• Poniżej przedstawiamy podstawowe dane finansowe Grupy TAURON za lata obrotowe 2017-2021.
  Szczegółowe zestawienie wybranych danych finansowych za okres 2010-2021 kliknij tutaj.


   
  Wybrane dane finansowe (stan na 31 grudnia, w mln złotych)           2017  2018 2019 2020 2021
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 424
  18 122
  19 558 20 850 25 614
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej
  1 879  790 295 (1537) 916
  Zysk (strata) brutto
  1 758  505 (15) (2179) 675
  Zysk (strata) netto
  1 383  207 (12) (2173) 385
  Aktywa razem
  35 835  37 097 41 918 39 696 40 075
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  17 767
   18 669 22 825 22 969 23 551
  Zobowiązania długoterminowe
  12 740  11 382 14 963 15 867 13 634
  Zobowiązania krótkoterminowe
  5 027  7 287 7 862 7 102 9 917
  Kapitał własny 18 068  18 428 19 093 16 727 16 524
  Kapitał zakładowy 8 763
   8 763 8 763 8 763 8 763
  Liczba akcji 1 752 549 394  1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
 •  Wskaźnik 2017 2018 2019 2020 2021
  Zysk netto / przychody ze sprzedaży 7,94%
  1,14%  -0,06%  -11,9%  1,50%
 •  Wskaźnik 2017 2018 2019 2020 2021
  Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe  0,95 0,63  0,87 0,86 0,63
 •  Wskaźnik 2017 2018  2019  2020  2021
  Dług netto / EBITDA 2,24 2,54  2,81  2,51  2,44
 •  Wskaźnik 2017 2018  2019  2020  2021
  Zysk netto / aktywa ogółem 3,86%
  0,56%  -0,03%  -5,47%  0,96%
 •  Wskaźnik 2017 2018 2019 2020 2021
  EBITDA / przychody ze sprzedaży 20,76% 18,62%  18,40%  20,27%  16,21%