Grupa TAURON w liczbach

Poznaj najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe Grupy TAURON.

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne Jednostka  2019 r.
Produkcja węgla handlowego Mln Mg 3,8
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto), w tym: TWh 13,9
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych TWh 1,40
Wytwarzanie ciepła PJ 10,9
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 51,7
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej TWh 33,7
Liczba klientów – Dystrybucja mln 5,6

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe  2019 r.
Przychody ze sprzedaży (w mln zł) 19 558
EBITDA (w mln zł) 3 599
Marża EBITDA (proc.) 18,4
Zysk (strata) netto (w mln zł) (11 683)
Marża zysku netto (proc.) (0,1)
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w mln zł) (10 908)