Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Władze Spółki

Prezentujemy władze spółki TAURON Polska Energia S.A.

Filip Grzegorczyk

Prezes Zarządu

Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Marek Wadowski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Beata Chłodzińska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Teresa Famulska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Jacek Szyke

Sekretarz Rady Nadzorczej

Barbara Katarzyna Łasak-Jarszak

Członek Rady Nadzorczej

Jan Płudowski

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Szlenk

Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Taczanowska

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Woźniak

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Peczkis

Członek Rady Nadzorczej

Od 30 czerwca 2010 r. TAURON Polska Energia S.A. jest spółką, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozstrzyganie spraw wymienionych w Statucie TAURON Polska Energia S.A., w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, podwyższania kapitału zakładowego, podziału zysku lub pokrycia straty, powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, zmiany przedmiotu działalności, połączenia, przekształcenia, podziału, oraz likwidacji Spółki. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenia obrad określa Statut TAURON Polska Energia S.A.​


Poznaj strukturę Akcjonariatu
Więcej