Akcjonariat

Obecna struktura akcjonariatu TAURON Polska Energia S.A.

Kapitał zakładowy TAURON Polska Energia S.A. wynosi 8 762 746 970,00 zł i dzieli się na 1 752 549 394 akcje o wartości nominalnej 5,00 zł każda, w tym 1 589 438 762 akcje zwykłe na okaziciela serii AA oraz 163 110 632 akcje zwykłe imienne serii BB.

Akcjonariat według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.:

Skarb Państwa posiada 526 848 384 akcji TAURON Polska Energia S.A., co stanowi 30,06% w kapitale Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,KGHM Polska Miedź S.A. posiada 182 110 566 akcji TAURON Polska Energia S.A., co stanowi 10,39% w kapitale Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 88 742 929 akcji TAURON Polska Energia S.A., co stanowi 5,06% w kapitale Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,Pozostali inwestorzy indywidualni i instytucjonalni posiadają łącznie 954 847 515 akcje TAURON Polska Energia S.A., co stanowi 54,49% w kapitale Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Struktura akcjonariatu

Stroktura Akcjonariatu

Zgodnie ze Statutem TAURON Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do powoływania i odwoływania połowy członków rady nadzorczej po warunkiem, że posiada ponad 25% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu TAURON. Pozostałych akcjonariuszy obowiązuje limit liczby głosów na walnym zgromadzeniu TAURON wynoszący 10% nawet w sytuacji, w której posiadają oni większy udział w kapitale zakładowym.

* KGHM jest spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa