Tworząc poniższą sekcję wychodzimy naprzeciw wymaganiom informacyjnym interesariuszy Grupy - instytucji regulujących działalność podmiotów na rynku kapitałowym, społeczeństwa, funduszy inwestycyjnych, banków czy kontrahentów. Prezentujemy tu dokumenty znajdujące się w kręgu zainteresowań interesariuszy Grupy, a także wyznaczające kryteria oceny naszych działań i przedsięwzięć.

Strategia Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 roku

Opublikowana w 2022 roku Strategia Grupy TAURON odpowiada na obecnie kształtujące się wyzwania rynkowe i stawia ambitne cele takie jak ograniczenie emisyjności o prawie 80 proc. do 2030 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.
„Zielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło” to deklaracja przyjęcia zrównoważonej ścieżki rozwoju, zgodnej ze światowymi trendami.

„ESG w Strategii Grupy TAURON” to prezentacja kompleksowego oraz spójnego ze strategią podejścia do zrównoważonego rozwoju. Dokument zawiera wyznaczone kierunki działań i cele dotyczące ochrony środowiska i klimatu, troski o społeczeństwo oraz dbałość o najwyższe standardy ładu korporacyjnego. Zgodnie z kryteriami ESG, cele z każdego obszaru poparte są działaniami, inicjatywami i projektami, dzięki którym możliwa jest ich realizacja.

Dane ESG

Kryteria ESG zyskują coraz większe uznanie zarówno w sferze gospodarki realnej (wśród producentów, usługodawców i konsumentów), jak i na rynkach finansowych. W poniższych dokumentach, przestawiamy informacje i dane opisujące naszą działalność w obszarze środowiska, klimatu, społeczeństwa i pracowników oraz ładu korporacyjnego.

Ogólne dane ESG:

CSA participant

Kodeksy i polityki Grupy TAURON

W Grupie TAURON jesteśmy świadomi odpowiedzialności i podejmujemy zobowiązania w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Od lat opracowujemy i wdrażamy regulacje w postaci Kodeksów i Polityk, które odzwierciedlają nasze zaangażowanie w omawianym zakresie.

Środowisko i Klimat Środowisko i Klimat

Osiągnięte wskaźniki zrównoważonego rozwoju:

Struktura paliw odzwierciedlająca sprzedawane produkty

Powyższe dane są realizacją obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami), a ich zakres, określa załącznik nr 2 do ww rozporządzenia.

Społeczeństwo

Projekty CSR

Z dumą wspieramy młodych sportowców i dzieci z domów dziecka. Edukujemy w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa. 

Po to, by usystematyzować prowadzone działania, a także by precyzyjnie określać cele i cyklicznie monitorować stopień ich realizacji, przyjęliśmy do stosowania następujące dokumenty:

PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON, Polityka Różnorodności w Grupie TAURON, Polityka Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON, Polityka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie TAURON, Polityka Rekrutacji, Selekcji i Adaptacji Pracowników Spółek Grupy TAURON, Polityka Antykorupcyjna Grupy TAURON, Polityka BHP Grupy TAURON, Polityka ochrony danych osobowych dla podmiotów Grupy TAURON, Polityka przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON, Polityka Zarządzania Kapitałem Ludzkim w realizacji kierunków strategicznych Grupy TAURON.

Każdy z nich zawiera wyczerpujący opis działań, które podejmujemy, by osiągnąć cele zamierzone w danym obszarze. Stanowią także ważny element w prowadzeniu transparentnej polityki komunikacyjnej z licznymi interesariuszami.

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny wspierają:

Strategiczna Agenda Badawcza, Korporacyjna Polityka Zakupowa Grupy TAURON, Kodeks Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON.