1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez TAURON Polska Energia S.A. w roku 2023.


Lp. Źródła energii Udział[%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 28,47

biomasa 4,01
biogaz 0,42

geotermia 0,00

energetyka wiatrowa 14,31

energetyka słoneczna 5,89

duża energetyka wodna 3,18

mała energetyka wodna 0,66
2 Węgiel kamienny 41,12
3 Węgiel brunatny 17,26
4 Gaz ziemny 11,19
5 Energetyka jądrowa 0,00
6 Inne* 1,96

Razem 100,00

(*) m.in. olej opałowy, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, muł, gaz
2.Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TAURON Polska Energia S.A. w 2023 r.
Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 [Mg/MWh] SO2 [Mg/MWh] NOx [Mg/MWh] Pyły [Mg/MWh] Odpady radio-aktywne [Mg/MWh]
www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/struktura-paliw Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne
0,50806
0,00042 0,00040 0,00003 -

Powyższe dane są realizacją obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 819 z dnia 28 kwietnia 2023 r. z późniejszymi zmianami), a ich zakres, określa załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.

Informacje powyższe powstają w oparciu o dane przekazywane przez wytwórców i przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną sprzedających do TAURON Polska Energia S.A.