• Poniżej przedstawiamy podstawowe dane finansowe Grupy TAURON za lata obrotowe 2017-2020.
  Szczegółowe zestawienie wybranych danych finansowych za okres 2010-2021 kliknij tutaj.


   
  Wybrane dane finansowe (stan na 31 grudnia, w tys. złotych)           2017  2018 2019 2020
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 424 551
  18 121 748
  19 558 292 20 850 008
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej
  1 879 321  790  729 295 454 (1 731 977)
  Zysk (strata) brutto
  1 757 652  504 647 (15 368) (2 374 123)
  Zysk (strata) netto
  1 382 946  207 045 (11 683) (2 487 877)
  Aktywa razem
  35 835 016  37 097 477 41 917 765 39 411 064
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  17 767 203
   18 668 996 22 825 105 22 998 799
  Zobowiązania długoterminowe
  12 739 852  11 382 254 14 963 274 15 687 376
  Zobowiązania krótkoterminowe
  5 027 351  7 286 742 7 861 831 7 311 423
  Kapitał własny 18 067 813  18 428 481 19 092 660 16 412 265
  Kapitał zakładowy 8 762 747
   8 762 747 8 762 747 8 762 747
  Liczba akcji 1 752 549 394  1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
 •  Wskaźnik 2017 2018 2019 2020
  Zysk netto / przychody ze sprzedaży 7,94%
  1,14%  -0,06%  -11,9%
 • td> 2020
   Wskaźnik 2017 2018 2019 2020
  Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe  0,95 0,63  0,87 1.05
 •  Wskaźnik 2017 2018  2019  2020
  Dług netto / EBITDA 2,24 2,54  2,81  2,51
 •  Wskaźnik 2017 2018  2019  2020
  Zysk netto / aktywa ogółem 3,86%
  0,56%  -0,03%  -6,31%
 •  Wskaźnik 2017 2018 2019 2020
  EBITDA / przychody ze sprzedaży 20,76% 18,62%  18,40%  20,73%