• Poniżej przedstawiamy podstawowe dane finansowe Grupy TAURON za lata obrotowe 2016-2019.
  Szczegółowe zestawienie wybranych danych finansowych za okres 2010-2020 kliknij tutaj.


   
  Wybrane dane finansowe (stan na 31 grudnia, w tys. złotych)           2017  2018 2019
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 424 551
  18 121 748
  19 558 292
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej
  1 879 321  790  729 295 454
  Zysk (strata) brutto
  1 757 652  504 647 (15 368)
  Zysk (strata) netto
  1 382 946  207 045 (11 683)
  Aktywa razem
  35 835 016  37 097 477 41 917 765
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  17 767 203
   18 668 996 22 825 105
  Zobowiązania długoterminowe
  12 739 852  11 382 254 14 963 274
  Zobowiązania krótkoterminowe
  5 027 351  7 286 742 7 861 831
  Kapitał własny 18 067 813  18 428 481 19 092 660
  Kapitał zakładowy 8 762 747
   8 762 747 8 762 747
  Liczba akcji 1 752 549 394  1 752 549 394 1 752 549 394
 •  Wskaźnik 2017 2018  2019
  Zysk netto / przychody ze sprzedaży 7,94%
  1,14%  -0,06%
 •  Wskaźnik 2017 2018  2019
  Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe  0,95 0,63  0,87
 •  Wskaźnik 2017 2018  2019
  Dług netto / EBITDA 2,24 2,54  2,81
 •  Wskaźnik 2017 2018  2019
  Zysk netto / aktywa ogółem 3,86%
  0,56%  -0,03%
 •  Wskaźnik 2017 2018 2019
  EBITDA / przychody ze sprzedaży 20,76% 18,62%  18,40%