Czym jest zgodność?

Termin compliance jest tłumaczony na język polski zwykle jako „zgodność".

    Ma na celu dostosowywanie działalności organizacji do wymogów prawnych, regulacji wewnętrznych oraz obowiązujących w biznesie standardów i wytycznych. Działania te mają służyć zapobieganiu stratom finansowym oraz wizerunkowym.

Znaczenie funkcji compliance wzrosło w wyniku kryzysu finansowego. Ujawnił on słabości w funkcjonowaniu i przejrzystości rynków finansowych. Dlatego zaistniała potrzeba wdrażania efektywnych i skutecznych systemów compliance w organizacjach.

System Zarządzania Zgodnością

Grupa TAURON dążąc do spełniania standardów rynkowych wprowadziła i rozwija System Zarządzania Zgodnością, który służy ograniczeniu ryzyka sankcji, strat finansowych, a także utraty reputacji, przyczyniając się jednocześnie do budowy i utrwalenia pozytywnego wizerunku Grupy TAURON

Zadaniem Systemu zarządzania zgodnością w Grupie TAURON jest zapewnienie zgodności działalności Grupy TAURON z:

przepisami prawa, postanowieniami regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych, standardami etyki.

Poznaj System Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON - kliknij tutaj.

 

System Zarządzania Zgodnością Grupy TAURON

  

 

Jaki jest cel wdrożenia Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON?

System compliance ma za zadanie zapewnić równowagę w organizacji oraz:

    wspierać pracowników w należytym wykonywaniu codziennych zadań, ograniczać ryzyko sankcji, strat finansowych, utraty reputacji firmy,
    eliminować potencjalne ryzyko natury prawnej.

Zapewnienie zgodności w Grupie TAURON jest realizowane poprzez działania:

    prewencyjne – służące zapobieganiu wystąpienia ryzyka compliance, detekcyjne – zmierzające do wykrycia, badania i eliminowania przypadków braku zgodności, a także ograniczenia ich negatywnych następstw, analityczne – polegające na weryfikacji i analizie zidentyfikowanych w organizacji przypadków braku zgodności celem uniknięcia w przyszłości zdarzeń o podobnym charakterze.

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu 

Kultura compliance w Grupie TAURON obejmuje całokształt zagadnień związanych z compliance, w tym implementację w organizacji kodu etycznego.

Poznaj Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON i kliknij tutaj.

Dlaczego przyjęto Kodeks? 

Podstawą przyjęcia Kodeksu było przekonanie, że odpowiedzialne i przejrzyste postępowanie w biznesie, oparte na poszanowaniu prawa i uwzględnieniu potrzeb interesariuszy, jest warunkiem zrównowa­żonego rozwoju.

Wartości PRO

Kodeks odwołując się do wartości korporacyjnych Grupy – Partnerstwa, Rozwoju, Odwagi określa w sposób kompleksowy najważniejsze zasady postępowania w następujących obszarach:

   

Jaki jest główny cel przyjęcia Kodeksu?

Realizując cele biznesowe pracownicy oraz partnerzy biznesowi Grupy TAURON są zobowiązani do podejmowania działań zgodnych nie tylko z literą prawa, ale także z dobrymi praktykami, wartościami i zasadami ujętymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu.

W Kodeksie zawarte są również wskazówki ułatwiające sprawdzenie czy dane zachowanie jest zgodne z prawem, wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami i wartościami Grupy TAURON. Dokument opisuje również funkcjonujący w Grupie TAURON System Zgłaszania Nadużyć (tzw. whistleblowing system). 

Każdy pracownik Grupy TAURON – bez względu na rodzaj zatrudnienia, staż pracy, zajmowane stanowisko czy pełnioną funkcję – jest zobowiązany do postępowania zgodnie z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.

Dyrektor Wykonawczy ds. Compliance oraz Koordynatorzy ds. Compliance

Początki compliance w Grupie TAURON sięgają 2014 r.

