauron Ciepło, po odstąpieniu PGNiG od zakupu spółki?

  Krzysztof Surma: Obecnie trwają prace analityczne związane z oceną kontynuacji utrzymania TAURON Ciepło w Grupie TAURON. Aktualnie nie jest prowadzony aktywny proces sprzedaży przedmiotowej spółki. O wynikach analizy poinformujemy raportem bieżącym.

  Jonek: Czy tempo inwestycji Tauronu w odnawialne źródła energii zostanie utrzymane w 2022 roku?

  Krzysztof Surma: Liczymy na przyspieszenie tempa inwestycji w OZE.

  VeeV: Jak spółka przygotowuje się do tzw. transformacji energetycznej?

  Krzysztof Surma: TAURON w pełni wspiera koncepcję - zainicjowaną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych - w zakresie transformacji sektora energetycznego. Obecnie powołaliśmy zespoły przygotowujące spółkę wydobywczą do sprzedaży poza strukturę Grupy oraz przygotowujące pozostałe aktywa węglowe do wydzielenia spoza dotychczasowych struktur. Wydzielenie aktywów węglowych z Grupy TAURON zwiększy możliwości pozyskania finansowania i tym samym realizacji „zielonych” projektów.

  Dolas: Jaki jest udział węgla z własnych źródeł?

  Krzysztof Surma: Udział wynosi 58% za okres I-III kwartał 2021 r.

  Hubert: Jakie spółka posiada zadłużenie?

  Krzysztof Surma: Zadłużenie wynosi ok. 11,4 mld zł brutto, w tym ok. 2 mld zł finansowania hybrydowego, które nie jest uwzględniane w kalkulacji wskaźnika zadłużenia wyliczanego zgodnie z zawartymi umowami finansowymi.

  seOpek: Jakie inicjatywy spółka realizuje w ramach działań społecznej odpowiedzialności biznesu?

  Krzysztof Surma: W ramach działalności CSR realizujemy kilkanaście projektów bezpośrednio przez TAURON Polska Energia, a ponad 100 przez Fundację TAURON. Wspieramy m.in. lokalne społeczności, domy dziecka, rozwój edukacji, szpitale w walce z COVID19, a także sport wśród dzieci i młodzieży.

  Krzysztof Surma: Uprzejmie dziękuję za udział w dzisiejszym czacie i zapraszam na kolejną edycję po wynikach rocznych za 2021 r.

 • Krzysztof Surma: Witam na czacie po wynikach za I półrocze 2021 r. i zapraszam do zadawania pytań.

  Elektryk: Z czego wynika duży spadek CAPEX w 1H 2021?

  Krzysztof Surma: CAPEX w I półroczu br. spadł o prawie 30 proc. do poziomu ok. 1,3 mld zł z 1,8 mld zł rok wcześniej. Zmiana ta wynikała głównie z niższych r/r o 580 mln zł nakładów inwestycyjnych poniesionych w segmencie Wytwarzanie. Było to związane z oddaniem - w listopadzie 2020 r. - do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie oraz zakończeniem prac związanych z dostosowaniem jednostek do konkluzji BAT.

  Koks: Czy sprzedaż Ciepła jest cały czas rozważana?

  Krzysztof Surma: Przypomnę, że negocjacje z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem w sprawie sprzedaży udziałów w spółce TAURON Ciepło zakończyły się w styczniu 2021 r. bez uzgodnienia warunków przyszłej transakcji. W związku z tym Zarząd TAURONA podjął decyzję o rozpoczęciu analiz dotyczących Obszaru Ciepło z uwzględnieniem prognozowanych zmian w otoczeniu zewnętrznym, w tym regulacyjnym i rynkowym oraz uwzględniających perspektywy polskiego sektora ciepłowniczego, które mogą mieć wpływ na dalsze decyzje dotyczące sprzedaży udziałów w spółce TAURON Ciepło lub pozostawienia TAURON Ciepło w Grupie TAURON. Na chwilę obecną wspomniane wcześniej analizy trwają i znajdą swoje odzwierciedlenie najpóźniej w aktualizacji strategii Grupy TAURON.

  Koks: Czy jest rozważana opcja kapitałowego zaangażowania spółki w Rafako?

  Krzysztof Surma: Na początku chciałbym podkreślić, że Zarząd TAURONA podejmuje aktywne działania mające na celu przywrócenie pracy Bloku w najkrótszym możliwym terminie. Jesteśmy w trakcie mediacji prowadzonych z Rafako przed Prokuratorią Generalną, które w szczególności obejmują wypracowanie harmonogramu, który pozwoli na szybkie usunięcie zdiagnozowanych usterek. Zwracam uwagę, że TAURON nie podejmował żadnych decyzji ani działań zmierzających do nabycia pakietu akcji Rafako, w tym nie prowadził negocjacji w tej sprawie.

  Koks: Jak sprzedaż Tauron Wydobycie wpłynie na dług spółki?

  Krzysztof Surma: Wczoraj TAURON podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa 100 proc. akcji w spółce TAURON Wydobycie. Kolejnym kamieniem milowym w ramach tej transakcji będzie wycena aktywów TAURON Wydobycie, która prawdopodobnie będzie sporządzona z uwzględnieniem formuły oddłużenia oraz niskiej bieżącej wartości tych aktywów. Dlatego też, po ewentualnym przeprowadzeniu transakcji poziom zadłużenia Grupy TAURON nie powinien ulec istotnej zmianie.

  Delfin: Jak wyglądają plany rozwoju w fotowoltaice?

  Krzysztof Surma: Zgodnie z założeniami kierunków strategicznych w 2025 r. Grupa TAURON zamierza posiadać ok. 1,6 GW zainstalowanych w OZE. Istotną część z tego, w wysokości co najmniej 300 MW, mają stanowić aktywa fotowoltaiczne. Całkowita moc zainstalowana w OZE w Grupie TAURON wynosi obecnie ok. 670 MW i stanowi ok. 12 proc całkowitej mocy zainstalowanej w Grupie.

  Franciszek M.: Widzi Pan szansę na dodatni EBIT w segmencie wytwarzania w drugim półroczu?

  Krzysztof Surma: Wynik EBIT II półrocza tego roku będzie zależał od kilku czynników m.in.: przychodów z rynku mocy, wyników na umowie pomiędzy TPE a NJGT, marży uzyskiwanej na energii elektrycznej i cieple uzyskiwanej przez TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło, a także wyników testów na utratę wartości, które będą prowadzone na etapie sporządzania sprawozdania finansowego za 2021 r. Powtarzalnymi czynnikami są przychody z rynku mocy i generowana marża na energii elektrycznej i cieple. Natomiast wynik na umowie TPE z NJGT będzie zależał od okresu jej obowiązywania, a wynik testów na utratę wartości będzie zależał od przyszłej sytuacji rynkowej.

  eko: Jaki procent energii wytwarzacie obecnie z OZE?

  Krzysztof Surma: Grupa TAURON w I półroczu 2021 r. wytworzyła prawie 12 proc. energii elektrycznej z OZE.

  Darek: Czy należy oczekiwać poziomu produkcji energii ok 3 TWh kwartalnie w najbliższych okresach?

  Krzysztof Surma: W najbliższych dwóch kwartałach zakładamy, przy utrzymaniu bieżących warunków rynkowych, średnią produkcję energii elektrycznej z aktywów wytwórczych Grupy TAURON na ok. 3 TWh.

  Koks: Jakie będą ceny energii na 2022?

  Krzysztof Surma: Obserwujemy w ostatnim czasie istotny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w całej Europie. Dodatkowo mamy do czynienia z niezwykle silnym wzrostem cen surowców wywołanym głównie sytuacją światową (dynamiczna odbudowa gospodarek po pandemii COVID-19, pakiety finansowe, problemy z odpowiednią podażą gazu). Na tę sytuację nałożył się niezwykle dynamiczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w związku z zaostrzającą się polityką klimatyczną Unii Europejskiej (publikacja pakietu „Fit for 55”, propozycja zaostrzenia celu redukcji emisji do 2030 r. oraz kolejnej reformy systemu EU ETS). Wszystkie te czynniki istotnie przekładają się na ceny hurtowe energii elektrycznej na rynku bieżącym SPOT, ale i w transakcjach terminowych z dostawą na 2022 r. i 2023 r.

  Monika: Z czego wynika tak duży wzrost segmentu wytwarzania w wyniku EBITDA grupy za H1 2021?

  Krzysztof Surma: Wzrost udziału segmentu Wytwarzanie w wynikach EBITDA Grupy TAURON jest efektem przede wszystkim transakcji jednorazowych na uprawnieniach do emisji CO2, przychodów z rynku mocy oraz kontraktu w formule "koszt+" zawartego pomiędzy TAURON i NJGT.

  Olek: W oparciu o jaką metodologię wyceniona zostanie spółka Tauron Wydobycie w przypadku gdyby miało dojść do jej sprzedaży na rzecz SP?

  Krzysztof Surma: Wczoraj został podpisany list intencyjny w tej sprawie i trwa ustalanie warunków wyboru podmiotu wyceniającego. Metoda wyceny zostanie ustalona po rekomendacji tego podmiotu.

  A.D.: Co dalej może się w Pana ocenie dziać z cenami energii w Polsce i na świecie? Czy wzrosty widoczne na giełdach i na świecie są faktycznie uzasadnione fundamentalnie, czy są elementem spekulacji cenowych?

  Krzysztof Surma: Rynek surowców oraz energii elektrycznej w dużym stopniu dyskontuje przyszłe uwarunkowania. Obserwowane wzrosty cen wynikają z gwałtownego wzrostu popytu i braku możliwości dostosowania podaży w połączeniu z wyraźnym spadkiem generacji z OZE w Europie oraz niekorzystnym bilansem mocy. Aktualnie produkty terminowe z dostawą w 2023 r. są wyceniane na wyraźnie niższych poziomach niż na rynkach SPOT i z dostawą w 2022 r., co zgodnie z interpretacją kierunku notowań kontraktów terminowych oznacza, że obecnie obserwowana sytuacja wzrostu cen w Europie powinna mieć charakter przejściowy.

  Borys: Który z segmentów waszej działalności w perspektywie najbliższych lat będzie wymagał największych nakładów inwestycyjnych?

  Krzysztof Surma: Biorąc pod uwagę, że kluczowym segmentem dla Grupy jest Dystrybucja, w tym segmencie będą w dalszym ciągu ponoszone największe nakłady inwestycyjne. Jednocześnie biorąc pod uwagę kierunek strategiczny określony jako Zielony Zwrot TAURONA i założony poziom mocy zainstalowanych w OZE w 2025 r. to istotne nakłady pojawią się również w tym segmencie.

  Łuki: Jakie koszty związane z prawami do emisji CO2 Grupa Tauron poniosła w 2020 r. i w 1 połowie 2021 r. w związku z posiadanymi aktywami węglowymi? Jakie roczne oszczędności w tym zakresie przyniesie pozbycie się tych aktywów?

  Krzysztof Surma: W 2020 r. Grupa TAURON poniosła koszty związane z emisją CO2 na poziomie 864 mln zł, a w I pół. 2021 r.: 698 mln zł.

  Czarek: Jaki procent waszej energii trafia do detalu, a jaki do biznesu? Gdzie generujecie lepsze marże?

  Krzysztof Surma: Łączna sprzedaż energii elektrycznej do klientów detalicznych za I półrocze 2021 r. wyniosła 16,63 TWh, podczas gdy sprzedaż energii elektrycznej na rynku hurtowym wyniosła 5,89 TWh. Grupa realizuje wyższe marże w segmencie klientów masowych.

  Krzysztof Surma: Dziękuję za udział w czacie. Zapraszam na kolejne wydarzenie po wynikach za III kwartał 2021 r.

 • Marek Wadowski: Witam na czacie po wynikach za 2020 rok i zapraszam do zadawania pytań.

  tusku: Jak wygląda sytuacja z finansowaniem? Czy potrzeby finansowe na planowany CAPEX są zabezpieczone?

  Marek Wadowski: Na koniec roku 2020 Grupa TAURON posiadała kwotę dostępnego finansowania w wysokości 3,4 mld zł. W roku 2021 nie przypada do spłaty żadna duża transza zadłużenia. Najbliższe istotne spłaty czekają nas w roku 2022. Już dzisiaj pracujemy nad możliwymi rozwiązaniami w tym zakresie i zakładamy, że w drugiej połowie roku będziemy poszukiwać możliwości refinansowania. W mojej ocenie potrzeby finansowania wydatków inwestycyjnych w roku 2021 są w pełni zabezpieczone.

  rakieta: Jak ocenia Pan wyniki za 2020 r. Gdzie można upatrywać poprawy w 2021 r.?

  Marek Wadowski: Uważam, że wyniki finansowe osiągnięte w 2020 r. są na solidnym poziomie, szczególnie że mówimy o okresie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez pandemię. Zakładamy, że w 2021 r. EBITDA Grupy TAURON powinna być na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego - oczyszczonego o zdarzenia jednorazowe - poziomie. Wg konsensusu prognoz analityków zamieszczonym w serwisie Bloomberg możliwa do osiągnięcia EBITDA to 3,7 mld zł. Czujemy się z tą wartością komfortowo. Odnosząc się do segmentów, w których należałoby oczekiwać wzrostu to kluczowym obszarem będzie segment Wytwarzanie, w którym należy spodziewać się znaczącego wzrostu EBITDA, głównie na skutek 680 mln zł dodatkowych przychodów z rynku mocy oraz pozytywnego wpływu całorocznej pracy nowego bloku w Jaworznie.

  rakieta: Czy z pominięciem odpisów wyniki są lepsze niż w ubiegłym roku?

  Marek Wadowski: Po oczyszczeniu wyniku EBITDA o zdarzenia jednorazowe wyniki za 2020 r. były o 3 proc. (tj. ponad 100 mln zł) lepsze w stosunku do 2019 r. Pamiętajmy, że mówimy o roku, który przejdzie do historii jako okres szczególny i trudny, zdominowany przez pandemię koronawirusa. Gdyby nie spowolnienie gospodarcze i spadek zużycia energii elektrycznej wywołany przez pandemię wyniki finansowe Grupy TAURON byłyby jeszcze lepsze.

  Andrzej G: Jaki udział w kosztach ogółem miały w 2020 r. koszty związane z prawami do emisji CO2?

  Marek Wadowski: Udział kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 w roku 2020 w kosztach ogółem wyniósł 4%.

  tusku: Jakie będą największe wydatki inwestycyjne w 2021?

  Marek Wadowski: Największe wydatki inwestycyjne będą wiązały się z segmentem Dystrybucja (ok. 60 proc. łącznych nakładów inwestycyjnych).

  Michał Smałz: Czy TPE dostaje przydział darmowych uprawnień CO2?

  Marek Wadowski: Grupa TAURON obecnie otrzymuje jedynie niewielką ilość nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 związanych z produkcją ciepła. W roku 2020 było to 0,1 mln ton przy potrzebach na poziomie 8,8 mln ton.

  tusku: Jak będą kształtować się ceny energii w nadchodzących miesiącach?

  Marek Wadowski: W związku z wysokimi cenami CO2, wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, przy jednoczesnym spadku generacji z OZE już w Q1 2021, ceny energii elektrycznej na rynku spot kształtowały się na poziomie 260 PLN/MWh. Oznacza to wzrost ponad 140% r/r i zakładamy, że tendencja wzrostowa utrzyma się do końca roku. Głównymi czynnikami wzrostu będą wzrosty zużycia energii i utrzymujący się trend wzrostowy w zakresie CO2. Niestety wzrosty cen uprawnień do emisji nie są w całości przenoszone przez rynek więc nadal mamy do czynienia z ujemnymi marżami CDS. Ceny na rynku terminowym są zdecydowanie wyższe, ponieważ w tym samym okresie kontrakt roczny na rok 2022 był wyceniany średnio na 274 PLN/MWh. W przypadku tego rynku również spodziewamy się dalszych wzrostów, jak również możliwości odbudowy marż ze względu na sytuację pogodową i odbudowę zużycia energii elektrycznej.

  rakieta: Jak wyglądają plany odnośnie rozwoju mocy PV?

  Marek Wadowski: Naszym celem strategicznym jest posiadanie w portfelu wytwórczym 300 MW mocy w instalacjach PV w roku 2025. Obecnie w strukturach Grupy funkcjonują dwie farmy w Jaworznie (5 MW) i Choszcznie (6 MW). Farma w Choszcznie do końca tego roku będzie rozbudowana o drugi etap o mocy 8 MW. W drugiej połowie 2021 r. zaplanowaliśmy pierwsze wydatki na farmy PV w Mysłowicach (40 MW) i Sierszy (24 MW).

  rakieta: Jakie są plany wobec aktywów ciepłowniczych?

  Marek Wadowski: W związku z niedojściem transakcji do skutku sprzedaży spółki TAURON Ciepło rozpoczęliśmy analizy dotyczące tego obszaru, z uwzględnieniem prognozowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym i ich perspektyw. Te analizy mogą mieć wpływ na możliwe scenariusze dla Obszaru Ciepło.

  Dodatkowo, w marcu rozszerzyliśmy zakres tych analiz o opcję potencjalnego przejęcia wybranych aktywów Grupy ČEZ w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ČEZ Chorzów.

  Warto podkreślić, że Elektrociepłownia w Chorzowie jest relatywnie nowym obiektem (2003 r.) i stanowi element systemu ciepłowniczego w konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Z kolei nasza spółka - TAURON Ciepło jest właścicielem sieci ciepłowniczej w tym rejonie oraz dysponuje aktywami wytwórczymi, m. in. w postaci położonego nieopodal Zakładu Wytwarzania Katowice. W ramach prowadzonych analiz chcemy zbadać potencjał w zakresie możliwych synergii pomiędzy tymi aktywami. Duża część ciepła, które jest produkowane przez chorzowską elektrociepłownię jest kupowana przez TAURON

  rakieta: Jakie są Pana oczekiwania odnośnie cen CO2 i węgla?

  Marek Wadowski: Po korekcie do poziomu 15 EUR/Mg uprawnień na początku pandemii COVID-19, jesteśmy świadkami gwałtownej odbudowy cen uprawnień do emisji CO2. Obecnie znajdujemy się w bardzo ważnym punkcie – z jednej strony będziemy świadkami ogromnego spadku emisji za 2020 r. (szacunki analityków mówią o 12-13%) i ryzykiem przedłużających się obostrzeń związanych z III falą pandemii COVID-19, z drugiej strony obserwujemy bardzo silne dążenia Komisji Europejskiej do zatwierdzenia nowych, wyższych celów redukcji emisji do 2030 r. i wzrost zainteresowania rynkiem EU ETS przez instytucje finansowe (korelacja cen CO2 z amerykańskim indeksem S&P500 wyniosła za 2020 r. 86%). Na wzrost cen nałożyła się również relatywnie chłodna zima w Europie oraz zdecydowanie mniejsza wietrzność generując istotny wzrost popytu na EUA. Opóźnienia w aukcjach oraz przejście z III do IV fazy również były czynnikiem pro wzrostowym. Ambitna polityka klimatyczna UE powinna również ceny CO2 wspierać.

  Michał Smałz: Jak postępują prace nad wydzieleniem aktywów węglowych w Tauronie. Czy w przypadku wydzielenia Tauron dostanie zapłatę za przekazane aktywa i spłacone zostaną pożyczki?

  Marek Wadowski: Prace nad wydzieleniem aktywów węglowych prowadzi Ministerstwo Aktywów Państwowych. Koncepcja wydzielenia nie jest jeszcze ukończona, dlatego nie została jeszcze ustalona kwestia zapłaty za przekazane aktywa bądź przeniesienia zadłużenia.

  Waldemar: Czego konkretnie oprócz budowy bloku w Jaworznie dotyczyły ponad miliardowe nakłady inwestycyjne w 2020 r. na segment wytwarzanie?

  Marek Wadowski: Nakłady inwestycyjne w segmencie Wytwarzanie, oprócz wydatków na budowę bloku 910 MW w Jaworznie (690 mln zł), dotyczyły dostosowania jednostek wytwórczych do wymogów BAT (240 mln zł) oraz modernizacji i remontów (190 mln zł).

  TPE: Jak blok 910 MW wpływał na wyniki? Czy wytwarzanie w nim jest rentowne?

  Marek Wadowski: Blok 910 MW w Jaworznie jest najnowocześniejszą jednostką tego typu w Polsce i będzie generował pozytywne przepływy pieniężne. Spodziewamy się, że w 2021 roku blok wygeneruje dodatni wynik EBITDA na poziomie 250-300 mln zł.

  amator: Dlaczego energia w Polsce jest tak droga?

  Marek Wadowski: Kwestię tę należy analizować w dwóch aspektach tj. w odniesieniu do cen energii na rynkach hurtowych, jak i taryf dla odbiorców końcowych. W pierwszym przypadku, ze względu na dominujący udział źródeł węglowych w krajowym miksie energetycznym, ceny są istotnie wyższe niż na rynkach ościennych. Zjawisko to pogłębiło się począwszy od 2018 roku, kiedy rozpoczął się wzrostowy trend cen uprawnień do emisji CO2. Rynki ościenne cechujące się znacznie wyższym udziałem OZE są zdecydowanie tańsze przy takich uwarunkowaniach rynkowych. Jednak wzrost wykorzystania OZE, który jest w Europie finansowany w ramach taryf gwarantowanych (feed-in tariff) powoduje duże obciążenie dla odbiorców końcowych. W zakresie cen detalicznych Polska cechuje się jednymi z najniższych cen w UE. Dla porównania w Niemczech ceny dla gospodarstw domowych są ponad dwukrotnie wyższe.

  Magda Gadziała: Czy sytuacja pracownicza w grupie jest obecnie stabilna? Nie macie problemów z pozyskaniem nowych i utrzymaniem dotychczasowych pracowników? Albo np. problemów z presją płacową?

  Marek Wadowski: Przed Grupą TAURON stoją takie same wyzwania, jak przed każdym innym podmiotem funkcjonującym na rynku pracy. W związku z tym prowadzimy wiele działań mających na celu pozyskanie nowych i utrzymanie pracowników, w tym programy dedykowane dla pracowników z największym potencjałem. Współpracujemy także z jednostkami oświatowymi (np. klasy patronackie). Dzięki tym inicjatywom wskaźnik rotacji pracowników w Grupie TAURON jest znacznie niższy niż na rynku.

  Izek: Jak obecnie prezentuje się sytuacja covidowa w spółce? Czy dużo macie przypadków zakażeń?

  Marek Wadowski: Grupa TAURON podjęła szereg działań zapobiegawczych mających na celu ochronę pracowników oraz utrzymanie ciągłości działania. Powołaliśmy zespół zarządzania kryzysowego, którego celem jest ocena sytuacji w poszczególnych obszarach działalności oraz przygotowanie szczegółowych planów na wypadek zakłócenia ciągłości kluczowych procesów. Dokonaliśmy niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy zmian organizacji pracy w spółkach. Stale monitorujemy liczbę przypadków zakażenia koronawirusem i obserwujemy tendencję wzrostową, ale nadal jesteśmy poniżej szczytu zachorowań zaobserwowanego podczas drugiej fali pandemii.

  Mikołaj Walczyński: Z czego wynika państwa optymizm w ocenie przyszłości w sytuacji tak dużych strat wygenerowanych w 2020 r.?

  Marek Wadowski: Strata na poziomie netto w roku 2020 wynikała przede wszystkim z wysokiego poziomu odpisu aktualizującego wartość majątku. Gdyby nie odpisy dokonane za rok 2019 i 2020 zysk netto wyniósłby ponad 1 mld zł w każdym z tych lat. Od tego roku w Grupie funkcjonuje blok 910 w Jaworznie (spodziewamy się wyniku EBITDA na poziomie 250-300 mln zł w roku 2021), osiągamy także przychody z rynku mocy (680 mln zł w roku 2021, co po uwzględnieniu braku mechanizmu ORM i IRZ poprawia wynik EBITDA o prawie 400 mln zł w tym okresie). Zakładamy również korzystną sytuację gospodarczą, której planujemy być beneficjentem w postaci wzrostu wolumenu dystrybuowanej i sprzedawanej energii elektrycznej.

  TPE: Jakie były główne czynniki wpływające na odpisy, jak te elementy mogą się kształtować w 2021 r.?

  Marek Wadowski: Głównym czynnikiem będącym podstawą odpisów jest gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji CO2, który wynika ze zmiany charakteru rynku na rynek finansowy, reformy systemu EU ETS, jak również zaostrzającej się polityki klimatycznej UE w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Konsekwencją wzrostu cen uprawnień jest drastyczny spadek marż rynkowych CDS w perspektywie średnio- długoterminowej, które w szczególności dotykają bloki węglowe klasy 200 MW. W mojej ocenie w 2021 roku będziemy mieli do czynienia z poprawą sytuacji gospodarczej na świecie, co powinno się przełożyć na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Dzięki temu istnieje szansa na poprawę marż rynkowych CDS.

  Pasywek: Jak ocenia Pan perspektywy kształtowania się cen energii elektrycznej w Polsce i Europie w perspektywie najbliższych lat?

  Marek Wadowski: Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym będą głównie uzależnione od zachowania rynku uprawnień do emisji CO2. Duże znaczenie będzie miała również sytuacja bilansowa, która w najbliższych latach ulegnie istotnej zmianie. Najważniejszą kwestią jest wycofywanie bloków jądrowych w Niemczech, jak również prowadzony równolegle proces likwidacji jednostek węglowych. Istotnym czynnikiem będzie także utrzymująca się niedyspozycyjność bloków atomowych we Francji oraz niskie zapasy gazu ziemnego. Biorąc pod uwagę powrót do norm pogodowych, po rekordowo ciepłym okresie 2019/2020, należy się spodziewać wzrostów zużycia energii elektrycznej. Ten czynnik w parze z wysokimi cenami uprawnień do emisji CO2 w mojej ocenie spowoduje wzrost cen energii elektrycznej w całej UE w krótkiej i średniej perspektywie.

  Marek Wadowski: Dziękuję za liczny udział w czacie i ciekawe pytania. Zapraszam do udziału w kolejnym czacie po wynikach za I kwartał 2021 roku. Życzę Państwu w imieniu Zarządu TPE przede wszystkim zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

 • Marek Wadowski: Dzień dobry Państwu, zapraszam do zadawania pytań.

  Jacek Sasin: Kiedy ECSW ruszy w trybie ciągłym z pełną mocą?

  Marek Wadowski: Blok w Stalowej Woli może pracować z pełną mocą. W ostatnich tygodniach osiągnął moc 430 MW.

  bebeto: Który segment zanotował najlepsze wyniki w III kw.?

  Marek Wadowski: Zwyczajowo największy udział w wyniku EBITDA ma segment Dystrybucja, który w III kwartale br. osiągnął EBITDA na poziomie prawie 730 mln zł. Ten segment wypracował ponad 70% EBITDA Grupy. Cieszą mnie też wyniki segmentu Sprzedaż (238 mln zł) i segmentu OZE (54 mln zł).

  Jacek Sasin: Czy w obecnym i następnym roku własna produkcja i konsumpcja węgla się zbilansują? Jaki może być wolumen wydobycia w 2021?

  Marek Wadowski: Zakładamy, że wolumen wydobycia w przyszłym roku wzrośnie o kilkanaście procent, co przy prowadzonych działaniach w zakresie efektywności kosztowej powinno przełożyć się na poprawę wyników finansowych. W 2020 r. wolumen wydobycia powinien ukształtować się w przedziale 4-4,5 mln ton.
  Jeśli chodzi o bilansowanie własnej produkcji oraz konsumpcji węgla, to należy wskazać, że w naszych elektrowniach spalamy cały wolumen węgla energetycznego, który wydobywamy. Dodatkowo dokupujemy węgiel od dostawców zewnętrznych, głównie z PGG.

  bebeto: Jak będzie kształtował się CAPEX w 2021 i kolejnych latach - po zakończeniu inwestycji w nowe bloki

  Marek Wadowski: Nakłady inwestycyjne w przyszłym roku powinny być niższe w porównaniu do roku bieżącego, głównie ze względu na oddanie w tym roku do użytkowania bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Wstępnie zakładamy, że przyszłoroczny Capex będzie kształtował się w przedziale 3,5 - 4 mld zł. Naszym nadrzędnym celem jest, aby poziom nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach nie przekraczał wartości wyniku EBITDA, przy czym musimy pamiętać, że zakładamy przeznaczenie znaczących nakładów inwestycyjnych w odnawialne źródła energii.

  bebeto: Który segment ma przed sobą najlepsze perspektywy wzrostu?

  Marek Wadowski: Moim zdaniem regulowany segment Dystrybucja jest segmentem, który będzie wykazywał stabilne wyniki finansowe. Natomiast najlepsze perspektywy ma obszar Odnawialnych Źródeł Energii, który zamierzamy rozwijać.

  Ramen: Jakie moce w PV przyłączacie miesięcznie do sieci dystrybucyjnej? Czy w 2021 r. mogą być podobne wolumeny?

  Marek Wadowski: TAURON w okresie trzech kwartałów 2020 r. przyłączył do sieci energetycznej blisko 62 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 422 MW. To ponad dwukrotnie więcej niż w całym 2019 r. Od stycznia do końca września, Grupa TAURON przyłączyła także 42 odnawialne źródła energii, inne niż mikroinstalacje, z których cztery nie zostały wykonane w technologii fotowoltaicznej. W sumie łączna moc instalacji OZE przyłączonych do sieci TAURON w trzech kwartałach 2020 r. to ok. 458 MW. Z naszych obserwacji wynika, że w 2021 r. dynamika przyłączeń nie będzie niższa niż ta odnotowana w tym roku.

  Ramen: Czy można się spodziewać przejęcia kolejnych farm wiatrowych w najbliższych kwartałach?

  Marek Wadowski: Na początku chciałbym podkreślić, że pierwszym kamieniem milowym w realizacji Zielonego Zwrotu TAURONA był zakup pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW zrealizowany we wrześniu ubiegłego roku. Dzięki tej akwizycji zwiększyliśmy moc naszych aktywów wiatrowych z 200 MW do 380 MW. Od tamtego czasu aktywnie poszukujemy nowych okazji akwizycyjnych na rynku, zarówno w zakresie funkcjonujących aktywów OZE, jak i zaawansowanych projektów do budowy. Do tej pory podpisaliśmy kilka umów przedwstępnych, m. in. na zakup pięciu projektów wiatrowych oraz sześciu projektów fotowoltaicznych do budowy. Trwają analizy kolejnych projektów.

  Ramen: Kiedy finalizacja sprzedaży Tauron Ciepło? Czy uda się to dopiąć w 2020 r.?

  Marek Wadowski: Do 30 listopada 2020 r. PGNiG ma wyłączność na uczestnictwo w procesie nabycia aktywów ciepłowniczych. Finalizacja transakcji będzie zależała od tego, czy się uda ustalić warunki, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. Dlatego też trudno jednoznacznie określić wyniki negocjacji i ich termin zakończenia.

  Jacek Sasin: Czy wraz z zakończeniem największej inwestycji spółka powróci do wypłacania dywidendy?

  Marek Wadowski: Nasza polityka dywidendowa pozostaje aktualna i przewiduje w dłuższej perspektywie wypłatę dywidendy w wysokości 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Ostateczna decyzja dotycząca wypłaty dywidendy jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki po uzyskaniu rekomendacji Zarządu Spółki. Decyzja w tym zakresie będzie zależała m. in. od sytuacji płynnościowej Grupy, sytuacji rynkowej, realizacji polityki inwestycyjnej oraz kosztu i możliwości pozyskania finansowania.
  Chciałbym jednak podkreślić, że aktualnie koncentrujemy się na rozwoju w zakresie odnawialnych źródeł energii, co będzie wiązało się z dużymi nakładami inwestycyjnymi. Oznacza zatem konieczność wzięcia tego aspektu również pod uwagę.

  Ramen: Dlaczego poziom produkcji energii jest tak niski względem wcześniejszych lat?

  Marek Wadowski: W 2020 r. mamy do czynienia ze spadkiem zużycia energii elektrycznej w ujęciu ogólnokrajowym, czego główną przyczyną jest pandemia COVID-19. Za III kwartały 2020 roku spadek ten w ujęciu rocznym wyniósł 3,9%. Spadek krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną spowodował obniżenie produkcji energii elektrycznej w ujęciu rocznym w elektrowniach opalanych węglem kamiennym o 12,2%. Spadek produkcji energii elektrycznej spowodowany jest również przekontraktowaniem rynku, które stanowi jeden z głównych elementów ograniczeń produkcji w sterowalnych źródłach systemowych bilansujących Krajowy System Elektroenergetyczny.

  Jacek Sasin: Jakie wstępne plany transformacji na spółka wobec kopalń i elektrowni w Małopolsce? Dlaczego takiego rodzaju informacje są komunikowane samorządowcom, a akcjonariuszom i rynkowi nie?

  Marek Wadowski:
  Proces transformacji sektora paliwowo-energetycznego w Polsce (mają nim być również objęte podmioty z Małopolski) jest obecnie w fazie koncepcyjnej i realizowany jest na szczeblu ministerialnym. Jednym z podstawowych założeń tejże koncepcji jest przeniesienie aktywów węglowych z wszystkich koncernów energetycznych w Polsce do państwowej agencji, która m.in. odpowiedzialna będzie za restrukturyzację tych aktywów oraz zapewnienie w okresie transformacji w kierunku OZE bezpieczeństwa energetycznego Państwa. Obecnie nie są znane informacje w zakresie szczegółowych planów realizacji transformacji.

  bebeto: Na jakim etapie są rozmowy na temat taryfy na 2021 r.?

  Marek Wadowski: 6 listopada spółka TAURON Sprzedaż wysłała do URE wniosek dotyczący wysokości taryfy dla gospodarstw domowych na rok 2021. Aby taryfa weszła w życie od początku przyszłego roku, Prezes URE powinien ją zatwierdzić do 17 grudnia bieżącego roku. Wtedy powinniśmy poznać wysokość taryfy na 2021 r.

  Andrzej67: Kiedy nastąpi wydzielenie aktywów węglowych?

  Marek Wadowski: Proces transformacji sektora paliwowo-energetycznego w Polsce znajduje się w fazie koncepcyjnej. Na tym etapie realizacji prac nie jest znany termin wydzielenia aktywów węglowych.

  Jarek: Czy konsolidacja energetyki przebiega zgodnie z planem? Jaką rolę będzie pełnił Tauron?

  Marek Wadowski: Obecnie koncentrujemy się na realizacji strategii korporacyjnej Grupy TAURON i dążymy do przyspieszenia Zielonego Zwrotu TAURONA. Nie chcemy komentować doniesień medialnych dotyczących przyszłego kształtu sektora energetycznego. Proponujemy zaczekać na przedstawienie oficjalnych planów w tym zakresie, tym niemniej z dużym zainteresowaniem przyglądamy się koncepcji wydzielania bloków węglowych do osobnego podmiotu. Nie znamy jeszcze jej szczegółów zatem trudno jest ją kompleksowo ocenić. Generalnie uważamy, że takie rozwiązanie byłoby korzystne dla TAURONA. Pewne jest to, że sektor energetyczny powinien mieć zdolność do sfinansowania transformacji w kierunku OZE.

  Ramen: Jakie najważniejsze cele ma spółka na 2021 r.?

  Marek Wadowski: Nadrzędnym celem na przyszły rok będzie dalsze zapewnienie stabilności finansowej Grupy z jednoczesną poprawą efektywności operacyjnej, w szczególności w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie. Wraz z utrzymaniem w kolejnych latach solidnych wyników pozwoli nam to na dalszy rozwój w zakresie odnawialnych źródeł energii.

  Jacek Sasin: Jaka kwota pozostała do rozliczenia w projekcie 910?

  Marek Wadowski: Do zafakturowania pozostały nakłady o wartości około 350 mln zł netto.

  Analityk: Czy pozytywnie ocenia Pan rezultaty spółki za 3 kwartał i za cały 2019 r. w kontekście wszystkich wydarzeń związanych z pandemią?

  Marek Wadowski: Wyniki osiągnięte w dziewięciu miesiącach 2020 r. przez Grupę TAURON oceniam pozytywnie. Pozycja płynnościowa pozostaje także stabilna. W ciągu trzech kwartałów 2020 r. wypracowaliśmy EBITDA na poziomie 3,4 mld zł (wzrost o 8% rok do roku), przychody zwiększyły się o 6% do wysokości prawie 15 mld zł. Na koniec września 2020 r. wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 2,53. Szacujemy, że nasze wyniki finansowe zostały obniżone na skutek trwającej pandemii Covid-19 o ponad 170 mln zł. Po drugim kwartale, ze względu na pandemię, obawialiśmy się o wiele gorszych rezultatów.

  Analityk: Czy spółka realizowała jakieś działania wspierające polski rząd w walce z pandemią? Jeśli tak to jakie i jakie koszty z tym się wiązały?

  Marek Wadowski: Prowadzimy aktywne działania. TAURON oddał do dyspozycji służb medycznych szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 w Krynicy-Zdroju. Zmodernizowany i zaopatrzony w sprzęt medyczny szpital, będzie służył mieszkańcom południowej Małopolski. To pierwsza placówka medyczna na południu kraju powstała w ramach strategii rządu zakładającej budowę szpitali tymczasowych w każdym województwie.

  Irek: Czy Pana zdaniem branża energetyczna ma w ogóle jeszcze potencjał rozwoju?

  Marek Wadowski: Moim zdaniem tak. Potencjał ten wynika z prognoz wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce w obszarze gospodarstw domowych (obecnie w Polsce zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na jednego mieszkania jest na bardzo niskim poziomie). Poza tym o wysokim potencjale rozwojowym branży energetycznej świadczą również prognozy elektryfikacji transportu i innych branż, które będą elementami programów prowadzących kraje Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Żeby ten potencjał mógł być wykorzystany, niezbędna jest transformacja sektora w kierunku dekarbonizacji.

  Arnold: Czy istnieje możliwość, aby spółka zabezpieczyła się w jakiś sposób (np. na rynku futures) przed wzrostem cen CO2? Czy Tauron praktykuje takie działania?

  Marek Wadowski:
  Koszty CO2 mają coraz większe znaczenie w strukturze łącznych kosztów segmentu Wytwarzanie. Nasza polityka przewiduje zabezpieczenie kosztów CO2 na rynku terminowym, które następuje równolegle z kontraktacją sprzedaży energii na rynku. Dzięki temu zabezpieczamy wysokość marży na sprzedaży energii elektrycznej. Należy jednak wskazać, że w przypadku systematycznego wzrostu cen uprawnień do emisji, ograniczenie wzrostu kosztów w ramach Grupy TAURON będzie jedynie czasowe, co oznacza że w dłuższym terminie nieunikniony jest wzrost kosztów z tego tytułu. Dlatego też podjęliśmy decyzję o rozwoju obszaru odnawialnych źródeł energii.

  bebeto: Jakie są możliwości pozyskania dodatkowego długu przez Tauron na projekty OZE?

  Marek Wadowski: Zgodnie z umowami z instytucjami finansowymi, mamy możliwość finansowania projektów OZE nie obciążając wskaźnika dług netto/EBITDA. Ponadto instytucje finansowe chętnie angażują się w kredytowanie projektów OZE. Na tę chwilę nie widzę trudności w pozyskiwaniu środków na ten cel.

  Marek Wadowski: Bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Zapraszamy na czat, który odbędzie się po publikacji wyników finansowych za 2020 r.
 • Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 20 sierpnia (czwartek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

  Moderator: Dzień dobry. Witam na czacie Grupy Tauron. Zapraszam do zadawania pytań.

  Longterm: Z czego wynika strata netto w I półroczu? Czy w II półroczu spółka to odrobi i cały rok będzie na plusie?

  Marek Wadowski: Strata netto osiągnięta w I półroczu 2020 r. wynika przede wszystkim z reklasyfikacji – zgodnie z MSSF 5 – aktywów netto TAURON Ciepło sp. z o.o. jako grupy aktywów przeznaczonych do zbycia. Ponieważ wartość godziwa tych aktywów okazała się niższa niż wartość bilansowa, ujęto odpis aktualizujący w wysokości 806 mln zł. Dodatkowo, w I półroczu na poziom wyniku netto negatywnie wpłynęły odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych w łącznej wysokości 240 mln zł. Odnosząc się do oczekiwanych wyników II półrocza w tej chwili nie jesteśmy w stanie ocenić, czy w tym okresie wystąpią przesłanki, które wskazywałyby na konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów.

  Aleksander Fedra: Jak z perspektywy drugiego już kwartału oceniacie wpływ wydzielenia segmentu OZE?

  Marek Wadowski: Zgodnie z naszą strategią aktualnie koncentrujemy się na transformacji Grupy TAURON w kierunku odnawialnych źródeł energii. We wrześniu 2019 r. dokonaliśmy zakupu 5 farm wiatrowych o mocy 180 MW, co istotnie zwiększyło poziom mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych. Mając na uwadze znaczącą kontrybucję tych aktywów do wyniku EBITDA oraz nasze plany rozwoju źródeł odnawialnych podjęliśmy decyzję o wydzieleniu zielonych aktywów do odrębnego segmentu. Ten sposób prezentacji zwiększa transparentność w zakresie źródeł generowanych wyników finansowych. Warto zwrócić uwagę, że EBITDA segmentu OZE w I półroczu była znacznie wyższa niż segmentu Wytwarzanie, co stanowi dodatkowy argument przemawiający za prezentowaniem naszym interesariuszom wyników odrębnego segmentu skupiającego wyłącznie źródła odnawialne.

  Aleksander Fedra: Czy spółka przedstawi jakieś nowe plany dotyczące wydatków inwestycyjnych? Wszystkie kluczowe projekty kończą się w 2020 lub 2021. Jak spadnie CAPEX w 2022?

  Marek Wadowski: Uruchomiliśmy kompleksowy przegląd projektów inwestycyjnych w Grupie TAURON. Naszym celem jest kierowanie w kolejnych latach jak największego strumienia
  środków finansowych na rozwój segmentu OZE. Wysokość nakładów inwestycyjnych będzie zależała od warunków rynkowych, w tym w szczególności od możliwości akwizycyjnych oraz wzrostu organicznego. Będziemy podejmowali tylko takie przedsięwzięcia, które będą gwarantowały odpowiednie zwroty z inwestycji, a ich realizacja będzie bezpieczna z punktu widzenia stabilności finansowej Grupy. Oceniamy, że CAPEX Grupy w 2021 i 2022 będzie niższy od zrealizowanego w roku 2019, przy czym ze względu na trwający przegląd projektów nie możemy w tej chwili podać precyzyjnych wartości.

  Aleksander Fedra: Czy po sprzedaniu ciepła następne będą kopalnie?

  Marek Wadowski: Zgodnie ze strategią, opublikowaną w maju 2019 roku, trwają prace analityczne nad dostosowaniem aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania Grupy TAURON na paliwo. Do tej pory nie zapadły w tym zakresie wiążące decyzje.

  Marcin: Czy potencjalna konsolidacja sektora energetycznego byłaby Pana zdaniem korzystna dla spółki i dla branży?

  Marek Wadowski: Obecnie koncentrujemy się na realizacji strategii korporacyjnej Grupy TAURON i dążymy do przyspieszenia Zielonego Zwrotu TAURONA. Nie chcemy komentować doniesień medialnych dotyczących przyszłego kształtu sektora energetycznego. Proponujemy zaczekać na przedstawienie oficjalnych planów w tym zakresie. Pewne jest to, że sektor energetyczny powinien mieć zdolność do sfinansowania transformacji w kierunku OZE oraz gwarantować bezpieczeństwo dostaw energii do klientów.

  Aleksander Fedra: Ile osób zwolniliście przez pandemię?

  Marek Wadowski: Grupa TAURON podejmuje szereg działań zapobiegawczych mających na celu ochronę przed negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Dobieramy narzędzia, dzięki którym do tej pory uniknęliśmy redukcji zatrudnienia na skutek pandemii. W segmencie Wydobycie ograniczyliśmy czas pracy oraz obniżyliśmy wynagrodzenia o 20% w okresie trzech miesięcy (maj-lipiec 2020 r.). Z kolei w segmencie Wytwarzanie, w tym samym okresie, ograniczyliśmy czas pracy i wynagrodzenia o 10%. Działania te pozwoliły uzyskać wsparcie rzędu 50 mln zł w ramach tarczy antykryzysowej.

  Jacek Sasin: Czy część parowa ECSW jest już w rozruchu gorącym?

  Marek Wadowski: Tak, od pewnego czasu część parowa ECSW jest już w rozruchu gorącym.

  Aleksander Fedra: Były w tym roku jakieś wyłączenia bloków z powodu wysokich temperatur?

  Marek Wadowski: W tym roku nie było problemów z pracą elektrowni zawodowych z powodu wysokich temperatur. Warto zwrócić uwagę, że tegoroczne lato było chłodniejsze, a dzięki dużemu natężeniu opadów nie zmaterializowało się ryzyko suszy. Zarówno temperatury, jak poziomy rzek pozwoliły na ciągłą pracę jednostek wytwórczych.

  Jacek Sasin: Jaki budżet przewidywany jest w całym roku na modernizacje BAT?

  Marek Wadowski: Szacujemy, że w tym roku przeznaczymy na modernizacje BAT ok 240 mln zł.

  Jacek Sasin: Z jakich powodów zrobiono odpis na aktywo podatkowe segmentu Wydobycia?

  Marek Wadowski: Ujęcie odpisu wynika z faktu, iż ze względu na zakładane nieuwzględnianie spółki Tauron Wydobycie w składzie przyszłej Podatkowej Grupy Kapitałowej rozliczenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest obarczone niepewnością.

  janek: Był okres, kiedy Grupa Tauron wykazywała roczny zysk netto na poziomie istotnie powyżej 1 mld zł. Czy jest jakaś szansa na powrót do takich zysków? Co musiałoby się stać, aby to nastąpiło?

  Marek Wadowski: Gdyby nie uwzględniać odpisów aktualizujących wartość aktywów to wynik netto w I półroczu 2020 r. byłby na poziomie ponad 680 mln zł. To oznacza, iż Grupa cały czas ma potencjał do generowania wyniku netto na poziomie rocznym ponad 1 mld zł.

  RvP: Dlaczego w segmencie OZE Grupa wykazała niższe zyski r/r w 2Q, skoro przychody ze sprzedaży wzrosły aż o 50% r/r? Jak wyglądają perspektywy na kolejne kwartały?

  Marek Wadowski: Powodami wykazania niższego r/r wyniku na poziomie EBITDA w II kw. 2020 r. są:
  1) utworzenie rezerwy na podatek od nieruchomości za 2018 r. (17 mln zł),
  2) wzrost kosztów stałych związanych z eksploatacją nabytych we wrześniu 2019 r. farm wiatrowych (13 mln zł).
  W skali całego 2020 r. przewidujemy wzrost EBITDA w tym segmencie o ponad 10% (po oczyszczeniu wyniku roku 2019 o zdarzenie jednorazowe związane z okazyjnym nabyciem farm wiatrowych w kwocie 120 mln zł).

  Lewy: Jak wygląda zużycie energii w lipcu i sierpniu? Czy wpływ pandemii jest nadal odczuwalny?

  Marek Wadowski: Według danych PSE S.A. zużycie energii elektrycznej w lipcu zmniejszyło się o 2,9% r/r. Szacujemy, że w sierpniu odnotujemy kolejny spadek na poziomie do 4%. Wpływ pandemii jest coraz mniej odczuwalny, co widać po wzroście mocy szczytowej w systemie elektroenergetycznym i powolnej odbudowie zużycia energii w poszczególnych segmentach odbiorców. Szacujemy, że spadek zapotrzebowania za cały rok nie przekroczy 5% względem 2019 roku. Głównym czynnikiem decydującym o ostatecznym wyniku będzie zakres obostrzeń wprowadzonych w związku z drugą falą rozwoju pandemii COVID-19.

  Ewa_79: Czy Pana zdaniem koszty uprawnień do emisji CO2 będą dalej rosły i zobaczymy nowe rekordy istotnie powyżej 30 EUR/t?

  Marek Wadowski: Moim zdaniem ceny uprawnień do emisji CO2 mogą wzrosnąć powyżej wspomnianego poziomu 30 EUR/Mg. Za takim scenariuszem przemawiają zarówno czynniki fundamentalne, jak i analiza techniczna. W pierwszym przypadku, główne znaczenie ma redukcja nadwyżki uprawnień przez mechanizm MSR, który skutecznie niweluje spadkowy wpływ pandemii COVID-19. Jednocześnie pojawiają się kolejne propozycje zaostrzonej polityki klimatycznej, które dotyczą przyspieszenia tempa dekarbonizacji sektora energetycznego. Odnotowany 13 lipca br. nowy szczyt cenowy na poziomie 30,8 EUR/Mg oznacza kontynuacje trendu wzrostowego, który w okresie najbliższych dwóch lat może istotnie przekroczyć dotychczasowe rekordy.

  Paweł: Z czego wynikało rozwiązanie rezerwy na ekwiwalent EE w kwocie 425 mln zł?

  Marek Wadowski: Rozwiązanie rezerwy na ekwiwalent za taryfę pracowniczą było możliwe dzięki porozumieniom ze stroną społeczną. W segmencie Dystrybucja była to kwota 425 mln zł, w całej Grupie Tauron wyniosła ona łącznie 533 mln zł.

  Jacek Sasin: Jakie są plany wobec bloków węglowych, które nie mają kontraktów na rynku mocy?

  Marek Wadowski: Należy zwrócić uwagę, że większość jednostek wytwórczych Grupy TAURON zawarła wieloletnie kontrakty mocowe na okres od 5 do 15 lat. Jednostki, które nie zostały zakontraktowane w rynku mocy, pełnią rolę wewnętrznej rezerwy mającej na celu minimalizację kar za niewykonanie obowiązków mocowych. W związku z tym przyszłość tych bloków należy rozpatrywać jako nieodłączny element zawartych kontraktów mocowych. Obecnie, w perspektywie do końca 2025 roku, nie bierzemy pod uwagę likwidacji tych aktywów.

  marek_xyz: Kiedy nastąpi uruchomienie bloku w Jaworznie?

  Marek Wadowski: Aktualny termin przekazania do eksploatacji bloku to do 15 listopada 2020 r. W tym czasie blok będzie bardzo często synchronizowany z siecią w celu wyskalowania automatycznych układów regulacji jak i sprawdzenia urządzeń bloku energetycznego. Należy podkreślić, że po styczniowej awarii jednego z elementów kotła, wczoraj nastapiła ponowna synchronizacja z krajową siecią energetyczną i obecnie blok pracuje z mocą minimum technicznego (364 MW).

  Lewan: Jak wyglądał 2Q w Grupie Tauron, w środku pandemii i lockdown’u?

  Marek Wadowski: Podsumowanie kluczowych danych znajduje się na slajdach 4-5 załączonej prezentacji wynikowej, w której znaleźć można szczegółową informację dotyczącą wyników poszczególnych linii biznesowych Grupy Tauron.

  Dagmara: Kiedy i w jakiej wysokości Grupa rozliczy przychody z tytułu akcji rynku mocy?

  Marek Wadowski: Pierwsze płatności z rynku mocy powinny pojawić się już od przyszłego roku, a ich łączna wartość, zgodnie z zawartymi kontraktami, osiągnie poziom prawie 680 mln zł. Dzięki zawartym umowom wieloletnim, przychody w podobnej wysokości w skali roku będą uzyskiwane do 2025 r., co przyczyni się do poprawy wyników segmentu Wytwarzanie.

  Moderator: Dziękuję za tradycyjnie liczny udział w czacie i interesujące pytania. Zapraszam do bieżącego kontaktu z zespołem relacji inwestorskich i do udziału w kolejnym czacie podsumowującym wyniki III kw. 2020 r.
 • Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 14 maja (czwartek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

  Marek Wadowski: Dzień dobry, witam na czacie przy okazji publikacji wyników finansowych Grupy TAURON za pierwszy kwartał 2020 r. Zapraszam do zadawania pytań.

  Filippo: W ostatnich dniach dużo się mówi o rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród górników. Jak wygląda sytuacja w kopalniach należących do Grupy?

  Marek Wadowski: Działania związane z ochroną pracowników przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa prowadzimy w TAURON Wydobycie od początku marca. Są one na tyle skuteczne, że dotychczas tylko jeden pracownik został zarażony, a dziewięciu z powodu kontaktu z nim podlegało kwarantannie. Pracownik ten wyzdrowiał. W chwili obecnej brak jest ognisk pandemii w kopalniach Grupy.

  Longterm: Dlaczego został wyodrębniony segment OZE

  Marek Wadowski: W związku z tym, że odnawialne źródła energii mają coraz większe znaczenie dla finansów Grupy, postanowiliśmy wydzielić w naszych sprawozdaniach segment OZE. W pierwszym kwartale 2020 r. wyprodukowaliśmy o 48 proc. więcej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Tak duży wzrost wynikał z nabycia we wrześniu 2019 r. pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW oraz korzystnych warunków wietrznych. Wzrost produkcji energii z OZE spowodował wzrost EBITDA tego segmentu o 68 proc., tj. o 49 mln zł.

  9#: Jakie są plany rozwoju OZE przez Tauron? O ile mogą się zwiększyć moce wytwórcze z tego źródła w najbliższych latach?

  Marek Wadowski: Zgodnie z naszymi kierunkami strategicznymi aktualnie koncentrujemy się na rozwoju OZE. W ubiegłym roku zakupiliśmy farmy wiatrowe o mocy 180 MW, inwestujemy także w technologię fotowoltaiczną. Zakładamy, że zwiększymy udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy TAURON do blisko 30 proc. w 2025 r. i ponad 65 proc. w 2030 r.

  Stefan: Na jakim etapie jest sprzedaż spółki Tauron Ciepło? Kiedy można spodziewać się finalizacji tego procesu.

  Marek Wadowski: Aktualnie trwa proces rynkowej weryfikacji możliwości zbycia spółki TAURON Ciepło. Zainteresowani inwestorzy prowadzą badania due diligence tej spółki. Zakładamy, że w najbliższym czasie otrzymamy oferty wiążące i rozpoczniemy proces negocjacji z wybranym inwestorem. O istotnych etapach tego procesu będziemy informowali na bieżąco.

  Stefan: Jak duży CAPEX będzie w roku 2020?

  Marek Wadowski: Poziom nakładów inwestycyjnych będzie na bieżąco dostosowywany do przewidywanej sytuacji finansowej Grupy, a zwłaszcza w odniesieniu do prognozowanego kształtowania się wskaźnika dług netto/EBITDA, który stanowi kowenant w części naszych umów dotyczących finansowania. Naszym priorytetem jest utrzymanie wysokości tego wskaźnika na poziomie niższym niż 3,5x.

  Stefan: Jeśli blok 910 nie dostarcza energii, ale jest ona kupowana z rynku spot na pokrycie kontraktu, to jaki jest wpływ finansowy tych operacji na wynik EBITDA w pierwszym kwartale?

  Marek Wadowski: Spodziewamy się, że w skali 2020 roku dzięki realizowanym odkupom wpływ przesunięcia oddania bloku do eksploatacji będzie neutralny.

  Stefan: O ile mniej węgla będzie wydobyte w związku z ograniczeniem czasu pracy w kopalniach grupy?

  Marek Wadowski: Szacujemy, że w związku z wprowadzeniem 4-dniowego czasu pracy w okresie maj-lipiec wydobędziemy o ok. 300 tys. ton węgla mniej.

  Marek: Czy będziecie walczyć o odszkodowania za opóźnienie Jaworzna? Jakich kwot można się spodziewać?

  Marek Wadowski: Obecnie naszym priorytetem jest zakończenie projektu budowy bloku 910 MW w Jaworznie i koncentrujemy się na oddaniu bloku do eksploatacji. Ostateczne rozliczenie nastąpi w terminie późniejszym. Mamy nadzieję, że osiągniemy z generalnym wykonawcą porozumienie również w tej sprawie. Oczywiście możemy wykorzystać narzędzie kontraktowe w postaci kar umownych jeśli tylko uznamy, że jest to konieczne.

  Mateusz: Co z Segmentem Wydobycie czy jest potencjalny kupiec na te aktywa?

  Marek Wadowski: Przypomnę, że w przypadku ZG Janina po badaniu due diligence zainteresowani inwestorzy nie złożyli ofert. W związku z tym prowadzimy prace analityczne, których efektem powinna być realizacja kierunku strategicznego mającego na celu uelastycznienie portfela aktywów Grupy poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania Grupy na paliwo. Rozpatrujemy różne warianty w tym obszarze. Jeżeli zostaną podjęte istotne decyzje w tym zakresie, wówczas poinformujemy rynek.

  gżegżółka00: Który segment w miał największe wzrosty w I kw?

  Marek Wadowski: Wyniki pierwszego kwartału były zgodne z naszymi oczekiwaniami i prognozami rynkowymi. Jeśli analizujemy tendencję wzrostową, to najszybciej rozwija się segment OZE, który odnotował 68 proc. wzrost wyniku EBITDA, co jest dla nas satysfakcjonującym osiągnięciem. W ujęciu wartościowym największą EBITDA generuje Segment Dystrybucja (684 mln zł), a następnie Segment Sprzedaż (182 mln zł).

  ProEko: Jak Pana zdaniem będą kształtowały się ceny uprawnień do emisji CO2 w najbliższych miesiącach i jakie czynniki będą głównie wpływać na ich cenę?
  Marek Wadowski: Nasze analizy przewidują wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w najbliższych miesiącach br. Głównym czynnikiem, który decyduje o takim rozwoju sytuacji rynkowej jest kontynuacją intensywnych prac nad zaostrzeniem celów klimatycznych w ramach Green Deal. W szczególności istotne są zapowiadane zmiany kluczowych elementów systemu ETS, w tym utrzymanie zwiększonego poziomu MSR i zwiększenia wskaźnika LFR. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost cen jest stopniowe odmrażanie ograniczeń związanych z zatrzymaniem pandemii COVID-19.

  Forfiter: Jak będą się kształtować ceny energii w 2020?

  Marek Wadowski: Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2020 roku będą w głównej mierze uzależnione od poziomu spadku zużycia energii elektrycznej i zmian notowań uprawnień do emisji CO2. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z istotnym zmniejszeniem zużycia energii w związku z COVID-19, które w kwietniu osiągnęło poziom 9,8 proc. r/r. Pierwsze tygodnie maja wskazują na mniejsze spadki zużycia energii i taki trend powinien zostać utrzymany do końca roku w związku z odmrażaniem ograniczeń gospodarczych. Ceny uprawnień do emisji CO2 powinny powoli rosnąć, w związku z czym należy zakładać utrzymanie obecnego poziomu cenowego w drugim i trzecim kwartale tego roku oraz umiarkowane wzrosty cen energii elektrycznej w ostatnim kwartale tego roku.

  Radek: Jak obecna sytuacja może płynąć na rozwój OZE w Polsce?

  Marek Wadowski: Moim zdaniem, pandemia COVID-19 będzie miała pozytywny wpływ na rozwój OZE – przynajmniej w horyzoncie długoterminowym. W najbliższej perspektywie możliwe jest natomiast występowanie problemów z realizacją nowych projektów (problemy z dostępnością urządzeń i podzespołów) i dlatego przewiduję wydłużenie okresu oddania do eksploatacji instalacji zakontraktowanych w ramach aukcji OZE. Długoterminowo, należy zakładać dalszy wzrost wykorzystania OZE – głównie elektrowni słonecznych i instalacji prosumenckich.

  Olek Nowakowski: Czy może Pan wytłumaczyć, czym jest clean dark spread i jaki ma wpływ na wyniki Tauronu?

  Marek Wadowski: Clean dark spread (CDS) jest to różnica pomiędzy ceną energii elektrycznej a jednostkowymi kosztami paliwa i uprawnień do emisji CO2. Miernik ten jest stosowany dla jednostek wytwórczych wykorzystujących paliwo węglowe. Im wyższy CDS, tym większa opłacalność produkcji energii elektrycznej. W pierwszym kwartale 2020 r. CDS dla jednostek węglowych TAURONA znacznie spadł r/r, w niektórych przypadkach osiągał nawet wartości ujemne (co czyni produkcję w takim przypadku nieuzasadnioną). Efektem takiego stanu rzeczy jest obniżanie się EBITDA w Segmencie Wytwarzanie. Widać to na slajdzie 15 załączonej prezentacji w kolumnie "Marża na EE".

  Misiek: Jak Pana zdaniem będzie kształtował się import energii elektrycznej do Polski w najbliższych kwartałach?

  Marek Wadowski: Zakładamy utrzymanie wysokiego salda importowego do końca tego roku. W rezultacie bilans roczny powinien ukształtować się w przedziale 10-12 TWh.

  Łukasz I.: Pomimo, że węgla w Polsce jest za dużo i nie mieści się już na zwałach, to ceny surowca wciąż rosną, a na pewno nie spadają. Z czego to wynika w Pana ocenie i jakie są perspektywy na kolejne kwartały?

  Marek Wadowski: Rosnące ceny węgla wynikają ze struktury rynku i specyfiki kontraktów na dostawy paliwa. Głównym dostawcą węgla kamiennego do energetyki jest Polska Grupa Górnicza, a dostawy są realizowane na podstawie umów długoterminowych, które z opóźnieniem reagują na sytuację bilansową i ceny surowca na rynkach światowych – głównie ARA. Kontrakty na ten rok były zawierane w okresie 2018/2019, kiedy mieliśmy do czynienia z niedoborem surowca na rynku krajowym i zdecydowanie wyższymi cenami węgla w portach ARA.

  Buła>: Kiedy nastąpi uruchomienie bloku w Jaworznie?

  Marek Wadowski: Zgodnie z porozumieniem podpisanym z generalnym wykonawcą oddanie bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 15 listopada 2020 r. Termin ten uwzględnia dodatkowy czas niezbędny do usunięcia skutków awarii, do której doszło w lutym.

  Szpajdi: Jak ocenia Pan funkcjonowanie rynku mocy w Polsce? W jakim stopniu Tauron z niego korzysta?

  Marek Wadowski:
  W dwóch minionych latach odbyły się aukcje główne na lata 2021-2024 i aukcja dodatkowa na rok 2021. Wszystkie aukcje zakończyły się wynikami, które spełniły oczekiwania Grupy TAURON. Łączne przychody w ramach zawartych kontraktów mocowych realnie osiągną poziom 5,5 mld zł, w tym TAURON Wytwarzanie 2,5 mld zł, NJGT 2,7 mld zł i TAURON Ciepło 0,2 mld zł.

  Forfiter: Czy ewentualny spadek cen węgla będzie miał pozytywny wpływ na wyniki grupy?

  Marek Wadowski: Wpływ spadku cen węgla na wyniki Grupy zależy przede wszystkim od wielkości produkcji energii elektrycznej w naszych jednostkach wytwórczych. Jeśli pomimo spadku cen węgla nie będziemy w stanie kontraktować produkcji energii elektrycznej powyżej kosztów wytworzenia, spadek cen węgla nie będzie miał dla nas większego znaczenia. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli rosnąca generacja z OZE oraz import spowodują spadek cen energii elektrycznej na rynku. W chwili obecnej mamy do czynienia z takim zjawiskiem, spotęgowanym niższym zużyciem energii elektrycznej.

  Adam:
  Jak dużego spadku zużycia energii spodziewacie się w 2020 r? Jak to wpłynie na wyniki spółki?

  Marek Wadowski: Spadek zużycia energii za pierwszy kwartał tego roku osiągnął poziom 2,1 proc. r/r. W zależności od scenariusza rozwoju pandemii COVID-19, szacujemy że do końca roku zapotrzebowanie może spać nawet o 6 proc. względem poprzedniego roku. Odbije się to przede wszystkim na wolumenie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, ale trudno jednoznacznie szacować wpływ tej sytuacji na poszczególne obszary biznesowe. W tym aspekcie kluczową rolę odegra skuteczność tarcz antykryzysowych i przebieg ustalania taryf dla energii elektrycznej.

  Marek Wadowski: Dziękuję za liczny udział w czacie i interesujące pytania. Zapraszam do bieżącego kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich.
 • Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 2 kwietnia (czwartek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

  Moderator: Dzień dobry, witam na czacie przy okazji publikacji wyników finansowych Grupy TAURON za 2019 r. Zapraszam do zadawania pytań.

  covid19: Jaki będzie wpływ Jaworzna a tegoroczne wyniki?


  Marek Wadowski: Z przesunięciem terminu przekazania bloku do eksploatacji wiąże się konieczność zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej zakontraktowanej do sprzedaży przez blok w Jaworznie na ten rok. W tym celu realizujemy odkupy energii z rynku hurtowego, co powoduje, że możliwe jest odzyskanie marży utraconej na skutek postoju bloku. Szacujemy, że w I kwartale tego roku, dzięki tym działaniom, efekt postoju bloku był neutralny dla wyników Grupy. Trudno jednak w tej chwili oceniać jaki będzie ten efekt w kolejnych miesiącach, ponieważ sytuacja na rynku energii jest bardzo dynamiczna. Przy założeniu pracy bloku od sierpnia br. szacujemy, że ten projekt przyniesie 150-200 mln zł dodatkowej EBITDA.

  Stefan: Jak duża w skali roku będzie produkcja ciepła z bloku B10 w Łagiszy?

  Marek Wadowski: Szacujemy, że w tym roku blok ten wyprodukuje ok. 1 300 000 GJ ciepła. Oczywiście produkcja ciepła jest uzależniona od zapotrzebowania, na które podstawowy wpływ mają warunki pogodowe.

  Stefan: Czy odpisy w segmencie Wydobycia dotyczyły trzech największych inwestycji obecnie prowadzonych w Wydobyciu?

  Marek Wadowski: Przeprowadzając testy na utratę wartości majątku bierzemy pod uwagę CGU (cash generating unit), czyli jednostki generujące gotówkę. segment Wydobycie jest taką jednostką, w związku z tym badamy wartość całego majątku tego segmentu i jego zdolność do generowania gotówki. Główną przyczyną odpisów w segmencie Wydobycie w 2019 r. było zwiększenie średnioważonego kosztu kapitału (WACC).

  termlong: Który segment w skali całego roku wypadł najlepiej?

  Marek Wadowski: Grupa TAURON w 2019 r. wypracowała solidne wyniki finansowe. Nasze trzy segmenty osiągnęły EBITDA na poziomie ponad 4 mld zł. Ponad 70 proc. EBITDA pochodzi z regulowanego biznesu. Najlepsze wyniki generuje Dystrybucja tj. ponad 2,6 mld zł EBITDA, Wywarzanie - prawie 1 mld zł, a Sprzedaż 400 mln zł. Jedynie segment Wydobycie zakończył rok 2019 z ujemną EBITDA na poziomie 0,5 mld zł.

  roger: Czy od zera będziecie realizować farmy wiatrowe, czy w grę wchodzi tylko zakup istniejących?

  Marek Wadowski: Strategia Zielonego Zwrotu TAURONA zakłada zarówno zakup istniejących farm wiatrowych, jak i budowę nowych.

  Stefan: Jakie wydatki spółka będzie ponosić w związku z dostosowaniem bloków energetycznych i ciepłowniczych do BAT?

  Marek Wadowski: Łączne nakłady na dostosowywanie aktywów wytwórczych Grupy TAURON do konkluzji BAT wyniosą około 500 mln zł. Równolegle do trwających prac związanych z dostosowaniem instalacji do konkluzji BAT Grupa TAURON uzyskuje odstępstwa w pozwoleniach zintegrowanych, co umożliwiło nam zmniejszenie skali wydatków inwestycyjnych na ten cel.

  Marek76: Jak wygląda sytuacja z uruchomieniem bloku w Jaworznie?

  Marek Wadowski: Obecnie trwają prace mające na celu przygotowanie bloku do przekazania do komercyjnej eksploatacji. Pozostałymi kluczowymi kamieniami milowymi do realizacji tego celu jest zakończenie naprawy kotła, synchronizacja z krajową siecią elektroenergetyczną oraz ponowne wykonanie ruchu próbnego bloku. W połowie lutego, podczas ostatniej fazy testów, nastąpiło zatrzymanie pracy bloku na skutek uszkodzenia jednego z elementów kotła. Od tego momentu trwają prace mające na celu dokonanie zmian, które pozwolą na uniknięcie podobnych problemów z elementami kotła w przyszłości. Równolegle, generalny wykonawca realizuje program naprawczy w zakresie palników pyłowych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez generalnego wykonawcę bloku (konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa) - będącego projektantem kotła oraz podmiotem odpowiedzialnym m.in. za uruchomienie kotła - oddanie bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 31 lipca 2020 r.

  Misio Jogi: Czy TAURON planuje wspieranie pomysłów np. ratowanie szpitali, zakupy medyczne, niezwiązane z jego podstawową działalnością?

  Marek Wadowski: Grupa TAURON koncentruje się na działalności biznesowej, a działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) realizujemy w ramach Fundacji TAURON. Fundacja przeznaczyła w ostatnim czasie 1,5 mln zł na walkę z pandemią koronawirusa.

  Inka: Jak oceniacie realizację zielonego zwrotu?

  Marek Wadowski: Grupa TAURON podjęła działania w zakresie zmiany miksu energetycznego. W 2019 r. kupiliśmy pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. Dzięki tej akwizycji niemal podwoiliśmy moce wiatrowe funkcjonujące w ramach Grupy TAURON. Szacujemy, że nabyte aktywa zwiększą łączną EBITDA Grupy TAURON o ponad 100 milionów złotych rocznie. Od września do końca grudnia 2019 roku aktywa te przyniosły nam 58 milionów złotych dodatkowej EBITDA. W grudniu ubiegłego roku kupiliśmy projekt farmy fotowoltaicznej o mocy sześciu megawatów. Rozwijamy również nasze własne projekty fotowoltaiczne, między innymi w Jaworznie, Mysłowicach i Stalowej Woli. Więcej szczegółów o Zielonym Zwrocie TAURONA zostało zaprezentowanych na slajdach 6 i 7 prezentacji wyników finansowych.

  Szpajdi: Czy Tauron planuje dalszy rozwój OZE?

  Marek Wadowski: Proszę zwrócić uwagę na odpowiedź na poprzednie pytanie. Uzupełniając, planujemy zwiększyć udział zero i niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii do 66% w 2030 r.

  Kondziu: Z czego wynika strata dotycząca segmentu Wydobycie?

  Marek Wadowski: Strata w tym segmencie jest pochodną niskiego wolumenu produkcji w 2019 r., który wyniósł 3,8 mln ton. Osiągnięty poziom produkcji wynikał z trudnych warunków górniczo-geologicznych oraz licznych przezbrojeń ścian. Należy podkreślić, że spółki wydobywcze charakteryzują się wysokim udziałem kosztów stałych w kosztach ogółem, co w konsekwencji skutkuje wysoką wrażliwością wyników finansowych na wolumen produkcji/sprzedaży węgla. Od początku tego roku poziom wydobycia dobowego istotnie wzrósł. Niemniej jednak, z uwagi na ograniczenia w zakresie produkcji energii elektrycznej ze źródeł opartych na węglu kamiennym, dużym wyzwaniem tego segmentu w 2020 r. będzie spadek zapotrzebowania na to paliwo.

  Analityk: Jaką część kosztów grupy stanowiły w 2019 roku koszty emisji CO2?

  Marek Wadowski: Wydatki związane z zakupem uprawnień do emisji CO2 stanowiły ok. 4 proc. łącznych kosztów działalności Grupy TAURON w 2019 roku, przy czym udział w kosztach zmiennych wytwarzania energii elektrycznej nie przekroczył 30 proc.

  panda: Jak mocno na waszą działalność wpływa to co się dzieje teraz w kraju?

  Marek Wadowski: Rozwój wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa jest bezprecedensowy i trudny do przewidzenia na obecnym etapie, ponieważ dynamika rozwoju COVID-19 jest zróżnicowana w poszczególnych częściach świata. Niewątpliwie zjawisko to wpłynie na spowolnienie koniunktury gospodarczej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
  co może się negatywnie przełożyć na wyniki przedsiębiorstw energetycznych. Jednocześnie, duże znaczenie będą miały programy antykryzysowe, które w naszej ocenie powinny zminimalizować negatywny wpływ epidemii na przemysł i sektor energetyczny. W tym samym czasie obserwujemy istotne zawirowania na rynkach finansowych i przeceny produktów energetycznych – głównie ropy i uprawnień do emisji CO2. Te dwa elementy będą decydowały o spadku kosztów wytwarzania energii elektrycznej i w efekcie kosztów funkcjonowania Grupy TAURON.

  Czarek: Notowania praw do emisji CO2 od początku roku spadły o około ⅓. Czy przełoży się to w sposób znaczący na wynik spółki za pierwszy kwartał tego roku?

  Marek Wadowski: W naszej ocenie spadki cen uprawnień do emisji CO2 nie będą miały wpływu na wyniki uzyskane w pierwszym kwartale tego roku. Zgodnie ze strategią zarządzania ryzykiem niezbędne uprawnienia zostały zakupione w zeszłym roku wraz z zabezpieczaniem sprzedaży energii elektrycznej w ramach kontraktów terminowych. Niskie notowania CO2 i spadające ceny energii elektrycznej na rynku spot będą mogły nieznacznie przyczynić się do poprawy wyniku w segmencie Wytwarzania konwencjonalnego i pogorszenia wyniku w segmencie OZE.

  Mr: Jak sytuacja związana z koronawirusem wpłynie na wyniki TAURONA za pierwszy kwartał 2020 roku?

  Marek Wadowski: Biorąc pod uwagę fakt, że pierwsze zarażenia pojawiły się na początku marca, nie powinniśmy odczuć wpływu epidemii COVID-19 na wyniki Grupy TAURON za pierwszy kwartał 2020 roku. Wprawdzie odnotowaliśmy spadki zużycia energii w drugiej połowie marca, ale na tę chwilę trudno oddzielić je od trendu sezonowego i jednoznacznie określić ich wpływ na wyniki uzyskiwane w poszczególnych segmentach.

  Pola: Jakie jest zadłużenie spółki?

  Marek Wadowski: Zadłużeniu i finansowaniu poświęcony jest slajd nr 28 prezentacji wynikowej.

  Kondziu: Ile spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje w OZE w ramach współpracy z PFR?

  Marek Wadowski: TAURON podpisał porozumienie z PFR w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii. Zasadniczym celem inwestycji będą projekty lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych ulokowanych w Polsce. Ważnym elementem porozumienia jest to, że PFR będzie inwestował nie mniej niż 50 mln zł w każdy projekt w OZE, natomiast TAURON zaangażuje odpowiednie środki, aby utrzymać swój udział na poziomie co najmniej 50 proc. + 1 udział/akcja. Strony przewidują także możliwość pozyskania dodatkowego partnera do realizacji projektów w OZE.
   
  Arnold: Czy planowane są zmiany cen energii elektrycznej w najbliższym czasie?

  Marek Wadowski: Głównymi czynnikami decydującymi o wysokości cen energii elektrycznej są koszty zakupu paliw i uprawnień do emisji CO2. W jednym i drugim przypadku rynki gwałtownie zareagowały w związku z wpływem epidemii koronawirusa na sytuację makroekonomiczną. Biorąc pod uwagę zmienne otoczenie rynkowe, w kolejnych miesiącach należy się spodziewać dużych wahań cen uprawnień energii i produktów powiązanych.

  Rev: Ministerstwo Aktywów Państwowych nie jest zwolennikiem wypłaty zysku przez spółki Skarbu Państwa. Czy w związku z tym nie wypłacicie w tym roku dywidendy?

  Marek Wadowski: Decyzja o wypłacie dywidendy należy do Walnego Zgromadzenia. Zarząd przygotowując rekomendację w tym zakresie, bierze pod uwagę obowiązującą politykę dywidendową, sytuację finansową oraz wydatki inwestycyjne. W roku 2019 skonsolidowana strata netto wyniosła 11 mln zł, w związku z czym Zarząd zarekomendował niewypłacanie dywidendy za ten okres, równocześnie podtrzymując politykę dywidendową. Oznacza to, że jeśli w przyszłym roku będzie taka możliwość, to TAURON wróci do wypłaty dywidendy.

  legia pany: Czy widać spadek zużycia prądu w ostatnich tygodniach?

  Marek Wadowski: W ostatnich trzech tygodniach odnotowaliśmy spadki zużycia energii elektrycznej, które wpisują się w obserwowany trend rynkowy. Zarówno ubiegły rok, jak i pierwsze dwa miesiące br. były spadkowe. Podobnie sytuacja kształtowała się w marcu. Za taki stan rzeczy odpowiadają wysokie temperatury i konsekwencje związane z pandemią koronawirusa – głównie ograniczenia w przemieszczaniu i upowszechnienie pracy zdalnej.

  Moderator: Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszym czacie i ciekawe pytania. Już dziś zapraszam na czat po publikacji wyników za I kwartał 2020 r.
 •  Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 15 listopada (piątek) o godz. 15:30. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

  Moderator: Dzień dobry, zapraszam do zadawania pytań.

  Miau: Jakie czynniki miały największy wpływ na wyniki Tauron za trzy pierwsze kwartały tego roku?

  Marek Wadowski: Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wynik po trzech kwartałach 2019 roku jest wynik segmentu Wydobycie. W przypadku tego segmentu duże znaczenie miał wolumen. Pozytywny wpływ w analizowanym okresie miał wynik segmentu Dystrybucja. W tym przypadku największe znaczenie miała taryfa dystrybucyjna w powiązaniu z korzystniejszą strukturą dystrybuowanej energii.

  Ewa M.: Czy są chętni na aktywa ciepłownicze? Czy rozmawiacie z podmiotami polskimi czy są też potencjalni kupujący spoza kraju?

  Marek Wadowski: Widzimy zainteresowanie aktywami ciepłowniczymi. Otrzymaliśmy kilka wstępnych, niewiążących ofert od potencjalnych inwestorów. W chwili obecnej poddajemy je analizie i na tej podstawie podejmiemy decyzje dotyczące tego procesu.

  Wojtek: Czy w trzecim kwartale wystąpiły czynniki o charakterze nietypowym, które znacząco wpłynęły na wyniki spółki za ten okres?

  Marek Wadowski: W tym okresie nie wystąpiły istotne zjawiska o charakterze jednorazowym. Warto jednak zwrócić uwagę na segment Sprzedaż, w którym duże znaczenie miało odzwierciedlenie w wyniku wpływu ustawy prądowej. W roku 2019 wpływ tej ustawy będzie neutralny, niemniej jednak w wynikach poszczególnych kwartałów można zauważyć wpływ tworzenia i rozwiązywania rezerw związanych z regulacjami w zakresie cen energii.

  inwestor: Jakich cen energii spodziewacie się na rynku w 2020 r.? Czy będzie wzrost w stosunku do 2019 r.?

  Marek Wadowski: Ceny na rynku hurtowym będą uzależnione głównie od kosztów zakupu paliw i uprawnień do emisji CO2. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku węgla kamiennego
  i uprawnień do emisji CO2, moim zdaniem można spodziewać się niewielkich wzrostów cen energii elektrycznej w przyszłym roku.

  Stefan Zdrojewski: Czy oprócz istniejących bloków jakieś nowe projekty zostaną zgłoszone do aukcji rynku mocy na 2024 r.?

  Marek Wadowski: Wzorem poprzedniego roku, podjęliśmy działania mające na celu przygotowanie Grupy TAURON do uczestnictwa w rynku mocy. Jednym z elementów tego procesu jest przegląd istniejących aktywów, jak również badanie możliwości wystawienia do aukcji projektów uwzględnionych w strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę przyjęte kierunki rozwoju Grupy TAURON, na dzisiaj do aukcji na rok 2024 zgłoszone zostały wyłącznie istniejące jednostki wytwórcze, które spełniają wymagania formalne.

  Stefan Zdrojewski: Jaki jest dokładnie wpływ ustawy zamrażającej ceny z dokładnością do miliona? Samo stwierdzenie „neutralny" nie jest precyzyjne. Porównywalna EBITDA segmentu Sprzedaż jest o 100 mln mniejsza niż rok temu. Przy marginalnym wpływie praw majątkowych negatywny wpływ ustawy musi być znaczny.

  Marek Wadowski: W roku 2019 mamy do czynienia z istotnym wzrostem cen energii elektrycznej w stosunku do roku 2018. Z uwagi na przyczyny wzrostu cen (wzrost kosztu uprawnień do emisji CO2) rośnie presja na marże uzyskiwane w segmencie Sprzedaż. W naszej ocenie czynnik ten powoduje obniżenie wyniku EBITDA w segmencie Sprzedaż w skali całego roku w przybliżeniu o 200 mln zł. Innymi słowy, wynik w tym segmencie byłby o taką kwotę niższy przy założeniu braku wpływu innych czynników. Ustawa prądowa obliguje nas do utrzymania cen w roku 2019 na poziomie roku 2018
  (z tego tytułu otrzymujemy rekompensaty), nie rekompensuje jednak spadku zyskowności spowodowanego wspomnianą powyżej presją na marże.

  OZE: Jakie Tauron ma plany w kontekście inwestycji w OZE?

  Marek Wadowski: W ramach ogłoszonego „Zielonego Zwrotu TAURONA” jesteśmy skoncentrowani na poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju w ramach OZE. W roku 2020 zobaczymy wpływ na EBITDĘ zakupionych farm wiatrowych o mocy 180 MW w wysokości ponad 100 mln złotych. Bierzemy pod uwagę akwizycję istniejących źródeł, jak również budowę nowych instalacji - zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z partnerem zewnętrznym. Jednym z rozpatrywanych projektów jest budowa instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych będących własnością TAURON Wytwarzanie. Pierwsza pilotażowa farma słoneczna o mocy 4,1 MW została już przygotowana do uczestnictwa w nadchodzącej aukcji OZE. Pozostałe projekty znajdują się obecnie w fazie przygotowań, natomiast ostateczne decyzje będą podejmowane w zależności od rentowności poszczególnych inwestycji i dostępnych źródeł finansowania.

  Ewa M.: Kiedy może dojść do kolejnego zakupu farm wiatrowych? Czy są na rynku projekty na sprzedaż?

  Marek Wadowski: Aktualnie dokonujemy analizy wielu potencjalnych projektów, których na rynku jest sporo. Projekty te są na różnych etapach przygotowania. Podstawą o decyzji o zakupie projektu jest wynik analizy opłacalności i potencjalnego wpływu na wyniki Grupy TAURON. O podjętych decyzjach będziemy informować rynek.

  Kapitan: Jak zmiany wartości kursu euro wpłynęły na koszty finansowe spółki?

  Marek Wadowski: W III kwartale 2019 r. wystąpiły ujemne różnice kursowe w wysokości 81 mln zł od zadłużenia denominowanego w euro. W analogicznym okresie ubiegłego roku różnice kursowe były dodatnie i osiągnęły poziom 85 mln zł.

  leonio: Czy uda się sprzedać kopalnię Janina w tym roku ?

  Marek Wadowski: W chwili obecnej potencjalni oferenci prowadzą proces badania tych aktywów. Oczekujemy, że rezultatem będzie złożenie ofert przez inwestorów. Na tym etapie trudno jest ocenić termin potencjalnej transakcji.

  Stefan Zdrojewski: Jakie są przewidywania względem CAPEX na ten rok?

  Marek Wadowski: Spodziewamy się, że łączny CAPEX Grupy w tym roku będzie znacznie wyższy w porównaniu z 2018 r. i osiągnie poziom 4-5 mld zł (z uwzględnieniem 600 mln zł z tytułu zakupu farm wiatrowych). Wyższe planowane nakłady dotyczą segmentów: Wytwarzanie (efekt końcowego etapu budowy bloku 910 MW w Jaworznie) i Wydobycie.

  Koerh: Od szczytowego poziomu osiągniętego w lipcu, notowania praw do emisji mają tendencję spadkową. Czy Tauron spodziewa się dalszych spadków na tym polu?

  Marek Wadowski: Biorąc pod uwagę sposób działania mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej MSR, który w latach 2019-2023 będzie wycofywał corocznie 24% uprawnień będących w obrocie, w mojej ocenie należy spodziewać się utrzymania długoterminowego trendu wzrostowego. Obserwowane spadki cen uprawnień do emisji CO2 mają raczej charakter krótkoterminowej korekty cenowej, która jest stymulowana czynnikami o charakterze politycznym. Obecnie głównego znaczenia nabiera przedłużający się proces BREXIT, ponieważ ostateczny sposób wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może mieć wpływ na zmianę sytuacji podażowo-popytowej w pierwszym kwartale przyszłego roku. Należy to jednak traktować wyłącznie jako czynnik o charakterze przejściowym i oczekiwać dalszego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.

  Stefan Zdrojewski: Zaawansowanie procentowe budowy ECSW nie zmienia się od wielu miesięcy. Jakie są postępy na budowie i czy termin skończenia projektu w lutym 2020 roku jest realny?

  Marek Wadowski: W końcowej fazie realizacji jest montaż rurociągów parowych, instalacji pomocniczych oraz pozostałych układów pozablokowych. Zakończono z powodzeniem próbę ciśnieniową nowego kanału wody chłodzącej. W IV kwartale 2019 r. planowane jest przeprowadzenie procesów trawienia oraz dmuchania kotła. Sukcesywnie przekazywane są układy do rozruchu. Po weryfikacji harmonogramu projektu, określono nowy termin oddania bloku do eksploatacji w pierwszym półroczu 2020 r.

  Marek: Czy przewidują Państwo wypłatę dywidendy za 2019 rok ?

  Marek Wadowski: Polityka dywidendowa TAURON Polska Energia S.A. ogłoszona w 2016 r. jest nadal aktualna. W przypadku jej zmiany poinformujemy rynek raportem bieżącym.

  leonio: Jaki wpływ na wynik końcowy Tauron ma różnica w certyfikatach na CO2 o 5 euro ?

  Marek Wadowski: Wpływ uzależniony jest od wolumenu produkcji energii elektrycznej. W trzecim kwartale 2019 roku wzrost cen uprawnień do emisji CO2 o 5 euro za tonę, spowodowałby spadek wyniku EBITDA o 60 mln złotych. Trzeba pamiętać, że GK TAURON zabezpiecza ceny uprawnień do emisji CO2. W związku z tym, zmiana cen uprawnień do emisji CO2 jest odzwierciedlana w wynikach
  z opóźnieniem.

  Barysza51: Czy spółka pozyskuje środki na inwestycje w ramach programów dofinansowanych przez Unię Europejską?

  Marek Wadowski: Grupa TAURON stale pozyskuje środki na finansowanie inwestycji ze środków pomocowych. Głównym beneficjentem bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego jest TAURON Dystrybucja, ale trwają intensywne prace nad poszukiwaniem możliwości finansowania przedsięwzięć w obszarze OZE. W celu usprawnienia procesu zostało wdrożone scentralizowane podejście do zarządzania pomocą publiczną w Grupie TAURON. Ma ono na celu ciągłe badanie dostępnych źródeł finansowania i oceny możliwości ich wykorzystania w ramach rozpatrywanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

  Marek Wadowski: Bardzo dziękuję za udział w czacie. Zapraszamy na kolejny czat po publikacji wyników za 2019 rok.

 • Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 1 października (wtorek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

  Moderator: Dzień dobry, zapraszamy do zadawania pytań.

  włodek21: Z wyników którego segmentu jesteście najbardziej zadowoleni?

  Marek Wadowski: Wyniki pierwszego półrocza oceniamy pozytywnie. Najbardziej zadowoleni jesteśmy z wyników segmentu Sprzedaż. Ostateczny kształt regulacji dotyczący cen w roku 2019 okazał się neutralny dla wyników Grupy. Drugim segmentem, który w omawianym okresie wygenerował dobre wyniki jest segment Dystrybucja, w którym pomimo utrzymywania się wolumenu na tym samym poziomie r/r EBITDA wzrosła.

  Stefan: Na jakim etapie jest sprzedaż kopalni Janina i spółki Tauron Ciepło? Czy są podmioty zainteresowane kupnem tych aktywów?

  Marek Wadowski: W obydwu przypadkach prowadzony jest proces badania przez potencjalnych oferentów. Po złożeniu ofert przez zainteresowane podmioty, przeprowadzimy analizę opłacalności złożonych ofert oraz wybierzemy najbardziej atrakcyjne.

  Bartosz M: Czy macie ofertę dla klientów do programu rządowego Mój prąd?

  Marek Wadowski: W ofercie znajduje się produkt TAURON PV, który pozwala na zakup instalacji fotowoltaicznej przy dofinansowaniu z programu rządowego „Mój prąd”.

  Pearl: Jaki wpływ na wyniki Grupy TAURON miały koszty związane z zakupem praw do emisji CO2?

  Marek Wadowski: Decydujące znaczenie w tym przypadku ma cena energii elektrycznej. Generalnie, Grupa sprzedaje dwa razy więcej energii niż wytwarza. Każdorazowo przy podejmowaniu decyzji o wytwarzaniu energii elektrycznej bierzemy pod uwagę cenę rynkową. Jeśli nie pokrywa ona naszych kosztów, to bardziej opłacalny jest dla nas zakup energii na rynku i jej sprzedaż klientowi. W związku z tym, decydujące znaczenie ma odzwierciedlenie wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 w cenie rynkowej energii. Spadek produkcji energii elektrycznej we własnych źródłach był związany między innymi z opisanym aspektem.

  Muszka: Jak Pana zdaniem będzie się zmieniać cena praw do emisji CO2 w ciągu kolejnych miesięcy?

  Marek Wadowski: W najbliższych miesiącach zakładamy utrzymanie wzrostowego trendu cen uprawnień do emisji CO2. Głównym czynnikiem wzrostowym jest uruchomienie mechanizmu MSR wycofującego z rynku rocznie ok. 400 mln ton uprawnień. W czwartym kwartale możliwy jest również wzrost zmienności cenowej w związku z niepewną sytuacją dot. rozstrzygnięcia procesu BREXIT i kondycji europejskiej gospodarki.

  Grzegorz: Z czego wynikał (jednorazowo) niższy wolumen różnicy bilansowej w segmencie Dystrybucji w II kw. 2018 - efekt bazy, o którym wspomniane było na konferencji?

  Marek Wadowski: Różnica bilansowa w Dystrybucji jest związana z szeregiem czynników. W drugim kwartale 2018 roku mieliśmy do czynienia z dużo niższą wartością różnicy bilansowej (w ujęciu wolumenowym) niż w pierwszym kwartale 2018 roku. Porównując półrocze 2019 do półrocza 2018, ta różnica jest niewielka. R00t: W jakie projekty Tauron inwestuje w tym roku? Marek Wadowski: Największe nakłady konsekwentnie ponosimy w segmentach: Dystrybucja i Wytwarzanie. Kluczowe projekty inwestycyjne Grupy TAURON prezentujemy na slajdzie 28 w załączonej prezentacji.

  Matt: czy rozważacie kolejne transakcje nabycia farm wiatrowych? Jakiej mocy?

  Marek Wadowski: Zgodnie ze strategią, do roku 2025 zwiększymy moce zainstalowane w farmach wiatrowych o 900 MW. Dzięki zakończonej niedawno akwizycji, zrealizowaliśmy pierwszy znaczący krok nabywając 180 MW w pięciu farmach wiatrowych. Na bieżąco analizujemy rynek, zarówno w zakresie aktywów istniejących, jak i możliwych do budowy.

  Terek: Jakie czynniki w największym stopniu wpłynęły na wyniki drugiego kwartału 2019 roku?

  Marek Wadowski: Segmenty, które w największym stopniu pozytywnie wpłynęły na wyniki drugiego kwartału to: Sprzedaż i Wytwarzanie. Negatywny wpływ miał natomiast segment Wydobycie. Szczegóły znajdą Państwo na slajdzie 13 prezentacji.

  Bartosz M: Które elektrownie węglowe będą wyłączane jako pierwsze?

  Marek Wadowski: Pierwszą grupą jednostek wytwórczych planowanych do wyłączenia w najbliższym czasie są jednostki klasy 120 MW, które pracują w ramach godzin derogacyjnych. Ostateczna decyzja będzie uzależniona od rentowności tych aktywów, która jest obecnie zapewniona dzięki pracy w godzinach szczytowego zapotrzebowania i świadczeniu na rzecz operatora systemu przesyłowego usługi Interwencyjnej Rezerwy Zimnej. Pozostała część istniejących aktywów konwencjonalnych została zakontraktowana w ramach rynku mocy, co zapewnia ich finansowanie w okresie do końca 2025 roku. Kontynuacja pracy jednostek klasy 200 MW będzie uzależniona od ich rentowności po 2026 roku i ograniczeń emisyjnych wynikających z kolejnych konkluzji BAT, które wejdą w życie po 2028 roku.

  Bartosz M: jakich cen energii spodziewacie się na rynku w 2020 r.? Czy będzie wzrost w stosunku do 2019 r.?

  Marek Wadowski: Głównymi czynnikami decydującymi o hurtowych cenach energii elektrycznej w przyszłym roku będą koszty zakupu paliw i notowania uprawnień do emisji CO2. Znaczenie może mieć również zmiana struktury wytwarzania oraz istotny wzrost importu energii elektrycznej. Nasze prognozy przewidują utrzymanie wzrostowego trendu cen uprawnień do emisji CO2 i niewielki wzrost cen węgla kamiennego. Obydwa czynniki mogą być tłumione przez czynniki bilansowe. W konsekwencji ceny energii w 2020 roku powinny być nieco wyższe niż w roku bieżącym.

  Grzegorz: "W drugim kwartale 2018 roku mieliśmy do czynienia z dużo niższą wartością różnicy bilansowej (w ujęciu wolumenowym) niż w pierwszym kwartale 2018 roku." - z czego wynika ten spadek akurat w drugim kwartale 2018? Jest to ważne gdyż właśnie to jest efekt bazy.

  Marek Wadowski: W marcu 2018 roku mieliśmy do czynienia z dużo niższymi od średniej temperaturami zewnętrznymi, co przełożyło się na wyższy pobór energii elektrycznej. W przypadku wielu klientów (z dwumiesięcznym cyklem rozliczeniowym) pobór ten nie został odzwierciedlony w rozliczeniu. Nastąpiło to dopiero w kwietniu.

  Bartosz M: Czy taryfa na 2020 r. zrekompensuje wzrost cen energii?

  Marek Wadowski: Jesteśmy przed rozpoczęciem zatwierdzania taryf na następny rok. Ostateczny kształt taryfy będzie zależeć od regulacji prawnych i decyzji Prezesa URE.

  Karol: Jaka jest sytuacja finansowa grupy?

  Marek Wadowski: Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. Wskaźnik dług netto/EBITDA jest na bezpiecznym poziomie 2,6x. Na koniec pierwszego półrocza Grupa TAURON posiadała dostępne finansowanie na poziomie 4,2 mld złotych. Szczegóły znajdują się na slajdzie 27 załączonej prezentacji.

  Moderator: Bardzo dziękuję za udział w czacie i zapraszam na kolejny po publikacji wyników za trzeci kwartał 2019 r.
 • Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 29 maja (środa) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

  Moderator: Szanowni Państwo, Serdecznie witam na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym wynikom Grupy TAURON za I kwartał 2019 r. oraz aktualizacji kierunków strategicznych. Zapraszam do zadawania pytań.

  Marek: Z wyników którego segmentu jesteście najbardziej zadowoleni?

  Marek Wadowski: Podstawowym segmentem działalności, który przynosi największe i stabilne zyski jest segment Dystrybucja. Ma on też największy udział w łącznej EBITDA Grupy TAURON, który po I kwartale osiągnął poziom 56%.

  Łukasz M.: Jaki CAPEX przewidujecie w 2019 r.?

  Marek Wadowski: Jak spółka informowała przy okazji publikacji wyników za 2018 r., w 2019 r. przewidujemy nakłady inwestycyjne na poziomie 4-5 mld zł.

  Krzysztof: Czy w dalszym ciągu podtrzymywana jest chęć wypłaty dywidendy?

  Marek Wadowski:
  Na dzisiaj podtrzymujemy naszą politykę dywidendową zawartą w Strategii opublikowanej we wrześniu 2016 r. Zakłada ona wypłatę dywidendy w 2020 r. z zysku osiągniętego w 2019 r. Należy jednak podkreślić, że wypłata dywidendy uzależniona będzie od sytuacji finansowej Grupy TAURON.

  Serek: W pierwszym kwartale 2019 roku Tauron wydał na inwestycje o 20 procent więcej w porównaniu do tego samego okresu 2018 rok. Na jakie projekty te środki zostały przeznaczone?

  Marek Wadowski: Nakłady w okresie I kwartale 2019 r. sięgnęły 727 mln zł i korespondowały z harmonogramami poszczególnych projektów i przebiegiem ich prac. Podział nakładów na segmenty i projekty można znaleźć na slajdzie nr 20 załączonej prezentacji. Wspomniany wzrost odnotowany został głównie w segmencie Dystrybucja.

  Andrzej80: Kiedy skończycie nowy blok w Jaworznie, czy będzie on normalnie pracował już w 2019 r.?

  Marek Wadowski: Blok o mocy 910 MW w Jaworznie znajduje się w końcowej fazie realizacji. Zaawansowanie prac przekroczyło już 90 proc. Przeprowadzamy kolejne testy i przygotowujemy się do oddania bloku do eksploatacji w IV kwartale tego roku. Zakładamy, że komercyjną pracę blok rozpocznie po 20 listopada.

  Paweł K.: Jakie są przesłanki nowej strategii?

  Marek Wadowski: Główne przesłanki zaktualizowanych kierunków strategicznych przedstawiliśmy na slajdzie 2 prezentacji „Strategia Grupy TAURON na lata 2016-2025. Aktualizacja kierunków strategicznych”. Obejmują one zmiany w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym wynikające z zaostrzającej się polityki klimatycznej, ograniczania możliwości finansowania inwestycji węglowych, zmianę zachowań klientów i ograniczenie wsparcia dla energetyki konwencjonalnej (opartej na węglu) po 2025 r.

  Anna Małecka: Kiedy będą wyłączane bloki węglowe?

  Marek Wadowski: Bloki klasy 120 MW planujemy wycofywać w latach 2019-2020, natomiast bloki klasy 200 MW, w przypadku braku wsparcia, po roku 2025. Ostateczny harmonogram wycofywania będzie uzależniony od analizy rentowności poszczególnych aktywów.

  thommat: Czy po ewentualnym zbyciu ZG Janina pozostałe kopalnie będą funkcjonować nadal w strukturach TWD? Czy nie zagrożone są inwestycje na tych kopalniach, a zwłaszcza Szyb Grzegorz w ZG Sobieski? Czy planowane jest połączenie ZG Sobieski do NJGT ?

  Marek Wadowski: Zakładamy kontynuację działalności obszaru Wydobycie dostosowaną do potrzeb Grupy Kapitałowej TAURON i kontynuację strategicznych inwestycji w zakładach górniczych, w tym projektu budowy szybu Grzegorz w ZG Sobieski. Nie planujemy połączenia ZG Sobieski ze spółką celową Nowe Jaworzno Grupa TAURON.

  Grażyna Stępień: Jak sobie radzicie z zadłużeniem? Czy obligacje będą rolowane?

  Marek Wadowski: Wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec pierwszego kwartału 2019 r. osiągnął 2,74x. Sytuacja finansowa Grupy TAURON jest stabilna, co w ostatnim czasie potwierdziła agencja Fitch Ratings podtrzymując długoterminowy rating na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Nie zakładamy rolowania obligacji o wartości 1,75 mld zł, których termin wykupu przypada na listopad 2019 r.

  Barysza51: W pierwszym kwartale Tauron przyłączył do sieci dystrybucyjnej OZE o łącznej mocy blisko 35 MW. Z jakich projektów pochodzą te odnawialne źródła energii?

  Marek Wadowski: Były to mikroinstalacje wykonane w technologii fotowoltaicznej, elektrownie wiatrowe, elektrownia wodna, a także elektrownia wykorzystująca biogaz rolniczy.

  Rami: Z jakich źródeł Tauron nabywa węgiel, włączając w tego własne kopalnie?

  Marek Wadowski: Około 50 procent zapotrzebowania Grupy na węgiel pokrywa TAURON Wydobycie, pozostałe 50 procent pochodzi z rynku, w tym największym dostawcą jest PGG.

  Olabella: Jak będą sfinansowane nowe farmy wiatrowe i fotowoltaika?

  Marek Wadowski: Rozważamy zaangażowanie w rozwój energetyki odnawialnej w różnych modelach biznesowych. Optymalnym scenariuszem byłoby utworzenie funduszu infrastrukturalnego wraz z partnerami finansowymi. Umożliwiłoby to nam realizację inwestycji z mniejszościowym udziałem kapitałowym TAURON.

  Daniek: Około 11 procent produkowanej przez spółkę energii elektrycznej pochodzi z OZE. Czy Tauron przewiduje wzrostu tego udziału?

  Marek Wadowski:
  Zmiana miksu energetycznego pozwoli na wzrost udziału mocy zainstalowanej w nisko- i zeroemisyjnych źródłach do poziomu 28 procent w roku 2025 i 66 procent w roku 2030. Wzrost mocy zainstalowanej będzie się wiązał z sukcesywnym wzrostem produkcji ze źródeł odnawialnych.

  Sonia: Na jakim etapie są negocjacje w sprawie nabycia farm wiatrowych? Kiedy finalizacja?

  Marek Wadowski: Negocjacje są na zaawansowanym etapie. Spółka poinformuje o rezultatach negocjacji raportem bieżącym.

  Husar: Czy wartość zadłużenia netto do EBITDA przekroczy na koniec tego roku wartość 3,5?

  Marek Wadowski: Sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Nie widzimy ryzyka przekroczenia poziomu 3,5x wskaźnika długu netto/ EBITDA. Dodatkowo zakładamy, że przyjęte kierunki strategiczne wpłyną pozytywnie na sytuację finansową i płynnościową Grupy.

  Mtusz: Czy koszty emisji CO2 w drugiej połowie 2019 i w 2020 roku nadal będą rosnąć?

  Marek Wadowski:
  Nasze prognozy zakładają dalszy wzrost cen uprawnień do emisji CO2, głównie ze względu na wdrożony mechanizm rezerwy stabilizacyjnej i modyfikację zasad funkcjonowania IV fazy EU ETS. Sądzimy jednak, że dynamika wzrostu nie będzie tak wysoka, jak w ciągu ostatnich dwóch lat.

  Moderator:
  Szanowni Państwo, dziękujemy za liczny udział i interesujące pytania. Zapraszamy na kolejny czat, po wynikach za I półrocze 2019 r.
 • Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 4 kwietnia (czwartek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

  Moderator: Dzień dobry. Witamy na kolejnym czacie Grupy TAURON dla inwestorów indywidualnych. Zapraszamy do zadawania pytań.

  Marek Wadowski: Aby oszacować wpływ regulacji prawnych na wyniki pierwszego kwartału, musimy poczekać na finalny ich kształt. Oczekujemy, iż ostatecznie regulacje te będą miały neutralny wpływ na sytuację finansową Grupy Tauron. Niemniej jednak musimy poczekać na finalne rozwiązania. Do tego czasu monitorujemy sytuację i w zależności od rozstrzygnięć będziemy elastycznie reagować.

  Ollie: Jak spółka radzi sobie w niepewnym otoczeniu prawnym, kiedy nie wiadomo co zrobić z rekompensatami proponowanymi przez rząd? Jaki wpływ będzie to miało na wyniki za I kw. 2019 roku?

  Marek Wadowski: Aby oszacować wpływ regulacji prawnych na wyniki pierwszego kwartału, musimy poczekać na finalny ich kształt. Oczekujemy, iż ostatecznie regulacje te będą miały neutralny wpływ na sytuację finansową Grupy Tauron. Niemniej jednak musimy poczekać na finalne rozwiązania. Do tego czasu monitorujemy sytuację i w zależności od rozstrzygnięć będziemy elastycznie reagować.

  Eryk.Mostowski@outlook.com: Czy rekompensaty mają dotyczyć również kolejnych lat?

  Marek Wadowski: Obecne regulacje prawne dotyczą jedynie roku 2019.

  analityk mocy: Kiedy mają odbyć się kolejne aukcje rynku mocy?

  Marek Wadowski: Kolejna aukcja główna, na rok 2024, zostanie zorganizowana 12 grudnia 2019 roku. Następnie w dniu 18 marca 2020 r. odbędzie się aukcja dodatkowa na rok 2021. Terminy następnych aukcji będą publikowane w kolejnych rozporządzeniach wykonawczych.

  Kamil80: Jaki CAPEX przewidujecie w 2019 r.?

  Marek Wadowski: Wydatki inwestycyjne w roku 2019 będą się kształtować w przedziale 4-5 mld zł. Główną pozycją wydatków inwestycyjnych będzie dokończenie bloku 910MW w Jaworznie (ok. 1,7 mld zł).

  Łukasz Kur: Kiedy pierwsze MWh popłyną do sieci z bloku 910?

  Marek Wadowski: Pierwsze MWh popłyną po synchronizacji bloku, która będzie miała miejsce w trzecim kwartale 2019 r. Planowana data oddania bloku do eksploatacji to listopad 2019 r. Blok będzie eksploatowany w pełnym zakresie od roku 2020.

  Andrzej Ząbek: Jak Pana zdaniem będą kształtować się ceny energii w 2019 roku i w kolejnych latach?

  Marek Wadowski: Nasze prognozy długoterminowe zakładają wzrost cen energii w 2019 r. względem roku poprzedniego, głównie ze względu na rosnące koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 i węgla kamiennego. W kolejnych latach przewidujemy stabilizację cenową, z uwagi na poprawę bilansu mocy i wyhamowania wzrostu cen uprawnień.

  Joanna: Jak sobie radzicie z zadłużeniem? Kowenanty zostały przekroczone...

  Marek Wadowski: W programie emisji obligacji na rynku krajowym z roku 2014, wskaźnik dług netto/EBITDA ma inną definicję niż ten sam wskaźnik w emisji obligacji z listopada 2015 r. Ten wskaźnik publikujemy w naszej prezentacji wynikowej, na koniec 2018 r. osiągnął on poziom 2,54. Już w roku 2016 zakładaliśmy, że kowenant w programie emisji obligacji na rynku krajowym może zostać przekroczony i podpisaliśmy porozumienie z mniejszością blokującą, dzięki czemu takie przekroczenie nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków. Na koniec 2018 roku mamy dostępne finansowanie na poziomie 5,8 mld zł, które zabezpiecza nam spłatę. Na koniec 2019 roku nie przewidujemy przekroczenia wskaźnika 3,5.

  Mark: Czy spółka zamierza płacić inwestorom dywidendę ?

  Marek Wadowski: Podtrzymujemy dotychczasowe deklaracje w zakresie dywidendy, co oznacza, że powrót do wypłaty dywidendy nastąpi w roku przyszłym i będzie ona dotyczyła podziału zysku za 2019 r. Oczywiście ostateczna decyzja będzie należała do akcjonariuszy.

  Aga: Dlaczego w spółce spadła produkcja energii elektrycznej w 2018 roku?

  Marek Wadowski: Spadek produkcji energii elektrycznej wynika z przyjętej strategii handlowej i zmniejszenia generacji OZE w związku z uwarunkowaniami hydrologicznymi i mniejszą wietrznością.

  Mg: Czy rezerwa na umowy rodzące obciążenia w segmencie Sprzedaż na kwotę 214 mln zł wynika z proponowanych przez rząd rekompensat?

  Marek Wadowski: Rezerwa w segmencie sprzedaż na kontrakty rodzące obciążenia, wynika z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i została oszacowana zgodnie ze stanem prawnym na koniec 2018 roku. W odniesieniu do tego stanu prawnego nie zostały wydane stosowne regulacje dotyczące rekompensat, zatem szacunek rezerwy ich nie uwzględnia.

  Łukasz Kur: Co się stanie z blokami, które nie mają kontraktu na rynku mocy? Czy będą modernizowane?

  Marek Wadowski: Wszystkie jednostki wytwórcze TAURON Wytwarzanie zostały zgłoszone do rynku mocy – większość zakontraktowano w aukcjach głównych, a pozostałe przesunięto do rezerwy. Ze względu na wymagania emisyjne określone w konkluzjach BAT istnieje konieczność modernizacji wszystkich bloków. Docelowo będziemy poszukiwać optymalnego efektu ekonomicznego pomiędzy wykorzystaniem rezerwy na własne potrzeby, a jej sprzedażą na rynku wtórnym.

  Mec: Słyszałem pogłoski o możliwym „black-out” w 2019 roku. Czy Pana zdaniem to możliwe, że w Polsce może okresowo zabraknąć prądu?

  Marek Wadowski: W mojej ocenie istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia blackoutu w 2019 roku. Uruchomienie nowych bloków wytwórczych (głównie Jaworzno, Opole, Kozienice, Włocławek i Płock) kompensuje ubytki spowodowane wycofaniem z eksploatacji najstarszych jednostek węglowych i remontami związanymi z dostosowaniem do konkluzji BAT. Ze względu na środki zaradcze dostępne dla PSE (głównie DSR i import) mało prawdopodobne jest, aby doszło do przerw w dostawach energii do odbiorców końcowych nawet latem, kiedy bilans mocy może być bardziej napięty.

  Adam: W jaki sposób na zadłużenie netto Grupy mogą wpłynąć zmiany w MSSF 16? Czy zmiany wpłyną również na zmianę wskaźnika dług netto/EBITDA?

  Marek Wadowski: Zmiany w MSSF 16 nie mają wpływu na wskaźnik dług netto/EBITDA z uwagi na podpisane z bankami porozumienie modyfikujące jego definicję.

  analityk mocy: Jak ocenia Pan wynik aukcji głównych rynku mocy dla spółki?

  Marek Wadowski: Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników pierwszych aukcji rynku mocy, ponieważ udało nam się zrealizować założone cele – głównie w zakresie zakontraktowania wszystkich
  zgłoszonych jednostek i maksymalizacji umów wieloletnich (stanowiących ponad 80%). W efekcie zawartych kontraktów Grupa TAURON uzyskała dodatkowe przychody, które w okresie 2021-2037 roku wyniosą ponad 4,8 mld zł.

  Moderator: Dziękuję Państwu za liczny udział w czacie. Zapraszam do bieżącego kontaktu z działem relacji inwestorskich. Kolejny czat odbędzie się w maju po publikacji wyników za I kwartał 2019 r.
 • Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 7 listopada (środa) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line. 

  Moderator: Dzień dobry Państwu, witamy na czacie. Zapraszamy do zadawania pytań. 

  Krzysztof: Jakie macie najbliższe plany w kwestii OZE? 

  Marek Wadowski: Jak informowaliśmy, obecnie prowadzimy negocjacje zakupu farm wiatrowych o mocy około 200 MW. Prowadzimy też analizy w zakresie innych projektów OZE, jednak są one na dość wczesnym etapie. Generalnie, jesteśmy zainteresowani rozwojem w tym obszarze. 

  mmmaslov: Podoba mi się kurs z kilku ostatnich dni. Ale ja mam akcje... od debiutu. Aż boję się liczyć ile jestem na nich na minusie. Dywidenda na pewno osłodziłaby mi gorycz tej inwestycji. Kiedy możemy liczyć na powrót regularnej dywidendy? 

  Marek Wadowski: Podtrzymujemy nasze deklaracje złożone przy okazji prezentacji strategii, iż pierwszym rokiem, w którym będzie możliwa wypłata dywidendy, będzie rok 2020. Podyktowane jest to głównie harmonogramem budowy kluczowej inwestycji Grupy TAURON, tj. bloku 910 MW w Jaworznie. 

  Krzysztof: Dzięki czemu wzrosły Wam przychody ze sprzedaży? 

  Marek Wadowski: Podstawowym czynnikiem powodującym wzrost przychodów ze sprzedaży były rosnące ceny energii elektrycznej. 

  Łukasz K: Jaka moc została zgłoszona do aukcji rynku mocy na lata 21-23? 

  Marek Wadowski: Wszystkie nasze bloki będą uczestniczyć w rynku mocy, jednak nie ujawniamy naszej strategii aukcyjnej. 

  Krzysztof: Dlaczego spadła produkcja energii elektrycznej? 

  Marek Wadowski: Spadek produkcji energii elektrycznej jest związany z odmienną strategią handlową przyjętą w roku 2018. W roku ubiegłym więcej energii elektrycznej sprzedawaliśmy w kontraktach. W obecnym roku - dzięki m.in. wyższej dyspozycyjności jednostek - w szerszym zakresie oferowaliśmy usługę Operacyjnej Rezerwy Mocy (ORM). Strategia ta okazała się efektywna. 

  Łukasz K: Czy bloki 120 MW planowane do wyłączenia w następnym roku zostały zgłoszone do aukcji i przy ewentualnej wygranej będą modernizowane? 

  Marek Wadowski: Bloki klasy 120 MW zostały zgłoszone do likwidacji kilka lat temu. Z uwagi na stopień wyeksploatowania jednostek i niską efektywność, nie planujemy ich modernizacji, dlatego nie zgłaszaliśmy ich do rynku mocy. 

  Tomek Guzera: W czym inwestorzy mogą upatrywać szansy na poprawę wyników spółki? 

  Marek Wadowski: Projektem, który będzie miał bardzo istotny wpływ na wyniki Spółki, jest budowa bloku 910 MW w Jaworznie. Blok ten, po oddaniu do użytku, z jednej strony znacząco poprawi wynik EBITDA, a z drugiej znacząco obniży potrzeby inwestycyjne Grupy. Istotnym elementem poprawy wyniku EBITDA od 2021 r. będą przychody z rynku mocy. Skala pozytywnego wpływu będzie znana do końca roku. Dużą szansą na poprawę wyników Spółki jest zwiększenie wielkości wydobycia. Prowadzimy prace w tym zakresie. Kluczowym segmentem jest i będzie Dystrybucja, dlatego konsekwentnie inwestujemy w ten segment. 

  czaruś: Z wyników którego segmentu jesteście najbardziej zadowoleni? 

  Marek Wadowski: Po dziewięciu miesiącach, najbardziej jesteśmy zadowoleni z wyników segmentu Wytwarzanie, w którym pomimo rosnących cen uprawnień do emisji CO2 oraz rosnącej zmienności na rynku energii elektrycznej, wypracowaliśmy (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) wynik na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego.

  elek31: Kiedy skończycie nowy blok w Jaworznie, jak idzie budowa? 

  Marek Wadowski: Budowa bloku w Jaworznie postępuje zgodnie z harmonogramem. Planowany termin oddania do eksploatacji to IV kwartał 2019 roku. Na slajdzie 27 w prezentacji pokazujemy status prac przy kluczowych projektach. 

  mikołaj: Ceny uprawnień do emisji CO2 mocno spadły w ostatnich miesiącach, bo nawet z 25 do 16. Jak Pana zdaniem mogą się kształtować ceny CO2 w kolejnych miesiącach? 

  Marek Wadowski: Naszym zdaniem, obecna korekta cen uprawnień do emisji CO2 ma związek z Brexitem. Spodziewamy się, że w przyszłym roku z uwagi na wdrożenie mechanizmu MSR, cena uprawnień do emisji CO2 wzrośnie do powyżej 20 euro za tonę. Może nawet osiągnąć poziom 25 euro za tonę. 

  Łukasz K: Czy spółka po ukończeniu flagowej inwestycji w Jaworznie planuje sukcesywne zmniejszenie poziomu zadłużenia (wliczając zobowiązania leasingowe subiektywnie wg. mnie relatywnie dużego)? 

  Marek Wadowski: Po oddaniu do użytku bloku 910 MW w Jaworznie, zakładamy spadek poziomu zadłużenia. Jest to zgodne z założeniami naszej strategii. 

  pesmista: jaka czesc sprzedanej energii spolka produkuje, a jaka kupuje na rynku? 

  Marek Wadowski: Po trzech kwartałach sprzedaż energii elektrycznej wyniosła ogółem 34 TWh (w tym sprzedaż detaliczna ponad 25 TWh), a produkcja energii elektrycznej wyniosła niespełna 12 TWh. 

  ProDywidendowy: Czy spółka jest w stanie utrzymać wymagane wskaźniki, tj. SAIDI, SAIFI, poniżej wymaganych poziomów? Od czego to zależy? Jakie działania i jakie koszty im towarzyszyły, aby poprawić te jakościowe wskaźniki? 

  Marek Wadowski: Kluczowe parametry jakościowe prezentujemy na slajdzie 22. W tym roku wskaźniki SAIDI i SAIFI utrzymują się na bezpiecznych poziomach, znacznie poniżej celów wyznaczanych przez regulatora (URE). Stale inwestujemy w poprawę jakości sieci - CAPEX w segmencie Dystrybucja wynosi około 2 mld zł rocznie. 

  Limak: Czy spodziewa się Pan wzrostu marży na dystrybucji w 2019 roku? Ile mógłby wynieść potencjalny wzrost? 

  Marek Wadowski: Segment Dystrybucja jest segmentem o stabilnej EBITDA. W przyszłym roku spodziewamy się niewielkiego wzrostu tego wyniku z uwagi na wzrost wartości regulowanej aktywów (WRA). Duże znaczenie dla wyniku EBITDA będzie miała taryfa zatwierdzana przez Prezesa URE do połowy grudnia br. 

  Moderator: Bardzo dziękuję za liczny udział w czacie i interesujące pytania. Zapraszam do kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich.

 • Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 23 sierpnia (czwartek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

  Moderator: Witam na kolejnym czacie TAURON Polska Energia. Zapraszam do zadawania pytań.

  thommat: Proszę o przedstawienie perspektyw segmentu Wydobycie w kontekście kiepskich wyników. Kiedy jest szansa na ich poprawę? Aktualnie są dobre ceny węgla, a Państwa kopalnie z nich nie korzystają, co będzie jak ceny węgla spadną? Czy jest szansa na uzyskanie rentowności kopalni Janina? Pojawiają się plotki, iż zamierzacie ją Państwo sprzedać/przekazać do SRK.

  Marek Wadowski: Wyniki segmentu Wydobycie są nieustannie pochodną wolumenu produkcji węgla. To, co należy również zaznaczyć, to dominujący charakter kosztów stałych w tym segmencie (ok. 90% wszystkich kosztów). W I półroczu 2018 r. mieliśmy do czynienia z trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi, w szczególności na kopalni Janina. Prowadzone były również prace przezbrojeniowe, których efekt był widoczny na kopalni Sobieski, gdzie wydobycie przed rokiem było prowadzone na wszystkich trzech ścianach. Obecnie intensywnie pracujemy nad planem poprawy wydajności, a jego efekty będą widoczne w ciągu 2-3 lat. Oznacza to, że w tym okresie wyzwaniem będzie osiągnięcie wolumenów rzędu 7 mln ton.

  Beatka90: Jakie segmenty najbardziej wpływały na wyniki?

  Marek Wadowski: Wyniki pierwszego półrocza 2018 r. były pod największym wpływem segmentów Sprzedaż i Wytwarzanie, w których to jednak mieliśmy również do czynienia z efektami zdarzeń jednorazowych zarówno w roku 2017, jak i 2018. Zauważalne jest zwiększenie wyniku w segmencie Dystrybucja, które jest efektem głównie wzrostu wolumenu dystrybuowanej energii oraz oszczędności kosztowych. Szczegóły znajdują się w prezentacji wynikowej na slajdzie nr 10.

  Mirek74: Czy budowa bloku 910 MW idzie zgodnie z planem?

  Marek Wadowski: Aktualny poziom zaawansowania to ponad 70 proc. Nie widzimy zagrożenia dla oddania bloku w terminie – czyli do końca 2019 r.

  Artur Sobczak: Jakie są aktualne plany w sprawie polityki dywidendowej? Czy istnieje szansa na dywidendę w przyszłym roku?

  Marek Wadowski: Podtrzymujemy plany ze strategii. Zakładamy, że pierwszym rokiem, za który nastąpi wypłata dywidendy będzie 2019 r. (wypłata nastąpi w 2020 r.).

  Radek Smolis: Uwzględniając spadek wydobycia węgla – jaki odsetek produkcji węgla został wykorzystany na własne potrzeby?

  Marek Wadowski: W pierwszym półroczu 2018 r. odsetek łącznej produkcji węgla wykorzystany na potrzeby jednostek produkcyjnych Grupy wyniósł 66%. Pozostała część to w większości sortymenty grube i średnie, których nie zużywamy w Grupie.

  Witek: Jak na działalność Tauronu, ale także i branży, może wpłynąć obligo sprzedaży 100% energii przez TGE? Czy w Pana opinii takie rozwiązanie byłoby dobre dla branży, dla odbiorców?

  Marek Wadowski: Wprowadzenie 100% obliga to przede wszystkim istotne zwiększenie płynności na TGE, co przekłada się na większą transparentność rynku. Postrzegamy to jako korzystne rozwiązanie zarówno dla branży, jak i odbiorców energii elektrycznej.

  thommat: W jaki sposób Grupa TAURON zamierza sfinansować dostosowanie swoich jednostek wytwórczych do wymogów konkluzji BAT?

