Grupa TAURON w liczbach

Poznaj najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe Grupy TAURON.

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne Jednostka  2016 r.
Produkcja węgla handlowego Mln Mg 6,4
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja netto Grupy), w tym: TWh 16,8
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych TWh 1,5
Wytwarzanie ciepła PJ 11,5
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 49,7
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej TWh 32
Liczba klientów – Dystrybucja mln 5,5

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe (w tys. zł) 2015 r.
Przychody ze sprzedaży 17 646 489
EBITDA 3 336 814
Marża EBITDA (proc.) 18,9
Zysk (strata) netto 370 137
Marża zysku netto (proc.) 2,1
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 367 468