Struktura Paliw

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2021 r. oraz o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej do TAURON Polska Energia S.A. w roku 2021.


Lp. Źródła energii Udział[%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 14,93

biomasa 3,34
biogaz 0,24

geotermia 0,00

energetyka wiatrowa 7,48

energetyka słoneczna 1,41

duża energetyka wodna 1,98

mała energetyka wodna 0,49
2 Węgiel kamienny 59,76
3 Węgiel brunatny 15,34
4 Gaz ziemny 8,50
5 Energetyka jądrowa 0,00
6 Inne* 1,47

Razem 100,00

(*) m.in. olej opałowy, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, muł, gaz
2.Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej do TAURON Polska Energia S.A. w 2021 r.
Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 [Mg/MWh] SO2 [Mg/MWh] NOx [Mg/MWh] Pyły [Mg/MWh] Odpady radio-aktywne [Mg/MWh]
www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/struktura-paliw Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne
0,66641
0,00041 0,00046 0,00003 -

Powyższe dane są realizacją obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami), a ich zakres, określa załącznik nr 2 do ww rozporządzenia.

Informacje powyższe powstają w oparciu o dane przekazywane przez wytwórców i przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną sprzedających do TAURON Polska Energia S.A.