  Marek Wadowski: Na koniec czerwca 2018 r. dostępne finansowanie dla Grupy TAURON wynosiło 5,4 mld zł. Grupa posiada zatem wystarczające środki na realizację zarówno inwestycji w nowy blok Jaworzno III, jak i modernizację bloków pod wymagania BAT. Więcej informacji o finansowaniu znajduje się na slajdzie 21 prezentacji.

  IZA: Jakie są plany odnośnie zapadających w 2019 roku obligacji na prawie 2 mld zł?

  Marek Wadowski: Tak jak wspomniałem w poprzedniej odpowiedzi, na koniec czerwca posiadamy dostępne finansowanie na 5,4 mld zł. Niemniej jednak cały czas pracujemy nad optymalizacją źródeł finansowania. W 2019 r. planujemy spłatę zapadających wtedy obligacji.

  andrzej: Co dalej z OZE, jakie macie plany w tej kwestii?

  Marek Wadowski: Jesteśmy zainteresowani rentownym wzrostem w obszarze energetyki odnawialnej. Analizujemy różnego rodzaju projekty – zarówno istniejące, jak i do realizacji od podstaw. W przypadku podjęcia decyzji poinformujemy o tym rynek.

  Łukasz Deja: Jak ocenia Pan wpływ wdrożenia obligatoryjnego mechanizmu split payment w Grupie? Jaki to ma wpływ na wyniki, rynek dostawców oraz konkurencyjność?

  Marek Wadowski: Wprowadzenie mechanizmu split payment w Grupie TAURON ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa rozliczeń związanych z podatkiem VAT. Na wyniki finansowe Grupy TAURON nie ma to wpływu. Zdajemy sobie sprawę, iż wprowadzenie tego mechanizmu może być problematyczne dla niektórych dostawców. Niemniej jednak liczymy na to, iż z czasem stanie się on neutralny dla naszych partnerów.

  Mort: Co wpłynęło na spadek produkcji energii elektrycznej w 2Q aż o 21% rdr, a także spadek wytwarzania ciepła o 41% rdr?

  Marek Wadowski: W I półroczu 2018 r. po wyłączeniu zdarzenia jednorazowego (w kwocie 230 mln zł), wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie był na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego. Było to możliwe dzięki korzystaniu w większym stopniu z mechanizmu Operacyjnej Rezerwy Mocy oraz optymalizacji w zakresie wytwarzania energii. Takie podejście wynikało ze strategii handlowej, którą każdorazowo dostosowujemy do aktualnej sytuacji rynkowej. Z kolei spadek wytwarzania ciepła wynika ze skrócenia sezonu grzewczego wskutek istotnie wyższych temperatur w II kw. 2018 r. r/r.

  Verde: Jakie widzi Pan największe zagrożenie dla Tauronu i wyników finansowych na najbliższe kwartały?

  Marek Wadowski: Największym wyzwaniem w najbliższych okresach dla sektora energetycznego w Polsce będzie zaostrzająca się polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Wyrazem tego jest m.in. obserwowany w tym roku istotny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 (w ubiegłym roku był to poziom 5 euro za tonę, obecnie jest to poziom prawie 20 euro za tonę). Rosnąca cena uprawnień do emisji CO2 będzie miała wpływ na koszty Grupy TAURON.

  Michał: Czy widzi Pan zagrożenia z tytułu pozwów sądowych dotyczących zerwania umów długoterminowych? Czy są podejmowane próby rozwiązania tych spraw na drodze ugody?

  Marek Wadowski: Roszczenia z tytułu pozwów sądowych dotyczące zerwania umów długoterminowych uznajemy za bezzasadne. Bazując na naszej ocenie oraz na podstawie opinii kancelarii prawnych uznajemy, że prawdopodobieństwo przegrania sporów jest niższe niż 50%. Dlatego uznajemy te roszczenia za zobowiązania warunkowe i nie tworzymy rezerw obciążających koszty.

  Specyfik: Jak ocenia Pan poziom zadłużenia Tauronu? Czy jest on na bezpiecznym poziomie? Czy istnieje obawa o przekroczenie kowenantów przy tak dużych planowanych nakładach inwestycyjnych, a jednocześnie przy problemach z poprawą zysku EBITDA?

  Marek Wadowski: Obecny poziom zadłużenia Grupy TAURON jest bezpieczny. Wskaźnik dług netto/EBITDA wynosi 2,3 na koniec I półrocza 2018 r. Nakłady inwestycyjne w kolejnych okresach będą wprawdzie wpływały na podwyższenie tego wskaźnika, niemniej jednak nie przełoży się to na przekroczenie kowenantów. Warto przypomnieć, że maksymalnym poziomem wspomnianego wskaźnika jest 3,5.

  Gadatliwy: Jakie są Państwa oczekiwania co do kształtowania się cen uprawnień do emisji CO2? Czy będą to dla spółki istotne koszty w skali całej grupy?

  Marek Wadowski: Przewidujemy, że cena uprawnień do emisji CO2 będzie się utrzymywała na wysokim poziomie. W drugim półroczu 2018 r. zakładamy ponad dwukrotny wzrost kosztów z tytułu emisji CO2. Tak jak wcześniej wspomniałem, czynnik ten w coraz większym stopniu wpływa na sytuację spółek działających w obszarze konwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej.

  Moderator: Dziękuję za liczny udział w wydarzeniu i ciekawe pytania. Zapraszam do udziału w kolejnych czatach. Najbliższy odbędzie się w listopadzie po publikacji wyników za III kw. 2018 r.

 • Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 17 maja (czwartek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line. 

  Moderator: Dzień dobry, Witamy na kolejnym czacie TAURON Polska Energia. Zapraszamy do zadawania pytań. 

  Wojtek: Dlaczego kurs akcji jest tak nisko? Czym można uzasadnić tak duża przecenę? 

  Marek Wadowski: Zarząd koncentruje się na realizacji strategii i systematycznej poprawie efektywności operacyjnej. Jednak o cenie akcji decyduje rynek oraz czynniki będące poza kontrolą zarządu. 

  Korfanty: Co spowodowało spadek produkcji energii elektrycznej w ostatnim kwartale? 

  Marek Wadowski: Po pierwsze, warto pamiętać, że w analogicznym okresie roku poprzedniego Polska była eksporterem netto energii elektrycznej z uwagi na problemy z blokami jądrowymi we Francji. Znalazło to również odzwierciedlenie w wysokim poziomie wytwarzania energii elektrycznej w Grupie Tauron. Po drugie, w pierwszym kwartale 2018 r. wytwarzanie energii elektrycznej było niższe z uwagi na realizację strategii handlowej, która zakładała niższy stopień kontraktacji. Warto dodać, iż dyspozycyjność bloków energetycznych w tym okresie była wyższa niż rok temu. To umożliwiło nam osiągnięcie czterokrotnie wyższych przychodów z Operacyjnej Rezerwy Mocy. 

  r0h3r: Czy odsunięcie Tauronu od projektu elektrowni atomowej jest pozytywną informacją dla spółki na tą chwilę ? 

  Marek Wadowski: W zakresie wycofania Tauronu z projektu atomowego nie zapadły żadne formalne decyzje. Jeśli do takich decyzji dojdzie, to oczywiście poinformujemy o tym rynek. Wówczas akcjonariusze ocenią skutki takiej decyzji. 

  Oleg: Jaka panuje konkurencja na rynku sprzedaży energii elektrycznej i jakie są przewagi Tauronu? 

  Marek Wadowski: Rynek energii elektrycznej charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Nasze przewagi to między innymi rozbudowana oferta - sprzedajemy nie tylko energię elektryczną, ale również usługi assistance. Oferujemy również produkty dodatkowe takie jak: kotły gazowe, piece piątej klasy na ekogroszek. Sprzedajemy ponadto ekogroszek, spełniający wszystkie obowiązujące normy. Dysponujemy również kompleksową ofertą dla klientów zainteresowanych klimatyzacją bądź fotowoltaiką. Sprzedajemy urządzenia fotowoltaiczne wraz z usługą doradczą, obejmującą projektowanie instalacji. Dla klientów biznesowych oferta Taurona jest dopasowywana do indywidualnych potrzeb klientów. 

  Korfanty: Czy program inwestycyjny w Brzeszczach przebiega zgodnie z założeniami? Jak z perspektywy kilku kwartałów oceniacie inwestycje w tę kopalnię?

  Marek Wadowski: Realizacja programu inwestycyjnego w kopalni Brzeszcze przebiega zgodnie z założeniami. Miniony kwartał pokazał, że kopalnia ta realizując plan wydobycia jest w stanie osiągnąć dodatni wynik na poziomie EBITDA. 

  Arek Harędziński: Czy może Pan podsumować krótko inwestycje w ZG Brzeszcze? Czy spółka planuje ponieść jeszcze istotne nakłady inwestycyjne na tę kopalnię?

  Marek Wadowski: Zgodnie z informacją przedstawioną na slajdzie 14 prezentacji wynikowej, poziom realizacji programu inwestycyjnego w ZG Brzeszcze wynosi 29%. Zamierzamy kontynuować ten program.

  Michaił: Spółka podwoiła wynik EBITDA segmentu wytwarzanie. Co na to wpłynęło i czy pozytywne tendencje w kolejnych kwartałach będą kontynuowane?

  Marek Wadowski: Na wynik segmentu Wytwarzanie wpłynęło przede wszystkim rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze o wartości 230 mln zł. Jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym. Bez uwzględnienia tego zdarzenia, największy wpływ na wynik EBITDA miała poprawa marży na sprzedaży energii elektrycznej. Było to efektem przede wszystkim wyższych cen energii elektrycznej na rynku. Niższemu o prawie 20% wytwarzaniu energii elektrycznej towarzyszyła wyższa dyspozycyjność jednostek wytwórczych, co przełożyło się na osiągnięcie czterokrotnie wyższych przychodów z Operacyjnej Rezerwy Mocy. Duży wpływ na wynik segmentu Wytwarzanie w kolejnych kwartałach będzie miała sytuacja rynkowa. Będziemy elastycznie podchodzić do realizacji naszej strategii handlowej aby maksymalizować korzyści.

  nalogowiec: Z czego wynikał mocny spadek EBITDA segmentu sprzedaż?

  Marek Wadowski: Na spadek EBITDA w segmencie Sprzedaż złożyły się dwa czynniki. Po pierwsze, zdarzenie jednorazowe w postaci rozwiązania rezerwy na ECSW w I kw. 2017 r. w wysokości 190 mln zł - efekt wysokiej bazy. Po drugie, rosnące ceny i zmienność na rynku energii elektrycznej wywarły presję na marże - wpływ tego czynnika to -46 mln zł.

  Dagmara: Jak Pana zdaniem będą kształtować się ceny energii w Polsce w 2018 roku? Co będzie miało kluczowy wpływ na poziom cen?

  Marek Wadowski: Istotny wpływ na wyższe ceny energii w ostatnim okresie miały: wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz cen węgla. Na razie nie widać przesłanek do korekty na rynku uprawnień do emisji CO2, choć nie można jej wykluczyć. W zakresie cen węgla również nie widać czynników przemawiających za spadkiem, można nawet się spodziewać lekkich wzrostów. W związku z tym można przyjąć, że cena energii elektrycznej w 2018 r. będzie się utrzymywała na wysokim poziomie, co widać również w cenach kontraktów terminowych na kolejne okresy. Dalszy wzrost cen może być jednak ograniczony z uwagi na dużą różnicę cen między Polską a krajami ościennymi, co ma znaczenie przede wszystkim dla międzynarodowych korporacji posiadających swoje zakłady produkcyjne w wielu krajach.

  r0h3r: Czy sytuacja finansowa Tauronu w ocenie zarządu jest pozytywna i niezagrożona w długim terminie?

  Marek Wadowski: Sytuacja finansowa Taurona jest stabilna. Posiadamy niezbędne zasoby finansowe do obsługi naszych zobowiązań w perspektywie najbliższych dwóch lat. Mamy rating na poziomie inwestycyjnym (BBB) oraz wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 2,28x. Wszystkie te elementy są rezultatem konsekwentnej realizacji strategii i zapewniają nam dostępność źródeł finansowania w dłuższym okresie. Szczegółowe informacje są przedstawione na slajdzie 13 prezentacji wynikowej.

  Moderator: Bardzo dziękuję za udział w czacie. Zapraszam do udziału w spotkaniach w trakcie konferencji WallStreet w Karpaczu, w której Tauron również bierze udział.

 • Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 14 marca (środa) o godz. 15:30. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

  Moderator: Dzień dobry. Witamy na kolejnym czacie Grupy TAURON dla inwestorów indywidualnych. Zapraszamy do zadawania pytań.

  Tomasz Stepien: Drobne techniczne pytanie - nie widzę na stronie Sprawozdania Zarządu z Działalności w 2017? Czy nie będzie go - czy ja w złym miejscu szukam? A merytorycznie mam pytanie - podają Państwo wolumen generacji w 2017 ze źródeł odnawialnych. Czy można prosić o wolumen generacji tylko ze źródeł biomasowych w 2017 i porównanie do 2016?

  Marek Wadowski: Poniżej link do zakładki strony internetowej z raportami okresowymi: https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe

  Rafał Turek: Czy wskaźnik dług netto do EBITDA w kolejnych kwartałach będzie utrzymany poniżej poziomu 3x? 

  Marek Wadowski: W związku z realizowanym programem inwestycyjnym należy oczekiwać wzrostu wskaźnika. Jednak nie przewidujemy aby w tym roku przekroczył on 3,0x.

  Wojtek Worwa: Z jakiego tytułu Tauron wypłaca premie pracownikom (55 mln zł rezerwy w IV kwartale)? Ilu pracowników Grupy obejmuje taka premia? Ile wynosi przeciętna premia dla pojedynczego pracownika?

  Marek Wadowski: Zgodnie z porozumieniem ze stroną społeczną premia wypłacana jest za realizację Programu Poprawy Efektywności. Jej wysokość jest uzależniona od stopnia realizacji tego programu. Zakładana w rezerwie przeciętna premia na pracownika wynosi 1,9 tys. zł brutto w skali roku.

  Jupik: Kiedy najszybciej można spodziewać się wypłaty dywidendy?

  Marek Wadowski: Zgodnie z naszymi przewidywaniami, które komunikowaliśmy przy okazji publikacji strategii, pierwszym rokiem w którym widzimy możliwość wypłaty dywidendy jest 2020 r. (z zysku za 2019 r.).

  Andrzej: Skąd takie słabe wyniki segmentu wydobycie? Produkcja węgla w porównaniu z rokiem 2016 wzrosła symbolicznie. Jakie są prognozy na 2018 rok dla wydobycia? Czy możliwe jest osiągnięcie rentowności w 2018 roku w tym segmencie?

  Marek Wadowski: W 2017 r. wielkość produkcji węgla handlowego była zbliżona do produkcji w 2016 r. O prawie 12% wzrosła sprzedaż węgla. Niemniej jednak, wystąpił istotny wzrost po stronie kosztów (maszyny, urządzenia górnicze, stal, usługi obce), stąd wynik na poziomie 2016 r. Przykładowo koszty najmu kombajnów górniczych wzrosły o prawie 40%. W 2018 r. przy założonej podobnej wielkości produkcji węgla handlowego jak w 2017 r. powinna nastąpić poprawa wyniku. Jednak z uwagi na wspomniany wzrost kosztów osiągnięcie dodatniej EBITDA będzie wyzwaniem.

  Kamil Prochnicki: Czy informacje prasowe o możliwej fuzji w energetyce, w której miałby uczestniczyć także Tauron, można traktować na poważnie? Czy jest taki scenariusz przez Tauron rozważany?

  Marek Wadowski: Obecnie nie prowadzimy żadnych analiz ani prac w tym zakresie.

  wyparowało: Jak wygląda obecnie proces uruchomienia rynku mocy? Kiedy będą widoczne pierwsze efekty wprowadzenia rynku mocy?

  Marek Wadowski: W listopadzie i grudniu 2018 r. powinny odbyć się pierwsze aukcje na lata 2021-2023. Pierwsze przychody dla jednostek, które wygrają aukcje pojawią się w 2021 r. Obecnie czekamy na ostateczny kształt regulaminu rynku mocy, który będzie bardzo istotny dla dobrego przygotowania się do aukcji. Przygotowujemy się również do certyfikacji naszych jednostek wytwórczych, co jest warunkiem uczestnictwa w aukcjach.

  Michał: Czy Tauron planuje inwestycje w energetykę atomową? Czy będzie uczestniczył w tej inwestycji jeśli w Polsce ruszy budowa takiej elektrowni?

  Marek Wadowski: W 2015 r. TAURON objął 10% udziałów w spółce celowej PGE EJ1, która prowadzi prace zmierzające do budowy elektrowni atomowej. Ponieważ budowa elektrowni atomowej jest projektem niemożliwym do realizacji bez wsparcia państwa, podobnie jak inni udziałowcy oczekujemy na decyzje w tym zakresie.

  Tomasz Stepien: Jaka jest Państwa zdaniem przyczyna ostatniego wzrostu cen zielonych certyfikatów? Czy ten trend może skłonić Tauron do większej generacji z biomasy w 2018?

  Marek Wadowski: Powodem wzrostu cen jest wzrost obowiązku umorzenia, co wpływa bezpośrednio na wzrost popytu na zielone certyfikaty oraz zmiana metodologii ustalania opłaty zastępczej. Dodatkowo, wzrost popytu na zielone certyfikaty jest wzmacniany wzrostem zużycia energii elektrycznej. Produkcja energii z biomasy jest uzależniona od relacji cenowej pomiędzy ceną energii elektrycznej (powiększoną o cenę zielonych certyfikatów) a kosztem pozyskania biomasy. Obecnie nie zwiększamy generacji z biomasy, niemniej jednak w całym 2018 r. nie możemy tego wykluczyć.

  Andrzej: Chciałem zapytać o smog i jakie działania w kwestii przeciwdziałania temu zjawisku podejmuje TAURON

  Marek Wadowski: Grupa TAURON prowadzi szeroko zakrojony program walki z niską emisją. W ramach tego programu prowadzimy kampanię społeczną "Oddychaj powietrzem" oraz realizujemy Program likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji Śląsko-Dąbrowskiej. W ramach tego programu nasza spółka zależna TAURON Ciepło promuje przyłączanie budynków do sieci ciepłowniczej (w 2017 r. podpisaliśmy kontrakty na nowe przyłączenia w wysokości 61 MWt, dwukrotnie więcej niż w 2016 r.). Także spółka TAURON Sprzedaż proponuje klientom indywidualnym interesujące rozwiązania wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne.

  pesymista: Czy planowane są kolejne emisje obligacje? Czy będą emisja dla inwestorów indywidualnych?

  Marek Wadowski: Obecnie nie prowadzimy prac w kierunku emisji obligacji dla inwestorów indywidualnych. Nie możemy jednak wykluczyć, że w 2018 r. będziemy się starali pozyskać dodatkowe finansowanie w instytucjach finansowych. Nie przewidujemy jednak, jak wcześniej wspominałem, że wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec 2018 r. przekroczy poziom 3,0x.

  Pektrym: Jakie inwestycje planowane są w 2018 roku?

  Marek Wadowski: Szczegółowe informacje o planowanych inwestycjach znajdują się na slajdzie 23 prezentacji wynikowej dostępnej na stronie czatu.

  Alojzy: Jakie jest ryzyko sporów sądowych z właścicielami farm wiatrowych?

  Marek Wadowski: Szacunek ryzyka negatywnego rozstrzygnięcia sporów w sprawie farm wiatrowych przeprowadzamy na podstawie analiz prawnych. Nasza ocena sytuacji, potwierdzona przez biegłego rewidenta, nie wskazuje na konieczność tworzenia rezerw z tego tytułu.

  inwestor1234: Dlaczego zdecydowano się na rozwiązanie części rezerwy na poczet ewentualnych kar nakładanych przez URE?

  Marek Wadowski: Kara okazała się niższa niż utworzona rezerwa na ten cel.

  thommat: Czy może Pan skomentować wynik segmentu Wydobycie oraz jego przyszłość w Tauron?

  Marek Wadowski: Wydobycie węgla w Grupie TAURON stanowi istotny element w całym łańcuchu wartości. Jego rola z chwilą wejścia w życie konkluzji BAT jeszcze wzrośnie z uwagi na wysoką jakość węgla wydobywanego w ZG Sobieski, który będzie mógł być wykorzystywany do produkcji po 2021 r. Jednocześnie kluczowa jest systematyczna poprawa efektywności finansowej tego segmentu zapewniająca możliwość funkcjonowania w średniej i długiej perspektywie. Nieustannie koncentrujemy zatem nasze działania na wzroście rentowności segmentu Wydobycie.

  Moderator: Bardzo dziękujemy za aktywny udział w czacie. Zapraszamy na kolejne spotkanie po wynikach za I kwartał 2018 r.

 • Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 10 listopada (piątek) o godz. 12:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadać Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

  Moderator: Szanowni Państwo, witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych, który jest poświęcony wynikom finansowym i operacyjnym osiągniętym przez Grupę TAURON w trzech kwartałach 2017 r. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań.

  Lider: Na czym dokładnie mogłaby polegać modernizacja bloków 200 MW i kiedy miałaby ona zostać przeprowadzona?

  Marek Wadowski: Do końca 2016 roku dostosowaliśmy naszą flotę wytwórczą do wymogów określonych w dyrektywie IED w zakresie emisji tlenków azotu i siarki. Wchodzące w życie konkluzje BAT w szczególności w zakresie emisji pyłu, rtęci, chlorowodoru, fluorowodoru i amoniaku powodują konieczność dalszej modernizacji bloków. Zakończenie tego procesu powinno nastąpić w II poł. 2021 r.

  analityk: O co chodzi z tymi wskaźnikami SAIDI i SAIFI? Dlaczego ich naruszenie może mieć wpływ na wyniki Tauronu?

  Marek Wadowski: Wskaźniki SAIDI i SAIFI są parametrami określającymi niezawodność dostarczania energii elektrycznej odbiorcom podłączonym do sieci dystrybucyjnej (długość i częstotliwość przerw). Wskaźniki te są brane pod uwagę przez Regulatora przy ustalaniu zwrotu z kapitału. Regulator ocenia stopień realizacji wyznaczonych celów w zakresie SAIDI i SAIFI. Innymi słowy, naruszenie tych wskaźników może oznaczać niższą taryfę w obszarze Dystrybucji, co przekłada się na niższe dochody tego segmentu.

  Karol: Kiedy w końcu EBITDA segmentu wydobycie zacznie przynosić zauważalne zyski? Czy to nie miało być tak, że miał on być rentowny już wcześniej?

  Marek Wadowski: Segment Wydobycie powinien wykazać pozytywny wynik na poziomie EBITDA w roku 2018 w konsekwencji wzrostu wolumenu wydobycia węgla oraz wzrostu jego ceny. W roku 2017 słabe wyniki III kw. w tym segmencie powodują, że w całym roku osiągnięcie dodatniego poziomu EBITDA jest mało prawdopodobne. Bardzo duże znaczenie dla osiąganych wyników przez ten segment ma wolumen wydobycia w związku ze stałym charakterem kosztów. Zatem kluczowe jest osiągnięcie stabilnego, wysokiego poziomu węgla na czym się obecnie koncentrujemy.

  Pablito: Z czego wynika tak duży wzrost w ostatnim czasie cen energii elektrycznej na rynku terminowym? Jakie przełożenie na działalność spółki mają ceny kontraktów na TGE?

  Marek Wadowski: Sam wzrost cen ma pozytywny wpływ na wyniki Grupy TAURON. Niemniej jednak zmiany ceny energii elektrycznej na rynku są często skorelowane ze zmianami parametrów kosztotwórczych, tj. cen paliw (węgla) czy cen uprawnień do emisji CO2. Wzrost cen energii w ostatnim czasie w dużej mierze związany jest ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 i prawdopodobnie wzrostem cen węgla. Obecny wzrost cen energii nie rekompensuje w pełni wzrostu kosztów jej wytworzenia.

  Autorytet: W jakim stopniu został zrealizowany Program Poprawy Efektywności? Czy po jego realizacji planowane są kolejne takie programy?

  Marek Wadowski: Efekty PPE prezentujemy na slajdzie 25 załączonej prezentacji. Na koniec III kw. zaawansowanie programu wyniosło 70 proc. Na chwilę obecną koncentrujemy się na dokończeniu realizacji obecnego programu oraz inicjatyw strategicznych.

  Sendy: Zarząd Tauronu informował, że spodziewa się wzrostu cen węgla w 2018 roku? Jak to sumarycznie wpłynie na wyniki spółki? Ogółem jest to tendencja korzystna czy negatywna?

  Marek Wadowski: Silną stroną TAURONU jest integracja pionowa w łańcuchu dostaw, dzięki której wzrost cen paliwa (węgla) negatywnie przekłada się na koszty produkcji energii elektrycznej w pewnej jego części. W roku 2018 łączny efekt z tytułu wzrostu cen węgla będzie miał negatywny wpływ na wyniki TAURONU na poziomie kilkudziesięciu mln zł.

  Kapitan Planeta: Jakie są powody zmiany EBITDA w porównaniu do poprzedniego roku?

  Marek Wadowski: Przyczyny zmiany wyniku na poziomie EBITDA przedstawiamy w załączonej prezentacji na slajdach 10-21.

  BeataR: Jak wyglądają obecnie prace nad rynkiem mocy? Kiedy można się spodziewać, że w końcu zacznie funkcjonować?

  Marek Wadowski: Projekt ustawy o rynku mocy jest na etapie prac sejmowych - 25 października miało miejsce jego pierwsze czytanie. Jednocześnie trwają uzgodnienia kształtu rynku mocy z Komisją Europejską - Polska przekazała do KE wniosek prenotyfikacyjny. Rynek mocy powinien zacząć funkcjonować w 2021 roku, a pierwszych aukcji należy się spodziewać w IV kw. 2018 r.

  Moderator: Szanowni Państwo, dziękujemy za liczny udział w czacie i interesujące pytania. Już dziś zapraszamy na kolejny, podczas którego podsumujemy 2017 rok.
   
 • Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 18 sierpnia (piątek) o godz. 15:30. Na pytania inwestorów będzie odpowiadać Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

  Moderator: Szanowni Państwo, witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym omówieniu wyników Grupy TAURON za I półrocze 2017 r. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań.

  Błażej Banaszak: Dlaczego na emisję obligacji zdecydowano się w Londynie, a nie w Polsce?

  Marek Wadowski: TAURON zdecydował się na emisję euroobligacji notowanych na rynku londyńskim mając na celu dywersyfikację bazy inwestorów, która umożliwia poprawę pozycji negocjacyjnej, obniżenie kosztów finansowania oraz dostęp do szerszej bazy inwestorów w przypadku konieczności ewentualnego dalszego sięgania po dług. Okresem zapadalności euroobligacji jest 10 lat, co jest trudne do osiągnięcia na rynku polskim.

  Niko: Z czego wynika niższa marża na energii elektrycznej i niższa cena sprzedaży energii?

  Marek Wadowski:
  Niższa marża energii elektrycznej wynika z niższych cen sprzedaży, które zależą od rynku. Efekt spadku ceny został częściowo zrekompensowany przez wzrost wolumenu sprzedanej energii, nie było to jednak możliwe w pełni.

  Niko: Kto i w jaki sposób ustala stawki za usługi dystrybucyjne? Skąd się wziął istotny ich wzrost w I półroczu 2017 roku (+7% do odbiorców końcowych)?

  Marek Wadowski:
  Stawki dystrybucyjne dla poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych są zatwierdzane co roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wysokość stawki za usługi dystrybucyjne jest uzależniona przede wszystkim od poziomu ponoszonych kosztów. W 2017 roku mieliśmy do czynienia ze wzrostem opłaty przejściowej (o 70%) oraz wprowadzeniem nowej opłaty OZE, co m.in. znalazło odzwierciedlenie w 7 proc. wzroście stawki dystrybucyjnej.

  Góral: Czy z uwagi na powodzenie ostatniej emisji i dużą nadsubskrypcję, w najbliższej przyszłości TAURON planuje kolejne emisje euroobligacji?

  Marek Wadowski: Nie przewidujemy w najbliższym czasie kolejnej emisji euroobligacji. Nasze dostępne finansowanie to obecnie kwota ponad 5 mld zł, co w najbliższym okresie zabezpiecza potrzeby Grupy TAURON.

  Pablitto: Ile zapasów węgla znajduje się obecnie w Tauronie?

  Marek Wadowski: Na koniec drugiego kwartału zapasy węgla wynosiły 140 tys. ton. W ciągu pół roku spadły o ponad 270 tys. ton.

  akrapme: Jaki wpływ na wyniki Grupy Tauron mają ceny węgla? Czy zwyżki cen węgla są ogółem dla Tauronu pozytywne czy negatywne?

  Marek Wadowski: Podstawową kategorią wpływającą na wyniki TAURON jest clean dark spread, czyli różnica pomiędzy ceną sprzedaży energii a kosztami paliwa. Jeśli wzrost kosztów paliwa (węgla) znajdzie odzwierciedlenie we wzroście ceny energii, ogólny wpływ wzrostu cen węgla na wyniki Grupy TAURON będzie pozytywny.

  Zbity miś: Co najbardziej wpłynęło na poprawę wyniku segmentu Wydobycie?

  Marek Wadowski: Kluczowym czynnikiem był wzrost wolumenu produkcji, co zdecydowanie obniżyło jednostkowy koszt wydobycia przy zachowaniu dyscypliny kosztowej.

  Finansista: Na jakim etapie jest obecnie realizacja projektu budowy bloku w Jaworznie? Czy uda się to zakończyć do 2019 roku?

  Marek Wadowski: Na koniec II kw. 2017 zaawansowanie prac wynosiło 39%. Zakładamy, że blok zostanie oddany do użytkowania w listopadzie 2019 roku.

  Lubos: Jaki poziom wydatków inwestycyjnych planowany jest na II półrocze 2017 roku i kolejne lata?

  Marek Wadowski: Przewidujemy, że nakłady inwestycyjne w drugim półroczu przekroczą 2,5 mld zł. W kolejnych dwóch latach CAPEX wyniesie ok. 4 mld zł rocznie. Po zakończeniu projektu w Jaworznie należy spodziewać się istotnego spadku nakładów inwestycyjnych.

  Owner: Czy ze względu na dobre wskaźniki realizacji programu poprawy efektywności przewidują Państwo większe oszczędności niż te, które zostały zaplanowane na lata 2016-2018?

  Marek Wadowski: Obecnie realizowany PPE jest trzecim programem tego typu. Dotychczasowe zrealizowaliśmy z nadwyżką. Należy jednak pamiętać, że każdy kolejny program jest coraz trudniejszy. Przewidujemy, że obecny program zostanie zrealizowany zgodnie z założeniami. Podejmujemy wszelkie wysiłki, aby zrealizowane oszczędności były wyższe.

  Dywidendowiec: Jakie są przewidywania dotyczące wysokości wskaźnika długu netto do EBITDA w II półroczu 2017?

  Marek Wadowski: W drugim półroczu wskaźnik długu netto do EBITDA wzrośnie, niemniej jednak pozostanie na bezpiecznym poziomie poniżej 3.0x.

  Akto: EBITDA segmentu Wydobycie, choć widać było dużą poprawę w II kw., patrząc na całe półrocze znowu znalazł się na minusie. Czy można liczyć, że w przyszłości zacznie ten segment być zyskowny?

  Marek Wadowski: Drugi kwartał pokazał, że segment Wydobycie może być rentowny. Kluczowym czynnikiem decydującym o rentowności tego segmentu jest wolumen wydobycia. Koncentrujemy się zatem na zwiększaniu wolumenu przy zachowaniu dyscypliny kosztowej.

  Owner: Na jakim etapie są rozmowy z Polskim Funduszem Rozwoju na temat zaangażowania w budowę bloku w Elektrowni Jaworzno?

  Marek Wadowski: W chwili obecnej przygotowujemy się do procesu due dilligence oraz opracowania dokumentacji projektowej.

  LokalnyInwestor: Czy skutkiem wypowiedzenia umów długoterminowych na zakup energii i praw majątkowych przez Tauron faktycznie może być zapłata wysokich odszkodowań? O jakich kwotach potencjalnie można mówić? Jakie jest prawdopodobieństwo konieczności zapłacenia takich odszkodowań?

  Marek Wadowski: Według nas wypowiedzenia zawartych umów są prawnie skuteczne i z tego powodu zdaniem Spółki nie należą się żadne odszkodowania naszym byłym kontrahentom. Zgodnie z posiadanymi opiniami prawnymi prawdopodobieństwo konieczności zapłaty odszkodowań jest bardzo niskie, dlatego Spółka nie tworzyła na ten cel rezerw.

  Niko: Czy realizacja inicjatyw strategicznych przebiega zgodnie z planem?

  Marek Wadowski:
  Realizacja inicjatyw strategicznych w I półroczu 2017 roku przełożyła się na wartość 480 mln zł, co stanowi 14% (szczegóły przedstawione są na slajdzie 26). Jest to zgodne z naszymi założeniami.

  Szczepek: Jaki wpływ dla Grupy Tauron miałoby uruchomienie rynku mocy? Kiedy się można spodziewać, że to nastąpi?

  Marek Wadowski: Według naszych założeń wartość rynku mocy będzie oscylowała wokół 4 mld zł rocznie. Zakładamy, że z tego tytułu TAURON może uzyskać przychody rzędu kilkuset milionów zł rocznie. Spodziewamy się, że pierwsza aukcja będzie miała miejsce pod koniec 2018 roku, a pierwsze wpływy pojawią się w 2021 roku.

  Tyski: Dzień dobry, czy dobre wyniki za pierwsze półrocze 2017 r w segmencie dystrybucji przełożą się na wyższy wynik ebit w tym segmencie za cały rok 2017? Czy przewidujecie wzrost rentowności w tym segmencie w 2018 r.? Dziękuję

  Marek Wadowski: Wyższe wyniki Dystrybucji w I półroczu 2017 będą miały pozytywny wpływ na wyniki segmentu oraz całej GK TAURON. Wyniki tego segmentu w roku 2018 zależą w dużej mierze od podejścia regulatora do zatwierdzanej corocznie taryfy na usługi dystrybucyjne. W chwili obecnej nie jest możliwe określenie poziomu rentowności tego segmentu z uwagi na brak zatwierdzonej taryfy.

  Moderator: Szanowni Państwo, dziękujemy za liczny udział w czacie i ciekawe pytania. Zapraszamy na kolejny czat, po wynikach za III kwartał 2017 roku.


  PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI

  Grik: Największy postęp realizacji programu poprawy efektywności widać w segmencie wytwarzania, w pozostałych segmentach póki co dużo gorzej to wygląda. Z czego to wynika?
  Sara: W ostatnim czasie ceny akcji spółek energetycznych mocno wzrosły. Myśli Pan że są perspektywy do dalszych takich wzrostów?
  Szczepek: Czy uda się uzyskać zaplanowane efekty finansowe zapowiedziane w programie poprawy efektywności?
  Espand: W ostatnim czasie Tauron wyraźnie redukował zatrudnienie? Ile docelowo ma wynosić zatrudnienie i do kiedy ten proces ma zostać przeprowadzony? Czy Tauron musi odchodzącym pracownikom wypłacać jakieś odprawy? Jeśli tak, to jaki jest to koszt dla spółki?
  TheFox: P/BV dla Tauronu to wciąż ledwie 0,38. Z czego to wynika? Czy nie potrzeba dokonać kolejnych odpisów aktywów?
  Robert Matłocha: Wskaźniki zadłużenia spadły, płynność jest dobra – może warto jednak pomyśleć o wypłacie dywidendy za 2017 rok?
  giełdoholik: Czy w najbliższym czasie można się spodziewać kolejnych emisji obligacji przez Tauron? Czy Tauron planuje wyemitować obligacje dostępne także dla inwestorów indywidualnych?
  Beata: Spółka podaje, że w okresie I-V 2017 r. na zmianę sprzedawców zdecydowało się ponad 9,3 tys. klientów biznesowych, co oznacza wzrost od końca 2016 r. o 5,4%. A jak to wyglądało w przypadku Tauronu? Jaka część klientów zmieniających sprzedawców wybiera Tauron?
  Marcin: Czy tak istotny wzrost wolumenu sprzedaży węgla uznać można za trwały? Z czego wynika ten wzrost zapotrzebowania na wydobywany węgiel?
  tommen: Jaki wpływ na wyniki Grupy Tauron może mieć nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii?
  Dywidendowiec: Co najbardziej wpłynęło na poprawę wyniku segmentu Wydobycie?
  Inwestor 007: Jakie były główne powody ostatniej emisji euroobligacji?
  akcjonariusz: Jaki jest plan produkcji wegla na ten rok w Tauron Wydobycie? Ile wegla wydobyto w samych Brzeszczach i czy uda sie w tej kopalni zwiekszyc wydobycie by osiągnac planowane wczesniej 1,8mln ton w 2017 roku. Czy sa jakies problemy z produkcja wegla w grupie i czy z tego powodu Tauron dokupywal wiecej wegla niz wciesniej zakontraktowal?
   
 • Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za 1 kwartał 2017 r.

  Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 11 maja (czwartek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadać Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

  Moderator: Szanowni Państwo, Witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym omówieniu wyników Grupy TAURON za I kwartał 2017 r. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań.

  Zbitymiś: Co miało największy wpływ na dość dobre wyniki Taurona w I kwartale ?

  Marek Wadowski: W pierwszym kwartale 2017 r. mieliśmy do czynienia z następującymi zdarzeniami jednorazowymi: rozwiązanie rezerwy w wysokości 190 mln zł związanych z projektem w Stalowej Woli, 75 mln zł dodatnich różnic kursowych, niskie koszty umorzenia zielonych certyfikatów (wpływ na wynik: 60 mln zł) i rozliczenie darmowych uprawnień do emisji 1,7 mln ton CO2 z roku 2016 (wpływ na wynik: 31 mln zł). Zdarzenia te nie będą miały wpływu na wynik kolejnych kwartałów 2017 roku, stąd uważamy, że wynik EBITDA w roku 2017 powinien być zbliżony do wyniku z 2016 roku.

  profesjonalista: Jakie wyniki generuje kopalnia Brzeszcze przy obecnych cenach węgla?

  Marek Wadowski: W pierwszym kwartale 2017 r. kopalnia Brzeszcze wyprodukowała 225 tys. ton węgla, o 115 tys. ton więcej r/r. Pomimo tego wynik osiągnięty na produkcji węgla jest gorszy o kilkanaście mln zł. Główną przyczyną był wzrost kosztów robót przygotowawczych. W kolejnych kwartałach przewidujemy znaczący wzrost wolumenu produkcji i poprawę wyniku. Osiągnięty przez Brzeszcze wynik wskazuje, iż w segmencie Wydobycie konieczna jest ciągła dyscyplina kosztowa i produkcyjna.

  werk: Z czego wynika ponad podwojenie EBITDA Segmentu Sprzedaż?

  Marek Wadowski: Wynika to przede wszystkim z rozwiązania rezerwy związanej z projektem ECSW. Szczegółowe informacje na temat wyników segmentu Sprzedaż znajdują się na str. 12 załączonej prezentacji.

  ShortPlayer: Jakie nakłady zostały już przeznaczone na kopalnię Brzeszcze i jakie jeszcze są planowane?

  Marek Wadowski: Do tej pory przeznaczyliśmy ok. 100 mln zł na rzeczowe nakłady inwestycyjne ZG Brzeszcze. W latach 2016-2018 planujemy łączne nakłady na poziomie ok. 250 mln zł.

  Buffet: Jak wygląda dzisiaj realizacja programu poprawy efektywności?

  Marek Wadowski: Do tej pory zrealizowaliśmy 48% oszczędności zaplanowanych na lata 2016-2018. Oszczędności w poszczególnych segmentach przedstawiamy na str. 16 prezentacji wynikowej.

  Energetyczny Inwestor: Jak w I kw. 2017 roku kształtowały się ceny energii? Czy podtrzymuje Pan wypowiedź z poprzedniego czatu, że w 2017 roku mogą być one na zbliżonym poziomie do 2016 roku?

  Marek Wadowski: W I kwartale 2016 roku ceny energii były na poziomie wyższym niż w I kwartale 2017 roku. Powodem tego były niskie temperatury i niska generacja farm wiatrowych w I kwartale 2016 roku. Porównując ceny za cały 2017 i 2016 rok spodziewam się, że będą one na poziomie zbliżonym.

  Andrzej: Czy pana zdaniem segment wydobycia zdoła wyjść na plus w tym roku?

