Strategiczna Agenda Badawcza

Strategiczna Agenda Badawcza TAURON (SAB) to pierwszy, w polskim sektorze energetycznym dokument, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji.

Strategiczna Agenda Badawcza to „mapa drogowa” w obszarze badań, rozwoju i innowacji, jakie chcemy realizować w Grupie TAURON.  Poszukiwane rozwiązania technologiczne rozwijane są w ramach projektów wewnętrznych oraz z udziałem partnerów biznesowych i środowiska naukowego. Grupa TAURON chce także pogłębić współpracę z dostawcami technologii oraz know-how, reprezentowanymi zarówno przez duże koncerny przemysłowe jak również przez małe firmy - głównie startupy.

W Strategicznej Agendzie Badawczej zostały nakreślone cztery główne kierunki rozwoju, czyli tzw. "portfele"

Portfel: Klient i jego potrzeby

Portfel koncentruje się na stworzeniu nowych strumieni przychodów opierających się na innowacyjnych rozwiązaniach odpowiadających na potrzeby naszych Klientów. Między innymi w zakresie tworzenia nowoczesnej i elastycznej oferty.

Współpraca z około 5,5 mln Klientów daje nam możliwość lepszego poznania ich potrzeb i zaproszenia do współtworzenia ofert na bazie produktów i usług energetycznych oraz pozaenergetycznych. Umożliwia to Grupie Tauron rozwijanie dodatkowych świadczeń (tzw. up-selling) oraz oferowanie produktów powiązanych (cross-selling).

Portfel: Inteligentne Usługi Sieciowe

Grupa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, stąd jako lider chcemy rozwijać kompetencje związane z narzędziami do zarządzania energią, technologiami pozyskania i przetwarzania danych oraz usługami komunikacyjnymi.

Zadania zawarte w portfelu koncentrują się na poprawie niezawodności, bezpieczeństwa i jakości dostaw energii elektrycznej oraz ciepła, poprzez rozwój nowoczesnych technologii w obszarze diagnostyki, automatyzacji i digitalizacji procesów zarządczych, a także na rozwoju nowych usług w obszarze inteligentnych budynków, inteligentnych miast, czy usług związanych z zarządzaniem energią.

Portfel: Energetyka Rozproszona

Projekty w portfelu służyć będą realizacji trzech, szczegółowo zdefiniowanych celów rozwojowych.

Pierwszy cel rozwojowy dedykowany jest optymalizacji technologii i procesów związanych z obecnie prowadzoną działalnością biznesową w obszarze energetyki rozproszonej i odnawialnej. Drugi cel rozwojowy związany jest z rozwojem elementów i systemów energetyki przyszłości. Trzeci z celów rozwojowych koncentruje się na rozwoju usług i nowych modeli biznesowych budowanych na bazie elementów i systemów rozwijanych w ramach celu drugiego, a także bazujących na rozwiązaniach opracowanych w ramach celu rozwojowego pierwszego i doświadczeń związanych z eksploatacją własnych, rozproszonych aktywów wytwórczych.

Portfel: Niskoemisyjne technologie wytwarzania

Obserwowane trendy, regulacje prawne, postęp technologiczny oraz konkurencyjny rynek pozwalają wysnuć wniosek, iż w długim horyzoncie czasowym zmieni się rola wielkoskalowej energetyki konwencjonalnej. 

W zakresie, w którym ekonomicznie uzasadnione jest budowanie pozycji tego obszaru, zidentyfikowano szereg zagadnień, których rozwój poprzez projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne pozwoli na określenie nowych ram funkcjonowania obszaru wielkoskalowego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jak również wydobycia węgla kamiennego i innych surowców wydobywanych w Grupie TAURON.

Polityka korporacyjna Grupy TAURON zakłada rozwój oparty na współpracy z podmiotami zewnętrznymi z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zarówno naszych kontrahentów jak i podmiotów trzecich. Chcielibyśmy również aby w taki sam sposób szanowano nasze prawa.

Wierzymy, że system naszych wartości oparty o Partnerstwo, Rozwój oraz Odwagę wymaga od nas jasnych działań w tym obszarze.

Poznaj nasze standardy biznesowe w zakresie ochrony własności intelektualnej.