Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Władze Spółki

Prezentujemy władze spółki TAURON Polska Energia S.A.

Filip Grzegorczyk

Prezes Zarządu

Jarosław Broda

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Kamil Kamiński

Wiceprezes Zarządu ds. Klienta i Wsparcia Korporacyjnego

Marek Wadowski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Beata Chłodzińska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Teresa Famulska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Jacek Szyke

Sekretarz Rady Nadzorczej

Radosław Domagalski-Łabędzki

Członek Rady Nadzorczej

Barbara Katarzyna Łasak-Jarszak

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Pampuszko

Członek Rady Nadzorczej

Jan Płudowski

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Szlenk

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Woźniak

Członek Rady Nadzorczej

Od 30 czerwca 2010 r. TAURON Polska Energia S.A. jest spółką, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozstrzyganie spraw wymienionych w Statucie TAURON Polska Energia S.A., w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, podwyższania kapitału zakładowego, podziału zysku lub pokrycia straty, powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, zmiany przedmiotu działalności, połączenia, przekształcenia, podziału, oraz likwidacji Spółki. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenia obrad określa Statut TAURON Polska Energia S.A.​


Poznaj strukturę Akcjonariatu
Więcej