  Marek Wadowski: Segment Wydobycie powinien wygenerować dodatni wynik na poziomie EBITDA. Warunkiem tego jest zwiększenie poziomu wydobycia do ok. 7 mln ton (co jest planowane) oraz dyscyplina kosztowa.

  shorttermism: W I kw. spółka znacznie zwiększyła przepływy operacyjne. Z czego to wynikało?

  Marek Wadowski: Główne przyczyny wzrostu OCF są następujące: zapłata niższego podatku dochodowego (o ok. 180 mln zł r/r) oraz zmniejszenie stanu zapasów węgla (o ok. 280 tys. ton).

  Analityk: Jak ocenia Pan obecną sytuację finansową Tauronu?

  Marek Wadowski: Pomimo tego, że I kwartał 2017 roku był wyjątkowo dobry, należy wskazać na wyzwania jakie stoją przed Grupą Kapitałową TAURON: rosnące wymagania w zakresie regulacji jakościowej w obszarze dystrybucji (SAIDI, SAIFI, czas przyłączenia) oraz coraz wyższe obciążenia związane z kosztami CO2 i presja na wzrost cen węgla. Chciałbym podkreślić, że aby TAURON był podmiotem stabilnym finansowo niezbędna jest ciągła dyscyplina kosztowa.

  fundamentalista: Dług netto do EBITDA jest na poziomie z I kw. 2016 roku. Czy spółka będzie dążyć do dalszego obniżania tego wskaźnika?

  Marek Wadowski: Spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach wskaźnik ten będzie wykazywał tendencję wzrostową, jest to spowodowane przede wszystkim realizacją inwestycji w El. Jaworzno III. Spółka będzie dążyła do utrzymania wskaźnika na bezpiecznym poziomie, działania podejmowane w tym zakresie będą zależały przede wszystkim od generowanego poziomu EBITDA i postępu w realizacji inwestycji.

  Jaworzno4: dzień dobry, jak ocenia Pan perspektywy Ebit w dystrybucji w 2017 r.? Jak się wydaje wyniki tego segmentu są kluczowe dla całej grupy

  Marek Wadowski: Jak wskazywaliśmy przy publikacji wyników za rok 2016, perspektywa segmentu Dystrybucja w tym roku powinna być stabilna.

  reaktent: Czy prace związane z wdrożeniem rynku mocy są kontynuowane?

  Marek Wadowski: Prace nad rynkiem mocy cały czas trwają. Projekt ustawy o rynku mocy jest obecnie na etapie prac rządowych, jednocześnie trwają uzgodnienia z Komisją Europejską. Liczymy na to, że do końca 2017 roku poznamy finalny kształt przyjętych rozwiązań.

  Energetyk007: Co dalej z inwestycjami? Czy udaje się ograniczyć je tak jak zapowiadaliście to w nowej strategii?

  Marek Wadowski: W zakresie inwestycji realizujemy przyjętą strategię zakładającą ich ograniczenie. Szczegółowe informacje na temat realizowanego programu inwestycyjnego znajdują się na str. 14 i 15 prezentacji.

  pmazurek@poczta.onet.pl: Jakie inwestycje podejmuje spółka w obszarze OZE? Czy planowane są istotne zwiększenia mocy w tym segmencie?

  Marek Wadowski: Jak sygnalizowaliśmy wcześniej, kierunkowe decyzje w tej kwestii uzależniamy od otoczenia regulacyjnego i rynkowego. Na bieżąco monitorujemy sytuację w tym zakresie.

  Moderator: Szanowni Państwo, Dziękujemy za liczny udział w czacie i ciekawe pytania. Zapraszamy na kolejny czat, po wynikach za I półrocze 2017 roku.

   
 • Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za 2016 r.

  Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 16 marca (czwartek) o godz. 15:30. Na pytania inwestorów będzie odpowiadać Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

  Moderator:
  Szanowni Państwo, Witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym omówieniu wyników Grupy TAURON za 2016 r. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań.

  Albert N: Jak Pana zdaniem mogą kształtować się ceny energii w 2017 roku?

  Marek Wadowski:
  Ceny energii w 2017 roku powinny kształtować się na poziomie zbliżonym do roku 2016, z uwagi na spadające ceny uprawnień do emisji CO2, możemy nawet mówić o możliwym lekkim spadku.

  Ojciec Mateusz:
  EBITDA segmentu wydobycie ciągle ujemna. Kiedy można się spodziewać poprawy? Jakie działania są w tym kierunku podejmowane?

  Marek Wadowski: W 2017 roku spodziewamy się dodatniego wyniku na poziomie EBITDA - jest to efektem przede wszystkim przewidywanego wzrostu wielkości wydobycia, będącego efektem inwestycji zrealizowanych m.in. w 2016 roku w zakresie robót przygotowawczych. Spodziewamy się wydobycia powyżej 7 mln ton z zastrzeżeniem braku wystąpienia nieprzewidywanych trudności geologiczno-górniczych.

  Kato: Co z rynkiem mocy? Bo cisza o tym ostatnio?

  Marek Wadowski: Według naszych informacji trwają uzgodnienia z Komisją Europejską, mamy nadzieję, że pierwsze aukcje zostaną uruchomione jeszcze w tym roku.

  Damian: Jaki jest status prac nad kluczowymi projektami inwestycyjnymi Grupy TAURON?

  Marek Wadowski: Zachęcam do zapoznania się z naszą prezentacją wynikową za rok 2016, slajd 23.

  Andrzej: Dlaczego przychody z ORM będą mniejsze w 2017 roku?

  Marek Wadowski: Z uwagi na przyjętą strategię handlową spodziewamy się spadku przychodów z tytułu ORM.

  mecenas promyczek: Czy relatywnie niskie ceny prądu u naszych sąsiadów są zagrożeniem dla polskich producentów prądu? Dlaczego nie importujemy od tych krajów większych ilości prądu? Czy są jakieś ograniczenia techniczne/prawne pod tym względem?

  Marek Wadowski:
  Podstawowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy analizie poziomu importu jest przepustowość połączeń transgranicznych. Mając na względzie różnice w cenach hurtowych energii elektrycznej (są one niższe u sąsiadów) import jest czynnikiem wpływającym na obniżenie ceny. Warto też podkreślić, że import energii elektrycznej jest poddawany ścisłemu monitoringowi ze strony operatora, który ma możliwość wpływania na saldo wymiany transgranicznej.

  wilk rynku: Ostatnie lata są dla energetyki dość trudne. Kiedy Pana zdaniem tendencja może się odwrócić i Tauron zacznie pokazywać poprawę zysków?

  Marek Wadowski:
  Bardzo istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie energetyki jest otoczenie regulacyjne. Analizując możliwości odwrócenia niekorzystnych tendencji w energetyce warto śledzić zmiany w zakresie regulacji. Nie bez znaczenia jest także polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Jako Grupa TAURON duże nadzieje wiążemy z wprowadzeniem rynku mocy, jednocześnie intensywnie pracujemy nad poprawą efektywności w każdym obszarze naszej działalności.

  Paul: Jak wygląda realizacja programu poprawy efektywności?

  Marek Wadowski:
  Informacja została przedstawiona na slajdzie nr 25 prezentacji wynikowej za 2016 rok.

  Roberto Carlos: Ile wynosi dług netto/ebitda obecnie? Czy istnieje groźba naruszenia kowenantów?

  Marek Wadowski: Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2016 roku wynosi 2,32x. Oznacza to spadek w stosunku do końca Q3 2016 o 0,32x. Mając na względzie realizowany program poprawy efektywności oraz inicjatywy strategiczne nie widzimy ryzyka przekroczenia kowenantów.

  sympatyczny: Z wyników widać, że wynik Tauron to przede wszystkim Dystrybucja. Czy w tym segmencie spodziewacie się w najbliższych 2-3 latach wzrostu wyników m.in. przez wzrost rentowności obligacji i wzrost wartości aktywów?

  Marek Wadowski: TAURON Dystrybucja jest naszą największą spółką w Grupie. Jej wyniki są silnie uzależnione od polityki regulatora. Biorąc pod uwagę wzrost rentowności obligacji można się spodziewać wzrostu WACC. Pamiętajmy jednak, że regulator ma możliwości obniżenia tego wskaźnika poprzez jego korektę. Z tego względu patrzymy na segment Dystrybucji jako segment generujący stabilne wyniki finansowe i nie spodziewamy się znaczącego wzrostu WACC. Elementem potencjalnie poprawiającym wyniki Dystrybucji będzie systematyczny wzrost WRA.

  Paul: Pod koniec 2016 roku TAURON wyemitował obligacje hybrydowe. Czym różnią się obligacje hybrydowe od klasycznego zadłużenia?

  Marek Wadowski: Proponuję spojrzeć na slajd 22 prezentacji wynikowej za 2016 rok.

  Inwestor indywidualny: Czy program efektywnościowy przynosi oczekiwane rezultaty? Czy jakieś odchylenia są możliwe od pierwotnych planów?

  Marek Wadowski: Realizujemy program poprawy efektywności i inicjatywy strategiczne zgodnie z założeniami, więcej informacji znajduje się na slajdzie 25 prezentacji wynikowej za 2016 rok.

  Energetykk: Projekt w Jaworznie może być realizowany z partnerami zewnętrznymi?

  Marek Wadowski: Prowadzimy rozmowy z Polskim Funduszem Rozwoju na temat potencjalnego zaangażowania PFR w ten projekt.

  Patryk:
  Jakie jest obecnie zatrudnienie w całym Tauron wydobycie?

  Marek Wadowski: Na koniec 2016 roku zatrudnienie w TAURON Wydobycie wynosiło 6,7 tys. osób, w tym 1,5 tys. osób zatrudnionych w ZG Brzeszcze.

  Andrzej: Dlaczego przychody z ORM w 2017 roku będą mniejsze niż w 2017?

  Marek Wadowski: Budując strategię handlową na rok 2017 wzięliśmy pod uwagę przychody z ORM w porównaniu do możliwej do wygenerowania marży na sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji. Efektem takiego podejścia jest poziom kontraktacji na 2017 rok. W skrócie można powiedzieć, że spadek przychodów z tytułu ORM jest równoważony wyższym wolumenem sprzedaży energii z własnej produkcji.

  Dywersyfikant: Jakie są najważniejsze inwestycje dla spółki w 2017 roku?

  Marek Wadowski: Najważniejsze inwestycje w 2017 roku to przede wszystkim kontynuacja budowy bloku w Jaworznie, EC Stalowa Wola oraz inwestycje w segmencie Wydobycia (zostały one wymienione na slajdzie 23 w prezentacji wynikowej za 2016 rok).

  Moderator: Szanowni Państwo, Dziękujemy za liczny udział w czacie i ciekawe pytania. Zapraszamy na kolejny czat, po wynikach za I kwartał 2017 roku.

 • Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za III kwartał 2016 r.
   
  Moderator: Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym omówieniu wyników Grupy TAURON za III kwartał 2016 r. Zapraszamy do zadawania pytań.
   
  Filip: Jak oceniają państwo obecną sytuację finansową spółki?
   
  Marek Wadowski: Obecna sytuacja finansowa Grupy jest dobra. Dostrzegamy jednak wyzwania, które pojawiają się w otoczeniu w przyszłości, stąd nasza koncentracja na realizacji strategii, działaniach proefektywnościowych i zapewnieniu stabilności finansowej rozumianej jako nieprzekraczaniu wskaźnika długu netto do EBITDA powyżej 3,5 oraz utrzymaniu ratingu inwestycyjnego.
   
  Warren B.: Jak wygląda sytuacja w segmencie Wydobycie. Czy jest szansa na poprawę?

  Marek Wadowski: W tym segmencie chcemy zwrócić uwagę na istotny wzrost wolumenu wydobycia, dzięki któremu za sam trzeci kwartał segment wykazał dodatni wynik na poziomie EBITDA na poziomie 33 mln zł. W tym okresie również kopalnia Brzeszcze wykazała dodatni wynik EBITDA na poziomie 10 mln zł. Nie bez znaczenia jest systematyczna redukcja kosztów w wydobyciu, przykładem takiego działania może być obniżenie poziomu zatrudnienia o ponad 550 osób r/r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na slajdach 12-14 w prezentacji z omówieniem wyników za III kw. 2016 r.
   
  Sosnowiec: Jak wygląda realizacja programu poprawy efektywności? Czy wszystko idzie zgodnie z planem?
   
  Marek Wadowski: W ramach programu poprawy efektywności osiągnęliśmy 310 mln zł oszczędności, w większości pochodzących z segmentu Wytwarzanie i Wydobycie. Zakładana łączna wartość oszczędności na lata 2016-2018 wynosi 1,3 mld zł. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na slajdzie nr 29 prezentacji wynikowej.
   
  Inwestor indywidualny: Kurs akcji jest niski, zresztą nie tylko Tauronu ale też innych spółek z branży. Dlaczego?
   
  Marek Wadowski: Na kurs akcji wpływ ma wiele czynników. W branży energetycznej duże znaczenie mają regulacje, np. w obszarze odnawialnych źródeł energii lub dystrybucji. Z tego też względu istotne znaczenie ma planowane wprowadzenie rynku mocy, które może w istotny sposób wesprzeć kursy akcji spółek energetycznych w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że w porównaniu do innych spółek z branży energetycznej notowanych na GPW spadek kursu akcji Tauron był najniższy.
   
  Max: Czy są jeszcze szanse na budowę bloku parowo-gazowego w El. Łagisza?
   
  Marek Wadowski: Zgodnie ze strategią realizacja projektu została wstrzymana. Na dziś nie widzimy przesłanek do zmiany decyzji. Powrót do projektu będzie możliwy w sytuacji zmiany warunków rynkowych, które zapewniłyby jego rentowność.
   
  Vobis: Witam serdecznie. Mam pytanie, jaki wpływ na rentowność grupy Tauron (szczególnie segmentu wydobycia) i zachowanie kowenantów, miałby przypuszczalny spadek cen węgla w dłuższym terminie na rynkach globalnych w wyniku pojawienia się więcej taniego węgla z USA, poprzez bardzo prawdopodobną zmianę kierunku polityki energetycznej tamtejszego nowego
  rządu ?

  Marek Wadowski: Docelowo segment Wytwarzanie będzie zużywał 80% węgla produkowanego w GK Tauron i 20% kupowanego z zewnątrz. Sama obniżka cen węgla, przy założeniu braku zmiany pozostałych czynników, wpłynie pozytywnie na wyniki Grupy, dzięki poprawie wyników w segmencie Wytwarzanie. Jeśli jednak zmiana cen węgla spowodowałaby obniżenie cen energii elektrycznej w Polsce, to zmiana taka mogłaby spowodować obniżenie wyników Grupy.
   
  Zarządca: W 2017 roku przewidują państwo większe czy mniejsze zyski niż w roku obecnym?
   
  Marek Wadowski: Zgodnie z naszą polityką nie publikujemy prognoz wyników finansowych, jednak zwracam uwagę na podstawowe tendencje przewidywane na rok 2017 w zakresie wyniku EBITDA. W segmencie Wydobycie spodziewamy się poprawy (dzięki wzrostowi wolumenu, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej), w segmencie Wytwarzanie przewidujemy nieznaczne pogorszenie (z uwagi na wzrost kosztów CO2, niepewność co do rynku certyfikatów oraz presję na podwyżkę cen węgla), w segmencie Dystrybucji lekka poprawa (z uwagi na wzrost wolumenu), a w segmencie sprzedaż utrzymanie wyniku na zbliżonym poziomie.

  mmmaslov: Chciałem wyrazić smutek z powodu braku wypłaty dywidendy. Jestem długoterminowym inwestorem i jak podsumuję swoje inwestycje (od czasu debiutu) to smutno to wygląda. Jedynym pocieszeniem do tej pory była dywidenda. A teraz nawet tego nie ma. Czy jest zatem szansa na jej wypłatę? Pamiętam założenia za strategii. Ale założenia już nie raz się zmieniały.

  Marek Wadowski: Nasza polityka dywidendowa przewiduje możliwość wypłaty dywidendy, jednakże z uwagi na sytuację finansową nie przewidujemy wypłat z tego tytułu do roku 2020. Nasze działania koncentrują się na budowie wartości Grupy, poprzez wdrożenie strategii, która zakłada realizację rentownych inwestycji oraz działania efektywnościowe poprawiające wyniki. Zakładamy wynik EBITDA ponad 4 mld zł w 2020 roku i ponad 5 mld zł w 2025 r. Liczymy, że nasze działania znajdą odzwierciedlenie we wzroście cen akcji.
   
  Karol: Jakie działania podjęła spółka w celu poprawy sytuacji finansowej?
   
  Marek Wadowski: W roku 2016 realizowany jest Program Poprawy Efektywności, który przynosi wymierne korzyści (310 mln zł w okresie I-III kw. 2016). Pracujemy nad poprawą efektywności w obszarze Wydobycie, co znalazło odzwierciedlenie w uzyskaniu dodatniego poziomu EBITDA w III kw. 2016 r. (na poziomie 33 mln zł). Weryfikujemy wydatki inwestycyjne, celem zapewnienia ich maksymalnej efektywności (przykładem może być wstrzymanie budowy bloku gazowo-parowego w Łagiszy, nierentownego w obecnych warunkach rynkowych). Celem zwiększenia sprzedaży pracujemy nad pozyskaniem nowych klientów – przykładem może być zawarcie grupowych kontraktów sprzedażowych o łącznej wartości ponad 300 mln zł do ponad 400 miejscowości.
   
  Kapitan Sowa: Jeśli nie Łagisza, to jakie najważniejsze inwestycje obecnie realizuje Tauron?
   
  Marek Wadowski: Kluczowym projektem jest budowa bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III o łącznej wartości ponad 6 mld zł. Więcej informacji na temat programu inwestycyjnego znajduje się na slajdach 22-26 prezentacji wynikowej.
   
  Akcjonariusz: Spółka poinformowała, że rozważa emisję obligacji podporządkowanych, \"które nie są elementem wskaźnika dług netto/EBITDA\". Co to znaczy, że nie są elementem wskaźnika dług netto/EBITDA? Przecież nawet jeśli są podporządkowane, to jest to dług, który trzeba spłacić? Czy chodzi po prostu o kowenanty, zgodnie z którymi nie bierze się pod uwagę obligacji podporządkowanych do wyliczenia tego wskaźnika?
   
  Marek Wadowski: Dług podporządkowany nie jest wliczany do zadłużenia branego pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika długu netto/EBITDA. Wynika to z faktu, że w przypadku upadłości emitenta, w pierwszej kolejności zaspokajany jest tzw. dług senioralny (taki charakter mają obecnie wyemitowane obligacje GK Tauron), a w drugiej kolejności dług podporządkowany. Oznacza to, że bez zaspokojenia w pełni długu senioralnego nie ma możliwości zaspokojenia długu podporządkowanego. Oczywiście jest to dług, który trzeba spłacić.
   
  Rekin: Dzień dobry. Mam pytanie o segment wydobycia, który odnotował dodatni wynik EBITDA. Czy w przyszłych okresach EBITDA też powinien utrzymać się na dodatnim poziomie?
   
  Marek Wadowski: Utrzymanie obecnego poziomu wydobycia umożliwia generowanie przez ten segment dodatniego wyniku na poziomie EBITDA. Pamiętajmy jednak o tym, że w górnictwie istotne znaczenie mają warunki geologiczno-górnicze. Zdarzenia nieprzewidziane, np. skutkujące wyłączeniem frontu wydobywczego mają negatywny wpływ na rentowność.
   
  Moderator: Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy za czynny udział i interesujące pytania. Życzymy miłego weekendu.
 • Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za I półrocze 2016 r.

  Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 19 sierpnia (piątek) o godz. 13:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiadać Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

  Moderator: Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym omówieniu wyników Grupy TAURON za I półrocze 2016 r. Zapraszamy do zadawania pytań.

  ariel: Z czego wynika znaczny spadek zysku netto w pierwszym półroczu 2016 roku?

  Marek Wadowski: Podstawową przyczyną spadku zysku netto w I półroczu były odpisy z tytułu utraty wartości aktywów o łącznym wpływie na wynik netto ok. 600 mln zł.

  ariel: Co jest przyczyną wzrostu zobowiązań długoterminowych?

  Marek Wadowski: W listopadzie 2015 r. Grupa TAURON uruchomiła program emisji obligacji na łączną kwotę 6,3 mld zł. Część tego programu została wykorzystana do spłaty obligacji, których termin wykupu przypadał w roku 2016. Tym samym zmianie uległa struktura zapadalności długu, tzn. spłaciliśmy obligacje krótkoterminowe emisją obligacji długoterminowych.

  Tomasz: Jak przebiega restrukturyzacja kopalni Brzeszcze i jaki wynik uzyskała ona w I półroczu?

  Marek Wadowski: Wynik EBITDA Nowe Brzeszcze Grupa TAURON w I półroczu 2016 r. był ujemny, zgodnie z oczekiwaniami, i wyniósł -64 mln zł. W I półroczu kopalnia wydobyła 300 tys. ton, zdecydowanie poniżej progu rentowności, jednak w kwietniu i czerwcu uruchomiliśmy dwie nowe ściany i spodziewamy się, że wydobycie w tej kopalni osiągnie poziom 1,4 mln ton w roku 2016. Nie zapewni to wprawdzie wyniku dodatniego, ale mocno poprawi sytuację finansową tej kopalni. Docelowy poziom wydobycia to 1,8 mln ton i w przyszłym roku będziemy już znacznie bliżej tego poziomu.

  Lisu: Czy Tauron spodziewa się dalszego wzrostu wskaźnika dług netto / EBITDA w II półroczu?

  Marek Wadowski: Graniczny poziom wskaźnika dług netto/EBITDA dla TAURONA to 3,5x, w drugim półroczu 2016 r. może on wzrosnąć z poziomu 2,58x jednak przy założeniu braku wystąpienia niespodziewanych wydarzeń nie zakładamy przekroczenia poziomu 3,0x.

  boss: Jaką rolę ma pełnić nowa usługa uruchomiona przez grupę, czyli tzw. interwencyjna rezerwa zimna?

  Marek Wadowski: Interwencyjna Rezerwa Zimna ma za zadanie utrzymanie jednostek produkcyjnych, które bez tego wsparcia byłyby przeznaczone do wyłączenia z eksploatacji. Ma tym samym wesprzeć działania idące w kierunku poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. TAURON udostępnił na potrzeby IRZ trzy bloki o łącznej mocy ok. 370 MW.

  Patryk: Kiedy można się spodziewać publikacji uaktualnionej strategii grupy?

  Marek Wadowski:
  Spodziewamy się, że nowa strategia zostanie opublikowana w najbliższych tygodniach.

  BartoszOliwa:
  Jak duże jest prawdopodobieństwo, że nasza firma osiągnie zysk za 2016 rok?

  Marek Wadowski:
  Zakładając brak niespodziewanych negatywnych zdarzeń w drugim półroczu 2016 r. Grupa Kapitałowa TAURON powinna wykazać zysk na poziomie netto za cały 2016 r. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby nie odpisy, wynik finansowy netto za pierwsze półrocze wyniósłby ponad 500 mln zł.

  Nina:
  Tauron posiada kilka głównych segmentów działalności, który z nich jest najbardziej rentowny, i który chcą Państwo najmocniej rozwijać w najbliższej przyszłości?

  Marek Wadowski: Najbardziej rentownym segmentem w ramach Grupy TAURON jest Dystrybucja, która generuje ok. 70% EBITDY całej Grupy, na drugim miejscu jest segment Wytwarzanie, który generuje ok. 20% EBITDY Grupy. Segment Dystrybucja jest w całości regulowany, w związku z czym jest segmentem bezpiecznym i gwarantującym zwrot z zainwestowanego kapitału. Zakładamy, że poziom nakładów inwestycyjnych w tym segmencie będzie zbliżony do lat ubiegłych, czyli wyniesie ok. 2 mld zł rocznie. Spore nakłady inwestycyjne dotyczą również segmentu Wytwarzanie. Są one niezbędne z uwagi na wyzwania, jakie stoją przed tym segmentem (polityka klimatyczna), z tego też względu duże środki przeznaczamy na budowę bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III oraz na modernizację mniejszych jednostek. Pozwoli nam to zwiększyć efektywność produkcji energii elektrycznej oraz dbałość o środowisko naturalne.

  Patryk: Czy mniejsza sprzedaż detaliczna energii to efekt konkurencji na rynku?

  Marek Wadowski: Tak, jest to efektem zwiększonej konkurencji na rynku. Pracujemy nad uatrakcyjnieniem naszej oferty dla klientów detalicznych wzbogacając ją o nowe usługi, jak np. usługi typu assistance (Elektryk 24, Serwisant 24), bądź wsparcie klientów w efektywniejszym zużyciu energii.

  Patryk: Czy Tauron bardziej korzysta na spadających cenach zielonych certyfikatów czy traci? Grupa ma swoje farmy wiatrowe ale też obowiązek wykupowania?

  Marek Wadowski: W pierwszym półroczu 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego efekt netto związany ze spadającymi cenami zielonych certyfikatów jest dodatni. Wynika to z faktu, że Grupa więcej energii sprzedaje, niż produkuje w źródłach odnawialnych.

  Ślązak: Jakie zmiany cen węgla prognozujecie w drugim półroczu?

  Marek Wadowski: W drugim półroczu 2016 r. nie spodziewamy się istotnych zmian cen węgla w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 r. Grupa Kapitałowa TAURON kupuje węgiel w kontraktach, w których cena jest ustalana na dłuższy okres, np. roczny. Niewielka część węgla jest dostarczana na bazie bieżących cen.

  Ślązak: Jakie zmiany cen energii cieplnej i elektrycznej grupa prognozuje w drugim półroczu?

  Marek Wadowski: W przypadku cen energii elektrycznej nie spodziewamy się, aby poziom cen w drugim półroczu 2016 r. odbiegał istotnie od pierwszego półrocza. Energia cieplna jest taryfowana i poziom cen będzie zależał od ewentualnej zmiany taryfy.

  Prometeusz: Jaka jest przyczyna zwiększenia dostaw energii w obszarze dystrybucji?

  Marek Wadowski: Podstawową przyczyną jest większe zużycie energii elektrycznej w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to związane zarówno z nowymi przyłączeniami, jak i z większym zużyciem przez istniejące podmioty. Mamy natomiast do czynienia ze spadkiem zużycia energii elektrycznej w segmencie dużych przedsiębiorstw, szczególnie w górnictwie.

  Patryk: Dla czego mimo większej produkcji i sprzedaży węgla w NGBT w 2 kwartale spadek EBITDA jest większy kwartał do kwartału?

  Marek Wadowski: W pierwszym kwartale 2016 r. produkcja NBGT była niższa, niż w drugim kwartale, w związku z czym jednostkowy koszt produkcji w pierwszym kwartale był wyższy niż w drugim. W drugim kwartale spółka poza sprzedażą w bieżącej produkcji sprzedała również zapas z produkcji z pierwszego kwartału, co spowodowało dociążenie wyników spółki wysokimi kosztami wydobycia pochodzącymi jeszcze z tego okresu.

  Patryk: Dla czego mimo większej produkcji i sprzedaży węgla w NGBT w 2 kwartale spadek EBITDA jest większy kwartał do kwartału?

  Marek Wadowski:
  W pierwszym kwartale 2016 r. produkcja NBGT była niższa, niż w drugim kwartale, w związku z czym jednostkowy koszt produkcji w pierwszym kwartale był wyższy niż w drugim. W drugim kwartale spółka poza sprzedażą w bieżącej produkcji sprzedała również zapas z produkcji z pierwszego kwartału, co spowodowało dociążenie wyników spółki wysokimi kosztami wydobycia pochodzącymi jeszcze z tego okresu.

  Patryk: Czy rozważają państwo sprzedaż węgla przez internet? Taka metoda cieszy się dużym zainteresowaniem w PGG i pozwala wyeliminować pośredników.

  Marek Wadowski:
  Spółka TAURON Wydobycie planuje sprzedaż ekogroszku począwszy od pierwszego kwartału 2017 r. Specjalnie dla tego celu budowana jest instalacja, która będzie wykorzystywała między innymi wysokiej jakości węgiel pochodzący z Kopalni Brzeszcze.

  Lisu: Jaka jest przyczyna wzrostu nakładów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji?

  Marek Wadowski: Przede wszystkim wzrost nakładów wynika z rosnącej ilości nowych przyłączeń.

  Julka: Czy jest szansa na wyjście grupy na plus w obszarze wydobycia?

  Marek Wadowski: W roku 2016 raczej nie, spodziewamy się natomiast, że w roku 2017 wynik na poziomie EBITDA może być dodatni z uwagi na wyższy poziom wydobycia. Należy jednak zastrzec, że produkcja węgla kamiennego wiąże się z szeregiem ryzyk, które mogą wpłynąć na jej wielkość.

  ariel: Jakie są główne założenia Programy Poprawy Efektywności 2016-2018 i jakie korzyści przyniesie Spółce jego realizacja?

  Marek Wadowski: Szczegółowe założenia Programu Poprawy Efektywności publikowaliśmy przy okazji wyników za rok 2015. Bieżący poziom realizacji jest pokazany w załączonej prezentacji na slajdzie nr 23.

  Kamil:
  Czy Tauron planuje kolejne emisje obligacji?

  Marek Wadowski: Grupa Kapitałowa TAURON, w zależności od potrzeb emituje obligacje na bieżąco, bądź je spłaca. Obecnie głównym programem emisji obligacji jest program podpisany w listopadzie 2015 r. o wartości 6,3 mld zł. Szczegółowa informacja na ten temat znajduje się na slajdzie nr 20 w załączonej prezentacji.

  Calisia: Jakie są najważniejsze plany inwestycyjne Spółki na kolejne lata?

  Marek Wadowski: Największym projektem inwestycyjnym w Grupie Kapitałowej TAURON jest budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Istotnym elementem polityki inwestycyjnej są wydatki w segmencie Dystrybucja, gdzie mamy gwarantowany zwrot z kapitału. Obecnie pracujemy nad optymalizacją polityki inwestycyjnej na najbliższe lata, która zostanie przedstawiona przy okazji publikacji strategii korporacyjnej.

  górnik:
  Czy Tauron spodziewa się istotnego spadku zysków z Elektrowni Wiatrowych w związku z zmianami prawnymi w tym obszarze?

  Marek Wadowski: Tak, największy wpływ na obniżenie wyniku w tym obszarze ma spadek cen zielonych certyfikatów oraz podwyższenie podatku od nieruchomości (związane ze zmianą definicji budowli). Wzrost kosztów z tym związanych wyniesie kilkanaście milionów zł w skali roku.

  Player:
  Biorąc pod uwagę dynamiczny przyrost energii wytworzonych w elektrowniach wiatrowych, czy Tauron zamierza mocniej inwestować w odnawialne źródła energii?

  Marek Wadowski: Kierunki polityki inwestycyjnej Grupy Kapitałowej TAURON zostaną przedstawione przy okazji publikacji strategii, co nastąpi w ciągu kilku najbliższych tygodni.

  Moderator:
  Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy za liczny udział i interesujące pytania. Życzymy miłego weekendu i zapraszamy na wyjątkowy Festiwal TAURON NOWA MUZYKA, który potrwa do 21 sierpnia w Strefie Kultury w Katowicach :)
 • Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za I kwartał 2016 r.

  Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Tauron S.A., który odbędzie się 12 maja (czwartek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów będą odpowiadać: Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu oraz Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

  Moderator: Szanowni Państwo, Witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym omówieniu wyników Grupy TAURON za I kwartał 2016 r. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań.

  Siemion: Jaki ma plan spółka by poprawić wyniki wydobycia?

  Zarząd Tauron: Najważniejsze jest uzyskanie docelowego poziomu produkcji w segmencie Wydobycie, w tym w kopalni Brzeszcze (na poziomie 1,8 mln ton w kolejnych latach) oraz wdrożenie programu poprawy efektywności, w tym pełna integracja z segmentem Wydobycie w celu uzyskania synergii organizacyjnych.

  cyklista: Ile ma wynieść CAPEX w 2016 roku?

  Zarząd Tauron: Capex na 2016 r. będzie zbliżony do poziomu roku ubiegłego.

  Iwan: Jaka jest Panów prognoza w zakresie średnich cen energii w kolejnych kwartałach?

  Zarząd Tauron: Nie oczekujemy zasadniczych zmian na rynku hurtowym energii elektrycznej. Ceny w kontraktach forward powinny odzwierciedlać sytuację rynkową. Jednakże w przypadku przyjęcia w drugiej połowie roku rozwiązań, nad którymi toczą się prace w Ministerstwie Energii, sytuacja może ulec poprawie.

  Ewcia: Spółka zwiększa własne wydobycie, a działalność ta jest nierentowna. To ma sens?

  Zarząd Tauron: Ponad 80% kosztów segmentu Wydobycie to koszty stałe, w związku z czym zwiększanie poziomu wydobycia ma bardzo istotny wpływ na poziom kosztu jednostkowego. W I kwartale 2016 r. nie osiągnęliśmy progu rentowności przy aktualnych cenach na rynku. Zakładamy, że sytuacja w segmencie Wydobycia ulegnie poprawie i wtedy poprawi się rentowność tego segmentu.

  Kwinto: Jaki wynik w I kw. uzyskały przejęte Brzeszcze?

  Zarząd Tauron: EBITDA wyniosła -22 mln zł.

  Mario: Jakie są perspektywy dla wskaźnika dług/netto EBITDA?

  Zarząd Tauron: Zakładamy, że w roku 2016 nie przekroczy on poziomu 3,0x. W kolejnych latach nie spodziewamy się poziomu wyższego niż 3,5x. Należy jednak podkreślić, że istotne znaczenie dla uzyskania takich poziomów wskaźnika długu netto/EBITDA mają sytuacja na rynku energii elektrycznej i węgla oraz realizacja programu poprawy efektywności.

  Wilk z GPW: Co kryje się pod pojęciem Nowy Model Biznesowy?

  Zarząd Tauron: Nowy Model Biznesowy oznacza zmianę filozofii zarządzania w Grupie Kapitałowej TAURON. W nowym modelu koncentrujemy się na podejściu procesowym do zarządzania. Przykładowo, w dotychczasowym modelu biznesowym realizacja procesu inwestycyjnego odbywała się w ramach poszczególnych segmentów. Nowy model biznesowy zakłada pełną współpracę poszczególnych segmentów zainteresowanych realizacją inwestycji, np. segmentu Wydobycie i Wytwarzanie. Zmiana filozofii zarządzania znalazła też odzwierciedlenie w nowym podziale obowiązków pomiędzy członkami Zarządu TAURON Polska Energia.

  Borys: Z czego wynika spadek EBITDA w I kwartale br.?

  Zarząd Tauron: Na spadek EBITDA miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki: rezerwa na CO2 (związana z niedoborem darmowych uprawnień do emisji CO2), spadek cen energii elektrycznej, ujemna EBITDA Nowe Brzeszcze Grupa TAURON, niższa marża na sprzedaży energii elektrycznej.

  amator: Dlaczego rosną koszty CO2?

  Zarząd Tauron: W I kwartale 2015 r. Grupa dysponowała darmowymi uprawnieniami do emisji CO2 przyznanymi w związku z realizacją programu inwestycyjnego. W I kwartale 2016 r., w związku z zakończeniem realizacji części inwestycji, dysponowaliśmy znacznie mniejszą ilością darmowych uprawnień. Sytuacja taka będzie również miała miejsce w całym roku 2016 i w latach kolejnych.

  @n@lityk: Czy zarząd planuje weryfikację polityki dywidendowej na kolejne lata?

  Zarząd Tauron: W chwili obecnej pracujemy nad nową strategią dla Grupy TAURON, której istotnym elementem będzie polityka dywidendowa. Naszym zamierzeniem jest być spółką, która regularnie wypłaca dywidendę, musimy jednak mieć na względzie, że najbliższe lata będą dosyć trudne pod względem sytuacji rynkowej i skali nakładów inwestycyjnych, w związku z czym poziom wypłaty dywidendy w najbliższych latach będzie musiał uwzględniać te uwarunkowania.

  Maniek: Zapadalność długu w większości przypada na 2019 i 2020 rok. Czy spółka czuje się obecnie dobrze pod tym względem?

  Zarząd Tauron: Zdajemy sobie sprawę, że lata 2019 i 2020 będą trudne pod względem zapadalności długu. Naszym zamiarem jest refinansowanie obligacji, których termin zapadalności przypada w tych latach nowymi emisjami. Z tego też względu koncentrujemy się na tym, aby być podmiotem atrakcyjnym dla instytucji finansowych. Jednym z naszych najważniejszych celów jest utrzymanie ratingu inwestycyjnego.

  Kwinto: Z czego wynika wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o około 5%?

  Zarząd Tauron: Jest to głównie efekt przejęcia kopalni Brzeszcze z dniem 1 stycznia 2016 r.

  Ondrej: Czy będzie rewizja strategii Tauronu?

  Zarząd Tauron: Tak, pracujemy nad przygotowaniem nowej strategii Grupy Kapitałowej TAURON. Jednym z jej podstawowych celów będzie utrzymanie stabilności finansowej oraz poprawa efektywności.

  Ondrej: Co zakłada program poprawy efektowności?

  Zarząd Tauron: Szczegóły programu poprawy efektywności na lata 2016-2018 przedstawiliśmy w prezentacji wyników rocznych za 2015 r., która jest dostępna na stronie internetowej. W prezentacji wynikowej za I kwartał 2016 r. przedstawiamy stopień realizacji programu w I kwartale br.

  Ondrej: Co z cięciem kosztów? Jakie oszczędności są planowane i w jakich obszarach?

  Zarząd Tauron: W I kwartale 2016 r. spółka uruchomiła szeroko zakrojony program poprawy efektywności na najbliższe trzy lata. Szczegóły przedstawione są w prezentacji rocznej za 2015 r. dostepnej na naszej stronie internetowej.

  amator: Jaka jest średnia cena sprzedaży tony węgla przez Tauron i ile ona spadła w ujęciu rdr?

  Zarząd Tauron: Średnia cena węgla w TAURON Wydobycie uwzględniająca w strukturze sprzedaży sortymenty drobne, grube i średnie w I kwartale 2016 r. spadła o ok. 14%.

  Kozak: Jaki jest stan prac w Łagiszach?

  Zarząd Tauron: Inwestycja w Elektrociepłowni Łagisza jest w chwili obecnej zaawansowana w 5%. Zaawansowanie to obejmuje prace projektowo-koncepcyjne, obecnie trwa analiza ekonomiczna tej inwestycji. Rozważany jest również wariant odstąpienia od jej realizacji. Na chwilę obecną żadne decyzje jednak nie zapadły.

  Kap: Ile może wynieść dywidenda za 2015 rok?

  Zarząd Tauron: Zarząd zarekomendował 10 gr na akcję, co oznacza poziom 175 mln zł. Ostateczna decyzja zależy od Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na 8 czerwca 2016 r.

  Energetyk79: Jaką kwotą zamknął się program oszczędności w latach 2013-2015?

  Zarząd Tauron: Program został zrealizowany w stopniu o 30% wyższym, niż pierwotnie zakładano i wyniósł 1,2 mld wobec planu na poziomie 864 mln zł. Szczegóły przedstawione zostały w prezentacji wyników rocznych za 2015 r.

  Generał_Elektryk: Jakie najważniejsze wyzwania stoją obecnie przed Grupą TAURON?

  Zarząd Tauron: Najważniejsze wyzwania stojące przed Grupą TAURON to przede wszystkim utrzymanie stabilności finansowej oraz dostosowanie poziomu kosztów i nakładów inwestycyjnych do aktualnych uwarunkowań rynkowych. Dotyczy to głównie segmentów Wytwarzanie i Wydobycie.

  grzybek:Z czego głównie wynika spadek zysku netto w I kw.?

  Zarząd Tauron: Spadek zysku netto wynika przede wszystkim z trudnych uwarunkowań na rynku energii elektrycznej oraz węgla, co znalazło odzwierciedlenie w niższych cenach, konieczności utworzenia rezerwy na uprawnienia do emisji CO2 oraz straty wykazanej przez Nowe Brzeszcze Grupa TAURON w I kwartale 2016 r.

  Energetyk79: Jakie są założenia nowego programu oszczędności?

  Zarząd Tauron: Założenia nowego programu poprawy efektywności przedstawione są w prezentacji wynikowej za 2015 r.

  Wilk z GPW: Zarząd pracuje nad nową strategią. Kiedy można się jej spodziewać?

  Zarząd Tauron: Zakładamy zakończenie prac nad strategią w I półroczu 2016 r. Zamierzamy opublikować jej założenia po uzyskaniu stosownych zgód korporacyjnych.

