Informacja o Polityce Zarządzania Ciągłością Działania w Grupie TAURON

Grupa TAURON jest koncernem energetycznym, który prowadzi działalność obejmującą wszystkie ogniwa łańcucha wartości dodanej w zakresie energii elektrycznej i ciepła, tj. działa w szczególności w obszarze wydobycia węgla kamiennego, wytwarzania energii elektrycznej i jej dystrybucji, wytwarzania i dystrybucji ciepła, a także obrotu energią elektryczną i ciepłem.

Zapewnienie dostępności, niezawodności i jakości dostaw produktów i usług do klienta oraz utrzymanie ciągłości działania jest dla Grupy TAURON priorytetem wpisującym się w Strategię Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r.

W Grupie TAURON funkcjonuje System Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD) zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 22301:2020 – Bezpieczeństwo Powszechne: System Zarządzania Ciągłością Działania – Wymagania. Jest to zbiór najlepszych międzynarodowych praktyk, pozwalających na efektywne zarządzanie funkcjonowaniem Grupy TAURON podczas materializacji ryzyka zakłócenia ciągłości działania.

Grupa TAURON jako podmiot odpowiedzialny za realizację kluczowych usług, jakimi są wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, zobowiązuje się do:

Spełnienia wymagań dotyczących SZCD w Grupie TAURON, które wynikają m.in. z wymogów prawnych, regulacyjnych, organizacyjnych, branżowych i dobrych praktyk, uwzględniając je w regulacjach wewnątrzkorporacyjnych obowiązujących w Grupie TAURON; Zidentyfikowania usług oraz procesów kluczowych z punktu widzenia ich dostępności (usługi kluczowe, procesy krytyczne) dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przeprowadzenia dla nich Analizy wpływu na biznes (ang. BIA – Business Impact Analysis) oraz określenia zagrożeń i ich oceny w ramach Analizy ryzyka (ang. RA - Risk Analysis); Zapewnienia odpowiednich zasobów, mechanizmów i środków dla prawidłowego funkcjonowania SZCD w Grupie TAURON; Opracowania, utrzymywania, testowania, dokumentowania i doskonalenia Planów Ciągłości Działania (PCD) oraz Planów Odzyskania po Awarii (ang. DRP – Disaster Recovery Plan), zapewniających podmiotom Grupy TAURON niezakłócone kontynuowanie działalności w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych sytuacji zaburzających normalne funkcjonowanie, w tym sytuacji kryzysowych; Ciągłego doskonalenia SZCD w Grupie TAURON.

Opracowana w tym celu Polityka Zarządzania Ciągłością Działania w Grupie TAURON stanowi fundament SZCD, określając jego cele, zakres oraz podział kompetencji w Grupie TAURON. Opisana w niej struktura SZCD uwzględnia kontekst działalności Grupy TAURON i stanowi egzemplifikację jej zaangażowania i determinacji w budowaniu szeroko rozumianej odporności operacyjnej sektora energetycznego.

Postanowienia Polityki oraz innych regulacji związanych z ciągłością działania są na bieżąco komunikowane pracownikom Grupy TAURON.

Dokumenty do pobrania: