Compliance w Grupie TAURON

Na pewno w każdym swoim działaniu we wszystkich dziedzinach
życia dbasz o zachowanie zgodności - na przykład z przyjętymi
przez siebie zasadami, przekonaniami lub własnym systemem wartości.

A czy wiesz w jaki sposób jest realizowana zgodność (compliance)
w Grupie TAURON ?

Czym jest zgodność?

Termin compliance jest tłumaczony na język polski zwykle jako „zgodność".

  Ma na celu dostosowywanie działalności organizacji do wymogów prawnych, regulacji wewnętrznych oraz obowiązujących w biznesie standardów i wytycznych. Działania te mają służyć zapobieganiu stratom finansowym oraz wizerunkowym.

Znaczenie funkcji compliance wzrosło w wyniku kryzysu finansowego. Ujawnił on słabości w funkcjonowaniu i przejrzystości rynków finansowych. Dlatego zaistniała potrzeba wdrażania efektywnych i skutecznych systemów compliance w organizacjach.

System Zarządzania Zgodnością

Grupa TAURON dążąc do spełniania standardów rynkowych wprowadziła i rozwija System Zarządzania Zgodnością, który służy zapewnieniu, że organizacja działa etycznie, zgodnie z prawem i przyjętymi regulacjami.

System Zarządzania Zgodnością został stworzony z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki całej organizacji oraz obejmuje działalność wszystkich jednostek organizacyjnych Spółek Grupy TAURON.

Zarządzanie zgodnością odbywa się w trzech obszarach: zgodności z prawem, zgodności z regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi oraz zgodności z normami etycznymi.

Poznaj System Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON - kliknij tutaj.

System Zarządzania Zgodnością Grupy TAURON

 

Jaki jest cel wdrożenia Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON?

System compliance ma za zadanie zapewnić równowagę w organizacji oraz:

  wspierać pracowników w należytym wykonywaniu codziennych zadań, zapobiegać stratom finansowym firmy, utracie reputacji, eliminować potencjalne ryzyko natury prawnej,
  eliminować potencjalne ryzyko natury prawnej.

Zapewnienie zgodności w Grupie TAURON jest realizowane poprzez działania:

  prewencyjne – służące zapobieganiu wystąpienia braku zgodności, detekcyjne – zmierzające do wykrycia, badania i eliminowania przypadków braku zgodności, analityczne – polegające na weryfikacji i analizie stwierdzonych przypadków braku zgodności.

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu 

Kultura compliance w Grupie TAURON obejmuje całokształt zagadnień związanych ze zgodnością, w tym implementację w organizacji kodu etycznego.

Poznaj Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON i kliknij tutaj.

Dlaczego przyjęto Kodeks? 

Podstawą przyjęcia Kodeksu było przekonanie, że odpowiedzialne i przejrzyste postępowanie w biznesie, oparte na poszanowaniu prawa i uwzględnieniu potrzeb interesariuszy, jest warunkiem zrównowa­żonego rozwoju.

Wartości PRO

Kodeks odwołując się do wartości korporacyjnych Grupy – Partnerstwa, Rozwoju, Odwagi określa w sposób kompleksowy najważniejsze zasady postępowania w następujących obszarach:

Jaki jest główny cel przyjęcia Kodeksu?

Realizując cele biznesowe pracownicy oraz partnerzy biznesowi Grupy TAURON są zobowiązani do podejmowania działań zgodnych nie tylko z literą prawa, ale także z dobrymi praktykami, wartościami i zasadami ujętymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu.

W Kodeksie zawarte są również wskazówki ułatwiające sprawdzenie czy dane zachowanie jest zgodne z prawem, wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami i wartościami Grupy TAURON. Dokument opisuje również funkcjonujący w Grupie TAURON System Zgłaszania Nadużyć (tzw. whistleblowing system). 

Każdy pracownik Grupy TAURON – bez względu na rodzaj zatrudnienia, staż pracy, zajmowane stanowisko czy pełnioną funkcję – jest zobowiązany do postępowania zgodnie z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.

Pełnomocnik ds. Zgodności oraz Koordynatorzy ds. Zgodności w Grupie TAURON

Początki compliance w Grupie TAURON sięgają 2014 r. Wówczas został powołany pierwszy Pełnomocnik ds. Zgodności (Compliance Officer) w TAURON Polska Energia S.A.

Obecnie w TAURON Polska Energia funkcję Pełnomocnika ds. Zgodności pełni Aleksander Awdziejczyk (Dyrektor Wykonawczy ds. Bezpieczeństwa i Zgodności).

W rozwijaniu Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON Pełnomocnika ds. Zgodności wspiera Zespół ds. Zgodności w TAURON Polska Energia oraz Koordynatorzy ds. Zgodności powołani w Spółkach Grupy TAURON.

Ustrukturyzowanie systemu compliance w TAURON Polska Energia poprzez wyodrębnienie w ramach spółki Pełnomocnika ds. Zgodności podlegającego bezpośrednio Prezesowi Zarządu z zapewnioną możliwością raportowania do Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu jest zgodne z:

  Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2016,Standardami rekomendowanymi dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez GPW.
Zadania Pełnomocnika ds. Zgodności obejmują wszelkie działania mające na celu zapewnienie szeroko pojętej zgodności (compliance) działalności Grupy TAURON. 

Zadania Pełnomocnika ds. Zgodności oraz Koordynatorów ds. Zgodności obejmują:

   Promowanie kultury compliance w organizacji,

   Doradztwo oraz udzielanie bieżącej pomocy z zakresu compliance,

   Opiniowanie i udział w opracowaniu tworzonych w Grupie TAURON regulacji,

   Ocenę podmiotów zewnętrznych, w tym kontrahentów,

   Badanie zgłoszonych przypadków braku zgodności,

   Przeprowadzanie kampanii informacyjno-edukacyjnych.


Pełnomocnik ds. Zgodności oraz Koordynatorzy ds. Zgodności realizują zadania na podstawie Planu Zgodności. Określa on priorytety oraz działania niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON.

Ponadto Pełnomocnik ds. Zgodności oraz Koordynatorzy ds. Zgodności w Grupie Kapitałowej TAURON opierają swoje działania na wytycznych przedstawionych w standardach wyznaczonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Szkolenia

Szkolenia

Jednym z priorytetowych zadań Pełnomocnika ds. Zgodności oraz Zespołu ds. Zgodności jest prowadzenie szkoleń dla nowych oraz obecnych pracowników Grupy TAURON.

Mają one na celu budowanie kultury compliance w organizacji.

W trakcie szkoleń pracownikom są przybliżane zagadnienia związane m.in. z:

funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON,

standardami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON,

zasadami przyjmowania i wręczania upominków w Grupie TAURON,

regułami postępowania określonymi w Polityce antykorupcyjnej GrupyTAURON.

 

Szkolenia mają formę:

bezpośrednich spotkań z pracownikami, szkoleń e-learningowych.

Weryfikacja kontrahentów

Grupa TAURON, dążąc do:

ochrony przed ryzykiem nawiązania współpracy z podmiotami działającymi wbrew przepisom prawa, dobrym obyczajom i praktykom handlowym, a w szczególności do ograniczenia zagrożenia uczestnictwa w procederze nadużyć podatkowych oraz w praniu pieniędzy, wprowadziła procedurę weryfikacji kontrahentów.

Ocena wiarygodności kontrahenta dokonywana jest na podstawie następujących informacji:

charakterystyki prawnej i finansowej,

dotychczasowej działalności,

warunków umowy,

powiązań kapitałowych oraz osobowych.

Mechanizm weryfikacji kontrahentów zwiększa prawdopodobieństwo dochowania należytej staranności przez Grupę TAURON, mitygując w znacznym stopniu ryzyko związane ze współpracą z nierzetelnymi kontrahentami.

Zasady przyjmowania i wręczania upominków

W Grupie TAURON obowiązują Zasady przyjmowania i wręczania Upominków w Grupie TAURON.

Wdrożenie i przestrzeganie zasad ma zapewnić wyeliminowanie sytuacji, w których przyjmowanie upominków mogłoby mieć wpływ na podejmowane decyzje biznesowe spółek Grupy TAURON.

Generalna zasada zobowiązuje wszystkich pracowników do powstrzymania się od przyjmowania upominków od klientów lub innych pracowników, które mogłyby skutkować wywarciem wpływu na obdarowanego lub mogłyby rodzić obowiązek określonego działania, czy też zaniechania w zakresie powierzonych obowiązków służbowych bądź też wpływać na podejmowane obecnie lub w przyszłości decyzje biznesowe spółek Grupy TAURON.

Upominkiem jest każda wręczona lub przyjęta korzyść posiadająca wartość, za którą przyjmujący nie płaci, np.:

pieniądze,
pożyczki,
bilety,
galanteria skórzana i biurowa,
wyjazdy, zaproszenia,
korzystanie z ośrodków wypoczynkowych,
talony upominkowe.

Pracownik może przyjąć upominek tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie kryteria:

upominek ma charakter symboliczny i zwyczajowo przyjęty w relacjach biznesowych,

jest przekazywany jawnie,

jego wartość jest mniejsza lub równa 200 zł brutto,

jest zgodny z prawnie dopuszczalnym celem przeznaczenia, takim jak np. promocja, reklama,

nie obarcza stron zobowiązaniem wzajemności lub preferencyjnego traktowania,

jest zgodny z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi spółek Grupy TAURON,

nie narusza zasad przyzwoitości oraz dobrych obyczajów,

liczba lub częstotliwość ich przyjmowania nie jest nadmierna,

ma wpływ na budowanie pozytywnych relacji biznesowych dla spółek Grupy TAURON.

Wątpliwości dotyczące stosowności przyjęcia upominku pracownik powinien skonsultować z bezpośrednim przełożonym lub z Pełnomocnikiem ds. Zgodności w TAURON Polska Energia, wysyłając maila na adres compliance@tauron.pl.

 

W przypadku Spółek Grupy TAURON należy kontaktować z Koordynatorem ds. Zgodności powołanym w danej spółce.

Polityka antykorupcyjna Grupy TAURON

W Grupie TAURON obowiązuje Polityka antykorupcyjna, której celem jest określenie jednolitych zasad i standardów postępowania, które pozwolą na zidentyfikowanie, przeciwdziałanie oraz mitygowanie ryzyka wystąpienia działań korupcyjnych, a także innych nadużyć w spółkach.

 

Obejrzyj film promujący kampanię antykorupcyjną!

Kogo dotyczy Polityk antykorupcyjna?

Wszystkich ! Niezależnie od stanowiska oraz rodzaju zatrudnienia, aż po kontrahentów współpracujących ze spółkami Grupy TAURON. Polityka nie wprowadza wyjątków ! Reguły gry są takie same dla każdego z nas.

 

Polityk antykorupcyjna - Gramy fair play !

 

W Grupie TAURON została przeprowadzona kampania antykorupcyjna pod hasłem Gramy fair play !

Jakie były cele kampanii ?

Informowanie o polityce zerowej tolerancji wobec korupcji i innych nadużyć, Promowanie zasad fair play (uczciwości i przejrzystości w działaniu), Wskazywanie nieczystych zagrań (np. kradzież, przywłaszczenie, fałszowanie), Informowanie o możliwych sposobach zgłaszania nadużyć.

Co obejmowała kampania ?

Szkolenia dla pracowników, Plakaty, broszury,Gadżety, Film antykorupcyjny, E-learning.

 

Pamiętaj, że jesteśmy jedną drużyną ! Dlatego graj razem z nami o uczciwe postawy w naszej firmie.

