Struktura paliw

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2017 roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko.
Struktura paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej
przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. w 2017 roku:


Lp. Źródła energii Udział[%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 8,77

biomasa 2,68
biogaz 0,24

energetyka wiatrowa 2,92

energetyka słoneczna 0,14

duża energetyka wodna 1,71

mała energetyka wodna 1,09
2 Węgiel kamienny 83,44
3 Węgiel brunatny 3,34
4 Gaz ziemny 1,67
5 Energetyka jądrowa 0,00
6 Inne* 2,77

Razem 100,00

(*) m.in. geotermia, olej opałowy, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, muł, gaz


Wykres obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej
sprzedanej przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. w 2017 roku:Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. w 2017 roku


Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 [Mg/MWh] SO2 [Mg/MWh] NOx [Mg/MWh] Pyły [Mg/MWh] Odpady radio-aktywne [Mg/MWh]
www.tauron.pl Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne
0,775211 0,001889 0,002173 0,000049 -