Polityka dywidendy

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. przyjął polityką dywidendową, która określa długoterminowy cel w zakresie minimalnego poziomu dywidendy. W dłuższej perspektywie zakłada ona wypłatę dywidendy w wysokości 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. 

Ostateczna decyzja dotycząca wypłaty dywidendy jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki po uzyskaniu rekomendacji Zarządu Spółki, który bierze pod uwagę w szczególności poniższe czynniki:

sytuację płynnościową Grupy, sytuację rynkową, realizację polityki inwestycyjnej, koszt oraz możliwości pozyskania finansowania, wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia, zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym. 

W horyzoncie strategii, tj. do 2030 r., z uwagi na wysoki poziom wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektów strategicznych, Zarząd nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy, o ile w ocenie Zarządu takie zatrzymanie środków w Grupie TAURON przyczyni się do wzrostu wartości jej aktywów.

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wypłacona przez Spółkę:

 Dywidenda z zysku za rok Kwota dywidendy na akcję (zł)  Łączna kwota dywidendy (zł)  Dzień ustalenia prawa do dywidendy  Dzień wypłaty dywidendy 
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016  -  -  -  -
2015  -  -  -  -
2014  0,15  262.882.409,10  22 lipca 2015 r.  12 sierpnia 2015 r.
2013  0,19  332.984.384,86  14 sierpnia 2014 r.  4 września 2014 r.
2012  0,20  350.509.878,80  3 czerwca 2013 r.  18 czerwca 2013 r.
2011  0,31  543.290.312,14  2 lipca 2012 r.  20 lipca 2012 r.
2010  0,15  262.882.409,10  30 czerwca 2011 r.  20 lipca 2011 r.