Zapoznaj się z Polityką antykorupcyjną Grupy TAURON i kliknij tutaj!

Konflikt interesów

Zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów w Grupie TAURON

Grupa TAURON prowadzi działalność w sposób transparentny z poszanowaniem przepisów prawa, postanowień regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych oraz najwyższych standardów etycznych. W celu eliminowania nieprawidłowości, firma wdrożyła do stosowania Zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów.

Przez konflikt interesów należy rozumieć rzeczywiście występującą lub mogącą się pojawić sytuację, w której interesy osobiste (w szczególności biznesowe, finansowe, rodzinne) pracownika mogą kolidować z bezstronnym i obiektywnym wykonywaniem obowiązków służbowych lub naruszać interes spółki lub Grupy TAURON.

Wdrożenie i przestrzeganie zasad opisanych w regulacji ma na celu:

wskazanie okoliczności, które stanowią konflikt interesów lub mogą powodować jego powstanie, określenie zasad zapobiegania, identyfikowania oraz zarządzania konfliktem interesów, podniesienie poziomu świadomości wśród pracowników w zakresie identyfikowania, unikania oraz ujawniania konfliktu interesów.

Pracownicy Grupy TAURON są zobowiązani do zgłoszenia możliwości wystąpienia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów.

Zasady dotyczące postępowania w przypadku Kontroli w spółkach Grupy TAURON

W Grupie TAURON obowiązują Zasady dotyczące postępowania w przypadku kontroli w spółkach Grupy TAURON.


Zasady dotyczące postępowania w przypadku Kontroli

Wdrożenie i przestrzeganie zasad opisanych w regulacji pomaga usprawnić przebieg postępowania na wypadek kontroli. Zapewnia również należytą ochronę interesów Grupy TAURON.

Zasady określają obowiązki i sposób postępowania pracowników Grupy TAURON w trakcie kontroli.

Z wprowadzonych Zasad wynika również konieczność:

 1. powołania Zespołów ds. Kontroli w spółkach Grupy,
 2. wyznaczenia w każdej ze spółek Grupy stałych pomieszczeń, przeznaczonych do celów kontroli.

Zasady obowiązują wszystkich Pracowników, członków zarządów i organów nadzorczych Spółek Grupy TAURON, a także prokurentów i pełnomocników.

Polityka poszanowania praw człowieka w Grupie TAURON

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupa TAURON kieruje się zasadą równego traktowania pracowników i nie toleruje dyskryminacji na jakiejkolwiek podstawie, w szczególności ze względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, religię, orientację seksualną, wygląd, sprawność czy odmienność poglądów.

W Grupie TAURON obowiązuje także Polityka Poszanowania Praw Człowieka, której celem jest określenie zasad dotyczących poszanowania praw człowieka i działań podejmowanych w celu zapobiegania ich łamaniu oraz wspieranie środowiska pracy w którym prawa człowieka są szanowane.

Wprowadzenie w Grupie TAURON Polityki Poszanowania Praw Człowieka przyczynia się do podnoszenia świadomości w zakresie respektowania praw człowieka oraz promowania ich ochrony.

Polityka określa zasady dedykowane poszanowaniu i ochronie praw człowieka, dotyczące m.in.:

zakazu mobbingu i dyskryminacji, zakazu molestowania i przemocy, zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej, zakazu zatrudniania dzieci i nieletnich, wolności zrzeszania się oraz zaangażowania pracowników, zasad przestrzegania warunków zatrudniania i wynagradzania, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad w zakresie współpracy z interesariuszami, w szczególności kontrahentami i partnerami biznesowymi, zasad w zakresie społeczności lokalnych, zgłaszania naruszeń, w tym noszących znamiona łamania praw człowieka.

