• Poniżej przedstawiamy podstawowe dane finansowe Grupy TAURON za lata obrotowe 2017-2023.
  Szczegółowe zestawienie wybranych danych finansowych za okres 2010-2023 kliknij tutaj.


   
  Wybrane dane finansowe
  (stan na 31 grudnia, w mln złotych)
  2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 122
  19 558 20 850 25 614 37 341 42 657
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej
  790 295 (1 537) 916 1 119 3 394
  Zysk (strata) brutto
  505 (15) (2 179) 675 133 2 302
  Zysk (strata) netto
  207 (12) (2 173) 385 (134) 1 678
  Aktywa razem
  37 097 41 918 39 696 40 075 45 320 49 798
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  18 669 22 825 22 969 23 551 28 706 31 845
  Zobowiązania długoterminowe
  11 382 14 963 15 867 13 634 18 511 17 576
  Zobowiązania krótkoterminowe
  7 287 7 862 7 102 9 917 10 195 14 269
  Kapitał własny 18 428 19 093 16 727 16 524 16 614 17 953
  Kapitał zakładowy 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763 8 763
  Liczba akcji 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
 •  Wskaźnik 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Zysk netto / przychody ze sprzedaży 1,14%  -0,06%  -11,90%  1,50%  -0,40%  3,30%
 •  Wskaźnik 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe  0,63  0,87 0,86 0,63 1,01 0,87
 •  Wskaźnik 2018  2019  2020  2021  2022  2023
  Dług netto / EBITDA 2,54  2,81  2,51  2,44  2,93  2,10
 •  Wskaźnik 2018  2019  2020  2021  2022  2023
  Zysk netto / aktywa ogółem 0,56%  -0,03%  -5,47%  0,96% -0,30% 3,36%
 •  Wskaźnik 2018 2019 2020 2021 2022  2023
  EBITDA / przychody ze sprzedaży 18,62%  18,40%  20,27%  16,21%  10,75%  12,00%