Kapitał zakładowy TAURON Polska Energia S.A. wynosi 8 762 746 970,00 zł i dzieli się na 1 752 549 394 akcje o wartości nominalnej 5,00 zł każda, w tym 1 589 438 762 akcje zwykłe na okaziciela serii AA oraz 163 110 632 akcje zwykłe imienne serii BB.

Struktura akcjonariatu

Stroktura Akcjonariatu

Skarb Państwa posiada 526 848 384 akcji TAURON Polska Energia S.A., co stanowi 30,06% w kapitale Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,KGHM Polska Miedź S.A. posiada 182 110 566 akcji TAURON Polska Energia S.A., co stanowi 10,39% w kapitale Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 88 742 929 akcji TAURON Polska Energia S.A., co stanowi 5,06% w kapitale Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,Pozostali inwestorzy indywidualni i instytucjonalni posiadają łącznie 954 847 515 akcje TAURON Polska Energia S.A., co stanowi 54,49% w kapitale Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie ze Statutem TAURON Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do powoływania i odwoływania połowy członków rady nadzorczej po warunkiem, że posiada ponad 25% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu TAURON. Pozostałych akcjonariuszy obowiązuje limit liczby głosów na walnym zgromadzeniu TAURON wynoszący 10% nawet w sytuacji, w której posiadają oni większy udział w kapitale zakładowym.

* KGHM jest spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa