Władze Spółki

Prezentujemy władze spółki TAURON Polska Energia S.A.

Paweł Szczeszek

Prezes Zarządu
Artur Michałowski

Artur Michałowski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
Krzysztof Surma

Krzysztof Surma

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Patryk Demski

Patryk Demski

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
Jerzy Topolski

Jerzy Topolski

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem

Artur Warzocha

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Piotr Tutak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Teresa Famulska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Marcin Wawrzyniak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Stanisław Borkowski

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Chludziński

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Hryniów

Członek Rady Nadzorczej

Leszek Koziorowski

Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Madziar

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Peczkis

Członek Rady Nadzorczej

Od 30 czerwca 2010 r. TAURON Polska Energia S.A. jest spółką, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozstrzyganie spraw wymienionych w Statucie TAURON Polska Energia S.A., w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, podwyższania kapitału zakładowego, podziału zysku lub pokrycia straty, powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, zmiany przedmiotu działalności, połączenia, przekształcenia, podziału, oraz likwidacji Spółki. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenia obrad określa Statut TAURON Polska Energia S.A.​


Poznaj strukturę Akcjonariatu
Więcej