  Jaro: Kiedy ma się zakończyć budowa bloku w Stalowej Woli?

  Zarząd Tauron: Aktualnie prowadzimy audyt inwestycji, rozważane są różne warianty jej ukończenia. Data ukończenia inwestycji będzie znana po zakończeniu tych prac, spodziewamy się jednak, że może to nastąpić w roku 2018.

  Iwan: Które segmenty mogą sobie lepiej radzić w kolejnych kwartałach?

  Zarząd Tauron: Rok 2016 jest trudny pod względem sytuacji rynkowej zarówno w segmencie Wydobycie, Wytwarzanie, jak i Sprzedaż. Trudno wyrokować, jak może się rozwinąć sytuacja rynkowa w poszczególnych segmentach, zakładamy jednak, że segment Wydobycie powinien radzić sobie lepiej w II półroczu 2016 r. z uwagi na wyższą produkcję i niższe w konsekwencji koszty jednostkowe.

  Moderator: Szanowni Państwo, Dziękujemy za liczny udział w czacie i ciekawe pytania. Zapraszamy na kolejny czat, po wynikach za I półrocze 2016 r.

   

 • Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za 2015 r.

  Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Tauron PE, który odbędzie się 11 marca (piątek) o godz. 12:00. Na pytania inwestorów będzie odpowiedzą: Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu Tauron PE oraz Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

  Moderator: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym wynikom Grupy TAURON za 2015 rok. Zapraszamy do zadawania pytań.

  zdzich: Czy będzie dywidenda za 2015?

  Zarząd Tauron: Wczoraj Zarząd podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wysokości dywidendy w wysokości 10 gr na akcję. Ostateczna decyzja należy do Walnego Zgromadzenia.

  Tomasz Nowak: Jak przebiega restrukturyzacja kopalni Brzeszcze?

  Zarząd Tauron: Przejęliśmy kopalnię Brzeszcze na początku 2016 r. Jednym z pierwszych działań Zarządu było wdrożenie programu integracji kopalni z TAURON Wydobycie. Program obecnie jest realizowany zgodnie z harmonogramem, naszą intencją jest integracja tych aktywów z TAURON Wydobycie do końca 2016 r. Już w tej chwili funkcjonuje unia personalna na poziome zarządów obydwu spółek.

  Alutek: Dlaczego akurat z projektu Łagisza Tauron może zrezygnować?

  Zarząd Tauron: Projekt Łagisza jest na wstępnym etapie przygotowań, a jego stopień zaawansowania to obecnie 5%. Nie został jeszcze wybrany wykonawca.

  inwestor1: Jaki CAPEX był w ubiegłym roku, jaki planujecie na 2016?

  Zarząd Tauron: Capex w 2015 r. wyniósł 4,2 mld zł, szczegółowa informacja o podziale na poszczególne segmenty znajduje się na slajdzie 15 prezentacji wynikowej. W 2016 r. planujemy capex na podobnym poziomie.

  Tomasz Nowak: Czy po przejęciu kopalni Brzeszcze popyt własny spółki na węgiel jest już w całości zaspokojony?

  Zarząd Tauron: Po przejęciu kopalni Brzeszcze, w zależności od poziomu produkcji, udział własnego węgla w zużyciu w ramach Grupy TAURON wyniesie ok. 50-60%.

  inwestorka: Jakie są obecnie kowenanty bankowe, których nie chce przekroczyć spółka?

  Zarząd Tauron: W większości umów kowenant dług netto/ EBITDA jest ustalony na poziomie 3,5x. Jeden program obligacji ma ustalony poziom 3,0x. Pracujemy nad ujednoliceniem tego parametru do poziomu 3,5.

  Bazyl: Które segmenty w grupie będą radzić sobie lepiej wobec 2015 roku, a które gorzej?

  Zarząd Tauron: Biorąc pod uwagę aktualne warunki rynkowe przewidujemy, że najlepiej radzącymi sobie segmentami będą Dystrybucja i Sprzedaż. Wymagające otoczenie najmniej będzie sprzyjać segmentowi Wytwarzanie.

  than78@gmail.com: Na jakim etapie są prace nad blokiem w Jaworznie?

  Zarząd Tauron: Zaawansowanie projektu wynosi 14%. Ukończona została budowa pylonów, powstaje konstrukcja chłodni kominowej i hali maszynowej.

  Jarosław Z.: Jakie aktywa wytwórcze odpisaliście?

  Zarząd Tauron: W całości zostały odpisane bloki w EC Bielsko-Biała oraz Elektrownia Stalowa Wola oraz część pozostałej floty wytwórczej.

  triatlonista: Ile obecnie wynosi wskaźnik dług netto/EBITDA?

  Zarząd Tauron: Obecny poziom długu netto/EBITDA wynosi 2,20

  Pawo: Kiedy przypadają najbliższe terminy zapadalności zadłużenia?

  Zarząd Tauron: Szczegółowe informacje dotyczące zapadalności zadłużenia znajdują się na slajdzie 13 załączonej prezentacji wynikowej.

  Rekin: Jakie są największe czynniki ryzyka i szanse dla Grupy Tauron na najbliższe lata?

  Zarząd Tauron: Kluczowym wyzwaniem w najbliższym okresie będą regulacje na rynku energii elektrycznej oraz konsekwencje polityki klimatycznej Unii. Więcej szczegółów dotyczących roku 2016 znajduje się na slajdzie 17.

  Tomasz Nowak: Jaki jest średni koszt wydobycia tony węgla energetycznego w Grupie? Ma ten wskaźnik tendencje spadkowe?

  Zarząd Tauron: Jednostkowy koszt własny sprzedanego węgla wynosi około 240 zł/ tonę. Wykazuje on tendencję spadkową, jest jednak bardzo wrażliwy na wielkość wydobycia, dla której istotne znaczenie mają warunki geologiczno-górnicze.

  Rekin: Czy planowana jest w najbliższym czasie jakaś emisja akcji?

  Zarząd Tauron: Aktualnie spółka nie planuje emisji akcji.

  inwestor1: W którym segmencie wyniki w 2015 roku były najlepsze?

  Zarząd Tauron: Najlepsze wyniki uzyskał segment Dystrybucja. Szczegółowe dane dostępne są na slajdach 32-33.

  mmmaslov: Przyznam szczerze, że 10 gr na akcję dywidendy to słabo wygląda. Mam akcje Tauronu od debiutu spółki na giełdzie. Co Pan ma do powiedzenia akcjonariuszom długoterminowym?

  Zarząd Tauron: Rekomendowany poziom dywidendy wynika z obecnych możliwości finansowych spółki. Ważne dla nas jest utrzymanie ratingu inwestycyjnego oraz nieprzekroczenie kowenantu dług netto/EBITDA. Ważnym elementem nowej strategii będzie polityka dywidendowa uwzględniająca w maksymalnym stopniu interesy wszystkich interesariuszy.

  Jarosław Z.: Jaki jest wpływ odpisów na wyniki?

  Zarząd Tauron: Skonsolidowany wynik finansowy netto został zmniejszony na skutek odpisów na utratę wartości majątku o 2,9 mld zł, natomiast jednostkowy o 4,9 mld zł.

  Pitrek: Kiedy zakończy się inwestycja w nowy blok w Jaworznie?

  Zarząd Tauron: Przewidywany termin zakończenia inwestycji to rok 2019.

  Deam: Chciałem jeszcze dopytać w jakich obszarach będą największe oszczędności w związku z nowym programem poprawy efektywności?

  Zarząd Tauron: Największe oszczędności zakładane są w obszarach Dystrybucji i Wytwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące programu poprawy efektywności znajdują się w prezentacji, w części poświęconej temu programowi (slajdy 24-25).

  mmmaslov: Czy spółka ma jakąś stałą politykę dywidendy?

  Zarząd Tauron: Polityka dywidendowa jest dostępna na naszej stronie internetowej. Mając na względzie kontynuację polityki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, zarząd podjął decyzję o rekomendacji wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego w wysokości 10 gr. na akcję.

  Rekin: Jak wyglądają rozmowy z obligatariuszami w sprawie \"poluźnienia\" kowenantów?

  Zarząd Tauron: 3 marca 2016 r. odbyło się zgromadzenie obligatariuszy, na którym stawiło się 91,44% obligatariuszy. Z tego względu nie była możliwa zmiana warunków emisji. Spółka zaproponowała wszystkim obligatariuszom podpisanie porozumienia, na mocy którego obligatariusze za dodatkowym wynagrodzeniem zobowiążą się do głosowania przeciwko defaultowi jeśli wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy 3,0x, ale nie przekroczy 3,5x. Przekazano treść porozumienia zainteresowanym obligatariuszom. Na ich decyzję spółka czeka do 21 marca 2016 r.

  mmmaslov: Czyli to jaka jest ta polityka dywidendy (nie mogę znaleźć na stronie)?

  Zarząd Tauron: http://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/polityka-dywidendy/Strony/polityka-dywidendy.aspx

  makler: Czy Tauron ma zbędne aktywa nieoperacyjne, które może sprzedać tak jak JSW hotel w Gdyni?

  Zarząd Tauron: Spółka na bieżąco prowadzi analizę aktywów możliwych do zbycia i sukcesywnie je sprzedaje. Możliwości sprzedażowe zależą jednak od zmiennej sytuacji rynkowej.

  Adam_Nowacki: Co wpłynęło na decyzję zarządu, by zwiększyć skokowo poziom inwestycji w 2015 roku do niemal 4,2 mld zł, a teraz jest konieczność ich cięć?

  Zarząd Tauron: Kształtowanie się poziomu nakładów inwestycyjnych jest efektem przyjętego programu inwestycyjnego i stąd wynika ich poziom w roku 2015. Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na poziom inwestycji w 2015 r. są wyższe nakłady na realizację budowy bloku w Elektrowni Jaworzno. Konieczność przeprowadzenia analizy programu jest pochodną zmieniających się warunków na rynku.

  Luke: Ile wyniósł średni koszt obsługi zadłużenia w grupie kapitałowej w 2015 roku?

  Zarząd Tauron: Koszty obsługi zadłużenia w 2015 r. wyniosły ok. 440 mln zł, w tym wpływające na wynik ok. 370 mln zł.

  Kałużny: Ile dokładnie wynosi obecnie zatrudnienie w grupie Tauron? Będzie ono maleć poprzez odejścia naturalne?

  Zarząd Tauron: Zatrudnienie na koniec 2015 r. wynosiło 24,3 tys. osób. Program poprawy efektywności zakłada obniżenie kosztów również w tym obszarze - w poszczególnych spółkach uruchomiono różne programy HR-owe, w tym programy dobrowolnych odejść.

  Moderator: Szanowni Państwo, czas naszego czata dobiegł końca. Serdecznie dziękujemy za liczny udział i ciekawe pytania. Niestety, ze względów czasowych nie mogliśmy odnieść się do wszystkich pytań. Zapraszamy na kolejny czat po wynikach za I kwartał 2016 r.

 • Relacja z czata inwestorskiego z dnia 18 grudnia 2015 r.

  Moderator: Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na czacie inwestorskim z Remigiuszem Nowakowskim, Prezesem Zarządu TAURON Polska S.A. Zapraszamy do zadawania pytań.

  DGP: Jak zapatruje się Pan na potencjalne plany konsolidacji polskiego sektora energetycznego?

  Remigiusz Nowakowski: Biorąc pod uwagę obecny kształt sektora niewątpliwie istnieje potencjał do jego dalszej konsolidacji. Uważam jednak, że to program rządowy i polityka energetyczna kraju wskażą kształt sektora. Powstało Ministerstwo Energii, co jest bardzo dobrym krokiem, bo pozwala na koordynację działań, które do tej pory były rozdzielone w różnych resortach. Pozwoli to także skutecznie realizować politykę energetyczną Polski. Na tym etapie jest jeszcze za wcześnie by mówić o szczegółach ewentualnej dalszej konsolidacji, ale z pewnością Grupa Tauron jest na taki proces gotowa i może odegrać w nim istotną rolę.

  Ryszard:
  Czy Pana zdaniem Tauron powinien przejąć kopalnię Brzeszcze?

  Remigiusz Nowakowski: Zostały zaciągnięte zobowiązania w postaci umowy na zakup KWK Brzeszcze. Naszym celem będzie jak najszybsza integracja kopalni i możliwie najszybsze wprowadzenie programu poprawy efektywności w celu doprowadzenia do satysfakcjonującego poziomu rentowności. Przy założeniu zwiększenia produkcji kopalni Brzeszcze do poziomu około 1,8 mln ton rocznie, możliwe będzie pokrycie własną produkcją węgla około 50-60% łącznej produkcji energii.

  Staszek: Jak ocenia Pan perspektywy przed spółką?

  Remigiusz Nowakowski: Branża energetyczna działa w bardzo wymagającym otoczeniu. Poprawa efektywności operacyjnej we wszystkich segmentach spowoduje
  wzmocnienie naszej pozycji rynkowej. Naszą przewagą jest duży udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej i jej dystrybucji (co zapewnia stabilność przepływów finansowych). Będziemy koncentrować się na zwiększaniu przychodów wykorzystując liczbę klientów, która jest proporcjonalnie większa niż w przypadku pozostałych grup energetycznych.

  Magda: Jakie są najbliższe plany rozwojowe / inwestycyjne Grupy Tauron?

  Remigiusz Nowakowski: Rozpoczynamy przegląd portfela inwestycyjnego. Być może konieczna będzie weryfikacja niektórych projektów inwestycyjnych. Kluczową kwestią będzie zapewnienie rentowności każdej inwestycji.

  fan: Jak ocenia Pan otoczenie dla spółki? Czy w najbliższych kwartałach można spodziewać się raczej jego polepszenia czy pogorszenia?

  Remigiusz Nowakowski: Dużo będzie zależało od nowej polityki energetycznej, w tym możliwości wprowadzenia rynku mocy, wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji oraz polityki regulacyjnej. Polska ma dobre wskaźniki makroekonomiczne na tle innych krajów środkowoeuropejskich, co powinno pozytywnie wpłynąć na sytuację spółki.

  Deamon: Rynek dość pozytywnie zareagował na zmianę zarządu w Tauronie? Jak Pan myśli czym to może być spowodowane?

  Remigiusz Nowakowski: Osoby pracujące w nowym zarządzie TAURONA pomimo relatywnie młodego wieku mają duże doświadczenie w branży - w tym w pracy w międzynarodowych koncernach energetycznych. Ambicją zarządu jest przekształcenie Grupy TAURON w nowoczesny koncern energetyczny i wykorzystanie najlepszych praktyk z innych międzynarodowych grup.

  Kania: Czy widzi Pan sens inwestowania w gazowe źródła wytwarzania? Co ze Stalową Wolą?

  Remigiusz Nowakowski: Stalowa Wola jest projektem, któremu szczególnie się przyglądamy. Kluczowe czynniki sukcesu dla tego projektu to możliwość sprzedania usług systemowych PSE oraz zapewnienie możliwie najlepszej relacji ceny gazu do energii elektrycznej (clean spark spread).

  Izabella: Kurs akcji Tauron w tym roku zachowywał się bardzo słabo – doszedł do historycznych minimów. Co robicie, żeby to zmienić?

  Remigiusz Nowakowski: W pierwszej kolejności naszym celem będzie utrzymanie relacji długu do EBITDA na bezpiecznym poziomie poniżej kowenantów bankowych. Poza tym wdrożenie ambitnego programu poprawy efektywności w całej Grupie. Bezwzględnym celem jest również utrzymanie obecnego ratingu BBB i przywrócenie mu perspektywy stabilnej.

  Kania: Jakie macie plany dla odnawialnych źródeł energii? Co z wiatrakami?

  Remigiusz Nowakowski: Biorąc pod uwagę wymagania polityki klimatycznej polski sektor energetyczny będzie musiał dążyć do większego zrównoważenia swojego miksu paliwowego. Już dziś TAURON jest poważnym graczem na rynku OZE. W naszej Grupie znajduje się 35 elektrowni wodnych oraz cztery farmy wiatrowe. Łączna moc naszych aktywów wytwórczych OZE przekracza 400 MW. Polityka TAURONA wobec OZE zostanie szczegółowo zapisana w zaktualizowanej strategii korporacyjnej, którą planujemy przyjąć w przyszłym roku. O ewentualnych partnerstwach biznesowych w obszarze OZE zarząd zdecyduje, gdy dokładnie pozna szczegóły i zaawansowanie projektów. Zarząd rozważa różne scenariusze.

  OHU: Czy Tauron planuje w najbliższych latach wypłacać godziwą dywidendę?

  Remigiusz Nowakowski: Naszym celem w dłuższej perspektywie jest realizacja aktualnej polityki dywidendowej. Wysokość dywidendy w poszczególnych latach będzie zależała od nowej strategii oraz tempa realizacji programu inwestycyjnego i programu poprawy efektywności.

  jerzyk: Czy brak emisji akcji w znacznym stopniu pokrzyżuje plany spółki?

  Remigiusz Nowakowski: W związku z przyjętym programem emisji obligacji o wartości ok. 6,3 mld zł nie widzimy większego ryzyka płynnościowego, ale brak decyzji o dokapitalizowaniu jest czytelnym sygnałem od inwestorów. Zarządowi zależy na odbudowie zaufania do spółki.

  Adam_S: Pojawiają się głosy, że chińskie banki zostały udziałowcami spółki. To bardzo niepokojące. Czy to prawda i co z tym Pan chce zrobić?

  Remigiusz Nowakowski: Zgodnie z aktualną wiedzą spółki inwestorzy z Chin nie są znaczącymi tj. posiadającymi powyżej 5% akcji akcjonariuszami.

  rebel: Czy cała produkcja węgla z kopalni jest sprzedawana na potrzeby Tauronu?

  Remigiusz Nowakowski: Kopalnie Grupy TAURON sprzedają ok. 70% swojego wydobycia do naszych elektrowni. Reszta, w tym tzw. węgiel gruby, trafia na rynek.

  Pytający: Na podstawie kilku Pana odpowiedzi można stwierdzić, że są one pisane pod PR rządu, czyli jest to głos polityki. Zgodzi się Pan z tą tezą?

  Remigiusz Nowakowski: Nie jestem politykiem, tylko menedżerem. Moim celem jest działanie, którego efektem będzie wzrost wartości spółki. Spółka nie działa jednak w próżni i polityka energetyczna Polski wywiera na nią wpływ. Nowa strategia Grupy będzie wyznacznikiem dalszego kierunku rozwoju Grupy TAURON.

  Maciej Martewicz: Na ile (w złotych) ocenia Pan wpływ rezerwy zimnej i operacyjnej na Tauron w 2016?

  Remigiusz Nowakowski: Zakładamy, że wpływy z operacyjnej rezerwy mocy będą na poziomie nie niższym niż w bieżącym roku Dodatkowo pojawią się wpływy z interwencyjnej rezerwy zimnej. Do tej pory TAURON był głównym beneficjentem mechanizmu ORM.

  Pytający: Czy w Tauron będzie jakiś przegląd kadr i ewentualne redukcje po zmianach zarządu?

  Remigiusz Nowakowski: Jednym z priorytetów zarządu będzie reforma struktury zarządczej w Grupie Kapitałowej. Naszym celem jest uproszczenie modelu zarządzania Grupą i redukcja liczby poziomów zarządzania.

  Pytający: Co jest w zasadzie wartością spółki? Niech Pan spojrzy na cenę akcji swojej spółki.

  Remigiusz Nowakowski: Na cenę akcji spoglądam codziennie, ponieważ również jestem akcjonariuszem indywidualnym posiadającym akcje TAURONA. Jedną z kluczowych wartości Grupy jest liczba klientów - ponad 5,4 mln, którym możemy zaoferować znacznie więcej niż tylko energię elektryczną.

  kris.nipo@ gmail.com: Jako akcjonariusz uważam za bardzo istotny rozwój Spółki poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania. W mojej ocenie bardzo duże szanse daje wdrożenie produkcyjne projektu metanizowania CO2. Jaką wagę ma dla Pana ten projekt?

  Remigiusz Nowakowski: Mam świadomość, iż struktura aktywów Grupy TAURON wymaga znalezienia rozwiązań minimalizujących emisję CO2 z paliw kopalnych. Rozpoczęliśmy nowatorski projekt związany z zagospodarowaniem CO2 i będziemy poszukiwać kolejnych innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. Komercyjne wykorzystanie CO2 powstałego przy produkcji energii może znacznie poprawić konkurencyjność naszej Grupy.

  Remigiusz Nowakowski: Szanowni Państwo, dziękuję za liczny udział w dzisiejszym czacie. Chciałbym kontynuować aktywny dialog z inwestorami. Zapraszam serdecznie do udziału w kolejnych czatach, które zorganizujemy przy okazji publikacji raportów okresowych i innych istotnych dla Grupy wydarzeń. Korzystając z okazji składam Państwu serdeczne życzenia radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dużych wzrostów na rynkach w 2016 roku, ze szczególnym uwzględnieniem akcji TAURONA :) 

 • Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za III kwartał 2015 r.
   
  Moderator: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na czacie inwestorskim poświęconym wynikom Grupy TAURON za III kwartał 2015 r. Zapraszamy do zadawania pytań.
   
  gerrr: Czy program Poprawy Efektywności będzie kontynuowany?
   
  Anna Striżyk: Tak, Zarząd Spółki po publikacji wyników za III kwartały poinformował, że do końca roku przedstawi szczegóły nowego, trzeciego programu poprawy efektywności.
   
  inwestor600: Jaki jest obecnie poziom zadłużenia?
   
  Anna Striżyk: Na 30 września 2015 r. poziom zadłużenia wyniósł 8,1 mld zł, a wskaźnik dług netto/ EBITDA jest na poziomie 1,97x.
   
  inwestor600: Ile zadłużenia zapada w 2016 roku?
   
  Anna Striżyk: W 2016 r. zapada ponad 3,1 mld zł zadłużenia. Praktycznie w całości dług ten zapada w grudniu przyszłego roku.
   
  Deamon: Jakie kowenanty są zapisane w umowach o pożyczkach i obligacjach Tauron?
   
  Anna Striżyk: Jedynym kowenantem w umowach z instytucjami kredytującymi jest poziom wskaźnika długu netto/ EBITDA. Został on określony na 3x. Obecnie trwają rozmowy dotyczące podniesienia tego wskaźnika do poziomu 3,5x. Na dzisiaj poziom ten wynegocjowaliśmy już w umowie z BGK. Intencją Spółki jest ujednolicenie wskaźnika do tego poziomu we wszystkich umowach.
   
  lukasz80: Po co kupujecie Brzeszcze?
   
  Anna Striżyk: Już wielokrotnie podkreślaliśmy, że postrzegamy inwestycję w Brzeszcze jako okazję do zrealizowania jednego z celów Grupy TAURON zapisanych w strategii korporacyjnej Grupy TAURON, czyli zwiększenia udziału własnego surowca w produkcji energii. Przy założeniu zwiększenia wolumenu wydobycia w kopalni Nowe Brzeszcze do poziomu około 1,8-1,9 mln ton rocznie, możliwe będzie pokrycie z własnych źródeł około 50-60% zapotrzebowania na paliwo podstawowe.
   
  investola: Jak ocenia Pani wyniki za trzeci kwartał?
   
  Anna Striżyk: Wyniki są dobre. Poprawiliśmy poziom zysku netto o ponad 12%, a zysk EBITDA osiągnął 933 mln zł i był wyższy niż rok temu. To pokazuje, że nasze działania pro-efektywnościowe oraz nasza strategia przynoszą oczekiwane rezultaty.
   
  Deamon: Co z rolowaniem długu. Jakich kosztów się Państwo spodziewacie?
   
  Anna Striżyk: Prowadzimy rozmowy z instytucjami finansowymi dot. rolowania długu. W najbliższych tygodniach można się spodziewać zakończenia negocjacji. Należy pamiętać, że wśród instytucji finansowych Grupa TAURON jest postrzegana jako rzetelny i wiarygodny partner, aczkolwiek poziom marż banków zależy także od czynników makroekonomicznych.
   
  investola: Z czego wynika tak duży zysk Tauron Wydobycie?
   
  Anna Striżyk: W III kwartale zysk EBITDA w TAURON Wydobycie wyniósł 134,7 mln zł. Był to efekt wysokiego poziomu produkcji i sprzedaży węgla wynoszącego około 1,4 mln ton, a także rozwiązania rezerwy aktuarialnej wynikającej z uelastycznienia zasad wypłat deputatów węglowych dla pracowników i emerytów.
   
  popek: Na jaki rok przypada peak inwestycyjny Tauronu?
   
  Anna Striżyk: Zgodnie z harmonogramem największe nakłady inwestycyjne przypadają na rok 2017 i w największej części dotyczą obszaru Wytwarzanie, a konkretnie naszej flagowej inwestycji, jaką jest budowa bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Każdego roku ponosimy także znaczące nakłady inwestycyjne w obszarze Dystrybucji (ok. 2 mld zł rocznie).
   
  Patryk: Czy wyniki Brzeszcz będą konsolidowane z wynikami grupy Tauron od 2016 roku?
   
  Anna Striżyk: Tak.
   
  inwestor600: Co będzie jak nie dojdzie do podniesienia kapitału, czy nadal kupicie Brzeszcze?
   
  Anna Striżyk: Celem podwyższenia kapitału nie jest zakup aktywów KWK Brzeszcze, lecz wsparcie spółki w realizacji programu inwestycyjnego. Te dwie rzeczy są od siebie niezależne.
   
  werity: Co Pani zdaniem powinno być głównym źródłem energii w Polsce? Węgiel? Czy może powinniśmy iść w innym kierunku?
   
  Anna Striżyk: Trudno sobie wyobrazić przyszłość polskiej energetyki bez znaczącego udziału paliw kopalnych w perspektywie co najmniej kilkunastu najbliższych lat. Na dziś udział ten wynosi ok. 85%. W przyszłości będzie rósł udział źródeł odnawialnych, w tym generacji rozproszonej (prosumenckiej) i źródeł opartych o gaz ziemny, zwłaszcza w kogeneracji. Niemniej analizy wskazują, że udział węgla będzie przekraczał 50%.
   
  lukasz80: Ile planujecie zainwestować w tę kopalnię?
   
  Anna Striżyk: Poziom przewidywanych nakładów wynosi ok. 250 mln zł w ciągu trzech lat. Dzięki inwestycjom zwiększymy poziom wydobycia, co umożliwi relatywnie szybkie uzyskanie pozytywnych wyników finansowych przez kopalnię Brzeszcze.
   
  Patryk: Czy można spodziewać się rewizji strategii i ograniczenia inwestycji w grupie biorąc pod uwagę duże zadłużenie, czy Tauron konsekwentnie będzie prowadził inwestycje i negocjował z kredytodawcami?
   
  Anna Striżyk: Każda odpowiedzialna firma na bieżąco monitoruje otoczenie i warunki makroekonomiczne i odpowiednio dostosowuje swoje plany strategiczne do zachodzących zmian. Grupa TAURON będzie elastycznie dostosowywać zakresy i harmonogramy realizowanych projektów inwestycyjnych do swoich możliwości finansowych. Warto zwrócić uwagę, że duża część naszych inwestycji przypada na regulowane segmenty Dystrybucja i Ciepło, w których zwrot jest gwarantowany w taryfach.
   
  rewenu: Jak ocenia Pani perspektywy przed OZE? Czy spółka zamierza mocno angażować się w takie inwestycje?
   
  Anna Striżyk: Wymogi unijne zmierzają do zwiększenia udziału wytwarzania z odnawialnych źródeł energii. Zgodnie ze strategią korporacyjną Grupa TAURON zakłada zwiększenie poziomu wytwarzanej energii z OZE, jednak harmonogram inwestycji i rodzaj źródeł będą zależały od otoczenia regulacyjnego i przewidywanej efektywności projektów.
   
  Moderator: Szanowni Państwo, dziękujemy za liczny udział i zainteresowanie. Zapraszamy do udziału w kolejnym czacie - po publikacji wyników rocznych za 2015 r. Na co dzień zachęcamy do kontaktu z Biurem Relacji Inwestorskich.
 • Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za I półrocze 2015 r.
   
  Moderator: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym wynikom Grupy TAURON za pierwsze półrocze 2015 r. Zapraszamy do zadawania pytań.
   
  arekM: Jaki jest maksymalny, dopuszczalny przez spółkę poziom długu netto do EBITDA?
   
  Krzysztof Zawadzki: Aktualny dopuszczalny poziom zadłużenia netto do EBITDA wynosi 3,0x. Obecnie prowadzimy rozmowy mające na celu zwiększenie tego wskaźnika, w nowym finansowaniu, do 3,5x. Działania zarządu zmierzają do utrzymania wskaźnika na poziomie poniżej 3,0x.
   
  cin: Na co składają się rezerwy w segmencie wydobycia na około 90 mln zł?
   
  Krzysztof Zawadzki: Odpisy w segmencie Wydobycie dotyczą odpisu na stwierdzony niedobór zapasów w wysokości ok. 150 tys. ton węgla (kwota 39 mln zł) oraz korekty rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu drążenia wyrobisk i zbrojenia ścian (kwota 46,7 mln zł).
   
  brad: W bilansie są wykazane aktywa do sprzedaży na 1,3 mld zł, co to są za aktywa?
   
  Krzysztof Zawadzki: Dotyczy to aktywów wiatrowych, które są planowane do wniesienia do spółki celowej.
   
  pakman: Jakie będą oczekiwane oszczędności w nowym programie poprawy efektywności?
   
  Krzysztof Zawadzki: Nowy program poprawy efektywności, który planowany jest na lata 2016-2018, zakłada uzyskanie oszczędności nie mniejszych niż wysokość oszczędności uzyskana w programie przypadającym na lata 2013-2015.
   
  Andrzej: Jaki jest realny termin zakończenia budowy bloku w stalowej woli?
   
  Krzysztof Zawadzki: Przewidywany termin uruchomienia bloku w Stalowej Woli przypada w I poł. 2016 r.
   
  Michał Krakowiak: Jakie instrumenty finansowe wykorzystywane są do zabezpieczenia długu?
   
  Krzysztof Zawadzki: Wykorzystujemy instrumenty finansowe zabezpieczające zmienną stopę procentową – tzw. Swap procentowy. W mniejszej części stosujemy kontrakty forward na waluty.
   
  mark: Czy import energii z Ukrainy nie wpłynie negatywnie na Tauron?
   
  Krzysztof Zawadzki: Obniżenie zysku netto jest efektem jednorazowych korekt w segmencie Wydobycie. Dodatkowo na wynik wpływała ujemna wycena instrumentów pochodnych. Ponadto w wynikach tego roku nie uwzględniamy aktywów EC Nowa oraz Elektrowni Blachownia wniesionych do spółki celowej w 2014 r.
   
  ola nowak: Kiedy będą podane informacje dotyczące nowego programu poprawy efektywności?
   
  Krzysztof Zawadzki: Planujemy ogłosić nowy program poprawy efektywności we wrześniu.
  pakman: Jak na wyniki TPE mogły wpłynąć upały, które miały miejsce w ostatnich dniach?
   
  Krzysztof Zawadzki: Ostatnie upały nie wpłynęły w istotny sposób na poprawę wyników finansowych Grupy. Natomiast odnotowaliśmy przypadki zatrzymania pracy bloków wynikające z wysokiej temperatury wody chłodzącej. Efekt finansowy jest neutralny dla Grupy.
   
  pakman: Jakie są ogólne założenia CAPEX na 2015 r. i kolejne lata? Czy program inwestycyjny może zostać ograniczony?
   
  Krzysztof Zawadzki: Planowane wydatki inwestycyjne na 2015 r. wynoszą około 4,5 mld zł. W pierwszym półroczu zainwestowaliśmy już 1,77 mld zł. W kolejnych dwóch latach planowany wzrost wydatków rok do roku wynosi 100 mln zł, a od 2018 r. istotnie spada. W sytuacji zagrożenia wskaźników finansowych, w tym dług netto do EBITDA, spółka będzie rozważała ograniczenie wydatków inwestycyjnych.
   
  arekM: Gdzie jest jeszcze miejsce do kolejnych oszczędności w całej grupie?
   
  Krzysztof Zawadzki: Nowy program poprawy efektywności będzie obejmować wszystkie segmenty działalności Grupy. W zależności od wielkości danego segmentu poziom oszczędności będzie różny.
   
  pakman: Dlaczego inwestycje koncentrują się głównie na Dystrybucji i Wytwarzaniu? Czy tak będzie w przyszłości?
   
  Krzysztof Zawadzki: Są to dwa największe segmenty w Grupie. Konieczność odtworzenia aktywów trwałych jest w nich największa.
   
  pakman: Czy w kontekście obecnej sytuacji rynkowej (niskie ceny energii) planowane jest utrzymanie polityki dywidendy?
   
  Krzysztof Zawadzki: Zarząd podtrzymuje politykę dywidendową. Nie planujemy zmian w polityce dywidendowej.
   
  bartekb125@op.pl: Kiedy będzie możliwa wypłata dywidendy na poziomie 50%-75% zysku netto?
   
  Krzysztof Zawadzki: Po zakończeniu realizacji głównych inwestycji w Grupie i uzyskania wyższych przepływów gotówkowych.
   
  saldokredyt: Jakie są obecnie największe, realizowane projekty inwestycyjne?
   
  Krzysztof Zawadzki: Obecnie naszym flagowym projektem jest budowa nowego bloku w Elektrowni Jaworzno III. Istotnym elementem CAPEX są też inwestycje w segmencie Dystrybucji – budowa nowych przyłączy i modernizacja sieci dystrybucyjnej.
   
  tom: Jak prezentuje się zadłużenie Tauronu? Wskaźnik długu netto do EBITDA powiększył się?
   
  Krzysztof Zawadzki: Na koniec II kw. wskaźnik dług netto do EBITDA wyniósł 1,93x co oznacza wzrost o 0,25x rok do roku.
   
  tfund: Na kiedy i na jaką kwotę planujecie emisję nowych obligacji?
   
  Krzysztof Zawadzki: Planujemy podpisać program emisji obligacji w październiku 2015 r. Wielkość emisji w ramach programu będzie uzależniona od potrzeb finansowych Grupy – jest to elastyczny instrument umożliwiający emisję i spłatę obligacji w okresie obowiązywania programu.
  ewa74: Ile wynosi średni koszt wyprodukowania jednostki energii elektrycznej w grupie Tauron?
   
  Krzysztof Zawadzki: Średni, jednostkowy koszt zmienny wytwarzania w I półroczu 2015 r. wyniósł ok. 120 zł za MWh.
   
  marino: Jak ocenia Pan wyniki za I półrocze? Są słabsze rok do roku
   
  Krzysztof Zawadzki: Biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe i zdarzenia jednorazowe wyniki są dobre. Świadczy też o tym dzisiejsza reakcja inwestorów, akcje rosną o prawie 4 proc.
   
  jasiek: Czy spółka chce przejąć kopalnie Brzeszcze?
   
  Krzysztof Zawadzki: W styczniu wykazaliśmy wstępne zainteresowanie nabyciem części aktywów kopalni. W raporcie bieżącym z 4 sierpnia (raport nr 19/2015) zostały określone warunki brzegowe transakcji nabycia części aktywów kopalni Brzeszcze, które nadal pozostają aktualne.
   
  jasiek: Jakie korzyści da spółce przejęcie kopalni Brzeszcze?
   
  Krzysztof Zawadzki: Przejęcie aktywów kopalni Brzeszcze działających w oparciu o rachunek ekonomiczny (rentowna działalność) zabezpieczy dostawy paliwa do Grupy. Na dziś znaczna część wolumenu wykorzystywanego węgla jest kupowana poza Grupą TAURON. Optymalny poziom zabezpieczenia węgla z własnych źródeł wynosi 70 proc. Potencjalne korzyści mogą wynikać z możliwości wykorzystania węgla z kopalni Brzeszcze do wzbogacania węgla z kopalni Janina, który ma niższe parametry jakościowe.
   
  greg: Co wpłynęło na tak dobre wyniki programu poprawy efektywności?
   
  Krzysztof Zawadzki: Lepsze od planowanych wyniki programu poprawy efektywności zawdzięczamy większej ilości inicjatyw zaproponowanych przez zarządy spółek z Grupy, a także większej liczbie osób, które skorzystały z programów dobrowolnych odejść.
   
  ola nowak: Czy Grupa Tauron planuje zwiększać produkcję z odnawialnych źródeł energii?
   
  Krzysztof Zawadzki: Tak, strategia Grupy przewiduje wzrost mocy odnawialnych. W perspektywie do 2023 r. chcemy osiągnąć poziom 800 MW w OZE.
   
  Moderator: Szanowni Państwo, czas naszego czata dobiegł końca. Dziękujemy za pytania i serdecznie zapraszamy na kolejny czat po wynikach za III kw. 2015 r.
 • Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za I kwartał 2015 r.
   
  Moderator: Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na czacie inwestorskim po publikacji wyników Grupy TAURON za I kwartał 2015 r. Zapraszam do zadawania pytań.
   
  bankier.pl: Co wpłynęło na tak dobry wynik segmentu wytwarzanie?
   
  Krzysztof Zawadzki: Na dobry wynik segmentu Wytwarzanie wpłynęły takie czynniki, jak wyższe ceny sprzedaży energii, wyższa produkcja i sprzedaż energii elektrycznej, wyższa marża na obrocie energią.
   
  malkontent: Na jakim etapie są główne inwestycje Tauronu?
   
  Krzysztof Zawadzki: Informacja o stanie realizacji inwestycji TAURONA znajduje się w prezentacji wynikowej za I kwartał 2015 r. dostępnej na naszej stronie internetowej (slajd nr 10).
   
  Koneser: W 1Q2015 nakłady inwestycyjne wyniosły niemal 800 mln zł. Na co została wykorzystana ta kwota?

  Krzysztof Zawadzki: Szczegółowy podział nakładów inwestycyjnych przedstwiony jest na slajdzie 11 prezentacji dostępnej na stronie http://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/prezentacje
   
  Greg: Na jakim etapie jest liberalizacja rynku gospodarstw domowych?
   
  Krzysztof Zawadzki: Na dziś nie ma oficjalnej informacji Prezesa URE odnośnie planowanego terminu pełnej liberalizacji rynku gospodarstw domowych. Pierwotne zapowiedzi mówiły o roku 2014.
   
  orfeusz: Spółka pracuje nad oferta multienergetyczną. Na jakim etapie są prace?
   
  Krzysztof Zawadzki: Prace są zaawansowane i w najbliższym czasie można spodziewać się oferty skierowanej do naszych klientów, która obejmować będzie oprócz energii również inne produkty.
   
  MAti: Co Pan uważa o niedawno podpisanej przez prezydenta ustawie o OZE?
   
  Krzysztof Zawadzki: Samo podpisanie ustawy pokazuje, w jakich ramach będzie funkcjonował system źródeł odnawialnych, jednak jest dużo ryzyk związanych z treścią rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
   
  Ken: Jakie perspektywy Pana zdaniem stoją przed rynkiem energetycznym w najbliższym okresie?
   
  Krzysztof Zawadzki: Przede wszystkim wymieniłbym tutaj bardziej restrykcyjną politykę klimatyczną, wzrost mocy i produkcji ze źródeł odnawialnych i nowy system wsparcia dla nich, a także zmniejszanie roli węgla w polskiej energetyce.
   
  semiprofi: Co w związku z naprawą KW i sprzedażą kopalni do energetyki? Czy Tauron jest zainteresowany zakupem kopalń?

  Krzysztof Zawadzki: TAURON nie jest zainteresowany udziałem w projekcie związanym z utworzeniem Nowej Kompanii Węglowej.
   
  zenek: Skąd taka różnica w podatku z 1q2015 i 1q2014 roku?
   
  Krzysztof Zawadzki: Różnica w wysokości podatku wynika z innej podstawy opodatkowania i innego poziomu zysku brutto. W I kwartale otrzymaliśmy zwrot nadpłaty podatku dochodowego za rok 2013, różnica wynika też z ujęcia w kwietniu 2015 r. w kosztach podatkowych umorzonych kolorowych certyfikatów.
   
  elegant: Jaki jest obecny dług spółki ?
   
  Krzysztof Zawadzki: Łączna kwota zadłużenia finansowego na 31 marca 2015 r. z tytułu kredytów inwestycyjnych, pożyczek, leasingu i obligacji wynosi 7 877 mln zł. Wskaźnik długu netto do EBITDA jest na poziomie 1,91x.
   
  zenek: Jak ocenia Pan Prezes wyniki po I kw.