Zgodnie z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka każdy pracownik, kontrahent oraz podmiot zewnętrzny/partner biznesowy zobowiązany jest do:

szanowania i promowania przestrzegania praw człowieka oraz zapewnienia ich ochrony, odmowy udziału w jakichkolwiek zdarzeniach mogących nosić znamiona łamania praw człowieka, mobbingu i dyskryminacji oraz nierównego traktowania.

Każdy pracownik powinien zwracać uwagę na sygnały i okoliczności, które mogą potencjalnie sugerować możliwość wystąpienia sytuacji nierównego traktowania. W przypadku powstania takich wątpliwości pracownicy powinni zgłaszać je za pośrednictwem określonych kanałów komunikacji.

Z tematyką poszanowania praw człowieka oraz możliwościami dokonywania zgłoszeń naruszeń w tym zakresie zapoznawani są także nowi pracownicy.

Ponadto w celu zapewnienia przestrzegania zasad etycznych, w Grupie TAURON działa Komisja Etyki, powołana do badania okoliczności potencjalnych naruszeń zasad. Zgodnie z obowiązującymi w TAURONIE regulacjami, anonimowe zgłoszenia, kierowane do Komisji Etyki, przekazywane są Pełnomocnikowi ds. Zgodności w TAURON Polska Energia S.A. celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Compliance Awards 2019

Kapituła konkursu Compliance Awards 2019 przyznała Grupie TAURON nagrodę w kategorii Pomysł Compliance Roku za Kampanię antykorupcyjną Grupy TAURON. Compliance Awards 2019, to ogólnopolski konkurs organizowany przez Instytut Compliance, w którym przyznawane są nagrody w trzech kategoriach: Oficer Compliance Roku, Pomysł Compliance Roku, Doradca Compliance Roku. O przyznaniu nagrody decydują członkowie Kapituły Konkursowej, zasiadający w radzie programowej czasopisma ,,Compliance". Kampania antykorupcyjna Grupy TAURON pn. Graj razem z nami o uczciwe postawy w naszej firmie – poznaj Politykę antykorupcyjną w Grupy została doceniona za innowacyjność oraz nieszablonowy charakter.

System Zgłaszania Nadużyć

W Grupie TAURON obowiązuje System Zgłaszania Nadużyć określony w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON oraz Polityce Zgodności Grupy TAURON.

W ramach tego systemu umożliwia się pracownikom sygnalizowanie naruszeń Kodeksu oraz działań niezgodnych z prawem za pośrednictwem ustalonych kanałów komunikacji.Każdy pracownik w przypadku:

wejścia w posiadanie informacji o działaniach niezgodnych z prawem lub postanowieniami Kodeksu, wątpliwości, co do zgodności postępowania z przepisami prawa lub zasadami określonymi w Kodeksie,

powinien skonsultować się ze swoim przełożonym lub Pełnomocnikiem ds. Zgodności lub Koordynatorem ds. Zgodności albo Komisją Etyki funkcjonującą w danej Spółce.

Podmioty zewnętrzne, w szczególności kontrahenci i inni interesariusze Spółek Grupy TAURON, w przypadku identyfikacji nieprawidłowości w ramach działalności Grupy TAURON mają możliwość skorzystania z Formularza Zgłoszenia Nadużycia.

Obowiązujące w Grupie TAURON kanały zgłoszeń są zgodne z dobrymi praktykami w zakresie zgłaszania nieprawidłowości (ang. whistleblowing ) oraz wymogami określonymi w ustawie o ofercie publicznej.

Grupa TAURON zapewnia ochronę osób zgłaszających działanie korupcyjne lub inne nadużycie przed wszelkimi formami działań odwetowych.

W przypadku potwierdzenia wystąpienia działań korupcyjnych lub innych nadużyć, spółki podejmują odpowiednie działania naprawcze, które mają za zadanie zapobiec w przyszłości zdarzeniom o podobnym charakterze.

Kontakt

We wszelkich kwestiach dotyczących zgodności można kontaktować się z Zespołem ds. Zgodności: 

E- mail: compliance@tauron.pl