Obecnie w TAURON Polska Energia funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Compliance pełni Anna Tomiczek.

W rozwijaniu Systemu Zarządzania Zgodnością Grupie TAURON Dyrektora Wykonawczego ds. Compliance wspiera Zespół Compliance w TAURON Polska Energia oraz Koordynatorzy ds. Compliance powołani w Spółkach Grupy TAURON.

Ustrukturyzowanie systemu compliance w TAURON Polska Energia poprzez wyodrębnienie w ramach spółki Dyrektora Wykonawczego ds. Compliance podlegającego bezpośrednio Prezesowi Zarządu z zapewnioną możliwością raportowania do Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu jest zgodne z:

Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021, Standardami rekomendowanymi dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez GPW.

Zadania Dyrektora Wykonawczego ds. Compliance obejmują wszelkie działania mające na celu zapewnienie szeroko pojętej compliance (compliance) działalności Grupy TAURON.

Zadania Dyrektora Wykonawczego ds. Compliance oraz Koordynatorów ds. Compliance obejmują:

   Promowanie kultury compliance w organizacji,

   Doradztwo oraz udzielanie bieżącej pomocy z zakresu compliance,

   Opiniowanie i udział w opracowaniu tworzonych w Grupie TAURON regulacji,

   Ocenę podmiotów zewnętrznych, w tym kontrahentów,

   Badanie zgłoszonych przypadków braku zgodności,

   Przeprowadzanie kampanii informacyjno-edukacyjnych.


Dyrektor Wykonawczy ds. Compliance oraz Koordynatorzy ds. Compliance realizują zadania na podstawie Planu Compliance. Określa on priorytety oraz działania niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON.

Ponadto Dyrektor Wykonawczy ds. Compliance oraz Koordynatorzy ds. Compliance w Grupie Kapitałowej TAURON opierają swoje działania na wytycznych przedstawionych w standardach wyznaczonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Szkolenia

Szkolenia

Jednym z priorytetowych zadań Dyrektora Wykonawczego ds. Compliance oraz Zespołu Compliance jest prowadzenie szkoleń dla nowych oraz obecnych pracowników Grupy TAURON.

Mają one na celu budowanie kultury compliance w organizacji.

W trakcie szkoleń pracownikom są przybliżane zagadnienia związane m.in. z:

funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON,

standardami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON,

zasadami przyjmowania i wręczania upominków w Grupie TAURON,

regułami postępowania określonymi w Polityce antykorupcyjnej Grupy TAURON,

funkcjonowaniem Systemu Zgłaszania Nadużyć w Grupie TAURON.

 

Szkolenia mają formę:

bezpośrednich spotkań z pracownikami, szkoleń e-learningowych.

Weryfikacja kontrahentów

Grupa TAURON, dążąc do:

ochrony przed ryzykiem nawiązania współpracy z podmiotami działającymi wbrew przepisom prawa, dobrym obyczajom i praktykom handlowym, a w szczególności do ograniczenia zagrożenia uczestnictwa w procederze nadużyć podatkowych oraz w praniu pieniędzy, wprowadziła procedurę weryfikacji kontrahentów.

Ocena wiarygodności kontrahenta dokonywana jest na podstawie następujących informacji:

charakterystyki prawnej i finansowej,

dotychczasowej działalności,

warunków umowy,

powiązań kapitałowych oraz osobowych.

Mechanizm weryfikacji kontrahentów zwiększa prawdopodobieństwo dochowania należytej staranności przez Grupę TAURON, mitygując w znacznym stopniu ryzyko związane ze współpracą z nierzetelnymi kontrahentami.

Zobacz film przedstawiający najważniejsze informacje na temat weryfikacji kontrahentów w Grupie TAURON.

Zasady przyjmowania i wręczania upominków

W Grupie TAURON obowiązują Zasady przyjmowania i wręczania Upominków w Grupie TAURON.

