Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Struktura Paliw

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2017 roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko.
1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej
sprzedanej przez TAURON Polska Energia S.A. w roku 2017

Lp. Źródła energii Udział[%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 4,95

biomasa 2,75
biogaz 0,00

geotermia 0,00

energetyka wiatrowa 0,46

energetyka słoneczna 0,11

duża energetyka wodna 1,06

mała energetyka wodna 0,57
2 Węgiel kamienny 87,45
3 Węgiel brunatny 3,50
4 Gaz ziemny 1,73
5 Energetyka jądrowa 0,00
6 Inne* 2,37

Razem 100,00

(*) m.in. olej opałowy, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, muł, gaz
Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TAURON Polska Energia S.A. w 2017 r.
Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 [Mg/MWh] SO2 [Mg/MWh] NOx [Mg/MWh] Pyły [Mg/MWh] Odpady radio-aktywne [Mg/MWh]
www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/struktura-paliw Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne
0,81043 0,000804 0,000774 0,000049 -