Struktura paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez
TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. w 2023 rokuLp. Źródła energii Udział[%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 29,08

biomasa 4,52

biogaz 0,39
geotermia 0,00

energetyka wiatrowa 13,37

energetyka słoneczna 7,21

duża energetyka wodna 2,97

mała energetyka wodna 0,62
2 Węgiel kamienny 43,28
3 Węgiel brunatny 16,13
4 Gaz ziemny 10,57
5 Energetyka jądrowa 0,00
6 Inne* 1,94

Razem 100,00

(*) m.in. geotermia, olej opałowy, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, muł, mazutWykres obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej
sprzedanej przez TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. w 2023 roku:
Wykres obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez  TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. w 2023 roku

Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. w 2023 roku
Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 [Mg/MWh] SO2 [Mg/MWh] NOx [Mg/MWh] Pyły [Mg/MWh] Odpady radio-aktywne [Mg/MWh]
https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/spolki-grupy/tauron-sprzedaz-gze Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne
0,496917 0,000476 0,000386 0,000027 -

źródło: Opracowanie TAURON Sprzedaż GZE sp.z o.o. na podstawie danych uzyskanych od kontrahentów 

Zastrzegamy, iż powyższe dane zostały opracowane na podstawie informacji pochodzących od kontrahentów na dzień 22.03.2024 r.
Stanowią one wartości przybliżone i uśrednione, a ich dokładność wynika z dokładności danych uzyskanych od kontrahentów.