Wdrożenie i przestrzeganie zasad ma zapewnić wyeliminowanie sytuacji, w których przyjmowanie upominków mogłoby mieć wpływ na podejmowane decyzje biznesowe spółek Grupy TAURON.

Generalna zasada zobowiązuje wszystkich pracowników do powstrzymania się od przyjmowania upominków od klientów lub innych pracowników, które mogłyby skutkować wywarciem wpływu na obdarowanego lub mogłyby rodzić obowiązek określonego działania, czy też zaniechania w zakresie powierzonych obowiązków służbowych bądź też wpływać na podejmowane obecnie lub w przyszłości decyzje biznesowe spółek Grupy TAURON.

Upominkiem jest każda wręczona lub przyjęta korzyść posiadająca wartość, za którą przyjmujący nie płaci, np.:

pieniądze,
pożyczki,
bilety,
galanteria skórzana i biurowa,
wyjazdy, zaproszenia,
korzystanie z ośrodków wypoczynkowych,
talony upominkowe.

Pracownik może przyjąć upominek tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie kryteria:

upominek ma charakter symboliczny i zwyczajowo przyjęty w relacjach biznesowych,

jest przekazywany jawnie,

jego wartość jest mniejsza lub równa 200 zł brutto,

jest zgodny z prawnie dopuszczalnym celem przeznaczenia, takim jak np. promocja, reklama,

nie obarcza stron zobowiązaniem wzajemności lub preferencyjnego traktowania,

jest zgodny z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi spółek Grupy TAURON,

nie narusza zasad przyzwoitości oraz dobrych obyczajów,

liczba lub częstotliwość ich przyjmowania nie jest nadmierna,

ma wpływ na budowanie pozytywnych relacji biznesowych dla spółek Grupy TAURON.

Wątpliwości dotyczące stosowności przyjęcia upominku pracownik powinien skonsultować z bezpośrednim przełożonym lub z Dyrektorem Wykonawczym ds. Compliance w TAURON Polska Energia, wysyłając maila na adres compliance@tauron.pl.

 

W przypadku Spółek Grupy TAURON należy kontaktować z Koordynatorem ds. Compliance powołanym w danej spółce.

Polityka antykorupcyjna Grupy TAURON

W Grupie TAURON obowiązuje Polityka antykorupcyjna, której celem jest określenie jednolitych zasad i standardów postępowania, które pozwolą na zidentyfikowanie, przeciwdziałanie oraz mitygowanie ryzyka wystąpienia działań korupcyjnych, a także innych nadużyć w spółkach.

 

Obejrzyj film promujący kampanię antykorupcyjną!

Kogo dotyczy Polityk antykorupcyjna?

Wszystkich ! Niezależnie od stanowiska oraz rodzaju zatrudnienia, aż po kontrahentów współpracujących ze spółkami Grupy TAURON. Polityka nie wprowadza wyjątków ! Reguły gry są takie same dla każdego z nas.

 

Polityk antykorupcyjna - Gramy fair play !

 

W Grupie TAURON została przeprowadzona kampania antykorupcyjna pod hasłem Gramy fair play !

Jakie były cele kampanii ?

Informowanie o polityce zerowej tolerancji wobec korupcji i innych nadużyć, Promowanie zasad fair play (uczciwości i przejrzystości w działaniu), Wskazywanie nieczystych zagrań (np. kradzież, przywłaszczenie, fałszowanie), Informowanie o możliwych sposobach zgłaszania nadużyć.

Co obejmowała kampania ?

Szkolenia dla pracowników, Plakaty, broszury,Gadżety, Film antykorupcyjny, E-learning.

 

Pamiętaj, że jesteśmy jedną drużyną ! Dlatego graj razem z nami o uczciwe postawy w naszej firmie.

Zapoznaj się z Polityką antykorupcyjną Grupy TAURON i kliknij tutaj!

