Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Informacje finansowe

 • Poniżej przedstawiamy podstawowe dane finansowe Grupy TAURON za lata obrotowe 2015-2017.
  Szczegółowe zestawienie wybranych danych finansowych za lata 2010 - Q3 2018 - kliknij tutaj.  Wybrane dane finansowe (stan na 31 grudnia, w tys. złotych)           2015 2016 2017
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 375 224
  17 646 489
  17 416 029
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej
  (1 901 141)
  801 522
  1 806 271
  Zysk (strata) brutto
  (2 187 771)
  508 861
  1 757 652
  Zysk (strata) netto
  (1 804 215)
  370 137
  1 382 946
  Aktywa razem
  32 071 433
  33 456 894
  35 792 021
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  16 023 276
  16 777 576
  17 724 208
  Zobowiązania długoterminowe
  8 583 950
  11 968 719
  12 738 005
  Zobowiązania krótkoterminowe
  7 439 326
  4 808 857
  4 986 203
  Kapitał własny 16 048 157
  16 679 318
  18 067 813
  Kapitał zakładowy 8 762 747
  8 762 747 8 762 747
  Liczba akcji 1 752 549 394
  1 752 549 394 1 752 549 394
 •  Wskaźnik 2015 2016 2017
  Zysk netto / przychody ze sprzedaży -9,82%
  2,10%
  7,9%
 •  Wskaźnik 2015 2016 2017
  Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe  0,53
  0,90 0,95
 •  Wskaźnik 2015 2016 2017
  Dług netto / EBITDA 2,20 2,31 2,27
 •  Wskaźnik 2015 2016 2017
  Zysk netto / aktywa ogółem -5,63%
  1,11%
  3,86%
 •  Wskaźnik 2015 2016 2017
  EBITDA / przychody ze sprzedaży 19,17%
  18,9% 20,4%