Grzegorz Lot

Prezes Zarządu

Piotr Gołębiowski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

Michał Orłowski

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Krzysztof Surma

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Sławomir Smyczek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Natalia Klima-Piotrowska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Kołodziej

Sekretarz Rady Nadzorczej

Michał Hulbój

Członek Rady Nadzorczej

Beata Kisielewska

Członek Rady Nadzorczej

Leszek Koziorowski

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Tkaczuk

Członek Rady Nadzorczej

Od 30 czerwca 2010 r. TAURON Polska Energia S.A. jest spółką, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozstrzyganie spraw wymienionych w Statucie TAURON Polska Energia S.A., w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, podwyższania kapitału zakładowego, podziału zysku lub pokrycia straty, powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, zmiany przedmiotu działalności, połączenia, przekształcenia, podziału, oraz likwidacji Spółki. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenia obrad określa Statut TAURON Polska Energia S.A.​


Poznaj strukturę Akcjonariatu
Więcej