Obszary działalności

Grupa TAURON prowadzi działalność w następujących obszarach (segmentach):
  • Obejmuje głównie wydobycie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego w Polsce. Grupa TAURON pozyskuje węgiel kamienny w 3 zakładach górniczych obejmujących swoim obszarem około 29% krajowych bilansowych zasobów energetycznego węgla kamiennego. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Wydobycie S.A.

  • Obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych, w tym w kogeneracji, jak również wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym w procesie spalania i współspalania biomasy oraz w elektrowniach wodnych i wiatrowych. Obszar obejmuje również wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła. Podstawowe paliwa wykorzystywane przez Obszar Wytwarzanie to węgiel kamienny, biomasa i gaz. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Ciepło sp. z o.o. oraz TAURON Ekoenergia sp. z o.o. Grupa TAURON jest jednym z największych wytwórców w Polsce pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej.

  • Obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce. W 2019 r. Grupa TAURON dostarczyła 51,7 TWh energii elektrycznej do 5,6 mln klientów końcowych i zajmowała pierwsze miejsce w Polsce pod względem ilości dostarczonej energii elektrycznej. 

  • Obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych, oraz handel hurtowy energią elektryczną, jak również obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia energii oraz paliwami. Działalność w tym Obszarze prowadzona jest przez spółki TAURON Polska Energia S.A., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. oraz TAURON Czech Energy s.r.o. W 2016 r. Grupa TAURON sprzedała 33,7 TWh energii do ok. 5,5 mln klientów końcowych. 

  • Obejmuje działalność w zakresie obsługi klientów Grupy Kapitałowej TAURON (prowadzoną przez spółkę TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.), wydobycia kamienia, w tym kamienia wapiennego na potrzeby energetyki, hutnictwa, budownictwa i drogownictwa oraz produkcji sorbentów przeznaczonych do instalacji odsiarczania spalin i wykorzystania w kotłach fluidalnych (działalność prowadzona przez spółkę Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.).