Informacje finansowe

 • Poniżej przedstawiamy podstawowe dane finansowe Grupy TAURON za lata obrotowe 2014-2016.
  Szczegółowe zestawienie wybranych danych finansowych za lata 2010-2017 - kliknij tutaj.  Wybrane dane finansowe (stan na 31 grudnia, w tys. złotych)           2014 2015 2016
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 577 479
  18 375 224 17 646 489
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej
  1 830 113 (1 901 141)
  801 522
  Zysk (strata) brutto
  1 498 215 (2 187 771)
  508 861
  Zysk (strata) netto
  1 185 560 (1 804 215)
  370 137
  Aktywa razem
  34 559 193 32 071 433
  33 456 894
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  16 562 629 16 023 276
  16 777 576
  Zobowiązania długoterminowe
  11 744 092 8 583 950 11 968 719
  Zobowiązania krótkoterminowe
  4 818 537
  7 439 326
  4 808 857
  Kapitał własny 17 996 564
  16 048 157 16 679 318
  Kapitał zakładowy 8 762 747
  8 762 747 8 762 747
  Liczba akcji 1 752 549 394
  1 752 549 394 1 752 549 394
 •  Wskaźnik 2014 2015 2016
  Zysk netto / przychody ze sprzedaży 6,38%
  -9,82% 2,10%
 •  Wskaźnik 2014 2015 2016
  Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe  1,33
  0,53 0,90
 •  Wskaźnik 2014 2015 2016
  Dług netto / EBITDA 1,80
  2,20 2,31
 •  Wskaźnik 2014 2015 2016
  Zysk netto / aktywa ogółem 3,43%
  -5,63% 1,11%
 •  Wskaźnik 2014 2015 2016
  EBITDA / przychody ze sprzedaży 19,89%
  19,17% 18,9%