Polityka Własności Intelektualnej Grupy TAURON

W związku z funkcjonowaniem w ramach ciągle rozwijającej się gospodarki opartej na wiedzy i nowych technologiach, Grupa TAURON jako świadomy właściciel innowacyjnych rozwiązań i kreatywnych dóbr niematerialnych kształtuje swoją politykę korporacyjną z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Wyrazem naszych dążeń jest przyjęta Polityka Własności Intelektualnej Grupy TAURON, stanowiąca zbiór dobrych praktyk, których stosowania oczekujemy od naszych kontrahentów i współpracowników, a także określenie jednolitych zasad i standardów postępowania w zakresie zarządzania własnością intelektualną w Grupie TAURON.

Postanowienia Polityki Własności Intelektualnej Grupy TAURON zakładają przestrzeganie przepisów prawa regulujących zagadnienia własności intelektualnej, a także wskazują kierunki i działania jakie Spółki Grupy powinny podejmować w swoich działaniach.

Celem Grupy TAURON jest także eliminacja naruszeń praw własności intelektualnej realizowany w szczególności poprzez prawidłowe nabywanie praw własności intelektualnej, a także ich licencjonowanie, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Działania te wpisują się w system naszych wartości Partnerstwo – Rozwój – Odwaga, które stanowią drogowskazy na drodze ku realizacji strategii Grupy, a także w relacjach ze współpracownikami, klientami, partnerami oraz otoczeniem.

Polityka własności intelektualnej Grupy TAURON