Obszary działalności

Grupa TAURON prowadzi działalność w następujących obszarach (segmentach):
  • Obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce. Działalność w tym Obszarze prowadzona jest przez TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o., która zajmuje się głównie obsługą techniczną układów pomiarowych energii elektrycznej, a także pozyskiwaniem danych pomiarowych. Do końca III kwartału 2020 r. Grupa TAURON dostarczyła 36,9 TWh energii elektrycznej do 5,7 mln klientów końcowych i zajmowała pierwsze miejsce w Polsce pod względem ilości dostarczonej energii elektrycznej.

  • Obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych w elektrowniach wodnych i wiatrowych. Działalność w tym Obszarze prowadzona jest przez TAURON EKOENERGIA sp. z o.o.,  TEC1 sp. z o.o., oraz 10 spółek nabytych we wrześniu 2019 r., tj.: TEC1 sp. z o.o. Mogilno I spółka komandytowa, TEC1 sp. z o.o. Mogilno II spółka komandytowa, TEC1 sp. z o.o. Mogilno III spółka komandytowa, TEC1 sp. z o.o. Mogilno IV spółka komandytowa, TEC1 sp. z o.o. Mogilno V spółka komandytowa, TEC1 sp. z o.o. Mogilno VI spółka komandytowa, TEC1 sp. z o.o. EW Śniatowo spółka komandytowa, TEC1 sp. z o.o. EW Dobrzyń spółka komandytowa, TEC1 sp. z o.o. EW Gołdap spółka komandytowa, TEC1 sp. z o.o. Ino 1 spółka komandytowa, TAURON Zielona Energia sp. z o.o., Polpower sp. z o.o., Wind T1 sp. z o.o., Wind T4 sp. z o.o., Wind T30MW sp. z o.o., FF Park PV 1 sp. z o.o., AVAL-1 sp. z o.o.

  • Obejmuje głównie wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych, w tym w kogeneracji, jak również wytwarzanie energii elektrycznej w procesie spalania biomasy. Obszar ten obejmuje również wytwarzanie i sprzedaż ciepła. Działalność w tym Segmencie prowadzona jest przez TAURON Wytwarzanie S.A. i Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. W tym Obszarze ujęta jest również TAURON Serwis sp. z o.o. zajmująca się głównie działalnością remontową urządzeń wytwórczych.

    Działalność spółki TAURON Ciepło (dotychczas ujęta w ramach Segmentu Wytwarzanie), prezentowana jest w ramach Działalności zaniechanej, co związane jest z zakwalifikowaniem 100% posiadanych w niej udziałów jako przeznaczonych do sprzedaży. Podstawową działalnością TAURON Ciepło jest wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii cieplnej do celów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji. TAURON jest jednym z największych wytwórców w Polsce pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej.

  • Obejmuje sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów końcowych oraz handel hurtowy energią elektryczną, gazem ziemnym i produktami pochodnymi, jak również obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia będącymi potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w kogeneracji, prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw efektywności energetycznej oraz paliwami, a od stycznia 2019 r. również sprzedaż usług oświetleniowych. Działalność w tym Segmencie prowadzona jest przez TAURON Polska Energia S.A., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., TAURON Czech Energy s.r.o. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. świadcząca usługi dla klientów biznesowych i indywidualnych w zakresie m.in. innowacyjnych produktów i usług związanych z nowoczesnym oświetleniem led, produktami smart city, e-mobility oraz efektywnością energetyczną, eksploatacji sieci SN/nN, budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Do końca III kwartału 2020 r. Grupa TAURON sprzedała 23,7 TWh energii do ok. 5,6 mln klientów końcowych.

  • Obejmuje działalność w zakresie obsługi klientów Grupy Kapitałowej TAURON, świadczenie usług wsparcia dla spółek Grupy Kapitałowej TAURON w zakresie rachunkowości, zarządzania kadrami i teleinformatyki, prowadzoną przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., jak również działalność związaną z wydobyciem kamienia, w tym kamienia wapiennego na potrzeby energetyki, hutnictwa, budownictwa i drogownictwa, a także w zakresie produkcji sorbentów przeznaczonych do instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą oraz do wykorzystania w kotłach fluidalnych, prowadzoną przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. W tym Obszarze ujęte są również: Finanse Grupa TAURON sp. z o.o. zajmująca się działalnością finansową, Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. zajmująca się głównie zagospodarowywaniem ubocznych produktów spalania i wydobycia węgla, pozyskiwaniem, transportem i przetwarzaniem biomasy, oraz Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o.