• Poniżej przedstawiamy podstawowe dane finansowe Grupy TAURON za lata obrotowe 2016-2018.
  Szczegółowe zestawienie wybranych danych finansowych za okres 2010-III kwartał 2019 kliknij tutaj.


   
  Wybrane dane finansowe (stan na 31 grudnia, w tys. złotych)           2016 2017  2018
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 646 489
  17 424 551
  18 121 748
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej
  861 562
  1 879 321  790  729
  Zysk (strata) brutto
  508 861
  1 757 652  504 647
  Zysk (strata) netto
  370 137
  1 382 946  207 045
  Aktywa razem
  33 456 894
  35 835 016  37 097 477
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  16 777 576
  17 767 203
   18 668 996
  Zobowiązania długoterminowe
  11 968 719
  12 739 852  11 382 254
  Zobowiązania krótkoterminowe
  4 808 857
  5 027 351  7 286 742
  Kapitał własny 16 679 318
  18 067 813  18 428 481
  Kapitał zakładowy 8 762 747 8 762 747
   8 762 747
  Liczba akcji 1 752 549 394 1 752 549 394  1 752 549 394
 •  Wskaźnik 2016 2017  2018
  Zysk netto / przychody ze sprzedaży 2,10%
  7,94%  1,14%
 •  Wskaźnik 2016 2017  2018
  Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe  0,90 0,95  0,63
 •  Wskaźnik 2016 2017  2018
  Dług netto / EBITDA 2,31 2,24  2,54
 •  Wskaźnik 2016 2017  2018
  Zysk netto / aktywa ogółem 1,11%
  3,86%  0,56%
 •  Wskaźnik 2016 2017 2018 
  EBITDA / przychody ze sprzedaży 18,91% 20,76%  18,62%