• Poniżej przedstawiamy podstawowe dane finansowe Grupy TAURON za lata obrotowe 2017-2022.
  Szczegółowe zestawienie wybranych danych finansowych za okres 2010-2023 Q1 kliknij tutaj.


   
  Wybrane dane finansowe (stan na 31 grudnia, w mln złotych)            2018 2019 2020 2021 2022
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 122
  19 558 20 850 25 614 37 341
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej
   790 295 (1537) 916 1119
  Zysk (strata) brutto
   505 (15) (2179) 675 133
  Zysk (strata) netto
   207 (12) (2173) 385 (134)
  Aktywa razem
   37 097 41 918 39 696 40 075 45 320
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
   18 669 22 825 22 969 23 551 28 706
  Zobowiązania długoterminowe
   11 382 14 963 15 867 13 634 18 511
  Zobowiązania krótkoterminowe
   7 287 7 862 7 102 9 917 10 195
  Kapitał własny  18 428 19 093 16 727 16 524 16 614
  Kapitał zakładowy  8 763 8 763 8 763 8 763 8 763
  Liczba akcji  1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
 •  Wskaźnik 2018 2019 2020 2021 2022
  Zysk netto / przychody ze sprzedaży 1,14%  -0,06%  -11,9%  1,50%  -0,4%
 •  Wskaźnik 2018 2019 2020 2021 2022
  Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe  0,63  0,87 0,86 0,63 1,01
 •  Wskaźnik 2018  2019  2020  2021  2022
  Dług netto / EBITDA 2,54  2,81  2,51  2,44  2,93
 •  Wskaźnik 2018  2019  2020  2021  2022
  Zysk netto / aktywa ogółem 0,56%  -0,03%  -5,47%  0,96% -0,30%
 •  Wskaźnik 2018 2019 2020 2021 2022
  EBITDA / przychody ze sprzedaży 18,62%  18,40%  20,27%  16,21%  10,75%