Struktura paliw

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2021 roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko.
Struktura paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. w 2022 roku:


Lp. Źródła energii Udział[%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 21,49

biomasa 3,12
biogaz 0,34

energetyka wiatrowa 11,25

energetyka słoneczna 3,72

duża energetyka wodna 2,43

mała energetyka wodna 0,63
2 Węgiel kamienny 54,19
3 Węgiel brunatny 16,21
4 Gaz ziemny 6,06
5 Energetyka jądrowa 0,00
6 Inne* 2,05

Razem 100,00

(*) m.in. geotermia, olej opałowy, gaz koksowniczy, gaz wielkopiecowy, muł, mazut


Wykres obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej
sprzedanej przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. w 2022 roku:Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. w 2022 roku


Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2 [Mg/MWh] SO2 [Mg/MWh] NOx [Mg/MWh] Pyły [Mg/MWh] Odpady radio-aktywne [Mg/MWh]
https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/spolki-grupy/tauron-sprzedaz Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne
0,623120 0,000466 0,000530 0,000034 -

źródło: Opracowanie TAURON Sprzedaż sp.z o.o. na podstawie danych uzyskanych od kontrahentów 

Zastrzegamy, iż powyższe dane zostały opracowane na podstawie informacji pochodzących od kontrahentów na dzień 30.03.2023 r.
Stanowią one wartości przybliżone i uśrednione, a ich dokładność wynika z dokładności danych uzyskanych od kontrahentów.