Strategiczna Agenda Badawcza

puzle SAB

Strategiczna Agenda Badawcza to „mapa drogowa” w obszarze badań, rozwoju i innowacji jakie chcemy realizować w Grupie TAURON. Poszukiwane rozwiązania technologiczne rozwijane są w ramach projektów wewnętrznych oraz z udziałem partnerów biznesowych i środowiska naukowego. Grupa TAURON chce także pogłębić współpracę z dostawcami technologii oraz know-how, reprezentowanymi zarówno przez duże koncerny przemysłowe jak również przez małe firmy – głównie start-upy.

Pobierz broszurę Strategicznej Agendy Badawczej

Czym jest SAB?

Strategiczna Agenda Badawcza (SAB) to plan działań w obszarze badań, rozwoju i innowacji Grupy TAURON. SAB jest narzędziem, które przekłada cele „Strategii Grupy TAURON na lata 2022–2030 z perspektywą do 2050 r.” na wyzwania i kierunki prac w obszarze badań, rozwoju i innowacji.

Dla kogo?

Kierujemy SAB do szerokiego grona interesariuszy: jednostek badawczych, dostawców innowacyjnych rozwiązań, biznesu, Klientów, start-upów, pomysłodawców, innowatorów.

Struktura SAB

Dokument składa się z 4 portfeli badawczych, z których każdy wyznacza kierunki prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. Poszczególne kierunki obejmują szczegółowe obszary badań, wskazane jako najbardziej perspektywiczne dla rozwoju Grupy TAURON. W każdym portfelu analizujemy wyzwania i precyzujemy cele, które chcemy osiągnąć poprzez naszą działalność rozwojową.

Poszerzenie wiedzy o produktach, rynku i Klientach

 • Zrównoważony i konkurencyjny, dostosowany do potrzeb Klientów portfel produktów i usług Grupy TAURON
 • Planowanie rozwoju innowacyjności i konkurencyjności
 • Budowanie relacji z Klientem

Narzędzia i kanały sprzedaży i obsługi Klienta

 • Automatyzacja i robotyzacja
 • Przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych
 • Złożone i wielonarzędziowe kanały komunikacji

Budowa elastycznej i inteligentnej oferty

 • Oferta energetyki przyszłości oraz nowe modele biznesowe
 • Rozwiązanie pozaenergetyczne
 • Rozwiązania zrównoważone środowiskowo

Zapewnienie jakości i niezawodności dostaw

 • Zaawansowana diagnostyka sieciowa
 • Rozwój automatyki sieciowej
 • Optymalny rozwój infrastruktury sieciowej
 • Wykorzystanie rynku usług elastyczności
 • Wykorzystanie systemów magazynowania energii

Zaspokojenie potrzeb użytkowników systemu dystrybucyjnego

 • Dostosowanie do współpracy z OZE
 • Dostosowanie do współpracy z elektromobilnością
 • Inteligentne opomiarowanie
 • Platformy obsługowe

Wykorzystanie potencjału digitalizacji i analityka danych

 • Analityka danych pochodzących z inteligentnej infrastruktury sieciowej
 • Mobilność i cyfryzacja środowiska pracy
 • Bezpieczeństwo OT/IT inteligentnej infrastruktury sieciowej

Cyfryzacja OZE

 • Prognozowanie produkcji OZE
 • Systemy informatyczne (OT/IT), wspierające rozwój i zarządzanie OZE
 • Systemy predykcyjne wspierające OZE

Innowacyjne technologie OZE

 • Efektywne OZE
 • Innowacyjne konfiguracje OZE
 • Produkcja wodoru z OZE

Magazynowanie energii z OZE

 • Magazynowanie energii z OZE w różnych technologiach
 • Magazynowanie energii w wodorze

Wykorzystanie zielonej energii

 • Paliwa syntetyczne na bazie zielonego wodoru
 • Transport na bazie zielonego wodoru
 • Produkcja energii z zielonego wodoru

Bezemisyjne i niskoemisyjne wytwarzanie ciepła

 • Ciepło z OZE
 • Technologia jądrowa w ciepłownictwie
 • Scentralizowane pompy ciepła

Gospodarka obiegu zamkniętego

 • Ciepło odpadowe
 • Paliwa alternatywne
 • Zasobooszczędność

Innowacyjne systemy ciepłownicze

 • Niskotemperaturowe sieci ciepłownicze
 • Systemy zintegrowane
 • Magazyny ciepła
 • Cyfryzacja ciepła
Klient i jego potrzeby

Portfel 1
Klient i jego potrzeby

W Portfelu KLIENT I JEGO POTRZEBY będziemy koncentrować się na stworzeniu nowych strumieni przychodów opartych na innowacyjnych rozwiązaniach oraz modelach biznesowych stanowiących odpowiedź na potrzeby naszych Klientów. Będziemy poszukiwać nowych produktów, usług oraz narzędzi bazujących na innowacjach technologicznych.

Chcemy być dostawcą pierwszego wyboru, z kompleksową i elastyczną ofertą, przy jednoczesnym zapewnieniu jak najlepszej obsługi Klientów. Dzięki działaniom badawczo-rozwojowym mamy realne szanse na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, modeli biznesowych oraz ofert odpowiadających na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość rynkową, technologiczną i społeczną.

Inteligentna dystrybucja

Portfel 2
Inteligentna dystrybucja

W portfelu INTELIGENTNA DYSTRYBUCJA skupimy się na trzech kierunkach badawczych – zapewnienie jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej, zaspokojenie potrzeb użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz wykorzystanie potencjału digitalizacji i analityka danych. W powyższych obszarach poszukujemy nowych technologii, które odpowiadają na potrzeby biznesowe oraz nowych modeli organizacyjnych i biznesowych.

Interesują nas drobne usprawnienia w bieżącej działalności, jak i rozwiązania dające szanse na istotne zmiany technologiczne. Chcemy wdrażać innowacyjne i nowatorskie rozwiązania umożliwiające poprawę niezawodności sieci, zaspokajanie potrzeb użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz poprawę efektywności prowadzonej działalności. Działania te będziemy realizować również poprzez wychodzenie naprzeciw zmieniającej się strukturze rynku energii, w tym wzrostu znaczenia energetyki obywatelskiej, spółdzielni energetycznych i klastrów energii.

Zrównoważone ciepło

Portfel 4
Zrównoważone ciepło

Portfelem ZRÓWNOWAŻONE CIEPŁO objęliśmy innowacyjne rozwiązania dotyczące wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji ciepła do odbiorców końcowych. Kluczowymi aspektami, na które kładziemy nacisk, jest ekologia oraz efektywność rozwiązań. Istotne są dla nas także wspierające technologie informatyczne, zapewniające aktywne monitorowanie stanu systemów ciepłowniczych
i ich zaawansowaną diagnostykę.

Poszukujemy nowych, wydajnych źródeł ciepła, cechujących się obniżoną emisją dwutlenku węgla, a docelowo chcemy bazować na rozwiązaniach bezemisyjnych. Ważne są dla nas także innowacje pozwalające na zwiększenie otwartości i niezawodności infrastruktury sieci przesyłowej oraz ograniczenie strat. Jesteśmy również otwarci na wykorzystanie paliw alternatywnych oraz ciepła odpadowego. Mamy na uwadze integrację systemu ciepłowniczego z OZE. Aby było to możliwe, musimy uwzględnić zmienność produkcji ciepła, kompensując ją poprzez zasilanie sieci z magazynów energii. Z nadzieją patrzymy również na rozwój rozwiązań wykorzystujących małe modułowe reaktory jądrowe, jako sposób na bezemisyjne, w pełni sterowalne wytwarzanie ciepła, zasilającego przyszłe systemy ciepłownicze.

Zielona Energia

Portfel 3
Zielona energia

W portfelu ZIELONA ENERGIA poszukujemy innowacyjnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, których rozwój będzie wspierał proces budowy nowych, bezemisyjnych źródeł wytwórczych w Grupie. Planujemy przyglądać się zarówno nowym technologiom wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, jak również nowatorskim zastosowaniom technologii już obecnych na rynku.

Wyraźnie obserwujemy trend cyfryzacji całej branży OZE – w tym także upatrujemy ogromny potencjał rozwoju, wspierający budowanie przewagi konkurencyjnej Grupy na krajowym rynku. Stale zwiększający się udział źródeł wytwórczych o zmiennej generacji energii sprawia, iż nieustannie poszukujemy nowych technologii magazynowania energii, a istniejące stale ulepszamy. Rosnąca dostępność zielonej energii otworzy także szereg możliwości związanych z technologiami zielonych paliw, w tym, w szczególności, technologiami wodorowymi. Spodziewamy się, że zielony wodór i paliwa na jego bazie odegrają kluczową rolę w energetyce, przemyśle i transporcie niedalekiej przyszłości.

Film

Polityka korporacyjna Grupy TAURON zakłada rozwój oparty na współpracy z podmiotami zewnętrznymi z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zarówno naszych kontrahentów jak i podmiotów trzecich. Chcielibyśmy również aby w taki sam sposób szanowano nasze prawa.

Wierzymy, że system naszych wartości oparty o Partnerstwo, Rozwój oraz Odwagę wymaga od nas jasnych działań w tym obszarze.

Poznaj nasze standardy biznesowe w zakresie ochrony własności intelektualnej.