Struktura Paliw

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2016 roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko.
1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez TAURON Polska Energia S.A. w roku 2016:

Lp. Źródła energii Udział[%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 7,34

biomasa 3,53
biogaz 0,10
geotermia 0,00

energetyka wiatrowa 1,83

energetyka słoneczna 0,09

duża energetyka wodna 1,55

mała energetyka wodna 0,24
2 Węgiel kamienny 82,42
3 Węgiel brunatny 6,52
4 Gaz ziemny 2,60
5 Energetyka jądrowa 0,00
6 Inne 1,12

Razem 100,00

Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TAURON Polska Energia S.A. w 2016r.

2. Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Tauron Polska Energia S.A. w roku 2016:
Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 [Mg/MWh] SO2 [Mg/MWh] NOx [Mg/MWh] Pyły [Mg/MWh] Odpady radio-aktywne [Mg/MWh]
www.tauron.pl Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne
0,81756 0,000835 0,000974 0,000039 -