Władze Spółki

Prezentujemy władze spółki TAURON Polska Energia S.A.

Karolina Mucha-Kuś

Pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu
Krzysztof Surma - Zarząd - Władze Spółki | TAURON

Krzysztof Surma

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Sławomir Smyczek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Natalia Klima-Piotrowska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Kołodziej

Sekretarz Rady Nadzorczej

Leszek Koziorowski

Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Masłowska

Członek Rady Nadzorczej

Karolina Mucha-Kuś

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Peczkis

Członek Rady Nadzorczej

Od 30 czerwca 2010 r. TAURON Polska Energia S.A. jest spółką, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozstrzyganie spraw wymienionych w Statucie TAURON Polska Energia S.A., w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, podwyższania kapitału zakładowego, podziału zysku lub pokrycia straty, powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, zmiany przedmiotu działalności, połączenia, przekształcenia, podziału, oraz likwidacji Spółki. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenia obrad określa Statut TAURON Polska Energia S.A.​


Poznaj strukturę Akcjonariatu
Więcej