  Krzysztof Zawadzki: Wyniki za I kwartała 2015 r. przewyższyły oczekiwania rynku. W trudnych warunkach rynkowych udało nam się zwiększyć porównywalną EBITDĘ o 3% rok do roku, a zysk netto o ok. 27%
   
  Mateusz1: Które z obecnych inwestycji Tauronu są najbliżej ukończenia?

  Krzysztof Zawadzki: Najbliżej zakończenia są obecnie projekty realizowane w El. Jaworzno i Łaziska dotyczące budowy instalacji odazotowania spalin i modernizacji bloków 200 MW. Zakończenie planowane jest na 2015 rok. Do końca bieżącego roku planujemy również zakończenie realizacji projektu budowy bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola.
   
  Ondraszek: Czy planowane jest zwiększanie zadłużenia ?
   
  Krzysztof Zawadzki: Przewidywane jest zwiększenie zadłużenia w kolejnych latach w związku z realizacją programu inwestycyjnego.
   
  Bobek1: W jakich obszarach możliwe są jeszcze redukcje kosztów ?
   
  Krzysztof Zawadzki: Największy potencjał do dalszej redukcji kosztów jest w największych obszarach naszej dziłalności, jakimi są segmenty Dystrybucja i Wytwarzanie.
   
  Kermit: Czy notują Państwo cały czas wzrost liczby klientów mimo konkurencyjnego rynku ? Jakie działania mają wspierać Relacje z klientami ?
   
  Krzysztof Zawadzki: Jak każda firma o porównywalnej skali działalności odnotowujemy zarówno napływ nowych klientów, jak i odejścia dotychczasowych. Aby przyciągnąć nowych klientów nieustannie pracujemy nad poprawą jakości obsługi klienta, jak i wprowadzaniem nowych produktów i usług doradczych w zakresie energooszczędności i nowych technologii do naszej oferty.
   
  Patryk: Witam serdecznie. Czym spowodowany jest spadek sprzedaży detalicznej energii elektrycznej w Tauronie aż o 11% kwartał do kwartału z 10,17 TWh w roku 2014 do 9,05 TWh w 2015. Czy to konkurencja?
   
  Krzysztof Zawadzki: Rzeczywisty spadek sprzedaży detalicznej wynosi 1,1%. Spadek, do którego się Pan odnosi wynika z reklasyfikacji niektórych klientów. Część naszych klientów, którzy wcześniej ujmowani byli jako odbiorcy detaliczni obecnie są zaliczani do segmentu sprzedaży hurtowej.
   
  Patryk: Czy w 2015 zostaną wycofane w grupie Tauron jakieś stare bloki

  Krzysztof Zawadzki: Tak, do wycofania planowanych jest kilka bloków klasy 120MW.
   
  piotr.pons@sv-utveckling.se: Czemu dywidendy za rok 2014 wypłacane są dopiero w sierpniu 2015 roku?
   
  Krzysztof Zawadzki: Wynika to z procedur i przepisów. Wyniki za rok, którego dotyczy dywidenda publikowane są w marcu i wówczas Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję podziału zysku i terminy wypłaty dywidendy. Walne zwoływane jest w maju i wówczas określane są ostateczne terminy.
   
  looku: Czy planujecie w najbliższych latach znacząco zwiększyć moce produkcyjne ?
   
  Krzysztof Zawadzki: Zasadniczym celem inwestycji realizowanych w obszarze Wytwarzanie jest odtworzenie i utrzymanie poziomu mocy, a nie jego zwiększenie.
   
  Patryk: Czy pana zdaniem wzrost produkcji z OZE może być zagrożeniem dla budowanych bloków węglowych i ich opłacalności, w ogóle dla energetyki konwencjonalnej.
   
  Krzysztof Zawadzki: Tak, uważam, że może być realnym zagrożeniem.
   
  Selfi: Jak wygląda kwestia wzrostu płac w spółce, czy spodziewany jest istotny wzrost kosztów ?
   
  Krzysztof Zawadzki: Obecnie w Grupie prowadzone są rozmowy ze stroną społeczną dotyczące wzrostu płac w 2015 r.
   
  sandacej: Czym są aktywa przeznaczone do sprzedaży? Ich wartość w bilansie to ponad 1 mld zł.
   
  Krzysztof Zawadzki: Są to aktywa, które z punktu widzenia księgowego zostały przeklasyfikowane do kategorii "Aktywa przeznaczone do sprzedaży", co do których wstrzymano amortyzację.
   
  xerox: Kiedy można oczekiwać, że aktywa przeznaczone do sprzedaży zostaną sprzedane?
   
  Krzysztof Zawadzki: Sprzedaż odbywa się w różnych terminach i trybach - zarówno poprzez przetargi nieograniczone i ograniczone, negocjacje i umowy, a także przez aukcje elektroniczne.
   
  Czarek: Po I kw. Program oszczędności został zrealizowany w 97%. Czy w związku z tym można prognozować, ze do końca roku oszczędności będą większe niż początkowo planowano?
   
  Krzysztof Zawadzki: Tak, można spodziewać się wyższych oszczędności niż początkowo zakładaliśmy.
   
  kominek: Co składało się na program poprawy efektywności? Jakie działania?
   
  Krzysztof Zawadzki: Szczegóły programu poprawy efektywności i stan jego realizacji przedsatwione są w prezentacji wynikowej na slajdzie 12.
   
  Romuald: Czyli spadek zapotrzebowania branży energetycznej na węgiel z rok na rok to oczywistość ?
   
  Krzysztof Zawadzki: Tak, w związku z polityką klimatyczną przewidywane jest stałe zmniejszanie udziału źródeł węglowych w krajowym miksie energetycznym.
   
  Henio: Czy zadłużenie z roku na rok będzie rosło aż do poziomu 3x EBITDA ?
   
  Krzysztof Zawadzki: Maksymalny zakładany przez nas poziom długu netto do EBITDA to 3x. Obecnie wynosi on 1,9x.
   
  Moderator: Szanowni Państwo, czas naszego czata dobiegł końca. Serdecznie dziękuję za liczny udział i pytania. Zapraszam na kolejny czat - po wynikach za I półrocze 2015 r.
 • Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za 2014 r.
   
  Moderator: Serdecznie zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Wiceprezesem Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, Krzysztofem Zawadzkim, który odbędzie się 12 marca (czwartek) o godzinie 14:30.
   
  Moderator: Szanowni Państwo, Witamy na czacie poświęconym wynikom rocznym Grupy TAURON za 2014 r. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań!
   
  kos: Kiedy decyzja o dywidendzie?
   
  Krzysztof Zawadzki: Decyzję o wysokości dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie. Wstępna planowana data Walnego to kwiecień 2015 r.
   
  Grzes: Jak skomentuje Pan doniesienia o rzekomym połączeniu Tauronu z Eneą? Czy dojdzie ono do skutku? Czy są podejmowane ku temu jakies działania?
   
  Krzysztof Zawadzki: W TAURONIE nie toczą się żadne prace związane z takim projektem, dlatego nie możemy mówić o jakiejkolwiek analizie popartej danymi. Na razie to projekt rządowy. W naszej opinii konsolidacja grup energetycznych może przynieść pozytywne efekty biorąc pod uwagę możliwe do uzyskania synergie, czy potencjał inwestycyjny.
   
  Daniel Kaminski: Witam, zapytam jaka będzie dywidenda w 2015 roku? Kiedy zarząd poinformuje o swojej rekomendacji?
   
  Krzysztof Zawadzki: Propozycja dywidendy może być zbliżona do poziomu ubiegłorocznego jako procent od zysku Grupy podlegającego podziałowi. Zarząd nie podjął w tej kwestii jeszcze uchwały, w przypadku podjęcia decyzji zakomunikujemy ją w formie raportu bieżącego.
   
  Roher: Czy jest Pan zadowolony z wyników finansowych grupy Tauron za rok 2014 ?
   
  Krzysztof Zawadzki: Tak, jestem zadowolony, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową. Wyniki były powyżej oczekiwań rynkowych.
   
  marta: Witam, na co pojda pieniadze ze sprzedazy farm wiatrowych?
   
  Krzysztof Zawadzki: W przypadku realizacji projektu sprzedaży farm wiatrowych, pozyskane środki będą wykorzystane na realizację strategii w zakresie mocy odnawialnych lub wpłyną na poprawę sytuacji finansowej Grupy.
   
  info_biz: Czy dalej segment dystrybucji będzie miał największy udział w CAPEXie?
   
  Krzysztof Zawadzki: Tak, w horyzoncie realizacji strategii, czyli do roku 2023, wydatki na dystrybucję będą wynosiły 21 mld, co stanowi ok. 57 proc. całości nakładów inwestycyjnych.
   
  megan: Jakie nakłady inwestycyjne i na co są planowane na 2015 rok?
   
  Krzysztof Zawadzki: Łączne nakłady planowane na 2015 r. wynoszą ok. 4,5 mld zł. Największy udział w capexie będzie miał segment Dystrybucja i Wytwarzanie.
   
  Andrzej: Kiedy zostanie uruchomiony blok gazowo-parowy w Stalowej Woli?

  Krzysztof Zawadzki: Planowane uruchomienie bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli nastąpi pod koniec 2015 r.
   
  ros_a: Jakie największe inwestycje zakłada Tauron na najbliższe lata?
   
  Krzysztof Zawadzki: Największym realizowanym obecnie projektem jest budowa bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Projekt realizowany będzie do 2019 r., a jego szacowana wartość to 6,2 mld zł. Planujemy również realizację projektu w Elektrowni Łagisza, we współpracy z PIR. Należy jednak pamiętać, że największe nakłady inwestycyjne przypadają na obszar Dystrybucja (ok. 2 mld zł rocznie).
   
  info_biz: Dlaczego program zwiększenia efektywności miał wskaźnik realizacji na poziomie 83% a nie 100%?
   
  Krzysztof Zawadzki: Program obejmuje perspektywę lat 2013-2015, co oznacza, że pozostaje jeszcze rok do jego zakończenia. Należy zakładać, że całkowita deklarowana wartość programu zostanie przekroczona.
   
  Andrzej: Czy zostały podjęte już jakieś decyzje dotyczące kupna kopalni Brzeszcze. Dla czego Tauron jest zainteresowany kopalnią Brzeszcze kiedy prowadzi spore inwestycje we własnych kopalniach?
   
  Krzysztof Zawadzki: Nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje. Trwają szczegółowe analizy opłacalności, na bieżąco informujemy o kolejnych etapach procesu. Chciałbym przypomnieć, że strategia Grupy zakłada pokrycie zapotrzebowania na węgiel z własnych źródeł na poziomie 70%. Ewentualne nabycie aktywów kopalni Brzeszcze pozwoliłoby nam na realizację tego celu.
   
  Heniek: Który z segmentów działalności Grupy wypadł w 2014 najlepiej, a który najgorzej?
   
  Krzysztof Zawadzki: Biorąc pod uwagę strukturę EBITDA Grupy za 2014 r. największy udział w zysku EBITDA miał segment Dystrybucja. Biorąc pod uwagę zrealizowaną marżę EBITDA - najlepiej wypadł obszar OZE. Najgorzej wypadł segment Wydobycie. Zachęcam do zapoznania się z prezentacją wynikową, która jest dostępna na stronie internetowej, w zakładce Relacje Inwestorskie www.tauron.pl
   
  Rafał: Z czego wynika tak duży wzrost środków pieniężnych?
   
  Krzysztof Zawadzki: Wzrost środków pieniężnych wynika z dokonanych w IV kwartale emisji obligacji. TAURON wyemitował obligację o wartości 1,75 mld na rynku krajowym oraz o wartości 168 mln euro na rynku niemieckim.
   
  misiek: Jaki jest bilans klientów w 2014 roku? Tauron ma teraz więcej czy mniej klientów?
   
  Krzysztof Zawadzki: Biorąc pod uwagę liczbę klientów przyłączonych do naszej sieci dystrybucyjnej zanotowaliśmy wzrost liczby klientów o 43 tys.
   
  Sebsatian: Jak spadek cen węgla wpływa na wynik Grupy? Bo w końcu jako główny stosowany surowiec powinien sprzyjać rentowności.
   
  Krzysztof Zawadzki: Spadek cen węgla o 1 zł/ GJ daje średnią obniżkę kosztów zmiennych na 1 MWh energii o ok. 9,5 zł, co przy produkcji 15 TWh daje obniżenie kosztów produkcji o ponad 142 mln zł. 
   
  info_biz: Czy sprzedaż energii przez operatorów telefonicznych, jak na przykład oferta Plusa, tworzy dla spółki istotną konkurencję?
   
  Krzysztof Zawadzki: Tak, ostatnio zauważamy zwiększoną aktywność przedsiębiorstw spoza branży energetycznej w zakresie sprzedaży energii, jest to więc realna konkurencja.
   
  madox: Czy górnicy zatrudnieni w kopalniach Grupy Tauron mają podobnych rozmiarów przywileje jak w KW czy JSW?
   
  Krzysztof Zawadzki: Nie znamy układów zbiorowych pracy obowiązujących w poszczególnych kopalniach, więc nie potrafię odnieść się do tego pytania. 
   
  Stefan Kurt: Czy spółka też będzie szła za trendami i będzie oferować np. sprzedaż gazu?
   
  Krzysztof Zawadzki: Tak, pracujemy nad ofertą multienergetyczną, która obejmować będzie także ofertę sprzedaży gazu.
   
  Kristof: Czy spółka składała wniosek do URE o podwyżkę cen energii dla gospodarstw domowych?
   
  Krzysztof Zawadzki: Tak, zatwierdzona przez URE podwyżka wyniosła 0,88%, o czym informowaliśmy w raporcie bieżącym dot. zatwierdzenia taryfy.
   
  akcjonariusz1: Ile wynosi wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2014 roku?

  Krzysztof Zawadzki: Wskaźnik dług netto/ EBITDA na koniec 2014 r. wynosi 1,85x. Szczegółowe informacje dot. zadłużenia znajdują się na slajdzie 15 prezentacji wynikowej dostępnej na naszej stronie internetowej www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/prezentacje/Strony/prezentacje.aspx
   
  Andrzej: Kiedy klienci indywidualni będą mogli kupować gaz od Taurona?
   
  Krzysztof Zawadzki: Zależy nam na jak najszybszym wprowadzeniu tego rodzaju produktu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem oferty.
   
  trevor: Jakie będą źródła finansowania inwestycji? Czy spółka zwiększy zadłużenie?
   
  Krzysztof Zawadzki: Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi na slajdzie 15 prezentacji wynikowej za 2014 r. na portalu www.tauron.pl
   
  Zenon: Wiele dużych firm w ostatnim czasie przeprowadza redukcję zatrudnienia poprzez programy dobrowolnych odejść. Czy takie zwolnienia są planowane w Tauronie?
   
  Krzysztof Zawadzki: Program dobrowolnych odejść jest częścią realizowanego programu poprawy efektywności. Od początku uruchomienia programu w 2010 r. rozwiązano umowy o pracę z 3746 osobami. Szczegółowe informacje przedstawione są na slajdzie 18 prezentacji wynikowej.

  MariaMagdalena: Jakie odpisy aktualizujące (znaczące) są ujęte w wyniku za 2014 rok?
   
  Krzysztof Zawadzki: Na wynik za 2014 r. miały wpływ zdarzenia jednorazowe w wysokości ok. 150 mln zł, z czego ok. 114 mln zł przypada na świadczenia pracownicze (koszty rezerw aktuarialnych).
   
  rys: Co zarząd sądzi o potencjalnym połączeniu z Eneą?
   
  Krzysztof Zawadzki: Tak, jak mówiłem obecnie w spółce nie toczą się żadne prace związane z takim projektem, dlatego nie możemy mówić o jakiejkolwiek analizie popartej danymi. Na razie to projekt rządowy. W naszej opinii konsolidacja grup energetycznych może przynieść pozytywne efekty biorąc pod uwagę możliwe do uzyskania synergie, czy potencjał inwestycyjny.
   
  rys: Czy spółka będzie obecna na konferencji Wallstreet?
   
  Krzysztof Zawadzki: Tak, planujemy uczestnictwo w konferencji, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami spółki podczas konferencji.
   
  Moderator: Szanowni Państwo, Czas dzisiejszego czatu dobiegł końca. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy na kolejny czat po wynikach za I kwartał 2015 r. Zapraszamy również do bieżącego kontaktu z Biurem Relacji Inwestorskich.
 • Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za III kwartał 2014 r.
   
  Moderator: Szanowni Państwo, witam na czacie poświęconym wynikom finansowym Grupy TAURON za III kwartał 2014 r. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań.
   
  Magiera: chciałbym zapytać się, możliwe jest zamknięcie którejś z kopalń spółki?
   
  Krzysztof Zawadzki: Nie przewidujemy zamykania żadnej z kopalń należących do Grupy TAURON. Nasza strategia przewiduje znaczące inwestycje w Obszarze Wydobycie, które mają na celu zwiększenie poziomu wydobycia węgla oraz poprawę efektywności funkcjonowania posiadanych aktywów. Docelowo w 2023 r. planujemy wydobycie na poziomie ok. 7 mln ton rocznie.
   
  Magiera: Jak duże zapasy złóż węgla są w nich jeszcze?
   
  Krzysztof Zawadzki: Kopalnie Gruplauery TAURON dysponują ok. 20% krajowych zasobów węgla energetycznego. Żywotność każdej z kopalń wynosi kilkadziesiąt lat.
   
  rider: Spółka ma przed sobą spore wydatki inwestycyjne. Jaki jest maksymalny poziom zadłużenia przez spółkę?
   
  Krzysztof Zawadzki: Podczas realizacji programu inwestycyjnego Grupa TAURON nie planuje przekroczyć wskaźnika zadłużenia netto/ EBITDA na
  poziomie 3x.
   
  Mateusz: Panie Prezesie, jak ocenia Pan wyniki za IIIq2014?
   
  Krzysztof Zawadzki: Zważywszy na otoczenie rynkowe, nieznacznie niższe przychody w porównaniu do wartości uzyskanych w 2013 r. należy uznać za wynik pozytywny, który dodatkowo wzmacnia spadek kosztów działalności Grupy Kapitałowej o ok. 3,4 proc. Oceniając wyniki Grupy TAURON po trzech kwartałach 2014 r. należy pamiętać o negatywnych czynnikach, jakie cały czas wpływają na sytuację branży energetycznej w Polsce, takich jak niekorzystne saldo handlu zagranicznego energią czy mniejsze wykorzystanie elektrowni na węgiel kamienny, które wytworzyły o blisko 6 proc. mniej energii niż w analogicznym okresie 2013 r.
   
  zbych: Czy spółka planuje inwestycje w OZE inne niż elektrownie wiatrowe?
   
  Krzysztof Zawadzki: Zgodnie ze zaktualizowaną strategią zakładamy posiadania łącznie do 800 MW w OZE do 2023 r. Zdecydowaną większość źródeł odnawialnych będzie stanowić energia wiatrowa. Szacujemy, że w 2023 r. kilkanaście procent wytworzonej energii w Grupie TAURON pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych.

  inwestor: Zadłużenie Tauronu jest stosunkowo wysokie w porównaniu do innych spółek z sektora... czy może to rodzić obawy co do działalności spółki?
   
  Krzysztof Zawadzki: Spółka realizuje program inwestycyjny, co wiąże się z koniecznością pozyskania środków na realizowane projekty. Nasze zadłużenie pozostaje na bezpiecznym poziomie, co znajduje potwierdzenie w ratingach nadawanych spółce przez agencję ratingową Fitch. Rating utrzymuje się na poziomie BBB z perspektywą stabilną.
   
  ryba: Węgiel wytwarzany w kopalniach spółki jest w całości wykorzystywany przez spółkę?

  Krzysztof Zawadzki: W 2013 roku około 70% wydobytego węgla zostało wykorzystane na potrzeby produkcji energii elektrycznej w ramach Grupy TAURON. Pozostałe 30% sprzedawane jest na rynku zewnętrznym. W 2013 roku paliwo pochodzące z TAURON Wydobycie pokryło ok. 40% zapotrzebowania Grupy na węgiel.
   
  spółkowicz: Czy planowana jest emisja akcji w Tauronie?
   
  Krzysztof Zawadzki: W najbliższym okresie nie zakładamy podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji. Program inwestycyjny planujemy sfinansować dzięki środkom pozyskanym m.in. z emisji obligacji. W listopadzie spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,75 mld zł w ramach zawartego w 2013 r. programu emisji obligacji do kwoty 5 mld zł.
   
  observer_76: Jak Tauron stara się oszczędzać, wobec trudnej sytuacji na rynku?

  Krzysztof Zawadzki: W Grupie TAURON realizowany jest już drugi Program poprawy efektywności. Pierwszy, obejmujący lata 2010-2012, przyniósł ponad 1 mld zł oszczędności. Obecny plan, na lata 2013-2015, zakłada oszczędności na poziomie 864 mln zł. Do końca III kwartału 2014 r. plan zrealizowano w ok. 75 proc., czyli zaoszczędzono we wszystkich segmentach działalności blisko 640 mln zł.
   
  magik: Czy spółka stworzyła już ofertę wraz z operatorem T-Mobile? Czy na dzień dzisiejszy widać już efekty takiej oferty?
   
  Krzysztof Zawadzki: TAURON we współpracy z T-Mobile przygotował - od 3 listopada - dla swoich klientów wspólną ofertę. Wszyscy klienci, którzy zakupią dowolny produkt z oferty TAURONA, otrzymają kupon upoważniający do 20-procentowej zniżki na abonament miesięczny w taryfach JUMP! S lub JUMP! M oraz startery w postaci karty SIM z 1GB transferu danych. Aby skorzystać z promocji, wystarczy udać się do Punktu Obsługi Klienta TAURON i podpisać umowę na dowolny produkt energooszczędny lub zamówić go poprzez formularz znajdujący się na stronie http://energooszczedny.pl. Kupon zniżkowy można zrealizować w dowolnym salonie T-Mobile do 31 stycznia 2015 roku.
   
  Jan: Jakie największe inwestycje są obecnie realizowane w Tauronie?
   
  Krzysztof Zawadzki: Największą realizowaną przez TAURON inwestycją jest budowa bloku o mocy 910 MW na terenie Elektrowni Jaworzno III. We wrześniu na placu budowy zostały wbite pierwsze, symboliczne łopaty, 14 listopada plac budowy zostanie przekazany Głównemu Wykonawcy. Nakłady na budowę bloku wyniosą ponad 6 miliardów złotych. Oprócz tego TAURON realizuje wspólnie z PGNiG budowę bloku gazowo-parowego o mocy 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola. Szczegółowe informacje znajdują się w prezentacji wynikowej za III kwartał
  2014 r.
   
  J. Skorupa: Czy w najbliższych latach będzie przybywało mocy produkcyjnych elektrowni czy raczej ubywało ze względu na zamykanie starych elektrowni?
   
  Krzysztof Zawadzki: Do 2023 roku Grupa TAURON planuje uruchomić ok 2,2 GW nowych mocy wytwórczych w różnych technologiach. W tym samym okresie planowane jest odstawienie ok. 1,5 GW. Konieczność zamknięcia najstarszych bloków podyktowana jest względami ekologicznymi i koniecznością dostosowania ich do obowiązujących norm emisji. Ze względu na stan infrastruktury wytwórczej w kraju w podobnej sytuacji są pozostałe grupy energetyczne.
   
  Majcher: Jakie działania podejmuje spółka aby zatrzymać czy zdobywać nowych klientów indywidualnych?
   
  Krzysztof Zawadzki: TAURON prowadzi aktywne działania sprzedażowe. Proponujemy naszym klientom dostęp do coraz większej liczby ofert. Od jesieni w ramach nowej kampanii zachęcamy m.in. do skorzystania z promocji energooszczędnej. Oferujemy także usługę Elektryk 24 h, wspólną ofertę z operatorem T-Mobile. Innowacyjną ofertą jest możliwość zakupu tańszego węgla przez naszych klientów. Najnowsza oferta TAURONA dostępna jest na stronie www.energooszczedny.pl
   
  Moderator: Szanowni Państwo, czas naszego czata dobiegł końca. Serdecznie dziękujemy za liczny udział i zapraszamy na kolejnego czata po wynikach za 2014 r.
 • Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za I półrocze 2014 r.
   
  Moderator: Serdecznie zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Wiceprezesem Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, Krzysztofem Zawadzkim, który odbędzie się w najbliższy piątek (22 sierpnia) o godzinie 10:00. Zadaj pytanie już dziś!
   
  Moderator: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych po wynikach Grupy TAURON za I półrocze 2014 r. i zapraszamy do zadawania pytań.
   
  inwestor-dlugoterminowy: Czy Tauron będzie robił dni otwarte? Takie coś jak było chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu...
   
  Krzysztof Zawadzki: Tak, planujemy organizację Dnia Inwestora Indywidualnego, przewidywany termin to 22 października 2014 r. O szczegółach będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz za pośrednictwem SII.
   
  Inwestyjący z głową: Czy poziom zadłużenia Grupy jest bezpieczny?
   
  Krzysztof Zawadzki: Tak, obecny poziom zadłużenia jest bezpieczny dla Grupy. Dług netto do EBITDA wyniósł na koniec II kwartału 1,68. Maksymalny, akceptowalny przez instytucje finansowe i agencję ratingową poziom tego wskaźnika wynosi 3. Średni poziom wskaźnika dużych zagranicznych konkurentów jest powyżej naszego aktualnego poziomu.
   
  Inwestyjący z głową: Jaki procent zadłużenia Grupy stanowią obecnie obligacje, a jaki kredyty?
   
  Krzysztof Zawadzki: 78% obecnego zadłużenia stanowią obligacje, a pozostałą część stanowią kredyty i pożyczki.
   
  Michał Masłowski: Czy jest możliwe, aby spółka wypłacała dywidendę częściej niż raz w roku. Nie chodzi mi o zwiększenie kwoty dywidendy, bo zdaję sobie sprawę, że zysk nie jest z gumy, tylko o to, aby częściej przyzwyczajać inwestorów do przepływów gotówkowych.
   
  Krzysztof Zawadzki: Obecnie polityka dywidendowa, zgodnie z polskim prawem, zakład podział zysku netto raz w roku w formi dywidendy. Zgodnie z ksh możliwe jest wypłacenie zaliczki na poczet dywidendy po spełnieniu wymogów zawartych w tej regulacji. Na dzień dzisiejszy nie zakładamy wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
   
  ronnie74: Pierwsze: Jak wygląda plan inwestycji na najbliższe lata?
   
  Krzysztof Zawadzki: Ze względu na szeroki zakres pytania zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dostępną na naszej stronie www w zakładce Relacje Inwestorskie. Prezentacja była załącznikiem do raportu bieżącego nr 28/2014 dot. aktualizacji Strategii korporacyjnej.
   
  MacKwacz: Witam serdecznie Pana Prezesa. Mam tylko jedno pytanie czy Tauron planuje część obligacji skierować dla klientów indywidualnych?
   
  Krzysztof Zawadzki: Sporządzone przez nas analizy kosztów emisji obligacji wskazują, że koszt emisji skierowanej do inwestorów indywidualnych przewyższa koszty emisji do inwestorów instytucjonalnych. Przed podjęciem ostatecznej decyzji dokonamy ponownie analizy kosztów.
   
  Inwestyjący z głową: Co spowodowało spadek przychodów Grupy Kapitałowej w I półroczu 2014?
   
  Krzysztof Zawadzki: Główne przyczyny spadku przychodów to: spadek cen energii elektrycznej, spadek cen węgla, a także niższe wolumeny wyprodukowanej, sprzedanej energii i węgla poza Grupę. Dodatkowym czynnikiem były warunki atmosferyczne - znacząco cieplejsza zima.
   
  Wojtek: Panie Prezesie gratuluję wyników I półrocza, jak Pan ocenia w tym kontekście
  perspektywę II półrocza, jak wyniki mogą się kształtować, chodzi przede wszystkim o EBIDTĘ i zysk netto, a także poziom zadłużenia ?
   
  Krzysztof Zawadzki: Czujemy się komfortowo z poziomem EBITDA nieco wyższym niż konsensus opublikowany przez Bloomberg, który wynosi ok 3,47 mld zł. Zysk netto może być zbliżony do konsensusu Bloomberga wynoszącego ok. 1 mld zł. Poziom zadłużenia będzie uzależniony od stopnia realizacji inwestycji, ale zakładamy, że wzrośnie i może osiągnąć poziom ok. 2.
   
  d.p: Jak przebiega realizacja kluczowej inwestycji dla Grupy w Elektrowni Jaworzno?
   
  Krzysztof Zawadzki: Umowa została podpisana w kwietniu 2014 r. Obecnie jesteśmy w trakcie postępowania na ubezpieczenie inwestycji, które umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
   
  laurent z francji: Jestem z Francji (tzn. jestem Polakiem, ale mieszkam od lat w Nicei). Czy mogę jakoś kupić Państwa akcje, będąc tutaj na miejscu? Czy muszę mieć rachunek w jakimś polskim biurze maklerskim? Tu we Francji np. mogę kupić akcje niektórych spółek bezpośrednio od nich.
   
  Krzysztof Zawadzki: Proponujemy kontakt w tej sprawie z którymś z domów maklerskich. Rozwiązanie, o którym Pan pisze jest typowe dla rynku francuskiego.
   
  Michał Masłowski: Chciałbym podpytać jeszcze o politykę dywidendy w najbliższych latach.
   
  Krzysztof Zawadzki: Nadal obowiązuje polityka dywidendy zawarta w prospekcie emisyjnym z 2010 r. Ostateczna rekomendacja Zarządu uzależniona jest m. in. od poziomu nakładów inwestycyjnych, zadłużenia i zdolności do pozyskiwania środków finansowych.
   
  massmazurmarcin@hotmail.com: Czy zawirowania z OFE, wpłyneły na ruchy akcjonariaru ING ?
   
  Krzysztof Zawadzki: Na dziś nie mamy informacji o zmianie zaangażowania ING OFE w akcje Taurona.
   
  byczek tauronek: A kiedy przypadają najbliższe daty zamknięcia starych elektrowni
   
  Krzysztof Zawadzki: W 2015 r. planujemy odstawić najstarsze bloki w elektrowniach Łagisza, Siersza, Stalowa Wola o łącznej mocy ok. 360 MW.
   
  piotr zawadzki: Ale dobra, do rzeczy. Konkretne pytanko: Z czego wynikają niższe przychody finansowe o połowę rdr?
   
  Krzysztof Zawadzki: Niższe przychody finansowe wynikają głównie z mniejszej ilości lokowanych wolnych środków, co związane jest z realizacją programu inwestycyjnego.
   
  inwestor-dlugoterminowy: Ja jeszcze o tej emisji obligacji, którą Tauron zapowiedział. Na co mają zostać przeznaczone środki pozyskane z emisji?
   
  Krzysztof Zawadzki: Tauron pozyskuje centralnie środki finansowe na realizację całego programu inwestycyjnego Grupy. Środki pozyskane z emisji przeznaczone będą właśnie na ten cel.
   
  MickJager: Jak duży, w porównaniu z 2013 r., wystąpił spadek cen energii i co zaważyło na tej sytuacji?
   
  Krzysztof Zawadzki: Średnia cena sprzedaży energii podawana przez URE w 2012 r. wynosiła ok. 201 zł/MWh a w 2013 r. zaledwie 181 zł/MWh. Aktualna średnia cena na Towarowej Giełdzie Energii wynosi ok. 163 zł/MWh. Główne przyczyny spadku to nadpodaż energii, paliw i praw do emisji CO2.
   
  byczek tauronek: Elektrownia Blachownia Nowa, projekt z KGHM został zawieszony. Czy są plany powrócenia do tego projektu? Od czego zależy powrót do projektu?
   
  Krzysztof Zawadzki: Realizacja tego projektu zależy od poprawy parametrów ekonomicznych, na które wpływają: obecne niskie ceny energii i praw do emisji CO2, wysokie ceny gazu. Na bieżąco monitorujemy sytuację.
   
  energetyk-sretyk: I w związku z tym jakie inwestycje są aktualnie w trackie wykonywania?
   
  Krzysztof Zawadzki: Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją wynikową za I półrocze 2014 r. Na slajdzie 15 prezentujemy kluczowe projekty inwestycyjne.
  Inwestyjący z głową: Ile spółka planuje wydać na inwestycje w 2014 r. i z czego będą finansowane te wydatki?
   
  Krzysztof Zawadzki: Przewidywany maksymalny capex na 2014 r. wynosi nie więcej niż 4 mld zł i ostatecznie będzie uzależniony od zakończenia postępowań publicznych, a przede wszystkim od złożonych ofert. Wydatki inwestycyjne są finansowane ze środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania - głównie obligacji i kredytów.
   
  T-Rex: Czy Spółka posiada zadłużenie w innych walutach niż PLN?
   
  Krzysztof Zawadzki: Dług denominowany w walucie obcej stanowi zaledwie 0,07% całości zadłużenia, co oznacza bardzo niską ekspozycję na ryzyko kursowe.
   
  Moderator: Szanowni Państwo, czas naszego czata niestety dobiegł końca. Bardzo dziękuję za liczne uczestnictwo i ciekawe pytania. Jednocześnie zapraszam na kolejny czat, po wynikach za III kwartał 2014 r. w listopadzie.
 • Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za 2013 r.
   
  Moderator: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych poświęconym wynikom Grupy TAURON za 2013 rok. Zapraszamy do zadawania pytań.
   
  dywidenda: kiedy zapadną decyzje w kwestii dywidendy? Rozumiem, że zgodnie z prospektem możemy liczyć na 50% zysku rocznego :)?

  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Zarząd wyda rekomendację odnośnie dywidendy w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Oczekujemy, że rekomendacja Zarządu będzie przyjęta w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Należy się spodziewać, że Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2013, natomiast jej ostateczny poziom będzie zależny od decyzji Walnego Zgromadzenia.

  Pepe: Za jaki obszar będzie odpowiadał w zarządzie p. Aleksander Grad?

  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Pan Aleksander Grad jest wiceprezesem ds. korporacji. Podlegający mu obszar obejmuje restrukturyzację, nadzór korporacyjny oraz zakupy.

  Ewa_01: Ile spółka planuje wydać na inwestycje w 2014 r. i z czego będą finansowane te wydatki?
   
  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 r. to ok. 4 mld. złotych. Istotnym czynnikiem warunkującym wysokość tegorocznych nakładów jest rozpoczęcie budowy bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Finansowanie inwestycji pochodzić będzie ze środków własnych spółki i źródeł zewnętrznych. W 2013 roku Tauron podpisał z bankami umowę dotyczącą emisji obligacji do wysokości 6 mld zł.
   
  Paweł: Dlaczego EBITDA za 2013 rok jest niższa niż za 2012?
   
  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: EBITDA raportowana w roku 2013 wynosi 3,66 mld zł i jest niższa niż w roku 2012. Wynika to z następujących czynników: 1. ujęcia odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych Grupy - 275,6 mln zł 2. utworzenia dodatkowej rezerwy na brakujące nieodpłatne uprawnienia do emisji CO2 - 270 mln zł 3. ujęcie odpisu aktualizującego wartość zapasów (praw majątkowych) - 42 mln zł Gdyby nie powyższe czynniki, EBITDA porównywalna za 2013 rok wyniosłaby 4,2 mld zł., tj. byłaby wyższa o 30% w stosunku do porównywalnej EBITDY za 2012 r.
   
  Paweł: Jak wygląda zaawansowanie budowy bloku w Stalowej Woli?
   
  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Inwestycja jest realizowana zgodnie z planem. W przyszłym roku planowane jest jej zakończenie, aktualne zaawansowanie wynosi 47%.
   
  sowa: Proszę wyjaśnić co kryje się pod punktem „pozostałe” w przedstawionych przychodach ze sprzedaży?
   
  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: W pozycji "Pozostałe przychody" ujęte są przychody ze sprzedaży ciepła, kolorowych certyfikatów, węgla, dmuchu wielkopiecowego, sprężonego powietrza.
  Stefan: Dlaczego wzrosła w 4 kwartale produkcja z OZE?

  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Wzrost produkcji z OZE w IV kwartale 2013 roku wynika z oddania w III kwartale dwóch farm wiatrowych - 80 MW w Marszewie i 40 MW w Wicku. Od 2013 roku pracują też 3 bloki opalane wyłącznie biomasą - 50 MW w Jaworznie, 40 MW w Tychach i 20 MW w Stalowej Woli.

  Tyszanin: Czy planowane są jakieś inwestycje w EC Tychy?
   
  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Obecnie w Zakładzie Wytwarzania Tychy (TAURON Ciepło) trwa budowa bloku kogeneracyjnego o mocy 50 MW.

  stereo: Z jakiego powodu zmieniliście Państwo model handlu energią elektryczną wytwarzaną przez Tauron? Jakie korzyści to za sobą niesie?
   
  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Z końcem grudnia 2012 roku zakończył się obowiązek sprzedaży wytworzonej energii na rynku publicznym (przez giełdy). W związku z tym od początku 2013 roku większość wytworzonej energii sprzedawana jest w ramach Grupy, co podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu na poziomie przychodów.

  forumowicz: Jedynym segmentem na minusie było wytwarzanie. Jak powstanie projektu bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza wpłynie na wyniki tego segmentu w 2014 r.?
   
  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Nie podejmujemy decyzji, które są ekonomicznie nieuzasadnione. Projekt ten wpłynie pozytywnie na rentowność segmentu Wytwarzanie.

  Korcz: Skąd tak znaczne obniżenie zysku netto w 4 kwartale w stosunku do poprzedniego roku?
   
  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Powodem zmniejszenia zysku w IV kwartale 2013 roku jest utworzenie dodatkowej rezerwy na nieotrzymane nieodpłatne uprawnienia do emisji CO2 w wysokości 270 mln zł oraz ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów w wysokości 30 mln zł.
   
  marketwizzard: Panie Prezesie, jakie wyzwania czekają Tauron w najbliższym okresie?

  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Do wyzwań stojących przed Tauronem w najbliższej przyszłości na pewno należą: konsekwentnie realizowana strategia, zwłaszcza w zakresie programu inwestycyjnego, budowa bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, budowa bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza oraz realizacja przyjętego w 2013 roku programu poprawy efektywności.
   
  szymon: Kiedy zostanie podjęta decyzja o emisji obligacji?

  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Decyzja o emisji obligacji uzależniona jest od decyzji w sprawie budowy bloku w Elektrowni Jaworzno.
   
  Paweł: Czy program redukcji kosztów nie jest za mało ambitny?

  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Biorąc pod uwagę fakt, że pierwsza edycja programu wynosiła 1 mld zł, kolejny program nie wydaje się mało ambitny. Poziom ponad 860 mln jest niewiele niższy, a należy pamiętać, że każda kolejna inicjatywa jest coraz większym wyzwaniem.
   
  jasny: Czy Tauron będzie skupiał się na rozwoju infrastruktury również na północy kraju?

  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: W zakresie dystrybucji energii Tauron nie ma takiej możliwości - poszczególne obszary Polski przypisane są do czterech największych operatorów systemu dystrybucyjnego. Obszar Taurona obejmuje południową Polskę (ok. 18% powierzchni kraju).
   
  arek: Na jakie rynki zagraniczne oprócz czeskiego spółka chce wejść?

  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Na razie Tauron nie planuje wejścia na inne rynki zagraniczne.
   
  ja: Czy spadek przychodów to wynik słabszej koniunktury czy może zmniejszenia udziałów w rynku?
   
  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Spadek przychodów wynika ze zmiany modelu sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej - do końca 2012 r. większość energii sprzedawana była poprzez giełdę, od początku 2013 r. sprzedaż energii odbywa się w ramach Grupy, co podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu i powoduje obniżenie przychodów. Drugą przyczyną jest spadek rynkowych cen energii elektrycznej.
   
  bde: Z czego wynika odpis aktualizacyjny i których aktywów dotyczy?

  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Odpis dotyczy przede wszystkim bloków klasy 120 MW, które cechują się wysokim poziomem kosztów. Wartość odpisu w 2013 roku wyniosła 275 mln zł.
   
  MARK: Czy w tym roku zorganizowany zostanie dzień inwestora indywidualnego dla Waszych akcjonariuszy?

  Zarząd TAURON Polska Energia S.A.: Zgodnie z przyjętą praktyką planujemy w tym roku po raz kolejny zorganizować dzień inwestora indywidualnego. Wstępnie planowany termin to wrzesień 2014 r. O szczegółach będziemy informować niebawem.
   
  Moderator: Szanowni Państwo, minął czas przeznaczony na czat. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i zachęcamy do odwiedzania strony poświeconej relacjom inwestorskim TAURON Polska Energia.
 • Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za I półrocze 2013 r.
   
  Moderator: Szanowni Państwo, Serdecznie witamy na czacie dla inwestorów indywidualnych po prezentacji wyników Grupy TAURON za I półrocze 2013 r. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań.
   
  Sławek: Czy w planach spółki przewidujecie akwizycje kopalń?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: W obecnej strategii nie ma akwizycji kopalń.

  miros: 2Q znów był dla Was dobry w segmencie sprzedażowym. jakie czynniki wpłynęły na tak dobry wynik, którego analitycy się raczej nie spodziewali?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Nie było kwestii, którymi byliby zaskoczeni analitycy. Główne czynniki wpływające na dobry wynik były takie same, jak w I kwartale 2013 r.
   
  obligacja: Na co zostaną przeznaczone środki z emisji obligacji? Informacja, że zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne grupy jest dość ogólna. Mógłbym prosić Państwa o rozwinięcie tej kwestii?

  TAURON Polska Energia S.A.: Centralny model finansowania obowiązujący w Grupie TAURON zakłada, że pozyskane środki nie są przypisane do konkretnych projektów, tylko do całego programu inwestycyjnego. Nie ma "znaczonego pieniądza".
   
  hanys: W jaki sposób i o ile Tauron obniżył średnie ceny zakupu węgla?

  TAURON Polska Energia S.A.: Średnie ceny węgla na rok 2013 są efektem negocjacji kontraktów węglowych na ten rok.
   
  Iza: Z czego wynika pozycja w cash flow zysk na działalności inwestycyjnej 235 mln zł?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Pod tą pozycją kryje się odpis aktualizujący na aktywach wytwórczych. Ponieważ jest to operacja niepieniężna, podwyższa wartość amortyzacji.
   
  Maciej_K: Relacja długu netto do EBITDA jest na bezpiecznym poziomie. Czy Zarząd planuje pozyskanie dodatkowego zadłużenia na kolejne inwestycje?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Zwiększenie poziomu zadłużenia na inwestycje w 2013 roku uzależnione jest od rozpoczęcia inwestycji w Jaworznie.
   
  waldek: Zakończycie proces budowy farm wiatrowych do końca 2014 roku? Jakie koszty ta inwestycja za sobą pociągnie?

  TAURON Polska Energia S.A.: Planujemy zakończyć budowę do końca tego roku. Całkowity budżet przeznaczony na te inwestycje wyniesie około 1 mld zł.
   
  $forexx: Jakie są największe czynniki ryzyka w Panów opinii, które mogą wpłynąć negatywnie na wyniki spółki?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Najważniejszym ryzykiem jest ryzyko rynkowe dotyczące cen energii elektrycznej i CO2 oraz ryzyko regulacyjne związane z tzw. "dużym trójpakiem".
   
  journal: Segment wydobycia zanotował 20%-owy spadek EBITDA mimo wzrostu wolumenu. Czy głównym problemem w tym segmencie są rynkowe ceny surowców nad czym ubolewa cały rynek wydobywczy w Polsce?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Tak, istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie wyników Wydobycia jest spadek cen węgla.
   
  hanys: W zeszlym roku planowaliście zwiększyć udział "waszego" węgla w procesie produkcji energii jak dobrze pamiętam do 40%. Jak tak sytuacja kształtuje sie dziś?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Na dzisiaj zapotrzebowanie z własnych źródeł jest pokryte w około 45%. Docelowo zamierzamy zwiększać udział naszego węgla w zużyciu do 50%.
   
  Sergio_11: Co zakłada program inwestycyjny w perspektywie kilku najbliższych kwartałów?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Program inwestycyjny przedstawiony jest w aktualnej prezentacji wynikowej na slajdzie nr 16.
   
  melon: Z tego co można wynieść czytając opinie analityków, rynek odebrał dzisiejsze wyniki dosyć pozytywnie. Moje pytanie: jak udało sie spółce obniżyć poziom długu netto pomimo wypłaconej dywidendy?

  TAURON Polska Energia S.A.: Poziom długu netto do EBITDA w stosunku do 31 grudnia 2012 r. uległ zwiększeniu. W porównaniu do 31 marca 2013 r. jest na takim samym poziomie. Nie uległ zwiększeniu pomimo wypłaconej dywidendy z powodu dobrych wyników na działalności operacyjnej.

  mariusz: Witam! Jakie czynniki wpłynęły na spadek przychodów w 2q ’13 r. aż o ponad 20%?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Jest to przede wszystkim efektem zmiany struktury sprzedaży energii segmentu Wytwarzanie. W roku 2013 nastąpił wzrost sprzedaży wytworzonej przez ten segment energii elektrycznej do spółek Grupy TAURON, która to sprzedaż podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu na poziomie Grupy, podczas gdy w roku 2012 niemal cały wolumen wyprodukowanej energii sprzedawany był poprzez tzw. zewnętrzny rynek publiczny, co podwyższało przychody skonsolidowane Grupy.
   
  rocco: Jak według Tauronu będą kształtowały się ceny energii w kolejnych kwartałach?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Obecne notowania cen na rynku energii na 2013 r. nie wskazują na możliwość wzrostu cen do końca tego roku.
   
  inwestorka: Połowa CAPEXu w I półroczu została przeznaczona na segment dystrybucyjny. Czego dokładnie dotyczyły te wydatki?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Wydatki te dotyczyły budowy nowych przyłączy (210 mln zł) oraz modernizacji i odtworzenia majątku sieciowego
  (377 mln zł).
   
  Zuber: Witam. Z perspektywy czasu przejęcie aktywów Vatenfalla to był strzał w przysłowiową dziesiątkę ? Jak Państwo to oceniają?

  TAURON Polska Energia S.A.: Tak, naszym zdaniem akwizycja Vattenfalla była dobrym posunięciem biznesowym.
   
  Wojciech: Czy spółka dalej zamierza inwestować w farmy wiatrowe? Czy jest to teraz opłacalne czy przesłankami do tych inwestycji są przepisy?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Tak, Grupa jest zainteresowana zwiększaniem produkcji z odnawialnych źródeł energii, ale kluczową kwestią jest aktualny brak nowych, długo oczekiwanych regulacji w tym zakresie.
   
  analytics: W ostatnim czasie widoczny jest spadek zatrudnienia. Czy ta tendencja będzie dalej podtrzymana?

  TAURON Polska Energia S.A.: Spadek zatrudnienia jest efektem realizowanego przez Grupę TAURON programu poprawy efektywności, którego istotną częścią jest Program Dobrowolnych Odejść (PDO).
   
  Arkadiusz: Jaki był w pierwszym półroczu średni koszt obsługi zadłużenia? O ile spadł wobec pierwszego półrocza 2012 r.?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: W związku z obniżką stóp procentowych, w szczególności stawki referencyjnej WIBOR, poziom kosztów obsługi zadłużenia obniżył się.
   
  Skiba: Segment sprzedaży i dystrybucji najwięcej wniósł do zysku całej grupy. Czy jest to krótkoterminowa tendencja czy może Zarząd zdecyduje się w większym zakresie postawić na wspomniane segmenty a ograniczyć działalność w pozostałych?

  TAURON Polska Energia S.A.: Grupa TAURON, jako Grupa pionowo zintegrowana, może korzystać z pojawiających się cyklicznie szans w poszczególnych segmentach działalności. Sądzimy, że Dystrybucja, która jest segmentem całkowicie regulowanym, w perspektywie długoterminowej pozostanie istotnym źródłem przychodów Grupy.
   
  Skiba: Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w najbliższych latach?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Polityka dywidendowa przedstawiona w Prospekcie emisyjnym pozostaje aktualna i Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy zgodnie z jej zapisami.
   
  king_eric: Proszę opisać czym są KDT bo z tego źródła (korekty) spółka ma otrzymać 423 mln zł.

  TAURON Polska Energia S.A.: KDT to Kontrakty Długoterminowe, które zostały rozwiązane w roku 2007. W miejsce KDT weszły rekompensaty z tytułu ich rozwiązania, które stanowiły gwarancję spłaty zaciągniętych zobowiązań na inwestycje realizowane przed 2007 r. Szerzej zagadnienie KDT zostało przedstawione w Prospekcie emisyjnym.
   
  1stowarzyszony: Jakie wyzwania czekają Tauron w 2014 roku?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Oczekujemy wprowadzenia nowych regulacji (tzw. dużego trójpaku), ponadto możliwy jest spadek średnioważonego kosztu kapitału (WACC) dla kalkulacji taryf dystrybucyjnych na 2014 rok. Istnieje także ryzyko wycofania z aukcji do 900 mln uprawnień do emisji CO2 (backloading, decyzja na szczeblu UE).

  Moderator: Szanowni Państwo, Minął czas zaplanowany na dzisiejszy czat. Serdecznie dziękujemy za duże zainteresowanie i interesujące pytania. Zapraszamy na transmisje kolejnych konferencji wynikowych i zachęcamy do bieżącego kontaktu z działem relacji inwestorskich Spółki.
 • Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za I półrocze 2012 r.

  Moderator: Dzień dobry Państwu, witamy na czacie z Zarządem TAURON Polska Energia S.A. i zapraszamy do zadawania pytań
   
  akcjonariusz: Jakie kroki spółka czyni w ramach dywersyfikacji surowców do wytwarzania energii elektrycznej?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Podstawowym surowcem do wytwarzania energii w Grupie TAURON jest węgiel kamienny, w mniejszym stopniu wykorzystywana jest biomasa i gaz. Dywersyfikacja w zakresie dostaw węgla kamiennego polega na zakontraktowaniu odpowiedniej wielkości w kontraktach wieloletnich z różnymi dostawcami przy uwzględnieniu dostaw w ramach Grupy. W przypadku rynku biomasy, który jest bardzo rozproszony, zawierana jest duża ilość kontraktów na mniejsze wolumeny.
   
  anka: Zamierzacie podtrzymać wysoką politykę dywidendową w kolejnych latach?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Na dzień dzisiejszy obowiązuje polityka dywidendowa zawarta w prospekcie emisyjnym, która od jego publikacji nie uległa zmianie. Zarząd podtrzymuje obowiązującą politykę dywidendową. Rzeczywista wypłata dywidendy uzależniona jest jednak od decyzji akcjonariuszy.
   
  energetic: Czy Tauron rozważa obecnie jakieś akwizycje np. zagraniczne?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Na dzisiaj nie są rozważane żadne akwizycje, w tym zagraniczne.
   
  inwestor1: Jaki status ma integracja aktywów Vattenfalla z aktywami Taurona? Jakie jest zaawansowanie procentowe i kiedy zakończy się ten proces?
   
  TAURON Polska Energia S.A: W I półroczu nastąpiła rejestracja połączenia TAURON Polska Energia z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym. W tym roku planujemy zakończyć proces integracji aktywów dystrybucyjnych, w przyszłym roku planowane jest zakończenie integracji w pozostałych obszarach.
   
  jasny: Dlaczego spółka nie spłaca zobowiązań, ale nawet zwiększa je skoro w tym momencie przekraczają już zysk i wynoszą blisko 8 200 000.
   
  TAURON Polska Energia S.A: Grupa regularnie płaci swoje zobowiązania handlowe a terminy zapadalności zobowiązań długoterminowych przypadają na lata kolejne. W zależności od kategorii zobowiązań obowiązują różne terminy płatności.
   
  Hubert: Z czego wynika wzrost kosztów sprzedaży o 53% ? (231 mln zł vs. 151mln zł)?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Wzrost kosztów sprzedaży jest bezpośrednio związany ze zwiększonym wolumenem sprzedaży energii elektrycznej i skalą działalności Grupy.
   
  Jarek: Proszę o komentarz do wyników finansowych za III kwartał, jakie są prognozy na najbliższe 2 kwartały?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Spółka nie publikuje prognoz.
   
  energetic: Jak kształtowałyby się wyniki Taurona w I półroczu 2012 r. bez uwzględniania wyników Vattenfall?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Niezależnie od akwizycji GZE spółka zanotowałaby wzrost wyników.
   
  zainteresowany_spółka: Co wyróżnia Tauron od innych spółek z branży energetycznej notowanych na giełdzie? Dlaczego powinienem mieć właśnie wasze akcje?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Kluczowe elementy przemawiające na korzyść TAURONA: - stała poprawa kluczowych wyników finansowych, - największy dystrybutor i sprzedawca energii elektrycznej w Polsce, - obejmuje pełny łańcuch wartości typowy dla branży energetycznej, - drugi co do wielkości wytwórca energii, - stabilna i doświadczona kadra zarządzająca, - znaczący potencjał finansowy pozwalający na dalszy rozwój.
   
  indywidualny_inwestor: Jakie są główne czynniki wpływające na ceny energii elektrycznej w Polsce?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Rynek energii w Polsce jest rynkiem uwolnionym, na którym obowiązują zasady rynkowe, a cena jest funkcją podaży i popytu. Należy jednak pamiętać, że ceny energii dla odbiorców indywidualnych podlegają regulacji i są zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
   
  Andrzej: Z czego wynika 12%-owy wzrost kosztów świadczeń pracowniczych ? Ile wyniósł średni wzrost wynagrodzeń w firmie ?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Wzrost kosztów świadczeń pracowniczych wynika z nabycia aktywów GZE od Vattenfall i przejętych w związku z tym pracowników. Wzrost wynagrodzeń w spółkach Grupy jest zróżnicowany i zależy od osiągniętego przez nie wyniku ekonomicznego.
   
  Robin: Proszę coś opowiedzieć o nowej ofercie (np. działania na rynku internetowym) – jakie są Państwa prognozy co do nowych form obsługi klienta?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Firma dynamicznie rozwija ofertę dla poszczególnych grup klientów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej spółki.
   
  Sebek: Na jaką część działalności będziecie Państwo nakładać teraz większy nacisk: na klientów indywidualnych, czy firmy?
   
  TAURON Polska Energia S.A: W swoim działaniu kierujemy się zasadą mówiącą, że każdy klient jest dla nas ważny. Tak jak w każdym innym biznesie, wygrywa ten, kto indywidualnie podchodzi do potrzeb każdej grupy klientów.
   
  daniel: Największy element rezerw na świadczenia pracownicze stanowią rezerwy na nagrody jubileuszowe. Czy zarząd ma możliwość wpływania na ich przyszłe wielkości ?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Zasady i poziom nagród jubileuszowych regulowane są zakładowymi układami zbiorowymi poszczególnych spółek. Należy zaznaczyć, że zgodnie z zasadami księgowymi rezerwy na nagrody jubileuszowe są szacowane dla wszystkich pracowników i obejmują okres całej przyszłej pracy danego pracownika w przedsiębiorstwie.
   
  Analitycy są lepsi niż politycy: Czy prąd będzie drożał do końca roku ?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Taryfy dla odbiorców indywidualnych są ustalane na okres jednego roku i ich wysokość może ulec zmianie od początku nowego roku.
   
  co_dalej?: Czy można jeszcze zapisać się na dzień inwestora indywidualnego?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Oczywiście, zapraszamy do przesyłania zgłoszeń, formularz dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz na stronie SII.
   
  Inwestor3: Czy istnieje realna szansa na budowę elektrowni atomowej w Polsce z udziałem Tauronu?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Tak, Tauron deklarował chęć uczestnictwa w projekcie budowy elektrowni atomowej. Takie założenie zawarte jest strategii korporacyjnej Grupy.
   
  boss: Obecny koszt 1 kwh dla przeciętnego Polaka wynosi ok. 35 groszy. Czy jesteśmy skazani w najbliższych latach na systematyczny wzrost cen prądu?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Sektor elektroenergetyczny wymaga dużych nakładów finansowych na realizację nowych inwestycji w odbudowę mocy, a także na dostosowanie się do wymogów dyrektyw Unii Europejskiej. Należy założyć, że czynniki te będą miały wpływ na ceny energii w najbliższych latach, przy czym trudno oszacować ich skalę.
   
  co_dalej?: Czy Tauron inwestuje w alternatywne źródła energii?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Tauron jest zainteresowany alternatywnymi źródłami energii i prowadzi prace badawcze w tym zakresie.
   
  trader: W sprawozdaniu widać, że wzrost przychodów bezpośrednio przekłada się na zysk, a nawet jest większy. Czy wynika to z obniżenia kosztów stałych Tauronu?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Jednym z elementów wzrostu zysku Grupy jest realizacja programu oszczędności, a tym samym obniżenie kosztów działalności. Wpływa to bezpośrednio na wyniki generowane przez Grupę.
   
  Adam_M: Jakie są Państwa oczekiwania w temacie wydobycia gazu łupkowego. Słyszy się wiele sprzecznych opinii w tym zakresie.
   
  TAURON Polska Energia S.A: Decyzja o zaangażowaniu się w ten projekt jest zgodna ze strategią Grupy w zakresie dywersyfikacji paliw, a udział innych znaczących podmiotów obniża ryzyko biznesowe związane z tym projektem.
   
  Inwestor3: Czy w ocenie Zarządu obecna rynkowa wycena Spółki jest godziwa?
   
  TAURON Polska Energia S.A: W ocenie Zarządu wycena rynkowa Grupy jest niedowartościowana, a cena akcji nie odzwierciedla wartości godziwej.
   
  christo: Czy możemy spodziewać się w tym roku modyfikacji strategii Taurona? Jeśli tak, to w jakich obszarach?
   
  TAURON Polska Energia S.A: Tak, w tym roku przewidywana jest modyfikacja strategii korporacyjnej. Dotyczyć będzie większości obszarów działalności Grupy, ze szczególnym uwzględnieniem długoterminowego programu inwestycyjnego.
   
  Moderator: Szanowni Państwo, dziękujemy za duże zainteresowanie czatem. Niestety ze względów czasowych nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie otrzymane pytania, zapraszamy zatem do bieżącego kontaktu z Biurem Relacji Inwestorskich.
  Odpowiedzi na pozostałe pytania otrzymane od inwestorów indywidualnych 

  inwestor: Ile obecnie wynosi poziom wykorzystania mocy wytwórczej w spółce oraz proszę przedstawić plan zwiększania mocy wytwórczych w grupie w najbliższej przyszłości.

  Wskaźnik użytkowania mocy osiągalnej przyjmuje różne wartości dla poszczególnych bloków wytwórczych. Średni wskaźnik dla Grupy mieści się w przedziale 75-80%. Zgodnie ze strategią korporacyjną do 2020 roku Grupa TAURON zamierza wybudować ok. 2400 nowych mocy konwencjonalnych (opartych na węglu kamiennym, gazie i biomasie) oraz do 800 MW mocy w źródłach odnawialnych (głównie farmy wiatrowe). Ponadto Grupa TAURON, wspólnie z PGE, KGHM i Eneą zamierza zaangażować się w proces budowy elektrowni atomowej w Polsce. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w dniu 5 września 2012 roku.

  Najważniejsze projekty w tym zakresie to:
  • Budowa bloku węglowego 910 MW w El. Jaworzno
  • Budowa bloku gazowo-parowego 850 MW w Elektrowni Blachownia
  • Budowa bloku gazowo-parowego 400 MW w EC Stalowa Wola
  • Budowa-bloku gazowo-parowego 135 MW w EC Katowice
  • Budowa farm wiatrowych Marszewo i Wicko (łącznie 140 MW)
  • Budowa węglowego bloku kogeneracyjnego 50 MW i przebudowa kotła  fluidalnego na kocioł biomasowy 40 MW w EC Tychy
  • Budowa węglowego bloku kogeneracyjnego w kogeneracji 50 MW w ZEC Bielsko-Biała
  • Budowa bloku biomasowego 50 MW w Elektrowni Jaworzno
  • Przebudowa kotła na kocioł biomasowy 20 MW w Elektrowni Stalowa Wola

  Gabryś: Ile wyniósł średni koszt obsługi zadłużenia w grupie kapitałowej w pierwszym półroczu 2012 r.?

  Koszty finansowe Grupy TAURON w I półroczu 2012 r. wyniosły 168 mln zł. Wzrost kosztów finansowania półrocze do półrocza wynika ze zwiększenia poziomu zadłużenia Grupy w związku z emisją obligacji korporacyjnych, z których środki przeznaczono na nabycie aktywów Grupy GZE.

  induwidualny: Do 2020 roku spółka zamierza wydać ok. 45 mld złotych na inwestycje. Proszę scharakteryzować najważniejsze projekty. Ile wyniesie okres zwrotu z tych inwestycji ?

  Lista najważniejszych inicjatyw w obszarze inwestycji wskazana jest poniżej. Spółka nie podaje do publicznej wiadomości informacji takich jak okres lub stopa zwrotu z inwestycji.

  Grupa TAURON planuje zainwestować do 2020 roku około 45 mld zł – większość z tej kwoty będzie przeznaczona na inwestycje w obszarach dystrybucji i wytwarzania. W ramach inwestycji w moce wytwórcze planowane jest uruchomienie bloków w różnych technologiach o łącznej mocy ponad 3000 MW, w tym w szczególności: 1010 MW w technologii opartej o węgiel kamienny, do 1135 MW w technologii opartej o paliwo gazowe oraz 240 MW w technologii opartej na biomasie. Ponadto zakłada się zwiększenie udziału mocy w technologiach niskoemisyjnych do 2020 r. do 800 MW (głównie farmy wiatrowe).

  Poniżej przedstawiono wybrane projekty:

  • Budowa bloku węglowego 910 MW w El. Jaworzno 
  • Budowa bloku gazowo-parowego 850 MW w Elektrowni Blachownia
  • Budowa bloku gazowo-parowego 400 MW w EC Stalowa Wola
  • Budowa-bloku gazowo-parowego 135 MW w EC Katowice
  • Budowa farm wiatrowych Marszewo i Wicko (łącznie 140 MW)
  • Budowa węglowego bloku kogeneracyjnego 50 MW i przebudowa kotła  fluidalnego na kocioł biomasowy 40 MW w EC Tychy
  • Budowa węglowego bloku kogeneracyjnego w kogeneracji 50 MW w ZEC Bielsko-Biała
  • Budowa bloku biomasowego 50 MW w Elektrowni Jaworzno
  • Przebudowa kotła na kocioł biomasowy 20 MW w Elektrowni Stalowa Wola
  • Szereg innych modernizacji i budowy nowych jednostek, które są w trakcie przygotowania.

  Dodatkowo prowadzimy działania w zakresie przygotowań do udziału w projekcie budowy elektrowni jądrowej, jak również uczestniczymy w projekcie dotyczącym poszukiwań gazu łupkowego.

  Janek: Czy i w jakim zakresie Tauron zamierza inwestować w odnawialne źródła energii ?

  Tak, Tauron planuje znaczące zwiększenie udziału mocy pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. W 2011 r. nabyliśmy dwie farmy wiatrowe – Lipniki i Wolin; aktualnie w trakcie budowy są dwie kolejne farmy – w Wicku i Marszewie, docelowo planujemy systematycznie zwiększać ilość posiadanych farm wiatrowych. Zamierzamy również istotnie zwiększyć wolumen produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze spalania biomasy – prowadzimy modernizacje istniejących bloków w celu dostosowania ich do spalania tego paliwa oraz budujemy nowe jednostki, dla których paliwem jest wyłącznie biomasa.

  zibi: W jakim zakresie Tauron chce być zaangażowany w budowę elektrowni atomowej w Polsce?

  5 września 2012 r. TAURON Polska Energia, PGE Polska Grupa Energetyczna, KGHM Polska Miedź oraz Enea podpisały list intencyjny dotyczący nabycia udziałów w spółce celowej, powołanej do budowy i eksploatacji  pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Zgodnie z listem, spółki podejmą się wypracowania projektu umowy nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o., spółce celowej, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Umowa ma regulować prawa i obowiązki każdej ze stron przy realizacji projektu, przy założeniu, że PGE będzie pełnić wiodącą rolę w procesie przygotowania i realizacji projektu. TAURON Polska Energia S.A. planuje posiadać w swoim portfelu wytwórczych w perspektywie roku 2025 kilkaset megawatów mocy pochodzącej z energii atomowej.

  79_mateusz: Jak oceniacie Państwo przejęcie GZE? Jakie realne korzyści przyniosło przejęcie spółce?

  Nasza ocena tej akwizycji jest bardzo pozytywna. Potwierdza to fakt, że w I półroczu 2012 r. wyniki przejętych aktywów były lepsze od naszych oczekiwań, co pozytywnie wpłynęło na wyniki całej Grupy TAURON. Cena, jaką zapłaciliśmy naszym zdaniem nie była wygórowana – uważamy, że wręcz przeciwnie – skorzystaliśmy z niepowtarzalnej okazji, która dziś przynosi konkretne korzyści i daje coraz więcej efektów synergii, szczególnie w obszarach Dystrybucji i Sprzedaży. Zyskaliśmy cenne aktywa i wielu klientów – w efekcie przejęcia zostaliśmy liderem na rynku krajowym pod względem liczby klientów.

  spekulant: Czy dynamika przychodów oscylująca między 20-25% to efekt sezonowy czy można mówić o tendencji i wzroście ilości klientów?

  Grupa TAURON po raz kolejny zanotowała bardzo dobre wyniki. Osiągnęliśmy dwucyfrowe tempo wzrostu wyników zarówno w całym pierwszym półroczu, jak i drugim kwartale 2012 r. 20% wzrost przychodów jest przede wszystkim spowodowany wpływem konsolidacji wyników spółek GZE. Systematyczny przyrost przychodów Grupy o takiej skali jest zatem mało prawdopodobny. Warto zauważyć, że dynamika wzrostu w drugim kwartale była wyższa niż w pierwszym, który w energetyce jest zwykle najlepszym okresem w roku.

  Tomasz: Cena energii u innych dostawców jest niższa. Czy nie boicie się konkurencji z ich strony?

  Ceny sprzedaży energii dla odbiorcy finalnego (stawki w taryfie G) podlegają zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki. Należy podkreślić, że ich poziom jest zbliżony dla całego rynku. Oczywiście te ceny mogą się różnić, ale co do zasady nie są to znaczące różnice. Jeśli chodzi o odbiorców biznesowych, a więc uwolniony rynek energii, to tu toczy się normalna gra rynkowa wśród jej dostawców.

  arti: Jakie są prognozowane przychody Tauronu na koniec roku? Czy 20% dynamika wzrostowa zostanie utrzymana?

  Tauron nie publikuje prognoz. Jednocześnie wskazujemy, iż w wynikach rocznych należy uwzględnić efekt wynikający z przejęcia spółek GZE.

  gruszka: Ile wyniosą koszty nabywania praw do emisji CO2 w 2012 roku a ile w 2013 r.?

  Prognozujemy średnie ceny uprawnień w 2012 r. na poziomie 6-8 EUR/t Jeśli chodzi o przyszły rok, to możemy posłużyć się tu szacunkami analityków, którzy zakładają poziom 7-9 EUR/t.

  zachodny: Akwizycja Grupy GZE przyniosła Państwu dynamiczny wzrost segmentach sprzedaży i dystrybucji. Czy wyniki w tych obszarach są dla Państwa zadowalające?

  Grupa odnotowała wzrost EBITDA w większości segmentów. Na uwagę zasługuje skokowy wzrost osiągnięty właśnie w segmencie Sprzedaży (około 88 proc. do 252 mln zł). Tradycyjnie segment Dystrybucji odnotował największy wzrost pod względem wartości (o 340,2 mln zł do ponad 1 mld zł), a jego udział wzrósł do 49 proc. całej EBITDA Grupy.

  Tkoczu: Wartość Państwa inwestycji wyniosła 510 mln zł. Jak duże koszta poniesie spółka związane z modernizacją sieci zakładów przemysłowych? Jaki procent z nich wymaga całkowitej wymiany?

  W I półroczu 2012 r. Grupa TAURON przeznaczyła na inwestycje ponad 1,2 mld zł, z czego około 82% to nakłady w obszarach Wytwarzania i Dystrybucji. W porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. wzrost nakładów wyniósł ok. 0,44 mld zł i dotyczy głównie tych właśnie obszarów. Dynamiczny przyrost nakładów w obszarze Wytwarzania (o ok. 0,13 mld zł) wynika przede wszystkim z kontynuacji realizacji inwestycji związanych z odbudową mocy (50 MW w EC Bielsko oraz OZE 50 MW w El. Jaworzno – wzrost nakładów o ok. 0,09 mld zł) oraz pozostałych nakładów (w tym głównie na instalacje NOx w El. Jaworzno i Łaziska oraz instalację biomasową na kotle K-10 w ESW – przyrost nakładów o ok. 0,02 mld zł). Wzrost nakładów w obszarze Dystrybucji (o ok. 0,22 mld zł) wynika przede wszystkim ze wzrostu nakładów na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku sieciowego oraz przyłączenia nowych odbiorców. Część tego wzrostu spowodowana jest przejęciem aktywów dystrybucyjnych od Vattenfall AB.

  udziałowiec: Jaki będzie przyszły rok bez KDT-ów? Czy zgadzacie się Państwo z prognozami niektórych analityków wieszczących straty w segmencie Wytwarzanie i gwałtowne spadki całego EBITDA (dwucyfrowe) w 2013 r.?

  Tauron nie podaje prognoz i każdy analityk ma prawo do własnych szacunków. Jedni są bardziej optymistyczni, inni mniej. Niemniej jednak jesteśmy świadomi zmiany i podejmujemy działania, które mają minimalizować negatywne skutki likwidacji rekompensat KDT. Mogę zapewnić, że dołożymy starań, aby wyniki segmentu były jak najlepsze. Pomoże nam w tym między innymi program obniżenia kosztów w TAURON Wytwarzanie, który zakłada redukcję zatrudnienia o około 1300 osób.

  poważny inwestor: Czy możecie Panowie przybliżyć zarys nowego programu poprawy efektywności? Jakie jeszcze rezerwy drzemią w Tauronie?

  Aktualnie trwają prace na tym programem. Zakładamy, że program powinien zostać zaprezentowany do końca bieżącego roku.

  s.wrodarczyk:
  Jak przedstawia się plan inwestycji na najbliższe 5 lat?

  Informacje na ten temat znajdują się w odpowiedzi dla użytkownika „indywidualny”

  inwestor1:
  Jaka jest Państwa opinia na temat darmowych przydziałów CO2? Czy w kontekście spadków ceny rynkowej polskiej energetyce grozi zaostrzenie polityki ze strony UE?

  Mamy nadzieję, że obecny stan prawny zostanie utrzymany, jednak informacje płynące z UE sugerują ryzyko zaostrzenia polityki w zakresie uprawnień do emisji, które według doniesień prasowych miałoby polegać na wycofaniu części uprawnień z rynku.

  gracz: Jak będzie wyglądała polityka EkoEnergii w najbliższych latach. Czy zamierzacie intensywnie rozwijać tę część działalności?

  Oczywiście tak, ale musimy też mieć na uwadze planowane zmiany w ustawodawstwie i regulacjach, które mają kluczowy wpływ na opłacalność tej działalności (ustawa o odnawialnych źródłach energii). Będziemy dostosowywać naszą strategię do sytuacji rynkowej. Szczegóły programu inwestycyjnego w „zielonym” segmencie są zawarte w odpowiedzi na pytanie dla użytkownika „indywidualny”.

  induwidualny: Jakie kwoty przeznaczacie na te badania?

  W spółce TAURON EKOENERGIA skoncentrowana jest działalność Grupy oparta na odnawialnych źródłach energii. Spółka prowadzi bieżącą działalność inwestycyjną (budowa farm wiatrowych Wicko oraz Marszewo, projekty modernizacyjne dotyczące elektrowni wodnych), jak również monitoruje rynek w zakresie ewentualnych okazji inwestycyjnych. Spółka koncentruje się na działalności operacyjnej i nie prowadzi badań naukowych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Takimi badaniami zajmują się instytuty naukowe oraz firmy dostarczające technologie dla sektora energetycznego.

 • Relacja z czata inwestorskiego po wynikach za III kwartał 2011 r.

  Poniżej prezentujemy zapis czatu, który odbył się 9 listopada 2011 r. w godzinach 14:30-15:30
   
  Moderator: Szanowni Państwo, Witamy na czacie dla inwestorów ze spółką TAURON Polska Energia S.A. Zapraszamy do zadawania pytań. 
   
  inwestor: Jak oceniają Państwo wyniki finansowe na tle branży ?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Wyniki Grupy są zgodne z oczekiwaniami rynku i naszymi; Grupa osiągnęła wynik nieco powyżej konsensusu. 
   
  energetyk: Ile kosztowała farma wiatrowa o mocy 30 MV?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Tauron jest drugim w kraju wytwórcą energii, największym dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej. 
   
  grzesiek: Jak wygląda na chwilę obecną sytuacja z dostawami węgla ?? Czy spółka planuje powrócić do rozmów z KW w sprawie zakupu Bolesława ?? Ostatnio rożne głosy chodziły w sprawie ewentualnych braków w grupie tego surowca?? Kupowanie na rynku spotowym to z kolei wyższe ceny, jak Zarząd przewiduje rozwiązanie tej sytuacji??
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Spółka ma zakontraktowane ok. 90% węgla w umowach wieloletnich. Pozostałą część kupuje na rynku spotowym. Obecnie nie ma zagrożenia dla produkcji energii i utrzymania zapasów strategicznych poniżej wymaganych prawem zapasów. Powrót do rozmów w sprawie Bolesława uzależniony jest od stanowiska Kompanii Węglowej. Obecnie trwają prace nad aktualizacją wieloletniej strategii w obszarze Wydobycie uwzględniającą niedoszłą do skutku akwizycję Bolesława Śmiałego. 
   
  Pelagia: Czy zamierzają Państwo inwestować w odnawialne źródła energii?

  TAURON Polska Energia S.A.: Tak, zamierzamy. Inwestycje w OZE są wpisane w strategię Grupy. Do 2020 roku chcemy mieć około 16% produkcji opartej na OZE. 
   
  akcjonariusz: Jak wygląda sytuacja w Janinie czy 4,9 mln wydobycie jest realne?

  TAURON Polska Energia S.A.: Według stanu wiedzy na dziś, ten poziom wydobycia w PKW jest realny. Natomiast trudne warunki górniczo-geologiczne w ostatnich 2 miesiącach roku mogą być powodem nie uzyskania tej wielkości. 

  marek: Jak wygląda aktualna struktura akcjonariatu wg udziału poszczególnych grup inwestorów - czy spółka takie aktualne dane posiada??
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Aktualna struktura akcjonariatu znajduje się na stronie internetowej: www.tauron.pl
   
  Dariusz_02: Czy w najbliższym czasie można spodziewać się zakupu kolejnych OZE, jak np. farmy wiatrowej Lipniki?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: TAURON Ekoenergia, która w Grupie zajmuje się segmentem OZE na bieżąco monitoruje rynek w zakresie możliwości inwestycyjnych. W sytuacji pojawienia się atrakcyjnej oferty inwestycyjnej nastąpi szczegółowa analiza możliwości jej zakupu. 
   
  akcjonariusz: Tylko niespełna 3 proc. zysku netto przypada na akcjonariuszy mniejszościowych, podczas gdy przed rokiem było to 15 proc.
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Jest to efekt restrukturyzacji struktury kapitałowej spółek zależnych od TAURON i bezpośrednio wynika z wniesienia przez Skarb Państwa w roku 2010 posiadanych tzw. resztówek w tych spółkach w zamian za akcje TAURON. 
   
  PrezesKa: Czy mają Państwo w planach modernizować swoją sieć energetyczną?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Każdego roku w planie inwestycyjnym TAURON Dystrybucja są umieszczone inwestycje dotyczące modernizacji posiadanych sieci energetycznych. Z roku na rok wielkość inwestycji rośnie. 
   
  akcjonariusz: Może bliżej coś o tych 16% wydaje sie to mało wiarygodne!
   
  TAURON Polska Energia S.A.: 16% oznacza udział w mocy zainstalowanej Grupy na koniec 2020 roku, co przekłada się na około 800 MW w OZE i źródłach niskoemisyjnych. 
   
  akcjonariusz: Jak przebiega proces przejęcia aktywów od Vattenfalla?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Aktualnie trwa postępowanie przed UOKiK. 
   
  Karol: Jakie są główne czynniki ryzyka, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wyniki spółki ?

  TAURON Polska Energia S.A.: Główne czynniki ryzyka związane są ze zmiennością cen energii elektrycznej, paliw i produktów powiązanych. Istotnym czynnikiem ryzyka Grupy są również warunki górniczo-geologiczne w segmencie Wydobycia. 
   
  Pelagia: Chciałabym się dowiedzieć o plany dot. rozwoju geograficznego, dokładniej o wyjście z działalnością poza teren kraju.
   
  TAURON Polska Energia S.A.: TAURON w roku 2009 utworzył w Republice Czeskiej spółkę TAURON Czech Energy, która zajmuje się obrotem i sprzedażą energii elektrycznej. Dodatkowo TAURON jest członkiem wiodących giełd europejskich zajmujących się obrotem energią elektryczną i produktami pochodnymi. 

  Luke: Jaka jest wielkości inwestycji kapitałowych planowanych na 2012 rok? Jak to wpłynie na stan środków pieniężnych firmy i możliwości wypłaty dywidendy za zysk 2010 roku?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Wielkość inwestycji planowanych na rok 2012 nie powinna wpłynąć na zapowiadany w prospekcie emisyjnym poziom dywidendy. 

  grzesiek: Czy spółka przewiduje jakieś akwizycje w 2012?? Jakie synergie ma przynieść przejęcie Vattenfala w zakresie dystrybucji i sprzedaży energii czyli jednego z kluczowych sektorów Taurona ???
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Grupa w swojej strategii nie założyła bezpośredniej działalności akwizycyjnej, natomiast skupia się na tzw. okazjach akwizycyjnych. Taką okazją była akwizycja GZE. Synergie związane z akwizycją GZE obejmują m.in. optymalizację zarządzania siecią i działalności inwestycyjnej, bardziej elastyczne zarządzanie marżą w segmencie sprzedaży, wzrost portfela klientów i dywersyfikację w zakresie źródeł wytwarzania (np. farma wiatrowa Wolin). 
   
  philips: W ramach programu poprawy efektywności 2010-2012, gdzie zakładają Państwo oszczędność 1 mld zł, w trakcie 3 kwartału zrobili Państwo postęp o 78 mln. Zakładając, że z każdym kolejnym kwartałem utrzymać to tempo będzie coraz trudniej – czy są Państwo przekonani, że uda się zrealizować ten program do końca 2012?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Tak, jesteśmy przekonani, że uzyskamy poziom oszczędności w wysokości 1 mld zł. 
   
  akcjonariusz: Ile kosztowała farma wiatrowa o mocy 30 MV?

  TAURON Polska Energia S.A.: Informacja ta znajduje się w informacji dodatkowej publikowanej na naszej stronie. Cena sprzedaży ustalona została na łączną kwotę 91 560 tys. zł. 
   
  Michał M: W oparciu o doniesienia prasowe chcą Państwo przeznaczyć 3 mld na inwestycje, jakie, z czego będą finansowane ?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Finansowanie capexu w roku 2011 odbędzie się w znacznej części ze środków własnych Grupy. Ewentualnie jest możliwość uruchomienia transzy kredytu z EBI w wysokości 510 mln zł na podstawie umowy podpisanej w październiku br. 
   
  akcjonariusz: Słabsza była konsumpcja ze strony gospodarstw domowych, czy planujecie działania zwiększające udział tego sektora?.
   
  TAURON Polska Energia S.A.: Nasza oferta produktowa zawiera atrakcyjne propozycje, które powinny ożywić konsumpcję energii. Nie zapominamy jednak o działaniach promujących efektywne korzystanie z energii, ponieważ budzi to zaufanie klientów. Ponadto Grupa TAURON prowadzi działania podnoszące świadomość wśród potencjalnych klientów o możliwości zmiany sprzedawcy, skorzystania z naszej oferty. 
   
  Machon: Jak oceniają Państwo program Akcjonariatu Obywatelskiego ? Czy nie jest tak, że przy takiej skali spółki, inwestorzy indywidualni nie odgrywają praktycznie żadnej roli w wycenie spółki ?
   
  TAURON Polska Energia S.A.: W ramach IPO pozyskaliśmy ponad 230 tys. akcjonariuszy indywidualnych. Cenimy sobie relacje z tą grupą, dlatego włączamy się w projekty budujące relacje i wiedzę o świadomym inwestowaniu. Takim projektem jest Akcjonariat Obywatelski, jak również dzisiejszy
  czat ;-) 
   
  Moderator: Serdecznie dziękujemy za udział w czacie. Ze względu na ograniczony czas nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie otrzymane pytania. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Relacji Inwestorskich. Dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej.
Więcej