Struktura Paliw

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2019 r. oraz o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej do TAURON Polska Energia S.A. w roku 2019.


Lp. Źródła energii Udział[%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 15,82

biomasa 3,74
biogaz 0,59

geotermia 0,00

energetyka wiatrowa 9,11

energetyka słoneczna 0,32

duża energetyka wodna 1,70

mała energetyka wodna 0,36
2 Węgiel kamienny 50,09
3 Węgiel brunatny 24,85
4 Gaz ziemny 7,36
5 Energetyka jądrowa 0,00
6 Inne* 1,88

Razem 100,00

(*) m.in. olej opałowy, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, muł, gaz
Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej do TAURON Polska Energia S.A. w 2019 r.
Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 [Mg/MWh] SO2 [Mg/MWh] NOx [Mg/MWh] Pyły [Mg/MWh] Odpady radio-aktywne [Mg/MWh]
www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/struktura-paliw Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne
0,73404 0,000487 0,000554 0,000030 -