Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Grupa TAURON w liczbach

Poznaj najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe Grupy TAURON.

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne Jednostka  2017 r.
Produkcja węgla handlowego Mln Mg 6,45
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto), w tym: TWh 18,41
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych TWh 1,30
Wytwarzanie ciepła PJ 12,20
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 51,37
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej TWh 34,94
Liczba klientów – Dystrybucja mln 5,5

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe  2017 r.
Przychody ze sprzedaży (w mln zł) 17 416
EBITDA (w mln zł) 3 545
Marża EBITDA (proc.) 20,4
Zysk (strata) netto (w mln zł) 1 383
Marża zysku netto (proc.) 7,9
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w mln zł) 1 381