Konflikt interesów

Zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów w Grupie TAURON

Grupa TAURON prowadzi działalność w sposób transparentny z poszanowaniem przepisów prawa, postanowień regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych oraz najwyższych standardów etycznych. W celu eliminowania nieprawidłowości, firma wdrożyła do stosowania Zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów.

Przez konflikt interesów należy rozumieć rzeczywiście występującą lub mogącą się pojawić sytuację, w której interesy osobiste (w szczególności biznesowe, finansowe, rodzinne) pracownika mogą kolidować z bezstronnym i obiektywnym wykonywaniem obowiązków służbowych lub naruszać interes spółki lub Grupy TAURON.

Wdrożenie i przestrzeganie zasad opisanych w regulacji ma na celu:

wskazanie okoliczności, które stanowią konflikt interesów lub mogą powodować jego powstanie, określenie zasad zapobiegania, identyfikowania oraz zarządzania konfliktem interesów, podniesienie poziomu świadomości wśród pracowników w zakresie identyfikowania, unikania oraz ujawniania konfliktu interesów.

Pracownicy Grupy TAURON są zobowiązani do zgłoszenia możliwości wystąpienia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów.

Zasady dotyczące postępowania w przypadku kontroli w spółkach Grupy TAURON

W Grupie TAURON obowiązują Zasady dotyczące postępowania w przypadku kontroli w spółkach Grupy TAURON.


Zasady dotyczące postępowania w przypadku Kontroli

Wdrożenie i przestrzeganie zasad opisanych w regulacji pomaga usprawnić przebieg postępowania na wypadek kontroli. Zapewnia również należytą ochronę interesów Grupy TAURON.

Zasady określają obowiązki i sposób postępowania pracowników Grupy TAURON w trakcie kontroli.

Z wprowadzonych Zasad wynika również konieczność:

  1. powołania Zespołów ds. Kontroli w spółkach Grupy,
  2. wyznaczenia w każdej ze spółek Grupy stałych pomieszczeń, przeznaczonych do celów kontroli.

Zasady obowiązują wszystkich Pracowników, członków zarządów i organów nadzorczych Spółek Grupy TAURON, a także prokurentów i pełnomocników.

Polityka poszanowania praw człowieka w Grupie TAURON

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupa TAURON kieruje się zasadą równego traktowania pracowników i nie toleruje dyskryminacji na jakiejkolwiek podstawie, w szczególności ze względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, religię, orientację seksualną, wygląd, sprawność czy odmienność poglądów.

W Grupie TAURON obowiązuje także Polityka Poszanowania Praw Człowieka, której celem jest określenie zasad dotyczących poszanowania praw człowieka i działań podejmowanych w celu zapobiegania ich łamaniu oraz wspieranie środowiska pracy w którym prawa człowieka są szanowane.

Wprowadzenie w Grupie TAURON Polityki Poszanowania Praw Człowieka przyczynia się do podnoszenia świadomości w zakresie respektowania praw człowieka oraz promowania ich ochrony.

Polityka określa zasady dedykowane poszanowaniu i ochronie praw człowieka, dotyczące m.in.:

zakazu mobbingu i dyskryminacji, zakazu molestowania i przemocy, zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej, zakazu zatrudniania dzieci i nieletnich, wolności zrzeszania się oraz zaangażowania pracowników, zasad przestrzegania warunków zatrudniania i wynagradzania, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad w zakresie współpracy z interesariuszami w szczególności kontrahentami i partnerami biznesowymi, zasad w zakresie społeczności lokalnych, zgłaszania naruszeń, w tym noszących znamiona łamania praw człowieka.

Zgodnie z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka każdy pracownik, kontrahent oraz podmiot zewnętrzny/partner biznesowy zobowiązany jest do:

szanowania i promowania przestrzegania praw człowieka oraz zapewnienia ich ochrony, odmowy udziału w jakichkolwiek zdarzeniach mogących nosić znamiona łamania praw człowieka, mobbingu i dyskryminacji oraz nierównego traktowania.

Każdy pracownik powinien zwracać uwagę na sygnały i okoliczności, które mogą potencjalnie sugerować możliwość wystąpienia sytuacji nierównego traktowania. W przypadku powstania takich wątpliwości pracownicy powinni zgłaszać je za pośrednictwem określonych kanałów komunikacji.

Z tematyką poszanowania praw człowieka oraz możliwościami dokonywania zgłoszeń naruszeń w tym zakresie zapoznawani są także nowi pracownicy.

Ponadto w celu zapewnienia przestrzegania zasad etycznych, w Grupie TAURON działa Komisja Etyki, powołana do badania okoliczności potencjalnych naruszeń zasad. Zgodnie z obowiązującymi w TAURONIE regulacjami, anonimowe zgłoszenia, kierowane do Komisji Etyki, przekazywane są Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Compliance w TAURON Polska Energia S.A. celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Poznaj Politykę poszanowania praw człowieka w Grupie TAURON

Compliance Awards 2019

Kapituła konkursu Compliance Awards 2019 przyznała Grupie TAURON nagrodę w kategorii Pomysł Compliance Roku za Kampanię antykorupcyjną Grupy TAURON. Compliance Awards 2019, to ogólnopolski konkurs organizowany przez Instytut Compliance, w którym przyznawane są nagrody w trzech kategoriach: Oficer Compliance Roku, Pomysł Compliance Roku, Doradca Compliance Roku. O przyznaniu nagrody decydują członkowie Kapituły Konkursowej, zasiadający w radzie programowej czasopisma ,,Compliance". Kampania antykorupcyjna Grupy TAURON pn. Graj razem z nami o uczciwe postawy w naszej firmie – poznaj Politykę antykorupcyjną w Grupy została doceniona za innowacyjność oraz nieszablonowy charakter.

System Zgłaszania Nieprawidłowości

W Grupie TAURON obowiązuje System Zgłaszania Nieprawidłowości określony w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON oraz Polityce Compliance Grupy TAURON.

W ramach tego systemu umożliwia się pracownikom sygnalizowanie naruszeń Kodeksu oraz działań niezgodnych z prawem za pośrednictwem ustalonych kanałów komunikacji.


   

* W Spółkach Grupy TAURON zgłoszenia nadużyć można dokonać osobiście, telefonicznie, pisemnie na adres Koordynatora ds. Compliance.

Każdy pracownik w przypadku:

wejścia w posiadanie informacji o działaniach niezgodnych z prawem lub postanowieniami Kodeksu, wątpliwości, co do zgodności postępowania z przepisami prawa lub zasadami określonymi w Kodeksie,

powinien skonsultować się z Dyrektorem Wykonawczym ds. Compliance lub Koordynatorem ds. Compliance albo Komisją Etyki funkcjonującą w danej Spółce.

Podmioty zewnętrzne, w szczególności kontrahenci i inni interesariusze Spółek Grupy TAURON, w przypadku identyfikacji nieprawidłowości w ramach działalności Grupy TAURON mają możliwość skorzystania z Formularza Zgłoszenia Nieprawidłowości.

Obowiązujące w Grupie TAURON kanały zgłoszeń są zgodne z dobrymi praktykami w zakresie zgłaszania nieprawidłowości (ang. whistleblowing ) oraz wymogami określonymi w ustawie o ofercie publicznej.

Grupa TAURON zapewnia ochronę osób zgłaszających działanie korupcyjne lub inne nadużycie przed wszelkimi formami działań odwetowych.

W przypadku potwierdzenia wystąpienia działań korupcyjnych lub innych nadużyć, spółki podejmują odpowiednie działania naprawcze, które mają za zadanie zapobiec w przyszłości zdarzeniom o podobnym charakterze.

Kontakt

We wszelkich kwestiach dotyczących compliance można kontaktować się z Zespołem ds. Compliance: 

E- mail: compliance@tauron.pl

Dokumenty